Calculadora simulación prezos comedores

Permite simular o cálculo dos prezos de comedores en función da renda neta per cápita da unidade familiar do exercicio 2022

 ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN E ESPECIFICACIÓNS

Introduza os importes das casiñas da declaración da renda requeridas e o número de membros da unidade familiar
Declaración conxunta
Resultado

Decreto 132/2013 do 1 de agosto, DOG nº 154 do 13/08/2013, polo que se regulan os comedores escolares dependentes da consellería con competencias en materia de educación.