Grupo Convivencia, Funcións, Plan de convivencia, Recursos, Actividades

Estudo-diagnose do estado da convivencia no centro.

A primeira tarefa que nos propuxemos, unha vez constituída a Comisión da Convivencia, foi realizar un estudo-diagnose do estado da Convivencia no Centro. Para iso decidimos consultar manuais, páxinas web de varias Comunidades Autónomas (Galicia, Aragón, Castela-León, Andalucía…), o Plan Valora, etc.  e elaborar unhas enquisas dirixidas ao alumnado e ao profesorado para avaliar os diferentes aspectos da convivencia desde as diferentes ópticas dos principais axentes que interveñen no proceso educativo.

Ao longo do curso reunímonos cunha periodicidade quincenal e, ás veces semanal, para redactar, corrixir e consensuar as cuestións que se ían plantexar.  Posteriormente traballamos na tabulación e valoración das enquisas.

Os tipos de enquisas que lles presentamos a alumnos e profesores, os resultados das mesmas, así como a valoración dos datos obtidos, quedan recollidos no documento Word que se adxunta.

FUNCIÓNS DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA CONVIVENCIA ESCOLAR

1. Seleccionar aqueles ámbitos do PAT que máis inciden na convivencia e revisar a súa adecuación.

2. Velar pola incorporación e tratamento no PAT de contidos relacionados coas habilidades sociais, a intelixencia emocional, a autoestima, a resolución pacífica de conflitos, a mediación e dinámicas de grupo.

3. Colaborar na dinamización do plan de convivencia xunto co Observatorio da Convivencia do centro.

4. Formar parte do Observatorio da Convivencia do centro.
5. Coordinar actuacións no centro, a realizar desde a titoría, promotoras de valores democráticos de convivencia, de negociación e diálogo e de cultura de paz.

6. Colaborar co departamento de orientación no deseño e desenvolvemento de programas facilitadores da detección de dificultades de convivencia e de relación.

7. Realizar un informe trimestral, logo das sesións de avaliación sobre o estado da convivencia, con propostas de mellora en función dos logros acadados e das dificultades existentes.

8. Promover a participación das familias informándoas e asesorándoas, en especial no relacionado coa convivencia democrática.

9. Valorar as posibilidades de colaboración con organizacións, institucións e colectivos do contorno que poidan completar e reforzar o traballo de centro.

Distribuir contido