O soldadiño de chumbo

Os nenos de terceiro  de Ed. Primaria realizamos no PDI de centro, un traballo sobre o conto: “EL SOLDADITO DE PLOMO” e as distintas CDU.

No primeiro trimestre pescudamos sobre a vida do autor Christian Andersen.

No segundo trimestre traballamos o conto e na semana do Entroido disfrazámonos de soldadiños e bailarinas.

No terceiro trimestre encadrámolo conto na súa correspondente CDU . A partir de aí traballamos o resto das CDU e fixemos un mural infográfico para o corredor do primeiro andar que serviu de información para toda a comunidade.

Destino Dinamarca...

De acordo ao P.D.I deste curso 2018/19 que se centra no coñecemento da CDU (clasificación decimal universal) dos libros para o seu ordenamento dentro das bibliotecas. E tendo como tema central para todos os cursos ao país de Dinamarca, a área de relixión traballou sobre as crenzas relixiosas do devandito país, desde os viquingos ata a actualidade e na procura de información do devandito país sobre a súa historia, cultura e relixión.

Para levar a cabo isto, comezouse visitando á biblioteca do colexio onde puideron coñecer as tarefas habituais que se realizan desde que se recibe un libro ao que se lle dá entrada rexistrándolle e asignándolle un número de rexistro, ata a súa ordenación e clasificación.

Destacando que estas labores son esenciais nunha biblioteca para facilitar o acceso aos seus materiais e que para iso faise uso da CDU a cal facilita a organización da biblioteca.

Tamén puideron ver que este sistema de clasificación divide á biblioteca en dez grandes agrupacións, numeradas do 0 ao 9 de distintas cores que son a categorización de cada bloque.

Posteriormente, buscaron e clasificaron de acordo a isto os libros que necesitaban para pescudar a información sobre relixión, como sobre a localización xeográfica, historia e cultura de Dinamarca.

Ao mesmo tempo, na aula o alumnado realizou unha exposición oral sobre a información recollida, axudados a través dun vídeo.

Durante o desenvolvemento desta tarefa púidose observar que todo o alumnado mostrou un bo grao de interese dialogando e reflexionando sobre a organización e ordenación do material bibliográfico.

Hora de ler en 5º de Ed. Primaria

Durante o presente curso18/19, levei a cabo o Plan lector na aula de 5º de Educación Primaria en coordinación co seu titor. O obxectivo primordial que plantexamos de cara a este curso, era potenciar a  competencia comunicativo-lingüística  como ferramenta facilitadora na adquisición do resto de aprendizaxes, ademais de optimizar a destreza na lectura e a escritura, aspectos fundamentais para desenvolver o gusto pola lectura e a capacidade de valorala criticamente.

Para acadar estes propósitos, na hora de ler, que se levou a cabo  todos os días de 12.00 a 12.20, traballamos os obxectivos que a continuación pasamos a comentar:

Obxectivos:

 • Mellorar a lectura en canto a: fluidez, velocidade, comprensión e expresión.
 • Dotar a lectura de funcionalidade, converténdoa nun medio facilitador das AVDS.
 • Optimizar o vocabulario.
 • Potenciar a  autonomía na  vida cotiá e nas relacións de grupo.
 • Afianzar valores (amizade, respecto…).
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Mellorar as competencias comunicativo-lingüísticas.

Para acadar estes obxectivos, traballamos con dous manuais, un deles en lingua castelá; “Erik y Harald, Guerreros Vikingos” e outro en lingua galega; “O fío vermello”.

 

Unha vez rematada a lectura dos distintos manuais, levamos a cabo un concurso literario, con multitude de probas; preguntas curtas, de enumeración, de múltiple elección,... Nestes concursos os gañadores foron  agasallados co libro que se ía ler a continuación e con material escolar.

Ademais dos concursos literarios, un día a semana, os venres traballamos lectura funcional para facilitar aspectos da vida diaria, como pode ser; interpretación de facturas, carteleiras de cine, receitas, prospectos médicos, listaxes de anuncios de compra–venta, telefónicos,...

Neste sentido e buscando  a funcionalidade da lectura, tamén traballamos con manuais de maxia e na propia execución dos trucos, mediante o seguimento de instrucións.

Con este tipo de actividades, buscamos dotar de funcionalidade a lectura aproximándoa as súas realidades cotiás e tratando de espertar no noso alumnado interese e curiosidade polo súa contorna.

Por outro lado, o Plan Lector, estivo intímante relacionado co PDI da Biblioteca e aproveitando que o lema este curso era "Dinamarca", traballamos os Vikingos,  para iso partimos do que xa coñecían e adentrámonos no que querían saber, mediante documentais como;  “¿Quiénes eran los Vikingos?".

Neste sentido, levaron a cabo proxectos de expresión plástica, entre os cales destaco a construción dun Drakkar, escudos, espadas  e todo o vestiario que empregamos no entroido.  Dentro deste gran proxecto introducimos a lectura do libro comentado en liñas anteriores; “Erik y Harald, guerreros vikingos”, o cal conta con xogos e documentación, aspectos que favorecen a ampliación de coñecementos  e a resolución de curiosidades así como a propia motivación.

Ademais dos aspectos comentados en liñas anteriores, este curso, en coordinación co Equipo de Dinamización da lingua Galega, levamos a cabo unha dinámica para favorecer a expresión escrita na lingua galega, que consistiu no intercambio de cartas, vía correo ordinario, cos nenos  do CEIP Santiago Apóstolo de Franza de Mugardos.


Para lograr coordinar as distintas actividades entre os docentes que levamos a cabo o Plan Lector na aula de 5º, puxemos en marcha un caderno de rexistro de tarefas onde diariamente quedaba reflectido o traballo realizado en cada  sesión.

Contos de Andersen

 Traballamos tanto a lectura individual como a lectura colectiva, en voz alta e de xeito encadeado, de libros como relacionados co P.D.I. “Contos de Andersen”.

Hora de ler de 6º Ed. Primaria

No curso escolar 2018/2019, a hora de ler, realizouse todos os días de 12.00 a 12.20 tendo como obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura.

Centrámonos na consecución dos seguintes obxectivos:

 • Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora).
 • Afianzar valores (amizade, verdade, respecto, empatía,...).
 • Favorecer a expresión plástica.
 • Coñecer algo sobre a cultura de Dinamarca.
 • Coñecer e aceptar a propia identidade.
 • Valorar a amizade e o compañeirismo.
 • Ampliar o vocabulario a través dos contos.
 • Actuar con autonomía na  vida cotiá e nas relación de grupo.

Actividades.

 • Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
 • Dramatizar algún episodio do conto.
 • Colorear debuxos do conto.
 • Escoitar o conto.
 • Traballaremos coa prensa analizando noticias. Miraremos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.


Temporalización.

Na hora de ler, que se realizou todos os días de 12.00 a 12.20 utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre: libros comúns a todos os nenos e nenas.

 • Castelán: La fábrica de chocolate

2º trimestre: lectura pautada en galego e castelán a través da selección de libros.

 • Castelán: La isla de Nuncameolvides.
 • Galego: O enigma do Menhir.
 • Galego: Crispín do Mao, Crispín do Mar.
 • Galego: ¡Adeus pes!
 • Galego: Catro pallasos. 
 • Galego: A dama da auga e o segredo das árbores. 

3º trimestre: lectura pautada en castelán a través da selección de artigos vinculados a cultura danesa. Para a realización desta actividade configurouse unha caza do tesouro que leva por título “Pescudando sobre Dinamarca”  http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/1232, así como una avaliación a través do programa Kahoot https://kahoot.it/

Como conclusión, destacar que cando as persoas traballan en equipo, é indiscutible que se melloran os resultados. A valoración do traballo en equipo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

Dinamarca: o país máis feliz do mundo.

O curso escolar 2018/2019, a aula de 6º de Educación Primaria decidiu centrar o seu traballo anual, dentro do PDI xeral do CEIP Manuel Sueiro “Dinamarca”, na temática centrada na seguinte afirmación “Dinamarca: o pais máis feliz do mundo”.

O porqué deste traballo integrado resúmese nas seguintes liñas centradas nas súas vantaxes, tales como:

 • Máis motivación. O alumnado alcanza unhas necesidades de rango superior.
 • Os membros dun equipo de traballo teñen a oportunidade de aplicar os seus coñecementos e competencias, e ser recoñecidos por iso, mesturando fortalezas complementarias.
 • Maior compromiso mellorando o desempeño.
 • Máis ideas.
 • Máis creatividade e a aprendizaxe.
 • Mellora a comunicación e reduce a tensión.
 • Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.

Traballamos os seguintes obxectivos:

 • Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
 • Establecer obxectivos comúns
 • Crear sentido de pertenza
 • Involucrar ao alumnado na toma de decisións
 • Buscar o entendemento entre partes
 • Impulsar a comunicación
 • Aproveitar a diversidade
 • Celebrar os éxitos do grupo
 • Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida

Ademais dos obxectivos, citados anteriormente, os cales se caracterizan polas características da metodoloxía centrada nos PDI (proxectos documentais integrados) os obxectivos que se perseguiron con este proxecto documental integrado centrados na afirmación “Dinamarca: o pais máis feliz do mundo” son os seguintes: 
Obxectivos:

 • Achegar ao alumnado a existencia de diferentes culturas e os seus trazos característicos.
 • Fomentar a interculturalidade,
 • Desenvolver a imaxinación mediante a literatura infantil.
 • Fomentar o gusto pola lectura.
 • A implementación dos contidos relacionados co Patrimonio Cultural na cultura danesa.
 • A mellora do material didáctico relacionado coa capacitación do alumnado en materia da cultura danesa.
 • O fomento da formación no valor social, cultural, económico e identitario dos bens culturais de Dinamarca.
 • Contidos.
 • Cultura, socialización, fogar e familia, hospitalidade, democracia, igualdade e liberdade de expresión, estilo de vida, logros culturais e política cultural. 
 • Análise crítica dun texto, conto, libros,... uso das tics, uso de técnicas de recompilación de datos en socioloxía (entrevistas), elaboración de resumos, selección de información relevante...
 • Sentido crítico ante valores sociais dados, relativización dos patróns culturais, apertura ante novas formas de entender a relación entre as persoas de culturas diferentes,...

Competencias clave:

 • Competencia en comunicación lingüística: a través da análise de textos e elaboración dunha disertación.
 • Competencia dixital: procura de información na internet, elaboración dunha presentación a partir da “historia de vida en Dinamarca” que é a tarefa final. Elaboración de mapas conceptuais sobre o tema usando programas informáticos axeitados
 • Competencias sociais e cívicas: na análise da orixe social das diferenzas de xénero e a valoración persoal e crítica dos valores sociais que subxacen.
 • Competencia para aprender a aprender: Aplicación do estudado na aula a situacións cotiás e á súa experiencia persoal na relación entre homes e mulleres.
 • Sentido da iniciativa e o espírito emprendedor: organización persoal do traballo, autonomía na realización das actividades e a tarefa final proposta
 • Conciencia e expresións culturais, fai referencia a capacidade do alumando para apreciar a importancia da expresión a través da expresión cultural (música, artes plásticas, escénicas e a literatura).

As actividades realizadas ao longo do curso foron as seguintes:
 
1º trimestre:

 • Día 5 de outubro: actividade grupal para celebrar o encontro coa autora Leanne Rivera.
 • Día 24 de outubro: presentación do PDI da aula de 6º de Educación Primaria que leva por título “Dinamarca: pais máis feliz do mundo”.

2º trimestre:

 • Dende o  día 16 de xaneiro ata o día 12 de marzo realizáronse os obradoiros pola igualdade, sendo este un dos principios sociais indiscutibles na sociedade danesa.
 • Día 9 de febreiro: Entroido. A garda Real Danesa.

3º trimestre:

 • Caza do tesouro sobre Dinamarca.
 • Avaliación final a través do programa didáctico “Kahoot”

Como conclusión, destacar que cando as persoas traballan en equipo, é indiscutible que se melloran os resultados. A valoración do traballo en equipo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

Hora de ler de 2º de Ed. Primaria

Moitas das aprendizaxes que os nenos realizan na súa etapa escolar e que máis adiante lles axudarán a desenvolverse na sociedade como adultos conséguense a través da lecto-escritura. Este é un feito difícil de discutir, as habilidades lectoras son importantes para a consecución dunha formación integral da persoa. O valor da lectura é insubstituíble, pois a lectura estimula a imaxinación e axuda ao desenvolvemento do pensamento abstracto.

Durante este curso os alumnos de segundo curso de primaria traballaron os mitos nórdicos e festas internacionales de relevada importancia.

A hora de ler adicada a este fin foi os luns e os xoves de 12.00h. a 12.20h.

Dividimos o proceso en diferentes partes:

 • Coñecemento de si mesmo: neste primeiro momento os alumnos, en cada sesión, reflexionaron sobre o coñecemento de si mesmos e sobre o coñecemento dos demáis, para finalmente realizar unha ficha de autocoñecemento.

 • Motivámonos: neste momento, e despois de coñecerse ven debuxáronse nun momento motivador.

 • Ler: cada día, os alumnos lían unha historia referida aos deuses nórdicos e a súa forma de vida. Os alumnos ao remataren, facían un debuxo resumo.

 • Cultura e tradicións populares: ao longo do curso traballamos sobre diferentes datas de relevada importancia (o entroido, o día da muller na ciencia, o día do libro, o día da paz, o día de Rosalía, día das letras galegas, ...)

Asemade, traballamos tanto a lectura individual como a lectura colectiva, en voz alta e de xeito encadeado, de libros como relacionados co P.D.I. “Contos de Andersen”.

Fíxose un seguimento  individualizado da comprensión  lectora  e da velocidade lectora de cada un dos alumnos.

 

 


Hans Christian Andersen

Introdución.

O alumnado de 4º centrouse no estudo da CDU correspondente a biografías. Para o que  pescudamos na vida  e obra de Hans Christian Andersen.

O traballo comenzou cunha fotografía e descubrimos quen era a personaxe, o seu oficio, lugar de nacemento, etc. Utilizaremos libros de contos, enciclopedias, internet…

Os obxectivos previstos: coñecer a CDU de biografías, coñecer a CDU de xeografía, localizar Dinamarca en Europa, así como outros países deste continente, coñecer a vida e obra de Hans Christian Andersen foron alcanzados.

Fixemos unha entrevista ao autor. Despois de ler, comentar e afondar na biografía de Andersen o alumnado escolleu unhas preguntas e a súa resposta para facerlle.

Na aula de plástica  fixemos un gran mural con Hans Christian Andersen e as fotografías do alumnado de 4º ao seu redor, onde quedou reflectido o seu traballo.

Falamos de varios dos seus contos, xa coñecidos polo alumnado, e no Entroido o noso disfrace foi de Libro. Como non podía ser doutra maneira cada alumno levaba a portada dun conto del.

Como ampliación do estudo das biografías,  fixeron un traballo, por parellas. Biografías de mulleres cientificas que sendo descoñecidas ou casi, aportaron ou seguen aportando coñecementos e inventos, as vidas de todos nós. Utilizamos o libro Las Chicas son de Ciencias da editorial Montena:  Mileva Maric, Patricia Bath, Stefanie Kwolek, Inge Lehmam, Beulah Louise Henry.

Estos traballos foron expostos na aula e a cada alumno/a  chamoulle a atención unha personaxe  distinta.

Hora de ler de 4º de Ed. Primaria

Neste curso traballamos  en galego a  alimentación saudable e a obesidade infantil con "Gordiño recheo" (Fina Casalderrey) da editorial  SM.

 • Fixemos lectura en voz alta coidando o ritmo e a entoación adecuada.
 • Realizamos  unha lectura comprensiva, sendo capaces de deducir a mensaxe do texto.
 • O alumnado realizou debuxos dos distintos capitulos que estiveron na aula no espazo adicado a HORA DE LER.

En castelán, traballamos o libro de Anna Manso "El último violín" da editorial Anaya.

 • Ampliamos o vocabulario (lutier; alzheimer, demencia senil, parkinson) con
 • Enfermidades estas que parte do alumnado descoñecía e tomaron conciencia da axuda que necesitan as persoas que as padecen.
 • Como complemento, ao oficio do pai do protagonista, comentáronse os oficios e traballos realizados polos seus pais e nais e o que lles gustaría ser a eles/as de maiores.
 • Na area de plástica construiron uns violíns e tivemos a sorte de que unha alumna do noso centro nos interpretara un tema de Beethoven para rematar o traballo.

A poesía chogounos da man de  Paco Velázquez con "Rebelión en la escuela" libro de poemas adicado a obxectos e  material de aula, onde foron quen de engadir algúns versos.

O emprego das Tic ven da man de Chocolata (Marisa Núñez) ed. OQO que estamos desenvolvendo neste momento.
Tamén temos pendente de ler "El Lazarillo contado a los niños" (Rosa Navarro) ed. Edebé.

A HORA DE LER é un tempo que gusta a todo o alumnado independientemente da velocidade lectora, a maior ou menor capacidade de comprension lectora, e polo xeral as actividades que se propoñen teñen moi boa aceptación na aula.

La Sirenita

O alumnado de 4º, 5º e 6º de Ed. Infantil traballou sobre o conto de "La Sirenita" no seu PDI.

Partiron do conto Hans Christian Andersen, para motivalos no traballo a realizar.

Resumimos a continuación as actividades realizadas ao longo do curso:

 • Lemos o conto na clase adaptándoo os distintas idades pois na mesma aula están escolarizados nenos e nenas de cuarto, quinto e sexto de Educación  Infantil.
 • Coñeceron as súas personaxes , describíronas e os maiores axudaron os  mais pequenos tanto para contar o conto como para describir as distintas personaxes.
 • Debuxaron as personaxes principais os de cuarto de educación infantil pintáronnos e a medida que avanzou o curso tamén as debuxaron .
 • Utilizamos tamén o libro “Fauna e flora Mariña” para coñecer onde vivía a Sereiña, os distintos peixes , aprenderon os seus nomes en galego e debuxáronnos. Os máis pequenos pintaron os máis coñecidos e sinxelos.
 • Proxectamos na  aula imaxes do autor e do país onde naceu “Dinamarca” coñecendo algúns aspectos de ambos. Os nenos e nenas de sexto de educación infantil tamén situaron e pintaron Dinamarca nun mapa de Europa.
 • Os maiores da clase leron e escribiron os nomes das personaxes do conto e dos peixes que coñecemos a través do conto “Fauna e flora mariña” .
 • Presentaron o seu proxecto a principio de curso, o dia das bibliotecas, cos demais nenos e nenas do Colexio cun baile que ensaiamos na aula da película “La sirenita” de Disney.
 • Recortaron unha careta da personaxe” Sebastián” e unha diadema de flores para a  presentación do proxecto.
 • Axudaron a recortar  algunhas pezas para o disfrace do Entroido do colexio as nenas de
 • “Sirenita” e os nenos de rei “Tritón”.