Skip to Content

Relixión

Vídeo resumo do curso 2019/2020

Vídeo resumo das actividades realizadas ao longo do curso 2019/2020.

Esperamos que vos guste!!

Igualdad, integración... valores son.

De acuerdo con el P.D.I de este curso 2019/20 que se centra en los valores de igualdad e integración, el área de religión trabajo específicamente las parábolas del Buen Samaritano y la del Hijo Pródigo de Jesús, que están estrechamente relacionadas con los valores humanos.

En cuanto al desarrollo de esta actividad primeramente se contó con los conocimientos previos que tenían los alumnos sobre los conceptos Parábola, pródigo y prójimo.

Posteriormente se realizó la lectura de las parábolas directamente de la Biblia, para luego reflexionar sobre lo leído y extrapolar el relato bíblico a sus propias vidas, para que el alumnado entienda que lo que está aprendiendo en dicha narración bíblica es importante y útil para la vida cotidiana de toda persona.

No solo se trabajó la parte verbal, sino que también con experiencias sensoriales a través de materiales visuales y auditivos para ayudar la comprensión del mensaje que transmiten las parábolas.

Para finalizar, se hizo una exposición de los conocimientos aprendidos, de forma oral y a través de fichas que tuvieron que realizar todos los niños.

Durante el desarrollo de esta unidad se observó que tanto la lectura Bíblica como las tareas a realizar, fueron una buena fuente de motivación, que los llevo a realizar las actividades con mucho interés, dialogando y reflexionando sobre las mismas. Desarrollándose todo ello en un ambiente de armonía y gratificación.

Destino Dinamarca...

De acordo ao P.D.I deste curso 2018/19 que se centra no coñecemento da CDU (clasificación decimal universal) dos libros para o seu ordenamento dentro das bibliotecas. E tendo como tema central para todos os cursos ao país de Dinamarca, a área de relixión traballou sobre as crenzas relixiosas do devandito país, desde os viquingos ata a actualidade e na procura de información do devandito país sobre a súa historia, cultura e relixión.

Para levar a cabo isto, comezouse visitando á biblioteca do colexio onde puideron coñecer as tarefas habituais que se realizan desde que se recibe un libro ao que se lle dá entrada rexistrándolle e asignándolle un número de rexistro, ata a súa ordenación e clasificación.

Destacando que estas labores son esenciais nunha biblioteca para facilitar o acceso aos seus materiais e que para iso faise uso da CDU a cal facilita a organización da biblioteca.

Tamén puideron ver que este sistema de clasificación divide á biblioteca en dez grandes agrupacións, numeradas do 0 ao 9 de distintas cores que son a categorización de cada bloque.

Posteriormente, buscaron e clasificaron de acordo a isto os libros que necesitaban para pescudar a información sobre relixión, como sobre a localización xeográfica, historia e cultura de Dinamarca.

Ao mesmo tempo, na aula o alumnado realizou unha exposición oral sobre a información recollida, axudados a través dun vídeo.

Durante o desenvolvemento desta tarefa púidose observar que todo o alumnado mostrou un bo grao de interese dialogando e reflexionando sobre a organización e ordenación do material bibliográfico.

Os valores na Biblia

De acordo ao PDI deste curso “A cada latexo un pensamento” e  tendo en conta que cada pensamento provoca un sentimento e unha actitude que move as nosas condutas e comportamentos, e que estes están conectados con valores, a área de relixión traballou sobre os valores na Biblia.

A materia de relixión capacita ao alumnado para adquirir unha visión integral da persoa humana e as habilidades necesarias para vivir en sociedade a través dos ensinos bíblicos, que son un conxunto de valores que incitan aos individuos para actuar de maneira correcta facendo un mundo mellor e non provocar danos a quen nos rodea.

Traballouse primeiramente coa técnica de choiva de ideas sobre o termo valor para saber que entendían e coñecían sobre este. Cada idea foise anotando para logo definir con máis precisión que é un valor e que representa no diario vivir. E para isto eles buscaron información na internet sobre o concepto de valor guiados polas súas profesoras na procura das páxinas. Tamén se traballou co libro Valores para la Convivencia de Esteve Pujol da biblioteca escolar. Como, así mesmo, cos libros Sapienciales da Biblia que son un grupo de libros do Antigo Testamento que ensinan valores e comportamentos e que axudan a reflexionar sobre a vida.

Repartíuselle ao alumnado material para traballar os distintos valores en distintas situacións e problemas tanto de índole persoal, familiar ou social, o que llespermitiu a moitos deles asocialos a determinadas condutas , que previamente non os vinculaban.

Presentáronselle distintas imaxes en papel e pantalla dixital con personalidades moi coñecidas como ser: Xesucristo, Gandhi, Martin Luther King, Teresa de Calcuta, e outros, realizando tarefas humanitarias onde eles deben describir o valor fundamental de cada situación.

Seguidamente, dialogamos entre todos, para explicar cando practican o valor comentado anteriormente na súa vida cotiá, dando exemplos das accións que deben realizar para tal labor.

Durante o desenvolvemento deste proxecto observouse que tanto a lectura dos libros Bíblicos coma as tarefas a realizar, foron unha boa fonte de motivación que os levo a realizar os traballos con moito interese, colaborando e compartindo moito entre eles, dialogando e reflexionando sobre a actividade desempeñada podendo gozar tanto os profesores coma os alumnos dun clima de harmonía e gratificación.

A Capela Sixtina e Miguel Angel

A área de relixión traballou sobre os frescos da bóveda e da parede tras o altar da Capela Sixtina, pintados por un dos mellores pintores e escultores da nosa historia, Miguel Ángel Buonarroti.

Para levar  a cabo esta tarefa, o alumnado indagou, sobre a historia da Capela e a biografía de Miguel Ángel, a través das seguintes páxinas Webs, facilitadas polos profesores, quen tamén lles axudaron, guiándolles na procura para solicitar información sobre devanditos ítems:

Para familiarizarse coa capela, e os seus frescos, tamén puideron gozar dunha visita virtual a través de Internet

Este material interactivo e audiovisual espertou o interese e motivou aos alumnas e alumnos a unha participación activa entre eles e os seus profesores, preguntando e opinando sobre o que vían e escoitaban.

O produto final deste traballo foi exposto na biblioteca ao resto de compañeiros do cole. Co cal podemos concluír que esta actividade foi moi amena, interesante e proveitosa.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut