Skip to Content

Admisión alumnado

MATRÍCULA 2024-2025. PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

[RESUMO do portal da Consellería de cultura]

 

A. INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

     O procedemento de admisión para alumnado de centros adscritos sen praza ou para o alumnado doutros centros estará aberto entre o día 1 de marzo e o día 20. O trámite de admisión poderá realizarse na secretaría do primeiro centro de elección ou a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED550B) se o/a solicitante posúe certificado electrónico ou Chave 365.

 

B. DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE [Descargar]

a. Formulario de admisión ANEXO II ED550B cuberto e asinado.

b. ANEXO IIbis co formulario de comprobación de datos no que consten TODOS OS DEMAIS membros da unidade familiar coas súas sinaturas + formulario de conformidade do/a outro/a proxenitor/a cuberto e asinado.

c. Copia do Libro de familia onde o/a alumno/a figure (deberá traerse tamén o orixinal para o cotexo) e de todos os membros da unidade familiar. Para facilitar a corrección de erros frecuentes cos datos persoais, copia dos DNI de todos os membros da unidade familiar.

d. Boletín de cualificacións de xuño/setembro ou certificación académica do/a alumno/a (orixinal ou copia cotexada).

e. No seu caso, convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio (completa).

f. Documentación xustificativa que corresponda aos criterios de baremo alegados (pode adiantarse no período de admisión ou presentarse no período de alegacións e baremación, ver cadro no punto seguinte)

 

C. PRAZOS E BAREMACIÓN

     Os prazos do procedemento, segundo a Orde de 21 de outubro de 2022, serán os seguintes:

   1. PRESENTACIÓN
   DE SOLICITUDES
   Do 1 de marzo ao
   20 de marzo, incluídos
   2. INFORMACIÓN SOBRE
   PRAZAS NON SUFICIENTES
   Día 21 de marzo
   3. PRAZO DE APORTACIÓN DE
   DOCUMENTOS PARA BAREMACIÓN
   Entre o 21 de marzo e o
   6 de abril, incluídos
   4. PUBLICACIÓN DE
   LISTAXES PROVISIONAIS
   Día 25 de abril
   5. PRAZO DE RECLAMACIÓNS
   CONTRA AS LISTAXES PROVISIONAIS 
   Entre o 26 de abril e o
   3 de maio, incluídos
   6. PUBLICACIÓN DE
   LISTAXES DEFINITIVAS
   Día 15 de maio
   7. FORMALIZACIÓN
   DA MATRÍCULA
   Entre o 23 de xuño
   e o 5 de xullo

 

1. Presentación de solicitudes. Entre o 1 e o 20 de marzo. Todas as presentadas despois deste rango de datas serán solicitudes Fóra de prazo e quedarán automaticamente excluídas.

2. Información de prazas non suficientes. No caso de non existir prazas suficientes para algún dos cursos, esta circunstancia farase pública o día 21 de marzo a través desta páxina web e do taboleiro informativo da secretaría do IES Elviña. Esta circunstancia obrigará á baremación das solicitudes corrrespondentes. Os criterios de baremo e a súa xustificación documental responderá ao indicado na lexislación vixente (CRITERIOS DE BAREMACIÓN).

3.Requerimento de subsanación de erros e/ou de aportación de documentación necesaria.
O centro de ensino poderá requerir calquera documentación faltante en prazo de 5 días. A non subsanación de erros poderá ser obxecto de perda do dereito de participación no procedemento.

4. Prazo de aportación de documentos para baremación. Os solicitantes disporán de 10 días hábiles para entregar a documentación que acredite os criterios de baremo que alegasen nos formularios de admisión. Esta documentación, para facilitar o proceso, poderá ser entregada xunto co resto da documentación no período de presentación de solicitudes. IMPORTANTE: NON SE CHAMARÁ A NINGUÉN PARA RECLAMAR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

5. Publicación de listaxes provisionais. As listaxes provisionais faranse públicas únicamente no taboleiro da secretaría do centro ou a través da aplicación electrónica. Na páxina web do centro darase conta da súa publicación cando se produza.

6. Prazo de reclamación contra as listaxes provisionais. As reclamacións deberán presentarse no prazo disposto a través de instancia escrita e asinada na secretaría do centro, facendo constar razoadamente a causa da reclamación. Finalizado o prazo de reclamacións, o consello escolar do centro avaliará e resolverá as reclamacións presentadas.

6. Publicación de listaxes definitivas. As listaxes definitivas faranse públicas únicamente no taboleiro da secretaría do centro ou a través da aplicación electrónica. Na páxina web do centro darase conta da súa publicación cando se produza.

Adorno

Referencias lexislativas aplicables

a.   Decreto 13/22022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación [DOG do 11 de febreiro de 2022]

b.  Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C) [DOG 8 de novembro de 2022]

ENLACE COA INFORMACIÓN COMPLETA DE SECRETARÍA SOBRE O PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA

 

MATRÍCULA 2024-2025. FIN DO PROCESO DE RESERVA DE PRAZA

MATRÍCULA. CURSO 2024-25

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA FAMILIAS QUE SOLICITARON

RESERVA DE PRAZA DESDE OS CENTROS ADSCRITOS

O pasado día 5 de febreiro rematou o prazo de presentación de solicitudes de reserva desde os nosos centros adscritos (CEIP Plurilingüe Alborada, CEIP Plurilingüe Manuel Murguía, CEIP Plurilingüe Novo Mesoiro e CEIP Salgado Torres).

Despois de recibir no noso centro todas as solicitudes e validalas de acordo coa lexislación vixente, queremos informar aos solicitantes de que as prazas vacantes dispoñibles no centro para 1º de ESO NON CUBREN TODAS AS SOLICITUDES DE RESERVA REALIZADAS polo que ESTES SOLICITANTES TERÁN A OBRIGA DE PARTICIPAR DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E, NO SEU CASO, DE BAREMACIÓN PARA A OBTENCIÓN DAS PRAZAS DISPOÑIBLES.

*          *          *

Esta resolución/aviso será publicada no taboleiro de anuncios da secretaría do IES Elviña e comunicada para o seu traslado a todos os intereseados aos centros adscritos.

 

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA FPB

PUBLICADO O PROCEDEMENTO PARA ADMISIÓN DE ALUMNADO EN FPB PARA O CURSO 2023-2024

    Como cada ano, iníciase a fin de curso o proceso de admisión en ciclos de FP Básica. O procedemento, para o alumnado menor de 17 anos, realízase a proposta do propio centro de ensino. O alumnado matriculado en ESO que teña esta idade cumprida ou a cumpra dentro do ano 2023, deberá facer a solicitude na secretaría dun centro con oferta de FPB da súa elección.

Os prazos do procedemento, unha vez que o alumnado sexa proposto desde o centro, serán os seguintes:

Admisión FPB

ADMISIÓN: PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS
CURSO 2023-2024

Infórmase aos interesados de que, rematado o prazo oficial de reclamacións tras da publicación das listaxes provisionais de admisión, as listaxes provisionais pasan a ter condición de definitivas. Estas listaxes definitivas quedarán publicadas para a súa consulta no taboleiro de anuncios da secretaría do centro, tal e como esixe a lei, ata o comezo do curso 23/24. Tamén poderán consultarse, se dispoñen de certificado electrónico, a través da entrada de familias da propia aplicación informática de admisión.

Contra as listaxes definitivas as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación [Art. 36.1 da Orde de 21 de outubro de 2022].

 

FIN DO PERÍODO DE ADMISIÓN

ADMISIÓN PARA O CURSO 2023-2024
FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Rematado o período de admisión e rexistradas xa na secretaría do centro todas as solicitudes válidas presentadas neste período informamos aos interesados que:

 

  • en 1º de ESO o número de solicitudes presentadas en admisión FOI SUPERIOR AO NÚMERO DE VACANTES DISPOÑIBLES (0 vacantes), polo que SERÁ NECESARIO BAREMAR PARA A ASIGNACIÓN DE PRAZAS. Contodo, lémbrase que ao ter vacantes 0 todas as admisións presentadas quedarán NON ADMITIDAS.

 

  • en 2º de ESO o número de solicitudes presentadas en admisión NON FOI SUPERIOR AO DE VACANTES DISPOÑIBLES (0 vacantes), polo que NON SERÁ NECESARIO BAREMAR PARA A ASIGNACIÓN DE PRAZAS.

 

  • en 3º de ESO o número de solicitudes presentadas en admisión FOI SUPERIOR AO DE VACANTES DISPOÑIBLES (0 vacantes), polo que SERÁ NECESARIO BAREMAR PARA A ASIGNACIÓN DE PRAZAS. Contodo, lémbrase que ao ter vacantes 0 todas as admisións presentadas quedarán NON ADMITIDAS.

 

  • en 4º de ESO o número de solicitudes presentadas en admisión NON FOI SUPERIOR AO DE VACANTES DISPOÑIBLES, polo que NON SERÁ NECESARIO BAREMAR PARA A ASIGNACIÓN DE PRAZAS.

 

  • en 1º de BACHARELATO DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA o número de solicitudes presentadas en admisión NON FOI SUPERIOR AO DE VACANTES DISPOÑIBLES, polo que NON SERÁ NECESARIO BAREMAR PARA A ASIGNACIÓN DE PRAZAS.


  • en 1º de BACHARELATO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES o número de solicitudes presentadas en admisión NON FOI SUPERIOR AO DE VACANTES DISPOÑIBLES polo que NON SERÁ NECESARIO BAREMAR PARA A ASIGNACIÓN DE PRAZAS.

 

  • en 2º de BACHARELATO o número de solicitudes presentadas en admisión FOI SUPERIOR AO DE VACANTES DISPOÑIBLES, polo que SERÁ NECESARIO BAREMAR PARA A ASIGNACIÓN DE PRAZAS.

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA A BAREMACIÓN: aqueles solicitantes que deixasen sen presentar a documentación para a baremación, deberán entregala na secretaría do centro entre o 23 de marzo e o 4 de abril.

PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS: as listaxes provisionais de admitidos e non admitidos serán publicadas o día 25 de abril, de acordo coas indicacións da lexislación de admisión.

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DEFINITIVAS: as listaxes definitivas de admitidos e non admitidos serán publicadas o día 15 de maio, de acordo coas indicacións da lexislación de admisión.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut