Skip to Content

Órganos de goberno, Consello escolar, Claustro de profesores, Equipo directivo

Composición do Consello Escolar

Relación dos membros
do Consello Escolar

(Curso 2023/24)

(*Vacantes que se deben cubrir nas eleccións de 2024)

SECTORAPELIDOS E NOME
DirectivaSuárez Sánchez, Fco. J.
Directiva  Iglesia Rodríguez, Paula  
ProfesoradoSonia Fernández Ordás*
ProfesoradoAlejandro Toval Porta
ProfesoradoBeatriz Hermida Sánchez
ProfesoradoGemma López García*
Profesorado   Pedro Benjamín Martín Aláez*
ProfesoradoRubén Pardo Lesta*
ProfesoradoAlberto Alonso Güemes
ConcelloDolores Pardo Pallas
Non docenteCarmen Irene Vidal Dourado*
Pais/naisVACANTE
Pais/naisSusana González Pérez*
Pais/naisLucía Javato Deive
AlumnadoLeyre Martínez Piñeiro
AlumnadoAlejandro Ramos Capelán*
AlumnadoAlicia Touriñán Méndez*
AlumnadoSofía Somorrostro Rodríguez*

ELECCIÓNS DE RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR (2)

CALENDARIO DAS ELECCIÓNS DE RENOVACIÓN
DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO


ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DOS MEMBROS
DO CONSELLO ESCOLAR

     De acordo coa Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos [DOG do 30/09/2022], este mes de novembro convócanse eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares dos centros docentes de Galicia. As eleccións teñen por obxecto cubrir as prazas que quedan vacantes dentro do Consello escolar, que nesta ocasión son as seguintes:

a) 3 membros do profesorado
b) 1 membro dos representantes de alumnado
c) 1 membro dos representantes das familias [+ 1 no caso de que a ANPA non faga uso do seu dereito a contar cun representante]
d) 0 membros do persoal de administración e servizos


CALENDARIO ELECTORAL

Unha vez constituída a Xunta Electoral do centro o día 4 de novembro, queda aprobado pola mesma o calendario electoral que será de aplicación ao procedemento.

PROCEDEMENTODATASLUGAR E MODO
Publicación de censos provisionaisDo 4/11 a 11/11Na secretaría do centro
Reclamación a datos erróneos
nos censos provisionais
ata o 11/11Na secretaría do centro a través
do formulario correspondente
Presentación de candidaturas
aos distintos sectores
Do 4/11 a 
14/11 (10:00h)
Na secretaría do centro a través
do formulario correspondente
Sorteo para os membros das mesas
electorais de familias e alumnado
14/11En reunión da Xunta electoral
Proclamación de candidatos presentados14/11En reunión da Xunta electoral
Publicación no taboleiro do centro
Período de reclamación contra
as candidaturas
Do 14/11 a 16/11
(ata as 11:30)
Na secretaría do centro a través
do formulario correspondente
Resolución de reclamacións
contra as candidaturas
16/11En reunión da Xunta electoral
Publicación no taboleiro do centro
Campaña electoralDo 15/11 ao 23/11 
Xornada de votacións (alumnado)25/11 
Xornada de votacións (familias)29/11 (de 16:30 a
18:00 horas)
No salón de actos do centro
Xornada de votacións (docentes)28/11 
Proclamación de candidatos electos30/11En reunión da Xunta electoral
Publicación no taboleiro do centro

ELECCIÓNS DE RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR (2022)

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DOS MEMBROS
DO CONSELLO ESCOLAR

     De acordo coa Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos [DOG do 30/09/2022], este mes de novembro convócanse eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares dos centros docentes de Galicia. As eleccións teñen por obxecto cubrir as prazas que quedan vacantes dentro do Consello escolar, que nesta ocasión son as seguintes:

a) 3 membros do profesorado
b) 1 membro dos representantes de alumnado
c) 1 membro dos representantes das familias [+ 1 no caso de que a ANPA non faga uso do seu dereito a contar cun representante]
d) 0 membros do persoal de administración e servizos


NOMEAMENTO DA
XUNTA ELECTORAL

Seguindo as indicacións da normativa, o primeiro paso para a realización das eleccións é a elección dos membros da Xunta electoral de centro, que velará polo cumprimento da legalidade destes comicios. A Xunta electoral estará composta polos seguintes membros [Decreto 92/1988]:

a. o director ou directora do centro de ensino, como presidente da mesma
b. 1 profesor elixido por sorteo público
c. 1 pai ou nai elixido/a por sorteo público
d. 1 alumno/a elixido/a por sorteo público
e. 1 membro do persoal de administración e servizos elixido por sorteo público


CALENDARIO E MÉTODO PARA A CONSTITUCIÓN
DA XUNTA ELECTORAL

     A elección dos membros da Xunta electoral (agás a súa presidencia) realizarase do seguinte xeito:

1. farase sorteo público o venres día 28 de outubro de 2022 nas dependencias do IES Plurilingüe Elviña ás 11:30 horas

2. no sorteo, aberto a calquera membro da comunidade educativa do IES Plurilingüe Elviña que o solicite previamente mediante a presentación de escrito na secretaría do centro, asistirán: o director e o secretario do instituto (presidente e secretario do proceso), 1 membro do profesorado elixido ao azar, 1 membro do alumnado elixido ao azar

4. Os membros elixidos no sorteo recibirán notificación oficial da elección e cita para a primeira reunión nos días seguintes ao sorteo. 

3. método do sorteo:

a. elixiranse dous representantes por cada membro necesario, o primeiro en calidade de titular e o segundo en calidade de suplente
b. o secretario do centro acudirá coas listaxes XADE de pais/nais, alumnado, PAS e profesorado do centro nas que cada membro da comunidade figurará cun número de referencia
c. utilizando unha aplicación electrónica de números aleatorios se escollerá, por esta orde, un/ha titular e un/ha suplente do grupo PAS, un/ha titular e un/ha suplente do grupo ALUMNADO, un/ha titular e un/unha suplente do colectivo DOCENTES e un/ha titular e un/unha suplente do colectivo FAMILIAS. En caso de existir erro na elección por algunha cuestión non prevista, repetirase a elección do colectivo no que se detectou erro.


CONSTITUCIÓN DA
XUNTA ELECTORAL

Os membros así nomeados para a Xunta Electoral serán citados para determinar o calendario e inicio do proceso electoral nunha reunión que terá lugar no centro o 4 de novembro de 2022.

 

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DOS MEMBROS
DO CONSELLO ESCOLAR

     De acordo coa Resolución do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos [DOG do 29/09/2021], este mes de novembro convócanse eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares dos centros docentes de Galicia. As eleccións teñen por obxecto cubrir as prazas que quedan vacantes dentro do Consello escolar, que nesta ocasión son as seguintes:

a) 4 membros do profesorado
b) 3 membros dos representantes de alumnado
c) 3 membros dos representantes das familias
d) 1 membro do persoal de administración e servizos


NOMEAMENTO DA
XUNTA ELECTORAL

Seguindo as indicacións da normativa, o primeiro paso para a realización das eleccións é a elección dos membros da Xunta electoral de centro, que velará polo cumprimento da legalidade destes comicios. AXunta electoral estará composta polos seguintes membros [Decreto 92/1988]:

a. o director ou directora do centro de ensino, como presidente da mesma
b. 1 profesor elixido por sorteo público
c. 1 pai ou nai elixido/a por sorteo público
d. 1 alumno/a elixido/a por sorteo público
e. 1 membro do persoal de administración e servizos elixido por sorteo público


CALENDARIO E MÉTODO PARA A CONSTITUCIÓN
DA XUNTA ELECTORAL

     A elección dos membros da Xunta electoral (agás a súa presidencia) realizarase do seguinte xeito:

1. farase sorteo público o día 27 de outubro de 2021 no despacho de xefatura de estudos do IES Plurilingüe Elviña ás 11:00 horas

2. no sorteo, aberto a calquera membro da comunidade educativa do IES Plurilingüe Elviña, previa solicitude a través da secretaría do centro (en cumprimento da normativa sanitaria non será posible permitir o acceso dun número amplo de persoas), asistirán: o director e o secretario do instituto (presidente e secretario do proceso), 1 membro do profesorado elixido ao azar, 2 membros do alumnado elixidos ao azar

3. método do sorteo:

a. elixiranse dous representantes por cada membro necesario, o primeiro en calidade de titular e o segundo en calidade de suplente
b. o secretario do centro acudirá coas listaxes de pais/nais, alumnado, PAS e profesorado do centro nas que cada membro da comunidade figurará cun número de referencia
c. na elección procederase pola seguinte orde:

A. elección do membro do alumnado: extraeranse 3 bolas

1ª bola (con números do 0 ao 5) que representará a centena
2ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a decena
3ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a unidade

B. elección do membro das familias: extraeranse 3 bolas

1ª bola (con números do 0 ao 8) que representará a centena
2ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a decena
3ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a unidade

C. elección do membro do profesorado: extraeranse 2 bolas

1ª bola (con números do 0 ao 5) que representará a decena
2ª bola (con números do 0 ao 9) que representará a unidade

D. elección do membro do persoal administrativo e de servizos: extraerase 1 bola (con números do 1 ao 7)

    A elección por cada membro realizarase dúas veces, a primeira para escoller ao membro titular da Xunta e a segunda para escoller ao membro suplente de cada posto. Se na elección dun membro da Xunta saíse unha combinación de números sen asignación de persoa (000, por exemplo), repetirase esa elección desde o principio.

 

CONSTITUCIÓN DA
XUNTA ELECTORAL

Os membros así nomeados para a Xunta Electoral serán citados para determinar o calendario do procedemento nunha reunión que terá lugar no centro o 3 de novembro de 2021.

Compoñentes do equipo directivo

 

DirectorFrancisco J. Suárez Sánchez
Xefa de EstudosPaula Iglesia Rodríguez
SecretarioRubén Pardo Lesta
VicedirectoraAlba Lorenzo Buyo

 

Distribuir contido


by Dr. Radut