Skip to Content

Libros de texto, Fondolibros, Libros de aula

CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2022-23

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2022/23)

Normativa legal

Prazos de solicitude e presentación

Documentación necesaria

Listaxes provisionais e definitivas

*     *     *

     Publícase a orde da Consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 29 de abril de 2022 [DOG do 18 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias.

Volver a inicio


Prazos de solicitude

  • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 19 de maio e remata o día 22 de xuño.

  • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo.

  • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

  • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

  • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no centro de ensino no que estea admitido ou teña reserva de praza en horario de atención de secretaría (mañás de 09:00 a 14:00 horas).

  • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Volver a inicio


Documentación

  • Formularios do Anexo I e Anexo II da Orde cubertos.
  • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
  • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Volver a inicio

Listaxes do Fondolibros

Listaxes provisionais. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución provisional con data límite de 11 xullo. Téñase en conta que o alumnado pendente de examinarse en setembro que ten aínda os libros para preparar as probas de recuperación quedará excluído nas listaxes provisionais ata a súa devolución e posterior matrícula en setembro.
      Os participantes no proceso disporán de dous días para facer alegacións contra as listaxes provisionais.

 

Listaxes definitivas. Publicaranse o 22 de xullo.


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS LISTAXES:
De acordo coas bases da convocatoria e coas instrucións da Consellería de Educación, as listaxes poderán consultarse unicamente a través da aplicación informática ou en persoa na Secretaría do centro. 

Volver a inicio

adorno

DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE

Os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar no curso 2020-21 deberán devolverse no centro en bo estado antes do 7 de xullo. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución de TODOS OS LIBROS PRESTADOS implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

Volver a inicio

ENTREGA DOS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO

ENTREGA DOS LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO

Este luns 11 de setembro, coincidindo co inicio das clases, comezaremos a entrega dos libros do fondo co alumnado de 4º e 2º de ESO. Nos vindeiros días entregarase ao alumnado os libros asignados na listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto 23/24. A entrega realizarase na seguinte orde:

NIVEL/GRUPO

DATA DE ENTREGA PREVISTA

4º ESO
2º ESO (inicio)
luns 11 de setembro
2º ESO (fin)
1º ESO (inicio)
martes 12 de setembro
1º ESO (fin)
3º ESO (inicio)
mércores 13 de setembro
3º ESO (fin)xoves 14 de setembro


     O cumprimento destes prazos de entrega dependerá en boa medida do horario dos grupos. Todo o alumnado recibirá un comprobante dos libros recibidos que deberán conservar ata fin de curso para asegurarse da súa correcta devolución. É importante subliñar que nesta semana varias editoriais non iniciaran aínda a distribución dos libros, co que pode haber libros que sexan entregados máis tarde.

IMPORTANTE: O alumnado que formalizou a súa matrícula con posterioridade á publicación das listaxes definitivas de asignación de libros, recibirá os libros a partir do xoves 12.

LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDOLIBROS

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DEFINITIVAS DO
FONDOLIBROS 2023-24

 

Publicación de admitidos e excluídos

     O día 26 de xullo a partir das 16:00 horas publicamos as listaxes de asignacións definitivas do Fondo solidario de libros de texto para o curso 2023-24. As listaxes poderán ser consultadas na aplicación de Fondolibros se os solicitantes dispoñen de certificación dixital ou chave 365. As listaxes poderán ser consultadas tamén no taboleiro da secretaría do IES Elviña a partir do día 27 en horario de atención ao público (de 10:00 a 13:00 horas).

Vales de material

    Os vales de material que aparezan xa asignados nas listaxes provisionais poderán recollerse na secretaría do centro a partir do venres día 14 de xullo no horario de atención de verán (de 10:00 a 13:00 horas de luns a venres laborables). A secretaría pechará os días 24 e 31 de xullo e todo o mes de agosto.

 

 

FONDOLIBROS 2023-2024

PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS DO
FONDOLIBROS 2023-24

 

Publicación de admitidos e excluídos

     O día 12 de xullo a partir das 18:00 horas publicáronse as listaxes de asignacións provisionais do Fondo solidario de libros de texto para o curso 2022-23. Lembren que:

A. as listaxes só poden consultarse no taboleiro de anuncios da secretaría do IES Elviña a partir das 10:00 horas do día 13 ou a través da sección de cidadáns da aplicación informática do fondolibros se dispoñen de certificación electrónica ou chave 365.

B. nas listaxes provisionais NON SE FAI ASIGNACIÓN DE LIBROS, só se informa da cantidade mínima de libros que lle corresponden a cada solicitante por renda. A asignación de libros faise nas listaxes definitivas do día 26 de xullo.

C. as persoas solicitantes que aparecen excluídas do Fondolibros poden estalo por distintas causas:

a) problemas cos datos fiscais: as bases de datos de facenda non reflicten datos fiscais dalgún membro da unidade familiar (deben aportar a documentación necesaria na secretaría do centro)

b) problemas coa documentación: deixaron sen entregar documentación necesaria

c) devolución de libros incompleta: teñen os libros da convocatoria 22-23 sen devolver

d) matriculación pendente: os interesados non fixeron a matrícula (téñase en conta que as persoas que formalizasen a matrícula o mesmo día 11 de xullo aparecen rexeitados porque a aplicación tarda un día en volcar os datos de matrícula. Sairán aceptados nas listaxes definitivas).

e) outras causas de exclusión: deberá aportarse documentación necesaria, de ser o caso.


Subsanación de carencias ou erros

   Os solicitantes poderán subsanar as carencias de documentación ao longo desta semana, pero non se actualizarán os seus datos ata a publicación das listaxes definitivas. Estas subsanacións poden afectar ao reparto provisional de libros do resto de solicitantes.

Vales de material

    Os vales de material que aparezan xa asignados nas listaxes provisionais poderán recollerse na secretaría do centro a partir do venres día 14 de xullo no horario de atención de verán (de 10:00 a 13:00 horas de luns a venres laborables). A secretaría pechará os días 24 e 31 de xullo e todo o mes de agosto.

 

LIBROS DE TEXTO (CURSO 2023-2024)

Libros de texto e material escolar

(Curso 2023/24)

Relación de libros de texto para o curso 23-24 proporcionada
polas Xefaturas dos departamentos didácticos do centro


Correcións: 02/07/2023 Libro de RELIXIÓN 4º ESO IBSN corrixido a 978-84-985-6505-1
04/07/2023  Libro de ECONOMÍA E EMPRENDEMENTO 4º ESO ISBN corrixido a 978-84-4863-784-2
07/07/2023  Libro de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA de 1º BACH a editorial modificou o ISBN antigo por outro novo: 978-01-9054-578-9

 

ESOBACHARELATO
1º ESO1º BACHARELATO
2º ESO2º BACHARELATO
3º ESO 
4º ESO
 

 

LISTAXE DE MATERIAL ESCOLAR NECESARIO PARA DETERMINADAS MATERIAS

Material necesrio para Educación Plástica, visual e audiovisual de 1º ESO


*   *   *

NOTA MOI IMPORTANTE: LEAN AS ANOTACIÓNS QUE FIGURAN NAS RELACIÓNS DE LIBROS. Recoméndase agardar a setembro para adquirir os libros de texto. Aínda que nas listaxes de libros búscase a maior exactitude, pode haber docentes que se incorporen en setembro que prefiran non utilizar os libros e proporcionar materiais propios a través da Aula Virtual, en pdf ou en dossier de fotocopia.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut