Skip to Content

Libros de texto, Fondolibros, Libros de aula

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO 22-23

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO
EMPRESTADOS NESTE CURSO 22-23

    Segundo a normativa en vigor, todo o alumnado que recibise libros de texto do Fondo solidario 22-23 deberá telos devoltos con data límite de 21 de xuño de 2023.
   Co fin de cumplir este prazo, desde a secretaría do centro adicaranse dous días para efectuar a devolución seguindo o calendario e o procedemento aquí publicado.

CALENDARIO DE DEVOLUCIÓN
DOS LIBROS DE TEXTO

A. Alumnado de 2º e 4º ESO

   Con excepción do alumnado que sexa avisado previamente para a devolución de libros concretos, NON SE RECOLLERÁN OS LIBROS DE 2º e 4º ESO por non ser necesarios para o fondo do vindeiro ano. Aínda así, as familias que desexen devolvelos virán entregalos á secretaría do centro entre o 19 e o 21 de xuño. NON SE RECOLLERÁ NINGÚN LIBRO DESTES NIVEIS NIN ANTES NIN DESPOIS DESTAS DATAS.

 

B. ALUMNADO DE 1º e 3º ESO

B.1. LUNS DÍA 19 DE XUÑO: devolución dos libros de 1º ESO. O alumnado será chamado por grupos á biblioteca para efectuar á devolución por este orde:

NIVEL E GRUPOHORA DE RECOLLIDA
1º ESO A09:45
1º ESO B10:10
1º ESO C10:30
1º ESO D12:00
1º ESO E
12:30

 

B.2. MARTES DÍA 20 DE XUÑO: devolución dos libros de 3º ESO. O alumnado será chamado por grupos á biblioteca para efectuar a devolución por esta orde:

 

NIVEL E GRUPOHORA DE RECOLLIDA
3º ESO A08:40
3º ESO B09:10
3º ESO C09:40
3º ESO D
10:10CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2022-23

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2022/23)

Normativa legal

Prazos de solicitude e presentación

Documentación necesaria

Listaxes provisionais e definitivas

*     *     *

     Publícase a orde da Consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 29 de abril de 2022 [DOG do 18 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias.

Volver a inicio


Prazos de solicitude

 • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 19 de maio e remata o día 22 de xuño.

 • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo.

 • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

 • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

 • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no centro de ensino no que estea admitido ou teña reserva de praza en horario de atención de secretaría (mañás de 09:00 a 14:00 horas).

 • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Volver a inicio


Documentación

 • Formularios do Anexo I e Anexo II da Orde cubertos.
 • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
 • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Volver a inicio

Listaxes do Fondolibros

Listaxes provisionais. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución provisional con data límite de 11 xullo. Téñase en conta que o alumnado pendente de examinarse en setembro que ten aínda os libros para preparar as probas de recuperación quedará excluído nas listaxes provisionais ata a súa devolución e posterior matrícula en setembro.
      Os participantes no proceso disporán de dous días para facer alegacións contra as listaxes provisionais.

 

Listaxes definitivas. Publicaranse o 22 de xullo.


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS LISTAXES:
De acordo coas bases da convocatoria e coas instrucións da Consellería de Educación, as listaxes poderán consultarse unicamente a través da aplicación informática ou en persoa na Secretaría do centro. 

Volver a inicio

adorno

DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE

Os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar no curso 2020-21 deberán devolverse no centro en bo estado antes do 7 de xullo. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución de TODOS OS LIBROS PRESTADOS implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

Volver a inicio

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 2023-2024

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2023/24)

Normativa legal

Prazos de solicitude e presentación

Documentación necesaria

Listaxes provisionais e definitivas

*     *     *

     Publícase a orde da Consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 10 de maio de 2023 [DOG do 19 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias.

Volver a inicio


Prazos de solicitude

 • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 20 de maio e remata o día 21 de xuño.

 • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo.

 • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo dun mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

 • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

 • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no centro de ensino no que estea admitido ou teña reserva de praza en horario de atención de secretaría (mañás de 09:00 a 14:00 horas).
 • No centro no que se atopa matriculado pendente de admisión noutro centro. Alumnado que solicitou praza noutros centros e está pendente de que lle asignen praza en escolarización subsidiaria. Unha vez se lle asigne praza, o novo centro solicitará o traspaso do Fondolibros presentado en prazo.
 • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Volver a inicio


Documentación

 • Formularios do Anexo I e Anexo II da Orde cubertos.
 • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
 • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 11 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2022, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Volver a inicio

Listaxes do Fondolibros

Listaxes provisionais. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución provisional con data límite de 12 xullo. Os participantes no proceso disporán de dous días para facer alegacións ou reclamacións contra as listaxes provisionais.

 

Listaxes definitivas. Publicaranse o 26 de xullo.


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS LISTAXES:
De acordo coas bases da convocatoria e coas instrucións da Consellería de Educación, as listaxes poderán consultarse unicamente a través da aplicación informática ou en persoa na Secretaría do centro. 

Volver a inicio

adorno

DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE

Os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar no curso 2022-23 deberán devolverse no centro en bo estado antes do 21 de xuño. A non devolución de TODOS OS LIBROS PRESTADOS implicará a perda automática do dereito ao fondo.

Volver a inicio

VALES EXTRAORDINARIOS DE MATERIAL (FONDOLIBROS 2022-23)

CONCESIÓN DE VALES DE MATERIAL EXTRAORDINARIOS DO FONDOLIBROS 2022-23

    A Xunta de Galicia comunica aos centros oficialmente que en datas próximas procederá á asignación directa dun vale de material extraordinario por valor de 25 € a todos os participantes do Fondolibros 2022-23 que xa recibiran o vale de 50 € asignado ata agora. A concesión do novo vale será directa e sen ter que facer xestión algunha por parte das familias e terá efecto desde o día seguinte á publicación da nova normativa no DOG.

     Avisarase proximamente a través de ABALAR unha vez que os vales estean dispoñibles para a súa recollida na secretaría do centro.

 

 CONTÍA 25 EUROS
 TRAMITACIÓN Automática para todos os que recibiron o vale anterior
 RECOLLIDA

 Na secretaría do centro a partir do día seguinte
 á publicación no DOGA da orde de pago
(AVISARASE POR ABALAR)

 

 

ENTREGA DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO

Hoxe día 8 iniciouse a entrega do libros do fondo co alumnado de 4º ESO. Nos vindeiros días entregarase ao alumnado os libros asignados na listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto 22/23. A entrega realizarase do seguinte xeito:

NIVEL/GRUPODATA DE ENTREGA PREVISTA
4º ESO A e Bxoves 8 de setembro
4º ESO Cvenres 9 de setembro
1º ESOvenres 9 e luns 11 de setembro
2º ESOvenres 9 e luns 11 de setembro
3º ESOmartes 12 de setembro


     As datas de entrega dependerán en boa medida das posibilidades do horario dos grupos. Todo o alumnado recibirá un comprobante dos libros recibidos que deberán conservar ata fin de curso para asegurarse da súa correcta devolución. É importante subliñar que nesta semana varias editoriais non iniciaran aínda a distribución dos libros, co que pode haber libros que sexan entregados máis tarde.

Distribuir contido


by Dr. Radut