Skip to Content

Teléfono e fax.

IES de Porto do Son

Tf. 881866707 Fax. 881866709 / ies.porto.son@edu.xunta.es / As Laxes 18, CP 15970, Porto do Son

Solicitudes do fondo solidario de libros de texto e axudas material.

22/05/2018
22/06/2018

NOTA INFORMATIVA

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNADO MATRICULADO NA ESO NO CURSO ESCOLAR 2018/2019

 

ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto

Obrigas das persoas beneficiarias:

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2017/18 (....) A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2018/19.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2018/19 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

Instrucións.

 1. Alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO.
 2. Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.
 3. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2018/19, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno.
 4. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
 5. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes.
 6. O formulario (anexo I e II) tamén estará dispoñible AQUÍ.
 7. A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.
 8. O prazo para presentar solicitudes iniciarase o 22/05/2018 e rematará o día 22 de xuño de 2018 (este incluído).
 9. Documentación a achegar ás solicitudes: As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude: anexo I e II) a seguinte documentación:
  1. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
   1. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
   2. Certificado ou volante de convivencia.
   3. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.
  2. Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
  3. Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
  4. Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
  5. Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
  6.  Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

ANAGNÓRISE CON LIMIAR TEATRO NA CASA DE CULTURA

23/05/2018

Onte o alumnado de 3º e 4º de ESO asistiu a unha representación de Anagnórise na Casa de Cultura, no marco das actividades que vimos realizando na celebración das Letras Galegas. Neste caso é unha colaboración coa editorial Galaxia. Foi unha proposta fresca, divertida e novidosa. Na entrada do blog da biblioteca podedes ler as opinións do alumnado. 

 

NAVEGA CON RUMBO POLO CIBERESPAZO!

22/05/2018

O departamento de Orientación achéganos a recensión da actividade do Plan de Acción Titorial realizada este luns sobre o uso da rede:

"O alumnado de 2º de ESO aisitiu á charla Navega con Rumbo polo Ciberespazo, impartida polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), en colaboración coa Xunta de Galicia. Fíxose fincapé no uso responsable das novas tecnoloxías, en navegar con seguridade, evitanto o ciberacoso e outros riscos de Internet asociados tamén aos xogos en rede, de mosda nestas idades. Con esta finalidade, explicáronse unha serie de pautas como protexer a privacidade, empregar un antivirus actualizado, evitar contrasinais fáciles de adiviñar, manter o perfil privado nas redes sociais para evitar que descoñecidos accedan á información persoal e comentar cos pais e/ou profesores as situacións que resulten incómodas neste ámbito.

Agardamos que o noso alumnado teña moi en conta as orientacións e que navegue con tino pola rede."

 

 

AS AQUELADORAS, OS AQUELADORES, O LECER DESPOIS DO TRABALLO!

20/05/2018

Como xa sabedes, un grupo de mozas e mozos que se fan chamar "aqueladores", veñen facendo arranxos varios no centro, sonche ben mañosos, danlle xeito a todo, o mesmo arranxan persianas, que pintan, que poñen cantos nas columnas... E claro, despois do traballo vén o descando. Ana Dapena, a "encargada de obra"Sorriso, coméntanos a xornada:

 

"O luns 14 de maio, "Os aqueladores" foron de excursión a Santiago de Compostela. Despois de realizar tantos arranxos chegou  o seu premio. Visitaron unha sala de escape, onde tiveron que resolver unha chea de enigmas para conseguir sair e conseguiron fuxir sans e salvos. Cun paseíño polas rúas de pedra rematamos esta saída lúdica da que foron ben merecedores." 

II FOLIADA DAS LETRAS E "UNHA HISTORIA DE AMOR" CON SERAFÍN MARCOS

19/05/2018

Xa que temos bos músicos (coa pandeireta de Rosi incluída) e bos bailaríns, que mellor motivo que as nosas Letras e a nosa fala para unha festa! E velaí a II Foliada das Letras!

Pola semana a profe Eva e un grupo de mozos e mozas ensináronnos, con moita paciencia, a sacar uns puntiños para poder bailar! Poderiamos "disir"... "Eu bailar, bailar, bailei, a ghasia non era moita...! Pero tanto ten, non? Xa había quen se daba maña e a cousa "lusiu"..!

 

 E pechando a mañá Serafín Marcos, xa da casa por estas datas, tróuxonos "Unha historia de amor", a de María Victoria  Moreno con Galicia, co galego e coa literatura. Os mozos e mozas de 2º de ESO pasaron do abraio á gargallada, do sorriso á mirada reflexiva... Fica aí, un ano máis, ese pouso que Serafín vai sementando.

UNHA INVASIÓN SILENCIOSA. A BIODIVERSIDADE BAIXO AMEAZA

15/05/2018

Unha invasión silenciosa. A biodiversidade baixo ameaza é o título da exposición de Adega e a Consellería de Medio Ambiente que temos dende hai uns días no centro. Porque xa que andamos co tema da Comunicación, e fiando co do próximo curso -a Sustentabilidade-, debemos aprender a mirar, a observar, a interpretar a linguaxe da natureza. Interpretar para poder actuar, para poder reacciónar ante as mensaxes que nos está a mandar a Terra. Para mostra, esta imaxe da nosa visita á illa de Sálvora o venres pasado: as calas, tan comúns, estendéronse alí tanto, que viñemos impactados. Fermosas, si, pero invasivas.

Por un tempo, como vén sendo xa habitual, os corredores transfórmanse en aulas, para responder as preguntas dun cuestionario elaborado polo departamento de Bioloxía e o equipo de bilioteca.

LENDO "NOITE DE TEMPORAL" CO AQUIS CELENIS EN SÁLVORA

12/05/2018

A lectura foi unha vez máis o motivo desta xuntanza co Aquis Celenis de Caldas. Nos clubs dos dous centros lemos Noite de temporal, a novela de Núñez Singala que narra a traxedia do Santa Isabel, o vapor de pasaxeiros que o 2 de xaneiro de 1921 afundía na costa de Sálvora, deixando 213 mortos. Salváronse preto de 60 persoas grazas á valentía de tres mozas e algúns veciños da illa. 

E que mellor lugar para recrear o que puido ser este naufraxio que visitar este arquipélago pertencente ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. E facelo na compaña do alumnado e o profesorado -xa amigo- do Aquis! Descubrir a súa historia e a súa beleza, e saber do importante que é conservar o seu ecosistema. 

Podedes ler máis na entrada do blog da biblioteca:

 

RECREOS MATEMÁTICOS!

11/05/2018

Macías e Luísa, do Departamento de Matemáticas, veñen de organizar uns Recreos Matemáticos no salón de actos. Pon en marcha as túas destrezas matemáticas: tenta facer figuras co Tangram (quebracabezas chinés de sete pezas), supera o reto das Torres de Hanoi, consegue intercambiar de posición as fichas do xogo das ras e os sapos, proba a soltar os aros cautivos e o aro da papeleira máxica, mira de soltarte das cordas que te enredan cun compañeiro...Guiño

Comezamos!!!

 

"CRUZANDO A FRONTEIRA", VOCES PARA IRMANDAR FRONTEIRAS

08/05/2018

Esta mañá, Suso Montero, profesor no módulo de Educación de Adultos do IES Campo de San Alberto, presentou ao alumnado de 4º de ESO o documental Cruzar a fronteira, unha mirada necesaria sobre a emigración, unha mirada que parte do noso, do noso pasado, para comprender o presente e o futuro.

Procurando unha metodoloxía de ensino diferente da aplicada noutros niveis, este profesor comezou a participar co seu alumnado e cos seus compañeiros en proxectos europeos que mereceron recoñecemento a nivel nacional e internacional. Falamos por exemplo do proxecto Érase unha vez en Europa, co que recibiron unha mención da Comisión Europea ou de Faros e estacións, viaxe a Ítacaun traballo de investigación sobre as migracións realizado con centros de Portugal, Eslovenia, Croacia e Grecia, que foi galardoado co Premio Nacional Miguel Hernández, do Ministerio de Cultura, Educación e Deporte. Nesa "viaxe a Ítaca" Elaboraron un libro, un dicionario con léxico para sobrevivir no estranxeiro, unha guía pedagóxica... e o documental que hoxe puidemos ver.

As voces das súas alumnas e  dos seus alumnos, mesmo do profesorado implicado,  testemuñas vitais dese vagar en procura dun porvir esperanzador, non sempre fácil, apélannos, apelan ao alumnado.

Nada mellor que coñecer para desenvolver espírito crítico e autocrítico. Nada mellor que coñecer para transformar as sociedades, para avanzar construíndo a partir dos valores democráticos e do identitario.

Unha sesión ben aproveitada! Agradecemos a Suso que compartise connosco este proxecto!

Este é o podcast da entrevista que lles fixeron na RTVG:

 

 

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN OS PEARES

04/05/2018

O alumnado de 4º de ESO de Tecnoloxía Bilingüe pasou tres días nos Peares, nun programa de Inmersión Lingüística en inglés co grupo PEARES SOCRATEA. Nesta paisaxe de excepción, realizaron actividades de sendeirismo, kaiak, paddleboard, apadriñaron o río, fixeron un obradoiro de sensibilización sobre o lume e como as cabichas poden levar á destrución do mone, traballaron nun semilleiro de especies autóctonas para a repoboación, estudo do flora e a fauna, xogos de pistas e... como non: MOITA DIVERSIÓN, INGLÉS E AVENTURA!!!

 

Distribuir contido


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

by Dr. Radut