Bolsas Complementarias ao Estudo para ALUMNOS/AS de Centros Docentes do CONCELLO de LALÍN. 2023-24

BOLSAS COMPLEMENTARIAS AO ESTUDO para ALUMNOS/AS de CENTROS DOCENTES do CONCELLO de LALÍN. 2023-24

(BOPPO, 4mai)

 
TIPOLOXÍA DAS AXUDAS.

Financiarase a adquisición de:
1. Libros de texto.
2. Libros de lectura.
3. Material escolar e/ou complementario (material informático e material funxible, mochilas ...)
4. Vestiario e material deportivo.
5. Calzado en xeral.

 
REQUISITOS.

(a) Ser pai/nai/ ou titor/a legal do alumnado matriculado ou con reserva de matrícula no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria nun centro educativo do Concello de Lalín durante o curso escolar 2022/2023.

(b) Todos os membros da unidade de convivencia deberán de figurar empadroados e residir de modo efectivo no Concello de Lalín. As persoas estranxeiras que residan no Concello de Lalín poderán beneficiarse desta prestación, sempre que o/a solicitante se atope en situación administrativa regular e cumpran as condicións da LO4/2000, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España, tendo ademais que reunir os demais requisitos establecidos nas presentes bases.

(c) Convivir, na unidade familiar, as/os alumnos/as para os que se solicita as axudas.

(d) Ter presentada a solicitude e documentación no prazo establecido.

(e) Non ter pendente de xustificar ningunha subvención e/ou axuda de inclusión social concedida polo Concello de Lalín no exercicio 2022.

(f) Determinadas condicións de renda referidos aos da unidade de convivencia, segundo a declaración de IRPF do último exercicio fiscal (2022).

 
LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

As solicitudes de bolsas, xunto coa documentación, presentaranse preferiblemente por vía telemática a través da sede electrónica do Concello de Lalín.
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente perante o rexistro xeral do Concello de Lalín

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no BOPPO.


A DIRECCIÓN

AdxuntoTamaño
BOLSAS_CONCELLO_LALÍN_RESUMO_2023.pdf155.22 KB