Skip to Content

Secretaría

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1: SOBRE A ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE PAIS/NAIS DE ALUMNOS/AS NO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO

A resolución do 20 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa da Consellería de Educación (D.O.G. 29/09/2021) establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos Consellos Escolares de centros de educación non universitarios.

O proceso, na parte que implica aos pais e nais dos alumnos/as, segue os seguintes pasos:

 1. Sorteo dos membros da Xunta Electoral.
 2. Convocatoria e constitución da Xunta Electoral.
 3. Presentación de Candidaturas.
 4. Publicación dos Censos Electorais.
 5. Proclamación de candidaturas.
 6. Presentación de reclamacións, se as houbera.
 7. Votación e escrutinio.
 8. Proclamación de candidatos elixidos.
 9. Constitución do Consello Escolar.

O sorteo público para a formación da XUNTA ELECTORAL realizarase o martes día 26 de Outubro ás 12:00 horas. Unha vez constituída (día 2 novembro), emitirase información puntual do proceso mediante circulares.

 

O DIRECTOR

 

Axudas Material e Fondo Libros

Non hai cambios respecto da LISTA PROVISIONAL publicada o 14 de xullo de 2021.

 

Desde hoxe está publicada no taboleiro interior de anuncios do colexio a LISTA DEFINITIVA DA SOLICITUDE ED880B AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR E LIBROS. De acordo coas Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o Proceso de Admisión do Alumnado, e coa Lei de Protección de Datos, non podemos publicar nin trasladar información desta lista a través doutor medio.

 

Rafa Vilar. Director do CEIP da Ramallosa

 

Axudas Material e Fondo Libros

Listaxe libros concedidos do fondo solidario a cada alumno ou alumna

 

Xa está a súa disposición a listaxe provisional dos libros concedidos a cada alumno/a de 3º e 4º de Educación Primaria do vindeiro curso.

Moitas grazas

 

Rafa Vilar. Director do CEIP da Ramallosa

Axudas Material e Fondo Libros

Desde hoxe xa tedes á vosa disposición os cheques para axuda de material e de libros para o curso 2021-22 na secretaría do Centro.

De acordo coas Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o Proceso de Admisión do Alumnado, e coa Lei de Protección de Datos, non podemos publicar nin trasladar información desta lista.

O reparto realizarase nas seguintes datas:

 • 1º de Educación primaria: a partires do luns 5 de xullo.

 • 2º de Educación Primaria : a partires do martes 6 de xullo.

 • 3º de Educación Primaria: a partires do mércores 7 de xullo.

 • 4º de Educación Primaria: a partires do xoves 8 de xullo.

 • 5º de Educación Primaria: a partires do venres 9 de xullo.

 • 6º de Educación primaria: a partires do luns 12 de xullo.

A dirección

 

Aberto o prazo de solicitude de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

PRAZOS:

 

Do 21 de maio ao 22 de xuño de 2021

DESTINATARIAS/OS:

 

Alumnado de 1º e 2º de primaria : axuda para adquisición de libros e de material escolar.

Alumnado de 3º, 4º de primaria: axuda para dotación do banco de libros e para adquisición de material escolar

Nestes niveis de primaria é condición indispensable devolver os libros de texto e/ou material reutilizable adquiridos coas axudas do curso 2020/21 para poder recoller o vale.

Alumnado de 5º, 6º de primaria: axuda para material escolar.

O alumnado de 6º que vaia ao IES de Cacheiras deberá facer a solicitude nese instituto. Os que solicitaran noutros centros deberán esperar a ter a confirmación de estar admitidos ou facer a solicitude desde o noso centro.

A solicitude de axuda para adquisición de material escolar poderá facela toda familia que teña renda percápita igual ou inferior a 6.000 €

A solicitude será única para todos os fillos e fillas matriculados no mesmo centro para o curso 2021/22.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • OPCIÓN RECOMENDADA: Solicitude electrónica en FONDOLIBROS: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 • Formularios para solicitude no centro (con cita previa a través do teléfono 881866498 ). Mediante os Anexos I e II.

 • Tramitación en Sede Electrónica: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 

 • ANEXO I e II  (impreso coa solicitude e a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. En caso de non dispoñer de libro de familia, só en casos excepcionais se poderá aceptar:
  • Certificado ou volante de convivencia.

  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

MÁIS INFORMACIÓN...

Listado provisional de novo alumnado admitido e puntuación de baremos.

Desde hoxe están publicados os listados co resultado da baremación, nos niveis onde temos máis demandas que prazas (4º de infantil e 5º de infantil)

Están expostos no ventanal do ximnasio, que é o taboeiro informativo provisional, mentres dure a pandemia, para evitar concentracións de persoas dentro do centro.

Hai 5 días hábiles, a partir de mañá, para presentar reclamacións ao mesmo.

Para o resto dos niveis, ao non haber que aplicar baremo, publícase o listado de admisión provisional.

 

A DIRECCIÓN

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA BAREMACIÓN (NOVAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN)

Aviso para as familias que solicitaron praza por primeira vez no centro para o curso 2021-22

Para poder aplicar o baremo, no caso dos niveis educativos onde hai máis demanda que prazas, é preciso que antes do 16 de abril se presente toda a documentación que crean oportuna, en base aos criterios de puntuación oficiais.

 • Ter en conta que por causa de pandemia é preciso pedir cita previa (881 866 498)
 • O centro permanecerá pechado na Semana Santa, do 27 de marzo ao 5 de abril.

 

VER CADRO DE BAREMACIÓN COA PUNTUACIÓN OFICIAL

PRAZO E DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUDE DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

Este proceso só é para alumnado novo no centro.

PRAZOS

1. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

2. Presentación da solicitude de admisión: 1-20 de marzo.

3. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.

4. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

5. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

6. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

7. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

 

POSTOS ESCOLARES VACANTES

 

 

ETAPA

CURSO

PRAZAS VACANTES

ED. INFANTIL

4º E.I.

22

5º E.I.

2

6º E.I.

16

ED. PRIMARIA

1º E.P.

24

2º E.P.

7

3º E.P.

20

4º E.P.

17

5º E.P.

16

6º E.P.

6

 

TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES

 

- Vía telemática (é preciso chave 365 ou certificado dixital)

Entregar no rexistro dixital da Xunta de Galicia (sede electrónica) a solicitude de matrícula co anexo II. (Código do procedemento ED550B).

Pódese cubrir previamente de xeito dixital na aplicación web para a admisión do alumnado (https://edu.xunta.gal/admisionalumnado) para logo enviar desde a sede electrónica.

 

 

 - Presencialmente:

Recoller o documento no propio centro (pedir cita: 881 866 498) ou imprimir desde o enlace do seguinte apartado.

Entregar de novo no centro (tamén previa cita) unha vez cuberto (en caso de dúbidas chamar ao teléfono anterior).

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 

1º.- Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar.

O incumprimento desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2º-. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3º.- O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo

de presentación de solicitudes de admisión.

 

 

DOCUMENTACIÓN

 

Documentación oficial da solicitude de admisión:

 

Documentos do centro para a posterior matrícula cando sexa admitido/a:

 

 

 

ÁBRESE NOVO PRAZO DE SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-21, CON CITA PREVIA

DATAS DO NOVO PRAZO: do 11 ao 18 de maio

 Este prazo é para o alumnado que se incorpora ao centro por primeira vez, aquel que cursa educación infantil ou primaria no colexio renova a matrícula automaticamente.

Só terán que presentar a documentación quen non o teña feito xa no prazo anterior, antes de decretarse o estado de alarma.

 

NORMAS PARA A PRESENCIA NO CENTRO ESCOLAR PARA A SOLICITUDE DE MATRÍCULA

 

Horario: de 10 a 13:30 con cita previa a través do teléfono 881 866 491 ou do correo-e ceip.ramallosa@edu.xunta.gal

 

- É obrigatorio o uso de máscara

- Non poden vir nenos/as acompañando aos adultos.

- Deberán esperar na porta do colexio para ser atendidos, xa que os trámites faranse no recibidor, nun espazo preparado para tal efecto. No caso de coincidir con outros pais na entrada deberán gardar as distancias de seguridade.

- A entrada será pola porta principal do centro (a entrada que utiliza o profesorado). Pódese entrar co coche no recinto, de xeito excepcional, para estes trámites.

 

 • Recollendo a documentación nas oficinas do colexio con cita previa.
 • Ou descargándoa dos seguintes enlaces:
Distribuir contido


by Dr. Radut