Destino Dinamarca...

De acordo ao P.D.I deste curso 2018/19 que se centra no coñecemento da CDU (clasificación decimal universal) dos libros para o seu ordenamento dentro das bibliotecas. E tendo como tema central para todos os cursos ao país de Dinamarca, a área de relixión traballou sobre as crenzas relixiosas do devandito país, desde os viquingos ata a actualidade e na procura de información do devandito país sobre a súa historia, cultura e relixión.

Para levar a cabo isto, comezouse visitando á biblioteca do colexio onde puideron coñecer as tarefas habituais que se realizan desde que se recibe un libro ao que se lle dá entrada rexistrándolle e asignándolle un número de rexistro, ata a súa ordenación e clasificación.

Destacando que estas labores son esenciais nunha biblioteca para facilitar o acceso aos seus materiais e que para iso faise uso da CDU a cal facilita a organización da biblioteca.

Tamén puideron ver que este sistema de clasificación divide á biblioteca en dez grandes agrupacións, numeradas do 0 ao 9 de distintas cores que son a categorización de cada bloque.

Posteriormente, buscaron e clasificaron de acordo a isto os libros que necesitaban para pescudar a información sobre relixión, como sobre a localización xeográfica, historia e cultura de Dinamarca.

Ao mesmo tempo, na aula o alumnado realizou unha exposición oral sobre a información recollida, axudados a través dun vídeo.

Durante o desenvolvemento desta tarefa púidose observar que todo o alumnado mostrou un bo grao de interese dialogando e reflexionando sobre a organización e ordenación do material bibliográfico.