Skip to Content

Comedor

MENÚ DECEMBRO

Neste enlace podemos ver o menú do mes de decembro:

Menú decembro

MENÚ NOVEMBRO

Desde este enlace podedes acceder ao menú do noso comedor do mes de novembro.

Ver menú

PRECISAMOS NAIS, PAIS OU FAMILIARES DE ALUMNADO PARA COLABORAR NO COMEDOR

A Consellería de Educación aprobou hai uns días a ampliación de nais e pais colaboradores do comedor escolar do noso centro, pasando de 9 a 12 cada día.

A cantidade de voluntarias/os que temos ata o de agora non chegan para cubrir esas prazas todos os días. Ademais, a Xunta de Galicia permite agora que calquera familiar, maior de idade e que conviva con calquera alumno/a do centro poida ser colaborador (mentres dure a situación de pandemia), non ten que ser pai ou nai necesariamente.

Por iso informamos desta situación, facendo un novo chamamento de colaboración para poder completar as prazas.

Se está vostede interesado en colaborar pode poñerse en contacto co centro por teléfono ou correo electrónico.

CONDICIÓNS DA COLABORACIÓN

Hai que ter en conta os seguintes aspectos:

1.- Os solicitantes familiares conviventes, para seren inscritos deberán aportar:

Unha declaración xurada de que conviven no mesmo domicilio que algún dos menores comensais.

Unha autorización do pai, nai, titor legal ou acolledor familiar do/a alumno/a comensal co que convivan para colaborar no comedor escolar.

2.- Os convivintes admitidos como colaboradores/as cesarán na súa actividade voluntaria no comedor escolar no caso de que apareceran nais ou pais voluntarios no seu momento.

3.- O pago por día de asistencia ao comedor é de 12,50 €

 

MENÚ COMEDOR OUTUBRO

Menú do comedor escolar, mes de outubro.

VER MENÚ

MENÚ COMEDOR SETEMBRO

No seguinte enlace tedes o menú para o mes de setembro

MENÚ-SETEMBRO

CAMBIOS NAS QUENDAS DE COMEDOR

Estimadas familias:

 Como ben saben o servizo de comedor é un dos elementos deste centro máis complexo de organizar, máxime na situación de pandemia, debido á alta demanda de utilización. A día 1 de setembro tiñamos 320 solicitudes polo que era preciso establecer 3 quendas para atender a todo o alumnado mantendo as condicións mínimas de seguridade que estableceron as autoridades sanitarias e educativas. A partir desa data déronse de baixa pouco a pouco (ata este luns) un total de 40 nenos/as que nos permiten reducir o número de quendas a 2.

 

 Sabemos que isto pode ocasionar inconvenientes para as familias que tivestes que acomodar os vosos horarios en función da proposta de horarios de saídas do colexio, pero tedes que entender que a nosa obriga é procurar o maior horario lectivo posible para todas as etapas e esta redución supón un cambio importante na organización docente.

 

 Sentimos non ter a información das baixas de comedor en tempo de poder tomar esta decisión con anterioridade ao comezo do curso e por iso insistimos sempre na necesidade de comunicarlle ao centro as decisións de renuncias ou modificacións nos servizos o antes posible.

 

 Polo tanto, a partir do día 5 de outubro as quendas de comedor quedarán deste xeito:

1º Quenda

14:00 a 14:45

Toda Ed. Infantil – 1º A – 1º B - 2º A – 2º B – 3º B

2ª Quenda

15:00 a 15:45

3º A – 3º C – 4º A – 4º B – 4º C – 5º A – 5º B – 6º A – 6º B

 Os horarios de recollida redúcense agora a dous, para o alumnado de comedor:

 1ª Quenda: poden recoller de 15:00 a 15:15 e a partir das 15:50 ata as 16:00

 2ª Quenda: poden recoller a partir das 15:50 ata as 16:00

 

Os grupos aos que afecta o cambio son: Toda Ed. Infantil, 3º C e 4º B

 

A DIRECCIÓN

SERVIZO DE COMEDOR CURSO 2020-21

 

Estimadas familias:

Comunicámoslles que a pesares da falta de respostas por parte da Consellería das dúbidas e dificultades que a organización do servizo de comedor nos presenta, para aplicar o protocolo de prevención do COVID-19, a día de hoxe, todo o alumnado que solicitou este servizo poderá utilizalo.

Mentres dure a pandemia, este servizo desenvolverase do seguinte xeito:

  • Haberá 3 quendas de comedor, agrupados por aulas de convivencia e separados das outras aulas (no seu momento comunicarémoslles en que quenda entrará o seu fillo ou filla)

  • As dúas primeiras serán atendidas polo profesorado e serán dentro do horario de clase.

  • A última será atendida polas nais-pais colaboradoras (seguimos precisando máis nais-pais para colaborar)

  • Mantense o horario de autobuses as 16:00 horas, salvo os martes que será as 16:30

Compre salientar que mentres persista esta situación, para poder desenvolver estas quendas, vémonos na necesidade de recortar o tempo de cada unha (precisamos ventilar e desinfectar os postos) quedando en tres cuartos de hora cada unha, polo que é evidente que o servizo perde calidade xa que a posibilidade de atención individual para que coman de todo e en tempo será moi complexa. Aínda así procuraremos que o funcionamento do servizo manteña uns mínimos de seguridade e calidade.

IMPORTANTE: lembrámoslles que aquelas familias que non presenten a “folla de auto-declaración” antes do día 10 de setembro terán que pagar o máximo importe (4,5 € /día)

Tamén é importante que se algunha famila que teña solicitado o servizo decide non utilizalo nestas condicións nos avise canto antes para poder organizar en tempo os cambios, xa que temos que asignar un posto fixo a cada neno/a. Grazas.

O EQUIPO DIRECTIVO

 

 

ABERTO O PRAZO PARA INSCRIBIRSE COMO COLABORADORAS/ES DE COMEDOR

Segundo se solicita nas instrucións da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para a xestión dos comedores escolares, ábrese o prazo para inscribirse como colaboradoras e colaboradores deste servizo para o curso 2020-21.

Esta función é imprescindible para o desenvolvemento normal do comedor.

O prazo estará aberto ata o día 11 de setembro, pero para asegurar o funcionamento do servizo precisamos ter colaboradoras/es apuntados o antes posible.

Pódese facer por teléfono ou por correo electrónico facilitando os seguintes datos:

- Nome e apelidos da persoa voluntaria

- Nome e apelidos do fillo ou filla matriculada no centro

- Nivel no que está matriculado para o curso 20-21

Quedará exposto no taboeiro do centro o Anexo IV que corresponde á publicidade desta convocatoria.

Neste enlace pódese ver tamén o anexo IV das mencionadas instrucións.

PROCESO FINAL NA SOLICITUDE DE PRAZA DE COMEDOR: AUTODECLARACIÓN

A Consellería ven de publicar a Instrución 2/2020 da Secretaría Xeral Técnica, do 16 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de Xestión Directa no curso escolar 2020-21.

Nesta circular resumimos o máis importante destas instrucións: circular-comedor 20-21


Para rematar co proceso de reserva de praza no comedor é preciso presentar o documento da AUTODECLARACIÓN no que se rexistra o cálculo do custe do servizo para cada alumna/o.

 

Autodeclaración, modelo 1: Documento para imprimir, cubrir a man e entregar no centro. (para unha mellor xestión da documentación, pregámoslles que impriman na mesma folla polos dous lados)

 

Autodeclaración, modelo 2: Documento para cubrir no ordenador, imprimir, asinar e entregar no centro

 (Poderíase asinar dixitalmente e entregar por correo electrónico pero tendo en conta que todas as persoas, declarante, cónxuxe e fillos/as maiores de idade que deben asinar teñen que ter sinatura dixital. Non valen os documentos escaneados con sinatura manual)

 

No seguinte enlace ten á súa disposición unha aplicación para facer o cálculo para cubrir o documento: cálculo da autodeclaración.

                                      _______________________________________________________

 

No caso de precisar axuda para cubrilo hai que pedir cita previa no teléfono 881866498, se xa ven cuberto e asinado pode traerse en calquera momento no horario do centro.

 IMPORTANTE: aínda que o prazo de presentación é ata o 10 de setembro precisamos telo canto antes polo complexo proceso de organización das prazas de comedor, principalmente na subida de datos e planificación de espazos e recursos necesarios.

                                    _________________________________________________________

 

Acceso ao servizo por parte de alumnado escolarizado en centros que non lles corresponden por área de influencia:

 

O alumnado escolarizado en centro distinto ao que lle corresponda non terá dereito ao comedor escolar.

 

Porén, terán dereito ao servizo as irmás e irmáns do alumnado xa escolarizado con carácter forzoso no centro.

 

Excepcionalmente, sempre que existan no comedor escolar prazas libres e as condicións existentes o permitan, a Secretaría Xeral Técnica da Consellería poderá autorizar para cada curso escolar a incorporación de alumnos escolarizados fora de área. Estes autorizados excepcionais, con independencia das súas circunstancias persoais e de renda familiar, terán que aboar, en concepto de prezo público a cantidade de 4,50 € por día de servizo.

As citadas autorizacións concederanse en precario e serán revogables se cambian as circunstancias que as xustifican ou se é preciso asignar as prazas a outro alumnado cun dereito preferente.

O alumnado escolarizado no curso anterior fóra de área de influencia, a partir do curso seguinte consolídase nunha situación similar á dos escolarizados propios do centro.

 

Comedor: menú do mes de marzo

Xa temos o menú do mes de marzo.

Importante:No menú en papel enviado ás casas, o día 19 figura como lectivo, cando en realidade é festivo. Anúlase ese día e mantéñense o resto.

No arquivo que se adxunta nesta entrada xa está corrixido.

 

Podedes miralo premendo aquí

Distribuir contido


by Dr. Radut