Skip to Content

Avaliacións

Calendario de avaliacións

Datas de avaliación

(Curso 2018/19)

A. Avaliación inicial de ESO: días 26 de setembo e 3 de Outubro de 2018.

B. Avaliacións de pendentes:

Pendentes de ESO:
Avaliaranse conxuntamente coas avaliacións ordianarias

Pendentes de Bacharelato: 2 de Maio de 2019

C. Avaliación de 2º de Bacharelato

1ª avaliación: martes 27 de Novembro. Entrega de notas: 28 de Novembro.
2ª avaliación: martes 26 de Febreiro. Entrega de notas: 27 de Febreiro.
3ª avaliación: en torno ao 22 de Maio (dependendo das instrucións ABAU).

D. Avaliación de ESO e 1º de Bacharelato

1ª avaliación: 19 e 20 de Decembro. Entrega de notas: 21 de Decembro
 avaliación: 13 e 14 de Marzo. Entrega de notas: 15 de Marzo
3ª avaliación: en torno ao 20 de xuño (pendente da determinación do calendario final de curso)

ENTREGA DE CALIFICACIÓNS EN ESO E 1º BACHARELATO

Avaliación e procedementos 
de reclamación ás calificacións en ESO e 1º de Bacharelato

O alumnado de ESO e 1º de BACH remata as clases o 21 de xuño. O día 26 de xuño, o profesorado titor procederá á entrega dos boletíns de calificacións finais ás 10:30. Dacordo coa lexislación vixente (Artigos 37, 38 e 39 da Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas), o alumnado terá dereito a reclamar aquelas calificacións nas materias nas que teña algunha dúbida a través de tres procedementos:

TIPOMEDIOLUGARRESPOSTAPRAZO

Solicitude de 
aclaracións

Instancia dirixida 
ao profesor 
da materia

Secretaría 
do instituto
Resposta polo 
profesorado 
no mesmo día
Ata as 13:30 horas do
26 de xuño
Reclamación ante 
o centro 
de ensino
Instancia dirixida
á dirección 
do centro
Secretaría 
do instituto
Resposta fundamentada por
escrito da Xefatura do Dpto.
Ata as 14:00 horas do
28 de xuño
Reclamación ante a 
comisión
de supervisión*
Instancia dirixida á
presidencia 
da comisión
de supervisión*
Secretaría
do instituto*
Resposta fundamentada
por 
escrito da Presidencia
da comisión*
24 horas desde a recepción 
da resposta 
de reclamación
ante o centro*

*Prazo máximo para a súa presentación: 18:00 horas do 29 de xuño

 

Distribuir contido


by Dr. Radut