PDI

PDI. 1º EDUCACIÓN PRIMARIA.

 

PDI 1º EDUCACIÓN PRIMARIA.

O Curso 2023/2024 o P.D.I. do CEIP Manuel Sueiro centraráse nos obxectivos do desenvolvemento sostible 2030. O grupo de 1º de Educación Primaria, decidiu centrar o seu Proxecto Documental Integrado (PDI) no 3º obxectivo na procura dunha vida sana e promover o benestar para todos e todas as idades.
O porqué deste traballo integrado :
•Aumenta a motivación.
•Máis creatividade e a aprendizaxe.
•Mellora a comunicación e reduce a tensión.
•Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.
Traballamos os seguintes OBXECTIVOS:
•Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
•Crear sentido de pertenza.
•Involucrar ao alumnado na toma de decisións.
•Buscar o entendemento entre partes.
•Impulsar a comunicación.
•Aproveitar a diversidade.
•Celebrar os éxitos do grupo.
•Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida.
Ademais dos obxectivos, os obxectivos que se perseguiron con este proxecto documental integradoson os seguintes:  
Obxectivo xeral:
•Ser capaz de coñecer e identificar as súas emocións e interpretar os seus sentimentos e así poder xestionalos como instrumento de mellora da convivencia cos demais sendo una das ferramentas fundamentais para mellorar o autoconcepto e a autoestima.
•Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do planeta.
Obxectivos específicos:
1.Recoñecer e identificar as propias emocións en distintas situacións.
2. Interpretar o que sentimos en diferentes momentos da nosa vida.
3. Recoñecer as emocións e sentimentos positivos propios, como ferramenta para mellorar a nosa autoestima e autoconcepto.
4. Coñecer as características dos alimentos ( grupos de alimentos, calidades, nutrientes,..)
5. Coñecer as recomendacións nutricionais ( por grupos de idades, por hábitos de vida…)
6.Coñecer que enfermedades pódense contraer en caso de non comer axeitadamente.
7. Fomentar o exercicio físico e a práctica do ocio activo.
8. Fomentar el reciclado , reducción..
9. Promover el funcionamiento de huertos.
Contidos:
1.Diferentes emocións: tenrura , amor, odio, tensión felicidade, tristeza, medo asombro…..
2.As características que definen a persoa: .
3.O respecto aos outros. O rexeitamento dos casos de abuso, ciberacoso, marxinación e exclusió
4.O respecto dos dereitos humanos e os dereitos da infancia:.
5.O respecto da diversidade cultural e das tradicións.
6.O diálogo e a argumentación na toma de decisións en común e a resolución pacífica de conflitos.
7.O recoñecemento da diversidade de valores, fins e modelos de vida e o respecto aos proxectos persoais dos outros.
8.Hábitos saudables relacionados co benestar físico do ser humano: hixiene, alimentación variada, equilibrada e sustentable, exercicio físico, contacto coa natureza, descanso e coidado do corpo como medio para previr posibles enfermedades.
Criterios de avaliación:
1.Interactuar cos outros adoptando condutas cívicas e éticas orientadas polos valores comúns, a partir do coñecemento, dos dereitos humanos e dos principios constitucionais fundamentais .
2. Xestionar equilibradamente pensamentos, sentimentos e emocións e desenvolver unha actitude de estima e coidado de si mesmo ou si mesma, dos demais e da contorna.
3. Construír un adecuado concepto de si mesmo ou si mesma en relación cos demais e coa natureza.
4. Amosar un xeito de convivencia democrática, xusta, inclusiva, respectuosa e pacífica, a partir da investigación e da comprensión da natureza social e política .
5. Reflexionar e asumir un compromiso activo e crítico con valores relativos á solidariedade e ao respecto ás minorías e ás identidades etnoculturais e de xénero.
6. Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
Indicadores de logro ou desempeño.
1.Coñecer e enumerar distintas emocións.
2.Identificar diferentes feitos que poden producir una mesma emoción.
3.Enumerar distintos modos de actuación ante unha mesma emoción.
4.Analizar situacións reais, identificando a emoción producida e a resposta ante a mesma.
5.Definir estratexias e/ou ferramentas para anticiparse á resposta ante unha emoción.
6.Practicar a empatía nas relacións cos demais como instrumento para mellorar a convivencia cos outros.
7.Describir modelos de comportamento propios baseados en emocións e sentimentos positivos.
8.Identificar os elementos da natureza e do planeta.
9.Describir o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
10.Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
11.Identificar e recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que habitamos.
12.Describir as consecuencias que ten a sobreexplotación dos recursos naturais no medio ambiente.
13.Participar na defensa do medio ambiente.
14.Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
15.Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias
Número de sesións: Traballarase dentro da aula en todo momento, pero de forma específica adicaráselle sesión de 50 minutos .
Temporalización:  Durante todo o curso en sesións de 50 minutos.
Metodoloxía: A metodoloxía será dinámica, participativa e lúdica, sen esquecer os nosos propósitos.
Traballarermos alternando a organización do traballo individual, por  parellas, en pequeno grupo ou en grupo clase. Contaremos cun recuncho para os materias dentro da aula e cun espazo no corredor para a exposición dos traballos realizados.
A metodoloxía dará resposta aos principios de actividad e motivación, conxugándose co o interés e a intuición.
As actividades realizadas ao longo do curso centráronse na lectura e realización de diversos murais e traballos en grupo dos seguintes contos:
1º Trimestre:
•Luuume!!,
•El cazo de Lorenzo,Isabelle Carrier
2º Trimestre:
•El hilo invisible, Miriam Tirado
•¿Somos lo que comemos? DK edit.
3º Trimestre:
•El pez Arcoiris, Marcus Pfister
•Xela,a superheroína da aldea, Inma Soto
Traballouse en todo momento  a saude e o benestar , utilizando :
o xogo como medio para facerlles confiar nas suas capacidades, ser curiosos e experimentar.
Traballamos a aceptación do propio corpo.
realizamos todos os dias un ratiño de Midfulness , para nenos.
AVALIACIÓN:
Será continua integradora, e dicir atendendo as diferencias entre o alumnado, baseada na observación diaria , cun rexistro de ítems. Na táboa indícanse os seguintes astectos: S- si, N-non, Me- mellorable
Avaliación profesorado: (Si, non, mellorable).
A experiencia resultou satisfactoria?            
Cal foi o sentir do alumnado?            
Os nenos/as foron protagonistas?            
Participaron as familias?            
Foi axeitada a temporalización?            
Acadáronse os obxectivos específicos propostos?            
As actividades resultaron atractivas?            
Os recursos proporcionados pola biblioteca foron os axeitados?            
A metodoloxía de aprendizaxe por proxectos resulta ben?            
Desenvolvemos os obxectivos iniciais?            
O proxecto aplicase a vida cotiá do alumnado?            
Avaliación alumando: (Si, non, mellorable).
A experiencia resultouche satisfactoria?            
Te consideraches que fuches o protagonista da actividade?            
A túa familia axudouche a entender os libros?            
Deuche tempo a ler cada un dos libros?            
Gustáronche os libros?            
Serías capaz de aplicar o que aprendiches para conseguir novos amigos/as?

Resultouche interesante o que liches nos libros?            
Como conclusión, conseguimos ter un grupo unido, onde todos os nenos se axudan entre .Destacar a  valoracion positiva e necesaria que fan da realización de pequenas sesións de mindfulness para a súa saude e benestar.

HORA DE LER. 1º EDUCACIÓN PRIMARIA.

 

HORA DE LEER

O curso escolar 2023/2024, a hora de ler, realizouse todos os días despois do recreo co obxectivo prioritario Contribuír ao fomento do gusto pola lectura.
A configuración da hora de ler estará deseñada pola mestra Marta Herrán López, titora de 1º E.P. os luns, xoves e venres e Mª del Mar Pereira Gil os  martes centrándose nos seguintes obxectivos
Obxectivos:
•    Desfrutar dos nosos contos preferidos.
•    Reducir o estrés, mellorar a concentración e incrementar o benestar emocional do alumnado a través de prácticas como o mindfulness e o yoga.
•    Traballar os valores de respeto á natureza, amizade, tolerancia e compañerismo entre outros.
•    Mellorar a lectura (comprensión e expresión lectora)
•    Desenvolver a súa creatividade a través da expresión plástica.
•    Ampliar o vocabulario a través dos contos.
•    Traballar as emocións a través dos contos.
•    Traballar a poesía.
•    Coñecer as partes do cómic.
Actividades.
•    Selección dos contos que lle gusten aos nen@s para traballar a saude e benestar un dos obxectivos de desenvolvemento sostenible.
•    Lectura dos contos que @s nen@s traen da súa casa para compartilos cos seus compañeiros.
•    Actividades de mindfulness antes de empezar a lectura para que l@s niñ@s estén máis concentrados e atentos na tarefa.
•    Actividades de ioga para traballar os medos e inseguridades.
•    Ler o conto en voz alta entre todos, a mestra ou algún compañeiro.
•    Dramatizar algún dos conto.
•    Actividades plásticas e creativas dos contos que traballamos.
•    Escoitar o conto contado por outras persoas.
•    Lemos poesía.
•    Creamos poemas para o día da poesía.
•    Iniciamos no cómic coñecendo as súas partes: viñetas, globos, espazo do narrador, onomatopeas, símbolos e liñas de movemento.
•    Ler os contos que traemos para os nosos proxectos  e aproveitalos para traballar algún contido que nos interese.
Temporalización.
Na hora de ler, que se realizou todos os días despois do recreo, de  12:00 a 12:20  traballamos  os seguintes contos:
1º trimestre:
O primeiro conto  que traballamos foi "Luuume".  Comezamos coa xestión de emocións:  Mama Pinza, Papa mestra Novelo e os seus amigos apagan o lume de Mixto e fanlle entender que enfadarse non é malo, o que non está ben é que a ira se apodere de ti. Como unha das mensaxes centrais destacouse a importancia de comprender as emocións e aprender a xestionalas. Despois de moitas lecturas, de comprender o conto, traballamos os personaxes (como falan, como se moven...) fomos a realizar unha representación aos compañeiros doutras aulas na biblioteca. Tamén fixemos unha bonita manualidade de todos personaxes que podedes ver neste enlace:https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2343. E comenzamos as técnicas de respiración, aprendendo a manter a calma mediante prácticas de mindfulness.
Tamén fixemos durante o Samaín 4 sesións  de ioga para traballar os medos.
1º SESIÓN: Cando temos medos estamos fronte a algo que pensamos que é perigoso. Os medos son moi importantes porque nos protexen dos perigos, pero claro, as veces temos medos de cousas que non existen, que están na nosa imaxinación, algo que vimos nunha película pero que non ten nada que ver coa nosa realidade (de onde estamos e do momento no que nos atopamos). De aí a importancia de usar os ANTIMEDOS para que o medo non chegue a paralizarnos. Cando temos un pouco de medo o noso corazón vai un pouco máis rápido e aparécenos pensamentos negativos e con un pouco de drama (imaxinamos o peor que nos poden pasar). Cando temos un pouco máis de medo xa nos sentimos máis nerviosos, o noso corpo está máis tenso pero ainda podemos saír correndo e actuar. Pero cando sentimos moitísimo medo, este paralízanos e deixamos de facer cousas que nos gustan por esta emoción, aquí tamén nos poden axudar os ANTIMEDOS. Imos facer unhas sesións de IOGA para que estos medos non nos paralicen pero antes elaboramos unha lista de cousas que nos dan medo. Xa tes a lista feita? Pois agora imos coller 3 cores e rodeamos cunha cor o que nos da moito medo, con outra o que nos da pouco medo e coa última o que nos da medio medo. Unha vez teñamos feita a lista deixámola e comezamos a nosa clase de IOGA. Levantados e estirados na postura da montaña pomos a man dereita no noso corazón e aí respiramos. Cando temos medo sentímonos moi pequeniños e deixamos de confiar. Para confiar tapamos os ollos cun pano, comprobamos que non vemos nada e camiñamos se temos esterilla no borde da esterilla cos pes descalzos e senón arredor das mesas da nosa aula. Despois colocámonos no medio da esterilla e facemos un saúdo ao sol cos ollos pechados (entro no meu corazón, saúdo ao sol, saúdo á terra, como un sapo que salta a auga, arrástrase como unha serpe sssssssss, camiñando subo cara a montaña, ráscome as  pulgas dunha perna, logo da outra e o sapiño volve saltar, adeus terra, adeus sol e volvo ao meu corazón) Que tal foi? Cada vez que facemos algo cos ollos pechados temos que confiar moito e entón é un ANTIMEDO moi efectivo.
2ª SESIÓN: Como podemos facer co noso corpo para non sentir tanto MEDO? Posturas fortes e valentes. Queredes aprender alguna? Precisamos un dado e respiramos na postura as veces que nos saen no dado.
1º Postura da árbore: é unha postura de forza e equilibrio que nos axuda a enraizar e sentirnos tan seguros coma umha árbore. Tiro o dado e respiramos as veces que nos toca. Unhas respiraciones nun lado e otras no outro.
2ª Postura do/a bailarín/a: Podemos usar a parede se perdemos o equilibrio (collemos o pe dereito coa man dereita e inclinámonos un pouquiño cara adiante, despois co outro pé)
3ª Postura  do avión: unha perna estirada e a outra apoiada e os brazos na cadeira, primeiro cunha perna e despois coa outra. Tiramos o dado.
Esta última e a máis complicada e tamén nos vai axudar a superar os nosos medos. Sentámos coa espalda apoiada na parede e tocamos os talóns. Despois colocamos as nosas mans onde están os nosos talóns na parede. Colocamos o interior dos cóbados mirándose e despois subimos con coidado a parede. Xa atemos máis confianza co noso corpo.
3ª SESIÓN
Quen é o animal máis valente? O LEÓN. Pois imos respirar coma él para sacar os nosos medos que non son reais. Sentados coas nalgas nos talóns collemos moito aire e ao exhalar soltamos un ruxido de león quitando todos os medos do noso corpo (mirando cara arriba e sacando a lingua cara abaixo) Repetimos as veces que nos fagan falta ata que xa non quede ningún rastro de medos.
4ª SESIÓN:
E coa nosa MENTE que pasa?
Cando temos moito medo temos moitos pensamentos e a maioría son negativos. Para limpar todos estos pensamentos a min axúdame moito RESPIRAR.
Temos 4, 5 obxectos por exemplo unha piña ou calquera cousa do outono que atopamos no bosque, unha pedra ou unha concha que colleramos na praia, un pauciño, unha folliña. Colocamos os obxectos nun lado e coas pernas dobradas en postura de ioga imos collendo os obxectos, colocámolos entre o peito (onde colocamos as mans para facer o aummm) e respiramos e imos deixando os obxectos no outro lado. A pedriña ten unha mensaxe moi especial, está escrito (Non teño medo, moi valente son) Esta frase vainos a axudar para os nosos medos así que repetímola varias veces (non teño medo coas mans no peito, moi valente son levantamos os brazos cara arriba e coas mans estiradas) Repetimos as frases por dentro e sen xentos. Repetir estas frases axúdanos a ter menos medos, a ter pensamentos máis positivos e sen medos no noso corazón. Teño máis confianza incluso se camino cos ollos pechados. Agora que xa fixemos estas actividades ANTIMEDOS volvemos a coller a nosa lista e agora podes ver se estas cousas che siguen dando tanto menos coma antes ou se alguna xa non che da medo. Revisámola e guardamos esta lista na nos casa nunha caixiña ou nun sitio para sacala e apuntar os novos medos que van aparecendo e seguimos revisándoa. Acórdate de facer as actividades ANTIMEDOS para que fuxan. Para rematar a sesión cantamos: Eu son único, eu son magnífico/ non hai ninguén coma min.Ti eres único, ti es magnifico/  Non hai ninguen coma ti.
2º trimestre:
Grazas. Historia dun rueiro; conta a historia sobre a convivencia e as relacións humanas. Unha historia sobre todos nós. Por mor dunha avaría inesperada, a vida do rueiro vai mudar totalmente. Grazas á curiosidade e á empatía, os veciños e veciñas van chegar lonxe, moi lonxe. E farano xuntos. A partir do conto, ademais de desfrutar da súa lectura, traballamos a comprensión e a descrición dos seus personaxes (como son, como van vestidos, que é o que lles gusta facer, onde viven…) e aproveitamos esa actividade para coñecer a nosa contorna, onde vivimos nós, como é a nosa casa  nosos/as compañeiros/as.Disfrutamos coloreando e facendo os debuxos dos seus maravillosos personaxes que despois levamos para casa e así contarlle a historia a nosa familia.
3º trimestre:
Como neste trimestre a escritora de Xela. A superheroína de aldea Inma Soto ven a visitarnos a nosa escola traballamos antes o seu conto. Como Xela disfruta do espazo amable no que vive,o entorno rural xogando ao aire libre, observando os animaliños e coidando deles e da importancia de alimentarse ben (os vexetais da horta, os ovos das pitas, a carne da veciña e a mel do seu avó) para ser unha nena sá e forte. Traballamos o texto, a súa comprensión e fixemos un kahoot para avaliar a comprensión do conto, que elaborou o titor de 2º e que aos nen@s encantoulles. Tamén traballamos os animais que saían no conto facendo unha ficha de cada animal facendo un dibuxo, características físicas, tipo de animal, alimentación, maneira de desprazarse, forma de reproducirse e así traballamos  o currículo de ciencias naturais. Durante todo o curso os nenos foron traendo os seus contos favoritos, que por suposto contáronllo os/as seus compañeiros/as. Estos contos foron:
- A toupiña que quería saber
- A xoaniña rosmona.
-La pandilla de los 11
-La montaña de libros más alta del mundo
- Erase una vez una sirena.
Tamén durante todo o curso fixemos todos os días unha actividade de mindfulness que @s nen@s xa necesitan e piden. Entre os exercicios realizados mostramos os seguintes:
-    RESPIRACIÓN: Inhalo nun tempo e exhalo en dous e imos aumentando inhalo en 2 e exalo en 4 sempre cos ollos pechados… (a exhalación o dobre ca inhalación)
-    OS CINCO DEDOS DA RESPIRACIÓN: Levanta a túa man e estira os dedos como una estrela. Co dedo índice da outra man traza ou dibuja imaginariamente a man que tes estirada. No proceso inhalas, sosten o aire uns segundos, retes arriba e exhalas baixando. Tomas una pausa corta nos puntos e vales da túa mano. Sacude agora as túas mans e avalia como te sentes. Senteste máis calmado? Ou necesitas facelo outra vez? Se é así, toma 5 máis.
-    RESPIRACIÓN PRANAYAMA: nesta respiración obstrúense as fosas nasais cos dedos, primeiro unha e logo otra, inspirase pola dereita, retense o aire e logo exhalase pola esquerda, e despois en dirección contraria.
-    RESPIRA MENTRES FAS FIGURAS: Imaxina un triángulo de tres lados: co dedo índice inhala subindo o triángulo, baixa retendo o aire e exhala completando o triándulo.
Ahora facemos un cadrado: inhala facendo o lado darriba, reteño metres baixo, exhala mentres fago o lado de abaixo e reteño mentres subo. Primeiro facémolo co dedo índice e despois coa mente.  Por último facemos un círculo comezamos inhalando mentres facemos media circunferencia hacia a esquerda e exhalamos soltando o aire ata chegar a completar o círculo.
-    RESPIRACIÓN DE PRETZEL : A respiración é a de Pretzel ou do Nó. O primeiro que imos facer é estirar os brazos cos polgares cara abaixo, cruza os brazos, entrelaza os dedos e sostén as mans. Pasa as mans por debaixo cara o corazón. Imos a soster o nó aquí, apreta ben e toma aire, aguanta o aire e logo relaxa completamente. Se estás de pé, tamén podes cruzar as pernas antes de tomar aire para facer o nó completo. Estas respiracións practicamolas  mentres estén calmos, de esta maneira, será máis sinxelo usalas cando estén en momentos de alta ansiedade ou estrés. E canto máis vexan modelar estas respiracións, máis te imitarán.
-    RESPIRACIÓN DE S.T.A.R.T.: As próximas respiracións son de Disciplina
Consciente (Conscious Discipline), un programa que ensina aos nenos a regular as   emocións. E unha das cousas que ensinan é respirar co ventre ou diafragma - o cal chaman ser unha estrela.
Chámase a ESTRELA, en inglés, STAR, que polas letras significa Sorríe, Toma Aire e Relaxa.
Trátase de respirar profundo para inflar e desinflar a túa barriga. Para facelo ben vaite a axudar por unha man na túa barriga. O primeiro paso é sorrír, o que relaxa os músculos na túa cara e axuda a sentirse mellor no mesmo momento. Logo, toma aire (sinte como a túa barriga énchese e sae para fóra), e relaxa (deixa ir o aire e sente como a túa barriga vai cara adentro).
E concéntrate nunha exhalación máis longa, deixando que todo se vaia coa respiración: deixa ir o medo, a ansiedade, o estrés.
-    Audios: Tranquilos y atentos como una rana como una rana de Eline Snel.. 3 Atentos á respiración. 4 O exercicio do spaguetti  5. O botón da pausa 7. Un lugar seguro…
-    O MEU LUGAR SEGURO: (visualización)
Pechamos os ollos e pensamos nun lugar onde     vivimos unha emoción onde estábamos moi a gustiño (na praia, no campo, na montaña, no parque…) Benestar edónico.
Unha vez que estás aí contempla: que estás vendo?, Gústache o que ves? Que escoitas? (o son da auga, a avoa batendo ovos para facer unhas galletas…) A que cheiras? (ao mar, a comida da mamá, o cheiro verde do campo….) Que sintes? Nas mans, nos pes, hai brisa… Recordamoslle o ben que se sinten. Esto podemolo repetir varias veces para desois cando estén mal vaian ao seu lugar seguro e así poder relaxarse. (É un METAMOMENTO)
-    EXERCICIO COMER UNHA UVA PASA CON ATENCIÓN PLENA (KABAT ZINN)
-    Entre outras.
Como conclusión, destacar a  motivación que tiverom @s nen@s na hora de ler non só polos contos senón polas actividades de mindfulness . A valoración foi moi positiva tanto para nós como para eles e despois desta primeira experiencia pensamos continuar nos anos posteriores.

PDI. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA.

PDI 3º EDUCACIÓN PRIMARIA. ACCIÓN POLO CLIMA.

“Loitando contra os efectos do cambio climático nas especies animais”

O curso escolar 2023/2024, a aula de 3º de Educación Primaria, decidiu centrar o seu Proxecto Documental Integrado (PDI) cuxo obxectivo principal é que o alumnado sexa capaz de participar na defensa e na loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso medio ambiente. Este PDI atópase dentro do PDI xeral do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, co título: “No Sueiro o Planeta ten mellor pinta porque traballamos en conxunto a Axenda 2030”. O PDI do alumnado de 3º de Educación Primaria leva por título “Loitando contra os efectos do cambio climático nas especies animais”.
Neste curso escolar a temática céntrase na defensa e a loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso planeta centrándonos nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) dentro da Axenda 2030. O grupo 3º de Educación Primaria traballou o ODS 13 Acción polo clima, centrados nun maior coñecemento e concienciación da situación de risco climático na que nos atopamos. Facendo ao alumnado máis consciente dos cambios no modelo actual de vida que temos que levar e cabo, e dos posibles efectos que pode ter no planeta toda a actividade provocada pola man da humanidade. Un maior coñecemento das situacións climáticas daralle ao alumnado unha visión máis ampla dos efectos do quecemento global, así como das consecuencias en outras especies, como por exemplo os animais e a biodiversidade que existe en diversos entornos.
O porqué deste traballo integrado resúmese nas seguintes liñas centradas nas súas vantaxes tales como:
•    Aumenta a motivación. O alumnado alcanza unhas necesidades de rango superior.
•    Os membros dun equipo de traballo teñen a oportunidade de aplicar os seus coñecementos e competencias, e ser recoñecidos por iso, mesturando fortalezas complementarias.
•    Maior compromiso mellorando o desempeño.
•    Máis ideas.
•    Máis creatividade e a aprendizaxe.
•    Mellora a comunicación e reduce a tensión.
•    Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.
Traballamos os seguintes OBXECTIVOS:
•    Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
•    Establecer obxectivos comúns.
•    Crear sentido de pertenza.
•    Involucrar ao alumnado na toma de decisións.
•    Buscar o entendemento entre partes.
•    Impulsar a comunicación.
•    Aproveitar a diversidade.
•    Celebrar os éxitos do grupo.
•    Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida.
Ademais dos obxectivos, citados anteriormente, os cales se caracterizan polas características da metodoloxía centrada nos PDI (Proxectos Documentais Integrados) os obxectivos que se perseguiron con este proxecto documental integrado centrados na afirmación “No Sueiro o Planeta ten mellor pinta porque traballamos en conxunto a Axenda 2030”, sendo os seguintes:  
Obxectivo xeral:
Ser capaz de coñecer e identificar os principais climas arredor do mundo, analizando as súas características por medio de climogramas. Ademais traballaremos os efectos que se están producindo neles debido ao cambio climático, así como as consecuencias na fauna mundial para conciencialos de que todos e todas xogamos un papel importante no cambio de modelo.
Obxectivos específicos:
1.    Estudar e comprender os principais tipos de climas arredor do mundo mediante a análise de climogramas e outros datos climáticos.
2.    Identificar os efectos do cambio climático nos diferentes tipos de clima e as súas consecuencias na fauna global.
3.    Investigar como o cambio climático está a afectar especies e ecosistemas vulnerables en diferentes partes do mundo.
4.    Promover a sensibilización sobre o papel crítico que cada un de nós xoga no cambio de modelo cara a unha relación máis sostible co medio ambiente.
5.    Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do planeta.
6.    Comprender o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
7.    Recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que habitamos.
8.    Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio ambiente.
9.    Integrar o coñecemento adquirido sobre climatoloxía e biodiversidade nun enfoque práctico, traballando cara solucións sustentables e respectuosas co medio ambiente.
Contidos:
1.    Principais tipos de climas arredor do mundo.
2.    Concepto de climograma e análise dos datos climáticos.
3.    Impacto do cambio climático nos diferentes tipos de clima.
4.    Efectos do cambio climático na fauna global.
5.    Consecuencias do cambio climático para os ecosistemas vulnerables.
6.    Especies específicas ameazadas polo cambio climático.
7.    Estratexias de conservación para a protección da biodiversidade.
8.    Rol individual na promoción dun modelo de relación sostible co medio ambiente.
9.    Educación sobre a interdependencia entre humanos e medio ambiente.
10.     Ética e responsabilidade ambiental.
11.    Participación comunitaria na protección ambiental.
12.    Solucións sustentables para a adaptación ao cambio climático.
13.    O medio ambiente: coidado, sobrexplotación, biodiversidade...
14.    Identifica os elementos da natureza e do planeta.
15.    Describe o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
16.    Realiza unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
17.    Identifica e recoñece a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que habitamos.
18.    Participa na defensa do medio ambiente.
Indicadores de logro ou desempeño.
Principais tipos de climas ao redor do mundo
•    Identifica e describe os principais tipos de climas en diferentes rexións do mundo nun mapa.
•    Compara e contrasta os factores determinantes dos principais tipos de clima.
Concepto de climograma e análise dos datos climáticos
•    Interpreta climogramas para identificar patróns climáticos en diferentes rexións.
•    Analiza datos climáticos históricos e identifica tendencias ao longo do tempo.
Impacto do cambio climático nos diferentes tipos de clima
•    Describe como o clima está a cambiar en diferentes rexións e as súas implicacións nos ecosistemas e na sociedade.
•    Relaciona eventos climáticos extremos coas mudanzas climáticas globais.
Efectos do cambio climático na fauna global
•    Identifica especies afectadas polo quecemento global e a perda de hábitat.
•    Describe os impactos das mudanzas climáticas na distribución xeográfica das especies.
Consecuencias do cambio climático para os ecosistemas vulnerables
•    Identifica ecosistemas vulnerables e describe como están a ser afectados polas mudanzas climáticas.
•    Propón estratexias para protexer ecosistemas ameazados.
Especies específicas ameazadas polo cambio climático
•    Lista e describe especies en risco de extinción debido ás mudanzas climáticas.
•    Propón medidas de conservación específicas para protexer estas especies.
Papel individual na promoción dun modelo de relación sostible co medio ambiente
•    Desenvolve un plan persoal para reducir o impacto ambiental no día a día.
•    Implementa accións sostibles e avalía o seu impacto.
Educación sobre a interdependencia entre humanos e medio ambiente
•    Explica como as actividades humanas impactan nos ecosistemas locais e globais.
•    Desenvolve materiais educativos para promover a concienciación ambiental.
Ética e responsabilidade ambiental
•    Debate cuestións éticas relacionadas co uso dos recursos naturais.
•    Propón medidas para promover unha cultura de responsabilidade ambiental.
Contribución ás competencias clave e transversais e competencias claves da unión europea:
O desenvolvemento deste Proxecto Documental Integrado contribuíu ao desenvolvemento do conxunto das competencias claves definidas no marco normativo, contribuíndo as seguintes:  competencia en comunicación lingüística (CCL); competencia plurilingüe (CP); competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñaría (STEM); competencia dixital (CD); competencia persoal, social e de aprender a aprender (CPSAA); competencia cidadá (CC); competencia emprendedora (CE) e competencia en conciencia e expresión culturais (CCEC). En especial destacar competencia persoal, social e de aprender a aprender xa que nos diferentes coñecementos que desenvolveremos e a aplicación dos mesmos por parte dos alumnos na súa vida diaria, dotándolles das estratexias necesarias para unha mellora da convivencia cos demais e con iso un mellor desenvolvemento social e persoal nos diferentes aspectos da súa vida.
Número de sesións: Dúas por semana.
Temporalización: Realizáronse 2 sesións de 50 minutos de cada unha das semanas do segundo e do terceiro trimestre.
Metodoloxía: Traballouse a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, integrando de maneira significativa o que os alumnos foron traballando e así construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Todos estes aprendizaxes terán como finalidade a creación dun lapbook onde se combinaran non só contidos senón tamén destrezas manuais, creatividade, soporte dixital axustándonos ás características e motivacións do alumnado e a súa contorna.
O PDI, “Loitando contra os efectos do cambio climático nas especies animais” tivo diferentes fases.
No primeiro trimestre,  sendo a miña compañeira “Iria Pérez Rodríguez” a que lles impartiu as materias da ciencias, ela encargouse de traballar a parte relacionada co tema dos animais e a súa clasificación. Contido necesario para a realización do noso traballo final.
No segundo trimestre, centrámonos no descubrimento progresivo da realidade climatolóxica desde unha perspectiva máis realista e achegada, movéndonos ata ter unha visión máis global do que está acontecer no mundo polo impacto humano na natureza.  
Os pasos que seguimos para levar este descubrimento foron os seguintes:
1º Coñecemento e identificación dos fenómenos atmosféricos presente no día a día. Como sinalei previamente, debido a dificultade do alumnado na etapa de primaria de entender conceptos abstractos e afastados, como pode ser todo o referente ao clima, o primeiro paso era acercarnos a súa realidade como entender o que están vendo dende as fiestras das nosas aulas. Para elo realizamos actividades de diversa índole como
-    Creación dunha maqueta onde o alumnado representou os diferentes tipos de nubes
-    Experimentos que axudaron para a comprensión de conceptos como a choiva
-    Ler libros onde nos axudaron a esclarecer as súas dúbidas relacionadas con esta temática como por exemplo:
Pregunta a Dra Peteiro
Libro sobre o tempo atmosférico.
2º Pasar do concreto ao abstracto, é dicir, do tempo ao clima. Para elo, traballamos as estacións meteorolóxicas e os seus instrumentos.
-    O alumnado recolleu información dos datos do tempo durante un trimestre usando un calendario en A3 onde se analiza o tempo na cidade de Ourense día a día.
-    E ademais o alumnado contou cuns mestres moi especiais, o alumnado de 6º de Primaria para coñecer a estación meteorolóxica en profundidade.
3º Grazas ao calendario, o alumnado entendeu dunha maneira práctica o proceso de tempo a clima. Isto permitiunos analizar sobre o clima de Ourense que estabamos tendo este ano e reflexionar se era o esperado ou non. O feito de reflexionar serviunos de introdución aos cambios que se producen debido ao cambio climático. Para elo, traballamos as características tradicionais das diferentes estacións dentro dun clima temperado como o noso, por medio de actividades diversas dende diferentes ámbitos como por exemplo:
-    A creación das estacións a través de manualidades
-    Traballar en música as 4 estacións de Vivaldi
4º Como o alumnado é diverso e procede de diferentes lugares como Cuba ou Ucraína, o obxectivo final do proxecto era analizar o cambio climático en diferentes países do mundo. Para elo, pasamos ao análise dos climas arredor do planeta e as características das súas paisaxes. Tema que nos serviu como punto de unión cos contidos dos animais dado no 1º trimestre. Fixéronse actividades como
-    Análise de mapas
-    Análise e creación dos seus propios climogramas
-    Recreación de diferentes ecosistemas ca súa fauna correspondente xunto cunha exposición oral en inglés
5º No terceiro trimestre centrámonos na concienciación do alumnado de como todo o que estiveran traballando ata agora sobre os climas e as paisaxes estaba a desaparecer pola acción humana. O alumnado estivo inmerso en actividades como:
-    A creación dunha maqueta onde se reflectiu o aumento de CO2 na atmosfera e a creación do chamado efecto invernadoiro
-    Experimento para a comprensión das consecuencias do efecto invernadoiro.
-    Durante a semana da prensa estivemos buscando noticias sobre o cambio climático
-    Visionado de noticias de telexornais doutros países de fala hispana e fala inglesa para axudarlles a comprender a magnitude do problema.
-    Lectura de libros como “Te necesitamos” onde os animais falan en primeira persoa e lles conta porque se están extinguindo e como os podemos axudar.
6º Creación do lapbook. Tras este longo proceso de investigación o alumnado tiña que por en práctica todo o aprendido ata hoxe para crear o proxecto. A palabra “crear” implicou ilusión por parte do alumnado. Máis aínda, para aquel alumnado estranxeiro que tivo a oportunidade de traer unhas pinceladas do seu país de orixe á aula. Para levar a cabo o lapbook foi necesario.
-    Busca de información usando os soportes dixitais.
-    Creación de carpetas, escolla de imaxes, traballar a mecanografía e outras habilidades asociadas ás novas tecnoloxías.
-     Creatividade á hora de deseñar os seus propios lapbooks.
-    Traballaron as artes plásticas: manualidades, seguindo os pasos para creas flipbooks ou os diferentes pregables, debuxo, recortar e demais habilidades tan importantes nestas idades para a súa psicomotricidade.
7º O libro “Te necesitamos” foi  o paso para pasar ao seguinte paso que é a busca de solucións onde o alumnado recompilou que graniños de area podían aportar no seu día a día para mellorar a problemática do cambio climático. Para elo, o alumnado creou un  mural onde se visionaba que accións favorecían o aumento do efecto invernadoiro e que alternativas tiñamos para frealo. O alumnado tamén contou coa visita de SOGAMA. Nesta visita explicáronlle os pormenores de todo o proceso relativo á reciclaxe. Puideron comprobar como se realiza este proceso e aclarar todas as dúbidas que tiñan ao respecto. E finalmente o alumnado creou e  firmou un documento onde se comprometían a cambiar os seus hábitos a favor do planeta.

HORA DE LER. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA.

 

HORA DE LER.


O curso escolar 2023/2024, a hora de ler, realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:20 horas, tendo como obxectivo no que buscamos espertar e realzar o gusto e o pracer por ler.
A configuración da hora de ler estivo deseñada polas titoras Mª Dolores Nieto Merino e Iria Pérez Rodríguez, esta última só durante o primeiro trimestre, xunto a profesora de AL Natalia Castro Martínez, centrándonos nos seguintes obxectivos
Obxectivos:
•    Crear hábitos de lectura saudable ao establecer rutinas regulares de lectura.
•    Traballar as competencias clave, principalmente: Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Conciencia e expresións culturais e Social e cívica.
•    Compartir as nosas lecturas con outras persoas.
•    Potenciar a creatividade estimulando a imaxinación ao estar en contacto con distintos xéneros literarios e estilos narrativos.
•    Promover a lectura como fonte de diversión e aprendizaxe.
•    Mellorar a través da lectura, o vocabulario, a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.
•    Fomentar a empatía e a comprensión humana
•    Coñecemento de persoas escritoras e obras literarias galegas.
•    Fomentar o traballo en equipo a través da biblioteca escolar.
Actividades.
•    Participamos no club de lectura a través de libros como Xela, Lume, descubramos o océano, etc. 
•    Fixemos uso dun caderno persoal de lecturas para rexistrar os libros lidos.
•    Dramatizamos algún episodio do conto.
•    Traballamos o vocabulario descoñecido creando un pequeno dicionario que quedou plasmado no caderno de lecturas.
•    Actividades e xogos para coñecer o entroido galego a través dos “Bolechas”
•    Colorear debuxos dos libros.
•    Escoitar contacontos, actividades organizadas polo centro.
•    Traballamos con revistas educativas analizando artigos para expoñelos aos seus compañeiros. Miraremos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.
•    Traballamos o teatro.
Temporalización.
Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse os seguintes libros:
1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.
•    REVISTAS:  Caracola e Reportero Doc” 
As revistas foron traballadas no mes de setembro do curso escolar 2023/2024, onde analizaron artigos para expoñelos aos seus compañeiros. Miraremos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.
•    LIBRO 1º: “Luuuume”
O libro foi traballado nos meses de outubro onde nos centramos na xestión das emocións, prestando especial atención á ira.
•    LIBRO 2º: “Sabela e os zocos máxicos” . 
Seguindo no mesmo mes, neste libro rexistramos o vocabulario galego descoñecido a través da historia dunha nena no rural.
•    LIBRO 3ª: “O cazo de Lorenzo”
Durante o mes de Outubro e Novembro do curso escolar 2023/2024, este libro tiña o foco en tratar a diversidade.
•    LIBRO 4º: Libros de temática relacionados co nadal. Cada neno puido escoller un libro da exposición que se puxo na Biblioteca relacionada con esta festividade.
2º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.
•    LIBRO 1º: “Mercedes quiere ser bombera”
O libro foi traballado no mes de Xaneiro. A temática principal é a igualdade de xénero. Este libro deu moito para reflexión e debate sobre a situación de xénero na actualidade.
•    LIBRO 2º: “Pregunta a Dra Peteiro sobre o tempo”
O libro foi lido nos meses de Xaneiro e Febreiro. Con este libro traballamos conceptos do tempo xa que este tema está ligado ao noso PDI “Acción polo Clima”
•    LIBRO 3ª: “Descubramos o océano”. Como este ano se conmemora o “ano do cómic”, durante os meses de febreiro e marzo traballamos o coidado dos océanos a través dun cómic.
•    LIBRO 4º: “Os bolechas no entroido”. A través do caderno que ten este libro, os nenos aprenderon sobre o entroido e as súas peculiaridades.
•    POEMA  DE ROSALÍA: “miña casiña, meu lar” pola conmemoración do día de Rosalía analizamos este poema como parte dunha actividade organizada a nivel de centro.
3º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.
•    LIBRO 1º: “XELA”. Este libro foi lido en Abril. Deseñamos un caderno de actividades onde os nenos facían comprensión lectora xunto con xogos onde o alumnado coñeceu o nome de animais da fauna típica galega. Ao rematar, tivemos o privilexio de ter como invitada a autora do libro representándonos o conto e firmando aos seus cadernos.
•    LIBRO 2º: “Te necesitamos” Un libro que trata o tema dos animais en perigo de extinción. Ao igual que o libro da Dra Peteiro, que mencionamos anteriormente, este libro está ligado a temática do noso PDI.
•    LIBRO 3º: “Quen me quere adoptar?” O mes de maio comezamos lendo este libro coa finalidade de enganchar aos nenos na lectura a través dun divertido relato corto.
•    LIBRO 4º: “Estrela...fugaz?” Seguindo no mes de maio e como aínda non traballáramos nada de teatro, escollemos esta obra para enganchalos a outro estilo de libro onde cada neno poderíamos practicar a dramatización.
REVISTAS:  Caracola e Reportero Doc”  
        As revistas foron de novo traballadas no mes de maio e xuño, onde analizaron artigos para volver a traballar a selección, concreción e exposición oral.

CLUB LECTURA. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA.

Club_lectura_5

O Club de Lectura do 5º Ciclo continúa coa seu interese pola lectura durante o Curso 2023/2024
O Club de Lectura de 5º de Educación Primaria, neste curso decidiu identificarse como os Sueriños experimentando unha notable madurez durante o curso académico 2023/2024.
Durante este ano escolar, o club explorou unha variedade de libros cativadores, abordando temas que espertaron a curiosidade e o interese centrados nos temas relativos aos ODS 2030. Os títulos traballados incluíron unha selección diversa que podedes consultar máis abaixo.
Un dos aspectos máis destacados foi a continuación e o éxito dos concursos de animación á lectura, organizados como actividade final despois da lectura de cada un dos libros seleccionados. Estes concursos non só incentivaron a comprensión e o goce coa lectura, senón que tamén fomentaron a participación activa e a creatividade entre o alumnado.
Ademais, como parte das actividades do club, incorporouse a gravación de lecturas (Audiolibros) de algúns dos libros utilizando o programa Audacity. Esta iniciativa non só mellorou as habilidades de lectura en voz alta do alumnado, senón que tamén contribuíu significativamente a elevar o nivel lector de todos os participantes así como o acceso do alumnado á lectura atendendo así a atención a diversidade dos seus e súas compañeiros e compañeiras de colexio.
En resumo, o Club de Lectura de 5º de Educación Primaria éi unha experiencia enriquecedora e exitosa para todos os implicados. A combinación de actividades innovadoras, concursos emocionantes e unha coidadosa selección de lecturas contribuíu a fomentar o amor pola lectura e o desenvolvemento integral do alumnado.
A continuación, encontraredes unha lista dalgunhas das actividades realizadas este ano no club:

 Skywalker

 

delfines

hombres

segredos

nena

Kameko

prado

audiolibros

CLUB LECTURA. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA.

portada

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como primeiro libro “Luuuume” de Andrea Freire da Editorial Antela. O libro foi traballado no mes de outubro onde nos centramos na xestión das emocións, prestando especial atención á ira.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como segundo libro “Sabela e os zocos máxicos” de Lorena María Croques da Editorial Proxecto Terra. O libro foi traballado no mes de outubro. Neste libro rexistramos o vocabulario galego descoñecido a través da historia dunha nena no rural.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como cuarto libro “O cazo de Lorenzo”de Isabelle Carrier da Editorial Juventud. O libro foi traballado no mes de outubro e novembro do curso escolar 2023/2024, este libro tiña o foco en tratar a diversidade.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como quinto libro “Mercedes quiere ser bombera”de Beatriz Moncó e mabel Pierola da Editorial Bellaterra. O libro foi traballado no mes de xaneiro. A temática principal é a igualdade de xénero. Este libro deu moito para reflexión e debate sobre a situación de xénero na actualidade.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como sexto libro “Pregunta a Dra Peteiro sobre o tempo”de Claire Llewellyn da Editorial Baía. O libro foi traballado no mes de xaneiro e febreiro. Con este libro traballamos conceptos do tempo xa que este tema está ligado ao noso PDI “Acción polo Clima”.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como sétimo libro “Descubramos o océano”de Mia Cee Cee da Editorial Émbora. O libro foi traballado nos meses de febreiro e marzo traballamos o coidado dos océanos a través dun cómic.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como oitavo libro “Os bolechas no entroido”.de Pepe Carreiro da Editorial Promocións Cultuaris Galegas. A través do caderno que ten este libro, os nenos aprenderon sobre o entroido e as súas peculiaridades.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como noveno libro “Xela, a superheroína da aldea”.de Inma Soto Iglesias da Editorial Aira. Este libro foi lido en Abril. Deseñamos un caderno de actividades onde os nenos facían comprensión lectora xunto con xogos onde o alumnado coñeceu o nome de animais da fauna típica galega. Ao rematar, tivemos o privilexio de ter como invitada a autora do libro representándonos o conto e firmando aos seus cadernos.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como noveno libro “Te necesitamos”de José Luis Gallego da Editorial WWF. Libro que trata o tema dos animais en perigo de extinción. Ao igual que o libro da Dra Peteiro, que mencionamos anteriormente, este libro está ligado a temática do noso PDI.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como décimo libro “Quen me quere adoptar? de Fina Caslderrey da Editorial Xerais. O mes de maio comezamos lendo este libro coa finalidade de enganchar aos nenos na lectura a través dun divertido relato corto.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como undécimo libro “Estrela...fugaz?” de Carlos Labraña da Editorial Galaxia. Seguindo no mes de maio e como aínda non traballáramos nada de teatro, escollemos esta obra para enganchalos a outro estilo de libro onde cada neno poderíamos practicar a dramatización.

    estrela   oceano

lorenzo

sabela

Galeria

ODS nº 2: Fame cero

Traballando o ODS nº 2; "Fame Cero"

Nun esforzo por abordar a problemática global da fame e promover unha alimentación responsable, o alumnado de 2º de primaria mergullouse nun emocionante proxecto centrado no Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) número 2: "Fame Cero".

Ao longo do curso escolar, investigamos e exploramos en profundidade o significado do ODS 2, participando en actividades educativas innovadoras que van dende a lectura de textos informativos ata a creación de emocionantes creacións audiovisuais.

O alumnado non só mellorou as súas habilidades de lectura e comprensión, senón que tamén recitou poemas con entoación, investigaron sobre a fame no mundo e aprenderon sobre a importancia dunha alimentación saudable e o consumo responsable.

Ademais, os estudantes volveron participar na creación dun horto escolar, onde aprenderon de primeira man sobre o cultivo de alimentos locais e de proximidade. Esta experiencia práctica non só fortaleceu a súa conexión coa natureza, senón que tamén lles ensinou sobre a importancia de apoiar a produción local para combater a fame e promover a sostibilidade.

A colaboración foi fundamental para o éxito desta iniciativa. Os estudantes demostraron unha notable mellora na súa autoestima ao compartir os seus coñecementos coa comunidade escolar de forma audiovisuale ao traballar xuntos para crear conciencia sobre un tema tan relevante.

Con estas actividades, desde o cole demostramos o noso compromiso coa educación integral do noso alumnado, preparándoos para converterse en cidadáns conscientes e axentes de cambio na loita contra a fame e a promoción de hábitos alimenticios sostíbeis.

Este proxecto continuará desenvolvéndose ao longo do curso, coa esperanza de inspirar a máis nenos e nenas a unirse a esta importante causa e traballar cara un mundo onde a fame sexa só un recordo do pasado.

Nas seguintes ligazóns ampliamos información de algunhas das actividades realizadas:

HORA DE LER. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA.

hora

HORA DE LEER:
A  hora de ler realízase todos os días, de 12:00 a 12:20 horas e a súa configuración está deseñada polo titor José Manuel Rego García (3 sesións) e por Mª Pilar Iglesias Gómez (2 sesións).
No curso escolar 2023/2024, a hora de ler, realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:30 horas, tendo como obxectivo espertar e realzar o gusto e o pracer por ler en tempos de lecer a través do Club de lectura Leo e releo con Leo.
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/taxonomy/term/246
Obxectivos:
•    Desenvolver o hábito lector.
•    Traballar as competencias clave, principalmente: Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Conciencia e expresións culturais e Social e cívica.
•    Compartir as nosas lecturas con outras persoas.
•    Promover a lectura como fonte de diversión e aprendizaxe.
•    Mellorar a través da lectura, o vocabulario, a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.
•    Coñecemento de persoas escritoras e obras literarias galegas.
•    Fomentar o traballo en equipo a través da biblioteca escolar.
Actividades.
•    Ler o conto en distintas versións (lectura en voz alta e en voz baixa)
•    Dramatizar algún episodio do conto.
•    Colorear debuxos do conto.
•    Escoitar o conto.
•    Traballaremos coa prensa analizando noticias. Miraremos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.
•    Traballar teatro.
Temporalización.
Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

•    LIBRO 1º: “Mi nombre es Skywalker” de Agustín Fernández Paz da editorial SM.
O libro foi traballado nos meses de setembro e outubro do curso escolar 2023/2024 centrado na invisibilidade da xente pobre. https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2338
•    LIBRO 2º: “Delfines amigos” de Mary Pope Osborne da editorial Sm. 
O libro foi traballado en outubro e novembro do curso escolar 2023/2024 contando a importancia do medio ambiente, a lectura dos libros e as bibliotecas. https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2357
•    LIBRO 3º: “Los hombres no pegan” de Beatriz Monco e Mabel Pierola da editorial Bellaterra.  
O libro foi traballado no mes de novembro do curso escolar 2023/2024 e conta a historia dunha familia na que observan a existencia da violencia de xénero na casa dun amigo. https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2385

2º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

•    LIBRO 4º: “Segredos Soterrados” de Alba de Evan e Xabier Domínguez da editorial Xerias.
O libro foi traballado nos meses de xaneiro e febreiro e conta a historia de Lois que viaxa coa súa familia a pasar outro verán en Ribadeo. https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2386

•    LIBRO 5º: A nena do vestido de flores de Manuel Fontemoura da editorial Aira.
O libro foi traballado nos meses de febreiro, marzo e abril e conta a historia de Dania unha nena TEA.
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2454

3º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

•    LIBRO 6º: O destino de Kameko de Abel Alves da editorial Aira.

O libro foi traballado no mes de maio de 2024. Con este libro intentamos iniciar ao alumnado no mundo co cómic en galego e nunha temática como é o mundo oriental, como é Xapón que tanta curiosidade lle produce.

•    LIBRO 7º: La puerta secreta del mueso del Prado escrito por José María Plaza e editado pola Editorial EDEBÉ.

O libro foi traballado ao longo de todo o curso 2023/2024. Con este libro intentamos iniciar ao alumnado dos museos, cocretamente no do Museo do Prado.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2493

 

hora

PDI curso 2023/2024

No noso cole, O planeta ten mellor pinta!

Un proxecto cooperativo que deu continuidade ao PDI do curso 2022/2023 para traballar a Axenda 2030 ao longo de todo o curso 2023/2024.

Temos o pracer de compartir o éxito do seu proxecto de biblioteca "No Sueiro, o planeta ten mellor pinta, porque traballamos xuntos a Axenda 2030". Baseado na liña de traballo proposta por Bibliotecas Escolares "UNHA BIBLIOTECA ESCOLAR EN VIÑETAS", aproveitando as posibilidades da banda deseñada na aprendizaxe curricular a maiores do goce lector.

A proposta volveu a consistir nun proxecto cooperativo que implicou a toda a comunidade educativa: alumnado de todas as áreas, cursos e etapas, todo o claustro e as familias. Partindo da biblioteca, o proxecto estendeuse por todo o centro, creando un ambiente de aprendizaxe colaborativa e enriquecedora.

Unha aprendizaxe integral para un futuro sostible

A través de diferentes actividades, os estudantes exploraron os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030. Leron libros, escribiron historias, crearon poemas, deseñaron carteis e realizaron presentacións multimedia, todo co obxectivo de comprender a importancia da sostibilidade e o desenvolvemento responsable.

Fomentando a creatividade e a colaboración

O proxecto "No Sueiro, o planeta ten mellor pinta" non só fomentou a aprendizaxe sobre os ODS, senón que tamén despertou a creatividade e a colaboración entre os estudantes. Os nenos e nenas traballaron xuntos en equipo, compartindo ideas e desenvolvendo habilidades de comunicación e traballo en equipo.

Un éxito rotundo

O proxecto foi un rotundo éxito, tanto pola participación da comunidade educativa como polos resultados acadados. Os estudantes adquiriron unha valiosa comprensión dos ODS e desenvolveron un forte compromiso coa sostibilidade. Ademais, melloraron as súas habilidades de escrita e comunicación, e aprenderon a traballar xuntos de maneira efectiva.

Sentímonos orgullosos por este proxecto e pola súa contribución á educación para o desenvolvemento sostible. A biblioteca escolar seguirá a ser un espazo clave para fomentar a lectura, a escrita e a creatividade, e para inspirar ao alumnado a construír un futuro mellor para todos.

Parabéns a toda a comunidade educativa por este gran logro!

Os principais traballos realizados, ao longo deste curso, iranse plasmando nas diferentes píldoras desta entrada:

Fame cero

Igualdade de xéneros
 
Auga e saneamento A vida dos ecosistemas terrestres
   
Conservación de ecosistemas Produción e consumo responsables
   
Ponte nos meus zapatos

Todos xuntos melloramos o nos...

  pdi
Plurilingüismo  
Pluriingüismo  

SEMANA ESCOLAR DA PRENSA

prensa

Celebramos a Semana da Prensa no colexio!

O cole encheuse de xornalistas durante a primeira semana de marzo, coa celebración da Semana da Prensa. O alumnado tivo a oportunidade de mergullarse no fascinante mundo dos medios de comunicación e aprender sobre o proceso de elaboración de novas.

Ao longo da semana, realizáronse diversas actividades tanto na aula como na biblioteca escolar. Os alumnos de primaria gozaron de talleres nos que aprenderon sobre os diferentes tipos de xornais, como identificar as noticias falsas e a importancia dun xornalismo responsable, e a elaborar noticias ben estruturadas.

Esta iniciativa permitiulles aos estudantes desenvolver o seu espírito crítico, fomentar a lectura e a escritura, e comprender o papel fundamental que xogan os medios de comunicación na nosa sociedade.

Nas seguintes ligazóns podedes observar algunhas das actividades realizadas:

Distribuir contido