Skip to Content

1º Curso

From the Tate to the Sueiro

Tal e como consta na programación inicial do noso plan anual de lectura, nos cursos de 1º e 2º E.P., integrados nos plans de plurilingüismo e seccións bilingües, respectivamente, desenvolvimos un proxecto baseado nas actividades da TATE GALLERY for kids.

Este proxecto de área participa tamén do xeral do centro, desde o punto de vista da reciclaxe, tendo en conta que moitos dos materias empregados son materiais de refugallo.

Os/as nenos/as de 1º e 2º E.P. deron unha volta pola TATE GALLERY de London e basearon os seus traballos plásticos nas propostas do centro cultural.

Debuxaron aos seus friends, seguindo as indicacións da artista Joey Yu

Chegou o nadal e nada mellor que crear un reindeer. A Tate proponnos un unicorn, pero utilizando materiais de refugallo axudamos a Father Christmas no seu medio de transporte.

E pasamos da tradición ao futuro da man de “BLIPPY, THE ROBOT”. Seguimos os pasos da Tate pero ao noso xeito construímos os nosos robots.

Como fin de traballo, Tobias, o auxiliar de conversa, contounos a historia de Blippy e nós enviámolo ao espazo.

Aproveitando o país de orixe de Tobias e os recursos da Tate, coñecemos un pouco máis a Vincent Van Gogh: Sunflowers, Starry night, ben chulas que saíron as nosas propostas.

Reinterpretando a obra de artistas ourensáns

 

Na semana na que se celebra o “día dos museos”, a arte chega ao noso colexio.

Os alumnos e alumnas pescudaron información e estudaron a diferentes artistas de Ourense para poder versionar as súas obras. A maioría da información sacámola ligazón: Pintores galegos.

Estamos feitos uns xenios, e como non!!! , PASÁMOLO XENIAL!!!

Aniamigos, sempre ao noso carón

Neste curso, o P.D.I. do centro ten como lema O SUEIRIÑO A DIVERSIDADE RESPECTA, TRABALLEMOS XUNTOS A PROL DO PLANETA! e céntrase na temática medioambiental e dende a aula de primeiro desenvolvémolo centrándonos na necesidade de educar aos cidadáns desde pequenos para favorecer o desenvolvemento dunha conciencia ecolóxica que lles leve a comprender a estreita interrelación que existe entre os animais e as persoas, e a necesidade de coidalos e protexelos para contribuír a unha sociedade máis sostible e habitable para todos. Desta forma favorécese o desenvolvemento integral do alumnado e impúlsase a súa vinculación e compromiso co coidado e protección da contorna natural e os seres que o habitan, así pois xurdiu “ANIAMIGOS: sempre ao noso carón”

Obxectivos xerais

 • Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.
 • Deseñar e poñer en marcha iniciativas que favorezan a aprendizaxe de valores de respecto, empatía e responsabilidade no coidado dos animais.
 • Promover novos modelos de relación baseados no coidado e protección dos animais.

Obxectivos específicos

 • Coñecer as características e beneficios que os animais achegan á vida das persoas.
 • Describir as sensacións que experimenta o alumnado ao tomar contacto cos animais.
 • Identificar as accións positivas emprendidas polos seres humanos cos animais.
 • Valorar o trato negativo que algunhas persoas deparan aos animais.
 • Coñecer e implicarse no coidado dun animal de maneira responsable.
 • Relacionarse e interactuar con animais de maneira  empática e respectuosa.
 • Representar, a través de dramatizacións, características e vida de diferentes animais.

Contidos:

 • Relación dos animais co medio.
 • Accións para o coidado do medio.
 • Nocións de coidado de animais de compañía.
 • Observación e identificación de animais.
 • Identificar características dos animais
 • Animais en perigo de extinción.

Contribución ás competencias básicas e transversais e competencias claves da unión europea

O desenvolvemento desta unidade contribuirá ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial as competencias sociais e cívicas (CSC) xa que implica coñecementos que permitan comprender e analizar condutas e procesos de cambio. Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos necesarios, neste caso sobre o medio e os animais.

Temporalización

 • Durante todo o curso en sesións de 50 minutos, unha por semana.

Metodoloxía

Traballaremos a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiarémonos na maioría das actividades de soporte visual, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.

Criterios de avaliación

 • Coñecer o medio.
 • Recoñecer animais e as súas características.
 • Entender a necesidade do coidado do medio como hábitat de todos.
 • Identificar os coidados de animais de compañía.
 • Recoñecer os animais en perigo de extinción.
 • Valorar a importancia do medio.
 • Indicadores de logro ou desempeño
 • Diferencia os bens achegados por distintos animais.
 • Identifica a cada animal polo son que emite.
 • Distingue a pegada de diferentes animais.
 • Identifica as características de distintos animais.
 • Describe as sensacións que experimenta ao tomar contacto cos animais.
 • Recoñece as accións positivas emprendidas polos seres humanos cos animais e o medio.
 • Valora  criticamente os malos tratos animais.
 • Recoñece os diferentes coidados que necesita cada animal.
 • Relaciónase e interactúa cos animais e o medio de maneira empática e respectuosa.
 • Representa, a través de dramatizacións, características e vida de diferentes animais.

As actividades realizadas ao longo do curso foron as seguintes:

1º trimestre

 • Presentación de “Aniamigos”. Nesta actividade o alumnado coloreou o debuxo representativo do traballo que vamos a levar a cabo este curso.
 • Choiva de ideas. Nesta actividade entre todos os alumnos fixeron unha choiva de ideas sobre os animais e o que saben, así como que máis cousas lles gustaría saber sobre eles para así traballar desde o seu centro de interese.
 • Animais domésticos. Nesta actividade falamos das diferencias entre animais domésticos e salvaxes e centrándonos nos de granxa vimos algunhas características sobre todo alimentación e reprodución.
 • Xogo das parellas. Nesta actividade xogamos a buscar as parellas agochadas nunhas cartas sobre os animais de granxa.
 • Coidados dos animais de compañía. Nesta actividade falamos e puxemos en común os coidados que necesitan as mascotas que podemos ter con nós na casa, para concienciarnos que dependen de que os coidemos e elaboramos unha serie de “coidados a seguir”.
 • Debuxamos a nosa propia granxa. Nesta actividade para rematar este apartado de animais de granxa, os nenos debuxaron a súa propia granxa cos seus animais.

2º trimestre

 • Animais mariños. Nesta actividade afondamos sobre os coñecementos que tiñan os alumnos sobre animais mariños e vimos que características presentan.
 • Bingo mariño. Nesta actividade o alumnado xogou a un bingo sobre animais mariños para traballar de forma lúdica o vocabulario.
 • Animais dos polos. Nesta actividade o alumnado descubriu algúns animais do polo e as características que teñen para vivir nestas zonas.
 • Creamos os nosos propios polos. Nesta actividade o alumnado fixo os polos con un par de experimentos e tamén fixo os animais que habitan neles con pasta de modelar.
 • Animais do deserto. Nesta actividade o alumnado reflexiona sobre os animais que viven no deserto así como nas diferencias que teñen con outros animais doutras zonas xa vistos.
 • O dromedario. Nesta actividade o alumnado centrouse en aprender vocabulario e características propias deste animal.

3º trimestre

Para este terceiro trimestre quixemos centrarnos nos animais en perigo de extinción e para iso levamos a aula varios libros sobre o tema para que os nenos os puideran consultalos. Os libros son os seguintes:

 • ¿Nos ayudas? ¡Salvemos a los animales en peligro de extinción! Autora: Grete Garrido.
 • Animales en peligro de extinción explicados a los niños. Autores: Sandrine Sihol y Gaelle Guerive.
 • Cuentos sortos de animales en peligro. Autor: Jordi Sierra i Fabra.
 • Amigos asombrosos en peligro: Abecedario de animales en peligro de extinción.

Actividades:

 • Lectura de “¿Nos ayudas? ¡Salvemos a los animales en peligro de extinción!” Autora: Grete Garrido. Nesta actividade o alumnado vai lendo cada semana sobre un animal en perigo de extinción do que despois fan un debuxo.
 • Mapamundi. Nesta actividade o alumnado vai colocando sobre o mapamundi os animais sobre os que vamos lendo.
 • Reflexión final sobre a importancia dos seres vivos. Nesta actividade pretendemos reflexionar sobre os animais e a súa importancia para nós e como debemos coidalos.

Avaliación:

Foi continua, baseada na observación diaria, mediante a recollida de datos segundo un rexistro de ítems.

Como conclusión, destacar a importancia que teñen os animais no medio así como para o coidado desde e a importancia de formar a os alumnos como futuros cidadáns responsables no coidado e respecto cara eles.

Mochila viaxeira en 1º de Ed. Primaria

O curso escolar 2021/2022 o alumnado de  1º curso utilizou unha mochila viaxeira que na que se foron variando os libros nos distintos trimestres.

As mochilas viaxeiras permiten ao alumnado un préstamo por un período de dez días, para compartir coas familias o contido da mesma. O  contido do material foi escollido pola titora en relación ao PDI do centro e tendo en conta o nivel de lectura do alumnado.

Acompañan a estes materiais “O diario da mochila” no que, tanto os nenos/as como as súas familias, aportan debuxos sobre o contido da mochila.

As mochilas quedaron configuradas da seguinte maneira:

1º TRIMESTRE
Lingua Galega:
Naturizo: unha casa para o inverno.
Lingua Castelá.

 • Rescate animal

Revistas:  

 • O papagaio nº 6

2º TRIMESTRE
Lingua Galega:

 • Naturizo: un agasallo para Naturizo.

Lingua Castelá.

 • Cuando me convertí en sirena.

Revistas:  

 • Reportero DOC nº 273

3º TRIMESTRE
Lingua Galega:

 • Naturizo: un perigo inesperado.

Lingua Castelá:

 • Daniel y los diversónicos: la tienda de animales.
 • Salvemos a los animales

Revistas:

 • Reportero DOC nº 276

Para rematar destacar a importancia que ten esta actividade como:

 • Fomento do hábito lector.
 • Achegar aos nenos e nenas diferentes propostas segundo o formato e a lingua empregada.
 • Aprender a coidar o material proporcionado.
 • Compartir coa familia.
 • E o máis importante, aprender a desfrutar da lectura.

Caza do tesouro no Día das Letras Galegas

Na semana posterior ao Día das Letras Galegas realizamos no patio do cole unha Caza do tesouro organizada polo EDL e coordinada polas profes Marta e Mara, co fin de repasar os contidos traballados ao longo do mes de maio en relación a Florencio Delgado Gurriarán.

Organizamos dous itinerarios, un destinada ao alumnado de Ed. Infantil e 1º e 2º de Ed. Primaria e outra destinada ao resto dos cursos. En ámbalas dúas, empregáronse materiais elaborados polo seminario Galán e materiais propios do EDL do centro, para elaborar as diferentes pistas que ían orientando aos diferentes grupos ata chegar á recompensa final que consistía nunha letra maiúscula cun número.

Unha vez finalizados os dous itinerarios, realizamos unha posta en común coas recompensas obtidas na caza do tesouro para formar unha frase coas letras obtidas na recompensa e ordenadas segundo o número que tiñan cada unha. O resultado da combinación de todas as recompensas foi o seguinte:

 •  FLORENCIO DELGADO GURRIARÁN, POETA

Caza do tesouro de Ed. Infantil e 1º  e 2º de Ed. Primaria

Caza do tesouro de 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria

 

Blippy the Robots

 O auxiliar de conversa Tobias, deulle voz a un robot moi especial, BLIPPY. Nós temos brain, pero Blippy ten un computer. E se nós temos heart, el ten un clock. E ademais viaxa nun rocket pola Milky Way.

Os nenos e nenas de 1º e 2º E.P. viaxaron polo espazo da man de Blippy e de Tobías, pousando nun planet de grey rocks que comezou a pintar coa axuda dos compañeiros/as de 3º E.P. a auxiliar Victoria.

E despois da lectura, que mellor que reproducir a viaxe ddo robot no seu rocket.

Non hai mellor xeito de traballar que cooperando mestres e alumnos/as.

Contacontos a 1º de Ed. Priamria

Contacontos a 2º de Ed. Priamria

 

Vialín

O 13 de maio, visitou o noso centro o obradoiro Vialín, autoescola para peques, foi unha divertida actividade sobre educación viaria da Concellería de Educación de Ourense, na que tivo o privilexio de participar o alumnado de 6º de Educación Infantil e 1º de Educación Primaria un ano.

Neste obradoiro  ensináronnos como cruzar os pasos de peóns, como comportarnos cando imos pola cidade, semáforos, sinais de tráfico...xogando a ser peóns, aprendemos a movernos pola cidade respectando os sinais e normas de tráfico.

Pasámolo xenial!!

O CEIP MANUEL SUEIRO RECIBE PERIÓDICOS DO MUNDO “EN GALEGO”

O día 3 de maio no noso cole, celebramos o Día Mundial da Liberdade de Prensa.

Dende o CEIP Manuel Sueiro queremos apoiar a independencia dos periodistas de todo o mundo.

O noso alumnado, para celebrar esta data, percorreron o mundo na procura de diferentes periódicos, estudando os diferentes formatos e novas.

Para rematar, modificamos esas partadas periodísticas, para reescribilas en galego e con novas positivas.

Obradoiro sobre as abellas

O 11 de maio apicultor José Bailón que tamén é profesor en Ourense, realizou na sala de usos múltiples do noso cole un obradoiro sobre a cría das abellas no que aprendemos moitas cousas sobre elas, sobre todo, a distinguilas das avespas, e sobre os produtos que nos ofrecen e os beneficios que aportan a nós e á natureza.

O obradoiro foi impartido de xeito moi práctico e puidemos ver como é unha colmea `por dentro, manipular con distintos aparellos que usan os apicultores e ver, realment,e como é a cera, o propolio, a mel, a xalea real…

Pasámolo xenial ao temo que aprendemos cousas novas!

Luuume, a contada. Encontro coa autora.

O venres 6 de maio achegouse ao noso centro Andrea Freire, a autora de Luuume!, ilustrado por Laura Miranda Moreno e publicado por Antela Editorial, para facer a contada da historia de Misto, que está sempre enfadado, e que previamente traballaramos no Club de lectura de cuarto de Ed. Primaria ao longo do mes de abril.

Misto, cando sente rabia e malia que o intenta, non consegue controlarse. De feito, cada vez que o embarga a ira, acéndese e prende a chispa.

Tanto a súa familia (mamá Pinza e papá Tapón) como as súas amizades (Mestra Nobelo, Resorte, Botón e Parafuso) tentan axudalo, pero mentres Misto non sexa quen de xestionar a súa ira, non poderá autocontrolarse e gozar.

Despois da contada, Andrea realizou un obradoiro de relaxación mediante exercicios de respiración, ofrecéndolles aos rapaces ferramentas para o autocontrol.

Para finalizar, e en consonancia co PDI deste ano, fixeron ao protagonista do conto con materiais de aproveitamento.

Distribuir contido


by Dr. Radut