Skip to Content

Orientación

Datas e documentación da matrícula 2019-2020 - SETEMBRO

14/06/2019
05/07/2019

 

MATRÍCULA CURSO 2019/2020

SETEMBRO

 

ENTREGA DE NOTAS: XOVES, 5 ás 09:30

RECLAMACIÓNS: XOVES E VENRES, 5 E 6  

RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS: VENRES, 6 de 10:00 a 11:00 

 

 

Datas para a formalización da matrícula:

 

XOVES, 5 DE SETEMBRO: 3º, 4º e BACH

VENRES, 6 DE SETEMBRO: 1º e 2º ESO de 09:30 - 12:00 

 

ENLACES A DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA

1º ESO

2ºESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH

2º BACH

DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA BACHARELATO

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación a aportar coa matrícula:

 

- Impreso de matrícula que se proporciona na conserxería do centro ou se pode descargar na páxina web:www.ieson.gal

- Fotocopia do DNI do/a alumno/a.

- Fotocopia do boletín de notas do curso 2018/2019.

- Folla de autorizacións asinada.

- 2 fotografías tamaño carné (co nome do/a alumno/a por detrás).

- 1 sobre americano aberto, sen enderezo e selado Tarifa A.

Ademais:

- O alumnado de nova incorporación ao centro aportará fotocopia da páxina do Libro de Familia onde está rexistrado/a dito/a alumno/a.

- No caso do alumnado procedente doutra comunidade autónoma, debe entregar certificación académica dos estudos realizados.

- O alumnado de 3º e 4º ESO e Bacharelato entregará o xustificante de pago das taxas do Seguro Escolar (1,12 euros que serán aboados na Conserxería do centro).

- Se está de alta no programa Alerta Escolar debe aportar informe médico.

- En caso de divorcio deben aportar a sentenza xudicial.


NOTA: O alumnado que teña algunha materia pendente de examinar para setembro deberá realizar a súa matrícula no mes de setembro.

Plan de acreditación da experiencia profesional

13/01/2020
07/02/2020

Enlace á web: http://www.edu.xunta.es/fp/plan-acreditacion-experiencia-profesional

Convocatoria Mellora o teu futuro profesional do 13 de xaneiro ao 07 de febreiro

Pon en valor a túa experiencia laboral

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional puxo en funcionamento o procedemento para recoñecer, avaliar e acreditar, con carácter oficial, as competencias profesionais adquiridas no desenvolvemento do traballo ou por outras vías non formais de aprendizaxe.

Esta acreditación busca pór en valor a experiencia laboral das galegas e dos galegos.

Queremos recoñecer os saberes adquiridos ao longo da vida co fin de facilitar a mellora no mercado laboral e a progresión persoal e profesional.

 

Acredita toda unha vida de traballo

Obterás unha acreditación oficial, con validez en todo o Estado, e un plan de formación á túa medida.

 

Acredítate!!

Folleto informativo. Convocatoria 2020

Solicitude fondo libros e axuda material escolar

21/05/2019
21/06/2019

Ábrese o prazo (21/05/2019-21/06/2019) para facer a solicitude de axudas no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar segundo a ORDE do 3 de maio de 2019 (enlace).

 

Para cubrir por medios informáticos ir aquí. É necesario ter a chave 365, ou certificado dixital

poden acceder desde>>>>

 

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 ou

directamente en https://sede.xunta.gal/portada co código ED330B

NOTA INFORMATIVA

 

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNADO MATRICULADO NA ESO NO CURSO ESCOLAR 2019/2020

 

ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto

 

Instrucións

 

 • Alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO.
 • Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. A solicitude será única para todos os fillos. Debe presentala no centro no que está matriculado no 2018-2019.
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros). Hai que ter a  Chave365 ou certificado dixital.
 • Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes. Recoller o impreso en conserxería. OU PODEN DESCARGALO AQUÍ, CUMPLIMENTALO DESDE O ORDENADOR E ENTREGAR NO IES, XUNTO COA DOCUMENTACIÓN.
 • A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.
 • O prazo para presentar solicitudes iniciarase o 21/05/2018 e rematará o día 21 de xuño de 2018 (este incluído).
 • Documentación a achegar ás solicitudes: As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude: anexo I e II) a seguinte documentación:
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios.  
 • De ser o caso, faría falta:
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.
 • Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

 

 

 

 

Obrigas das persoas beneficiarias:

 

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2017/18 (....) A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2018/19.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2018/19 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2018

26/10/2018
26/11/2018

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2018

Como cada dous anos renóvase o Consello Escolar, seguindo as instruccións derivadas da RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018.

Temos que renovar as seguintes vacantes, que xunto co director e o xefe de estudos, suman os 18 membros do Consello Escolar:

 • 1 nai/pai/titor-a legal
 • 2 membros do alumnado
 • 4 membros do profesorado
 • (ANPA e Concello escollerán aos seus propios representantes)

Aportamos aquí o calendario aprobado pola Xunta Electoral escollida por sorteo o día 18/10/2018.

Nos adxuntos a esta comunicación poden baixar os modelos de impreso para presentar as súas candidaturas (do día 29/10 ao día 07/11/2018), o calendario do proceso e as competencias propias do Consello Escolar.

Grazas pola súa participación.

PROCESO ELECTORAL CONSELLO ESCOLAR

Tendo en conta o Decreto 92/1988, do 28 de abril modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril e a resolución do RESOLUCIÓN  do 25 de setembro de 2018, (DOG do Luns, 8 de outubro de 2018 ) pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros do Consello Escolar:

DATAS

ACTUACIÓNS

18 OUTUBRO 2018

● Sorteo público, ás 11,30 horas, para a designación dos membros da Xunta Electoral.

●   Segundo o resultado anterior, envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral

25 OUTUBRO 2018

Primeira reunión da Xunta Electoral:

▪ Acto da súa constitución

▪ Aprobación do calendario de actuacións.

▪ Publicación nos taboleiros de anuncios:

        a) Das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos.

        b) Dos correspondentes censos electorais.

▪ Escrito ao Concello e a ANPA solicitando a designación dos seus representantes.

Do 29/10 ao 7/11  2018

● Prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores na Secretaría do Centro.

8-Novembro

(XOVES) 2018

●   Envío de convocatoria para a celebración da segunda reunión da Xunta Electoral

 

14-Novembro, 10:00

(LUNS) 2018

●    Segunda reunión da Xunta Electoral:

▪ Admisión, proclamación e publicación de candidaturas.

▪ Aprobación dos censos electorais e de modelo de papeletas, sobres...

▪ Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

19-Novembro

(LUNS) 2018

●    Comezo das distintas campañas electorais. 19/11 - 23/11/2018

●   Envío de:

▪   Citacións para a constitución das distintas mesas electorais.

▪   Convocatoria para a terceira e última reunión da Xunta Electoral

●    Reunión de Claustro de Profesores (Lectura de normas, Relación de candidaturas, Acordo de convocatoria de Claustro extraordinario para o día 23.

26-Novembro

(Luns) 2018

Eleccións

▪ Profesorado. Pola mañá de 10 a 12:20

▪ Alumnado. Pola mañá nas clases.

▪ Pais/Nais. Pola tarde a partir das 18:00 horas ata as 21:00 horas

▪ P.A.S.: Pola mañá 11:00 a 12:00

27-Novembro

(Mércores) 2018

   Terceira e última reunión da Xunta Electoral:

▪ Proclamación e publicación de candidatos electos.

▪ Traslado  das actas das mesas electorais ao titular da delegación provincial.

●    Envío de convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello Escolar.  (Artigo 52 do Decreto 92/1988, DOG do 29 de abril)

29-Decembro

(Xoves) 2018

   Celebración de reunión do novo Consello Escolar:

▪ Constitución do Consello..

▪ Designación dos membros que van a constituír a Comisión Económica.

▪ Constitución do Observatorio da Convivencia Escolar.

Antes do 20 de decembro 2018

● Envío ao xefe territorial do formulario que se publica como anexo I e anexo II da RESOLUCIÓN  do 25 de setembro de 2018

IES de Porto do Son a 17/09/2018

 

Caderno de benvida ao alumnado de 1ªESO

15/08/2018
21/09/2018


Hoxe 28/05/2018; 18,15 recibimos as nais e pais do alumnado do curso 2018-2019

Podedes consultar aquí (neste enlace, ou no arquivo adxunto) o caderno coas informacións básicas do IES.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior.

07/02/2018

 

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. 

Borrador da Orde de convocatoria 2018.

Prazos de inscrición:

 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de inscrición estará abranguido entre os días 12 e 23 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos
 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de inscrición estará abranguido entre os días 8 e 23 de febreiro de 2018, ambos os dous incluídos

CALENDARIO

MÁIS INFORMACIÓN AQUÍ

Admisión do alumnado para o curso 2018/2019

20/06/2018

Solicitude de admisión

 

Próxima apertura

(aberto do 1 ao 20 de Marzo)

 

enlace>>>> https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato para o curso académico 2018/2019.

 

O IES de Porto do Son presenta aquí información facilitada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que fai referencia aos procedementos de admisión e matrícula nos centros docentes sustentados con fondos públicos da comunidade autónoma de Galicia para os seguintes niveis educativos: 2º ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 anos), Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.

Calendario do procedemento de admisión e matrícula para o curso escolar 2018/19

Para o curso escolar 2018/19 os prazos previstos nesta orde para a tramitación dos procedementos de admisión e de matrícula do alumnado, son os seguintes:

Reserva de praza no centro de orixe 01 - 15 de febreiro

Sorteo público a efectos de desempate Última semana de febreiro e antes do 1 de marzo

Publicación de postos escolares vacantes Antes do 1 de marzo

Presentación de solicitudes de admisión 01 - 20 de marzo

Presentación de documentación acreditativa dos criterios de baremo

10 días hábiles contados a partires dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión

 

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas Antes do 25 de abril

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas Antes do 15 de maio

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria 20 - 30 de xuño

Formalización da matrícula en ESO e bacharelato 25 de xuño - 10 de xullo

Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato 1 - 10 de setembro

"OS BOSQUES DE GALICIA" CON ANTONIO RIGUEIRO NO PROGRAMA A PONTE

27/01/2018

Este xoves,  o profesor Antonio Riguero Rodríguez, do departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría da Escola Politécnica Superior  do Campus de Lugo, impartiu para o alumnado de 1º de Bacharelato e do Ciclo a charla Bosques de Galicia. A actividade enmárcase nas charlas do programa A Ponte, que pretende achegar o ámbito universitario ao alumnado dos institutos, e no Plan de Acción Titorial do centro.

 

Riguero explicou a clasificación das árbores en artificiais e naturais. As artificiais son as plantadas polo home (soutos, piñeirais, eucaliptais.. ). As que medran de seu na natureza son naturais. Entre estas últimas distinguiu as de folla caduca (carballeiras, tipos de carballos, bidueirais, faias, ameneirais…) e as de folla perenne ou sempre verdes (aciñeirais, sobrados, louredos, acevedas…). Contou tamén das especies ameazadas polas pragas e, como non, dos estragos do lume.

Unha charla ben interesante! Seguimos na intención de concienciar o alumnado na respecto da natureza.

 

ADICCIÓNS E DROGODEPENDENCIA COA ASOCIACIÓN RENACER

11/01/2018

Esta semana os alumnos de1º, 2º e 3º de ESO, dentro do Plan de Acción Titorial planificado polo departamento de Orientación, participaron nunhas charlas sobre adiccóns e drogodependencias, impartidas pola Asociación Antidroga Renacer de Ribeira. A temática tratada cos alumnos e alumnas de 1º xirou en torno ás Novas Tecnoloxías, incidindo no seu uso responsable en todos os ámbito. En 2º, desenvolveuse o tema de Tabaco, alcohol e cannabis así como as habilidades para a vida orientando o alumnado de cara a non ceder á presión do grupo e saber dicir "non" ante o consumo destas substancias.

Co alumnado de 4º de ESO, tratouse O uso e o abuso das drogas, expoñendo as diferenzas entre estas dúas accións. Definiuse o que é unha droga, falouse da súa clasificación e dos estados no seu consumo: tolerancia, dependencia e abstinencia. Para apoiar as explicacións mostráronse dous vídeos, entre eles a curta de animación "Nuggets”, que trata o tema do proceso aditivo dunha maneira especial e que gustou moito ao alumnado. Tamén houbo tempo para coñecer as partes nas que se divide o noso cerebro e como reaccionan ante o consumo de diferentes tipos de drogas, así como para falar sobre as adicións sen substancias (como poden ser as apostas).

 

FOLLETO INFORMATIVO DE COMEZO DO CURSO

16/10/2017 14:04

FOLLETO INFORMATIVO

DE COMEZO DE CURSO

 

Información para nais e pais sobre:

Estrutura orgánica do IES.

Normas xerais de convivencia.

Asociacións e representación de pais e alumnos.

Claustro de profesores.

Representantes do Consello Escolar.

Actividades que se realizan no IES.

Horario académico do centro.

Horario de visitas e oficina.

Plan de estudos: ESO

Plan de estudos: Bacharelato.

Formación profesional: Ciclo.

Calendario de avaliacións.

 

 

Distribuir contido


EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

by Dr. Radut