Maio 2022

Quedada sobre o libro Unha bolsa de patacas fritas na Polinesia.

O último día do mes de maio, realizamos un encontro na biblioteca, con todos os membros do club de lectura para cambiar impresións sobre o libro traballado ao longo do terceiro trimestre: Unha bolsa de patacas fritas na Polinesia de Jordi Sierra i Fabra.

A ampla participación de todos os seus membros fixo que o encontro fose moi produtivo xa que aproveitamos a ocasión para abordar varios temas de conservación do medio ambiente que levamos traballado ao longo do curso desde o noso PDI.

A experienncia foi moi enriquecedora.

Xa estamos desexando que volva a comezar o novo curso para pór a rodor de noov o Club de lectura.

Planeta verde, planeta azul

Neste curso escolar 2021/2022, a aula de 6º de Educación Primaria, decidiu centrar o seu Proxecto Documental Integrado (PDI) cuxo obxectivo principal é que o alumnado fose capaz de participar na defensa e na loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso medio ambiente. Este PDI atópase dentro do PDI xeral do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, co título: "O Sueiriño a diversidade respecta, traballemos xuntos a prol do planeta!
A temática centrouse na defensa e a loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso medio ambiente(“ Planeta verde, plane-ta azul “) . 0 grupo de 6º de Educación Primaria centrouse en di-versas accións que permitirán mellorar o noso medio ambiente re-lacionadas coa vexetación e a auga, para elo utilizamos diversos ma-teriais entre os que se encontraron os seguintes:
Libros da hora de ler durante o curso escolar 2021/2022: A folla azul de Andrea Maceiras.; Palabras de auga de Marcos Calveiro.; ; Cuando la Tierra se olvidó de girar. Fina Casalderrey. Ed. Sm; Cuentos para salvar el planeta . Anna Casals y Paolo Ferri,...
Atlas de la emergencia climática de Pere Estupinya. Tu plane-ta te necesita de Philip Bunting. Los ciclos de la vida de Sam Falconer.
Vídeos didácticos.
Coidemos ao noso planeta.
Amazonia.
A auga , un recurso limitado.
A vida salvaxe na Amazonia.
Orixe do planeta Terra.
Metodoloxía:
Traballamos a través dunha metodoloxía activa e do descu-brimento guiado, para que o alumno fose capaz de construir as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiámonos  na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás caracte-rísticas do alumnado.
0 desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvol-vemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á competencias sociais e cívicas.
Obxectivos xerais:
Ser capaz de coñecer e identificar as súas emocións e interpretar os seus sentimentos e así poder xestionalos como instrumento de mellora da convivencia cos demais sendo una das ferramentas fundamentais para mellorar o autoconcepto e a autoestima.
Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do planeta, do coidado e aportación persoal do mesmo e da súa diversidade.
Obxectivos específicos:
Recoñecer e identificar as propias emocións en distintas situacións.
Interpretar o que sentimos en diferentes momentos da nosa vida.
Coñecer e practicar a empatía como instrumento para mellorar a convi-vencia cos demais.
Recoñecer as emocións e sentimentos positivos propios, como ferramenta para mellorar a nosa autoestima e autoconcepto.
Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do pla-neta.
Comprender o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que po-damos compartir co resto da   con torna educativa e comunitaria.
Recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta
que habitamos e o valor dos bosques e a auga..
Criterios de avaliación.
Coñecer e enumerar distintas emocións.
Identificar diferentes feitos que poden producir una mesma emoción.
Enumerar distintos modos de actuación ante unha mesma emoción.
Analizar situacións reais, identificando a emoción producida e a resposta ante a mesma.
Definir estratexias e/ou ferramentas para anticiparse á resposta ante unha emoción.
Practicar a empatía nas relacións cos demais como instrumento para mellorar a convivencia cos outros.
Describir modelos de comportamento propios baseados en emocións e sentimentos positivos.
Indicadores de logro ou desempeño.
Identificar os elementos da natureza e do planeta.
Describir o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
Identificar e recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que habitamos.
Describir as consecuencias que ten a sobreexplotación dos recursos naturais no medio ambiente.
Participar na defensa do medio ambiente.
Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
Coñecer o papel das mulleres, novas e comunidades ao redor do mundo na defensa do medio ambiente.
Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias
Metodoloxía: 0 desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á competencias sociais e cívicas.
Traballouse a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiarémonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.
Como conclusión, destacar que cando as persoas dialogan e saben escoitar e poñerse no lugar dos outros, é indiscutible os resultados melloran así como a convivencia e relación cos demais. Esta situación de respecto e empatía será fundamental para unha mellor defensa e coidado do medio ambiente e , polo tanto , do noso planeta .A valoración do traballo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

Libros que van e veñen no curso 2021/2022

Os nenos e nenas de educación infantil, ao longo do curso 2021/2022 seguiron levando os contiños da biblioteca á casa, para gozar da lectura coa familia, seguindo a iniciativa encadrada dentro do programa "Hora de Ler" para o fomento da lectura: "Libros que van e veñen", co que buscamos a implicación das familias nas actividades da biblioteca, e no empeño por conseguir que as nenas e os nenos do CEIP Manuel Sueiro desenvolvan hábitos de lectura.

Nas seguintes imaxes quedan reflectidas algunhas das actividades que realizaron nas casas coas súas familias:

Libros que van e veñen en 4º de Ed. Infantil

Libros que van e veñen en 5º de Ed. Infantil

Libros que van e veñen en 6º de Ed. Infantil

Creamos co lixo

O PDI deste curso nas áreas de Educación física e musical estivo centrado nunha das 4 R da reciclaxe, en concreto na de Reutilizar. Seguindo a línea do PDI do centro titulado "O Sueiriño a diversidade respeta. Traballemos xuntos a prol do planeta", quixemos ensinarlle o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria o sinxelo que é reutilizar material de refugallo para crear novas cousas.

Neste caso creamos os nosos propios instrumentos musicais e os nosos xoguetes.

Con esta unidade didáctica non solo aprenderon a importancia das 4 R, senón que utilizaron a súa imaxinación e a súa faceta máis creativa para facer dun anaco de lixo todo un pasatempo artístisco ou deportivo.

Hora de ler en 6º de EP

No presente curso escolar 2021/2022, a hora de ler, en 6º curso de Primaria,  realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:30 horas, tendo como obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura e incluídos dentro do programa Clube de Lectura.

A configuración da hora de ler estivo deseñada polo titor D. José Antonio Regal Vázquez e por Dna. María Pilar Iglesias Gómez , centrándose nos seguintes obxectivos:

 • Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora).
 • Afianzar valores (amizade, verdade, respecto, empatía,...).
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Coñecer e valorar a importancia do noso entorno e do planeta.
 • Coñecer e aceptar a propia identidade.
 • Valorar a amizade e o compañeirismo.
 • Ampliar o vocabulario a través dos contos.
 • Actuar con autonomía na  vida cotiá e nas relación de grupo.

Actividades.

 • Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
 • Dramatizar algún episodio do conto.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Traballamos coa prensa analizando noticias. Comprobamos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.

Temporalización.

Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • A folla azul de Andrea Maceiras da editorial Xerais.  

O libro foi traballado nos meses decembro, xaneiro e febreiro do curso escolar 2021/2022 e conta a historia da Amazonia que é un mundo verde e único. Husu Aké salvou a súa xente, pero algo nela cambiou para sempre. A nena acabará deixando a aldea para vivir coa familia branca. Alí converterase en avogada e nunha activista polos dereitos dos pobos indíxenas.

Unha vez traballado o libro , os alumnos realizaron un CONCURSO DE ANIMACIÓN Á LECTURA, sobre os temas tratados no libro, que servirán de complemento ás actividades propostas en relación ao noso Proxecto Documental Integrado “ O Sueiriño a diversidade respecta, traballemos xuntos a prol do planeta”.

2º trimestre: libros comúns a todos os nenos e nenas.

 • Alguén roubou o inverno. Editado pola Deputación de Ourense . Conta a historia da Ecopanda, un grupo formado por cinco adolescentes e un robot, que traballa pola conservación da natureza.
 • Cuentos para niños y niñas que quieren salvar el mundo de Carola Benedetto y Luciana Ciliento.

O libro traballouse nos meses febreiro , marzo e nas dúas primeiras semanas de abril do curso escolar 2021/2022 e versa sobre distintas personalidades que traballaron a prol do noso planeta facendo , en forma de conto, unha pequena biografía de cada un deles .


3º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • Palabras de auga de Marcos Calveiro. Ed. Merlín.

O libro traballouse neste 3º trimestre  e relata unha viaxe ao interior do continente africano  . da súa cultura e das duras condicións de vida ás que se ven sometidos os membros do clan Wataki da tribu dos Kimba.
Como remate ao traballo realizado organizamos un novo CONCURSO DE ANIMACIÓN Á LECTURA sobre devandito libro  e as actividades con el relacionadas.

 • Tu planeta te necesita de Philip Bunting.

O libro traballouse dentro da hora de ler e como complemento ás actividades relacionadas co noso PDI , sendo unha guía optimista para reducir, reciclar, reutilizar e renovar.

 

Hora de ler en 6º de EP. en inglés

Tomando como punto de partida o libro “Caring for our planet”, desenvolvemos as actividades previas, durante e posteriores á lectura, tal e como se recollía na programación de inicio de curso.

Como todos os proxectos teñen vida propia, este evolucionou cara á celebración dun cumio polo clima como remate da actividade.

O desenvolvemento completo das accións levadas a cabo na Hora de Ler pódense seguir no enlace:

Aloha Sueiro, coidamos o Kaiapuni!

Desde a área de lingua estranxeira, inglés, o noso proxecto inicial de aportación ao PDI de centro, era de inicio “ALOHA SUEIRO”. Como se pode comprobar lendo os apartados anteriores desta memoria, todos os proxectos de área así como a Hora de Ler, xiran arredor da diversidade medioambiental e os problemas e posibles solucións desde a humildade dun centro escolar.

Por mor da inclusión das actividades citadas, o proxecto sobre Hawaii non quedou rematado, pero a continuidade o vindeiro curso está asegurada, ampliando os obxectivos.

Desde a área de inglés,  as actividades que xiraron arredor do proxecto do centro foron as seguintes:

 • Last but not least 
 • Aloha Hawaii
 • Do it now!
 • A pinga Sueiriña
 • 10 marzo, Polo Sur
 • Wild, wild world
 • 1st Sueiro Climate Summit
 • Aloha Courtney!
 • De base a base e leo porque me toca
 • Surfing in Hawaii!. Como actividade final e ao mesmo tempo, que deixe  interesados aos nenos/as para continuar co proxecto o curso vindeiro, organizamos unha xornada de surf na praia da Lanzada da man dos expertos surfistas de Prado Surf na praia da Lanzada , que fixo as delicias de todos os que nos desprazamos ata alí.

Esto no es Hawai, qué guay!!

O deporte que mellor representa a este estado norteamericano é o surf,  pero desprazarrnos ata Hawaii non é sinxelo.

Ben sabemos que aos valentes alumnos/as de 3º E.P. non hai dificultade que os bote para atrás, e como na nosa terra temos boas praias nas que coller ondas, alá que marchamos.

Grazas aos expertos surfeiros de Prado Surf na praia da Lanzada, pasamos unha xornada de praia e surf que non esqueceremos.

Non estamos en Waimea Bay pero cos nosos neoprenos e táboas calquera podería confundirnos coas xentes de Hawaii.

COLLE ONDAS CON NÓS!

Lendo a ritmo de Hula

O proxecto hawaiano aínda non rematou, pero elaborar un lei con flores naturais e tecer saias para Nahele e Kailane para bailar a ritmo de hula foi unha das nosas tarefas máis minuciosas e requeriu de toda a nosa concentración.

Coas lecturas seleccionadas aprendemos os nomes das illas máis importantes do arquipélago e a historia da súa flag.

LE E DANZA CON NÓS!