PDI

Agua e saneamento

“POR UN MUNDO CON MELLOR PINTA , CON LEO TRABALLAMOS A AXENDA 2030 ”

Neste curso 2022/2023, o P.D.I. continuou co coidado do medio ambiente e , polo tanto ,  traballamos diversas áreas para favorecer un mellor estado do noso planeta. Sen embargo a temática neste curso para os alumnos de 3º curso  centrouse no  VALOR DA AUGA ( ODS 6. AGUA  E  SANEAMENTO ) para o noso  planeta.

Garantir a dispoñibilidade e a xestión sostible da auga e o saneamento para todas las persoas.

A  garantía do subministro de agua en cantidade e  en calidade suficientes é fundamental para el desenrolo da sociedade  e para a loita contra a pobreza e as enfermidades en calquera parte do mundo. O carácter transversal da agua fai que sexa un recurso fundamental para o desenrolo sostible a nivel económico, social e ambiental.

A agua é, polo tanto, unha realidade económica e un recurso imprescindible no mantemento dos ecosistemas, pero sobre todo é un dereito esencial para a vida e a dignidade dos seres humanos.

O grupo de 3º de Educación Primaria centrouse en diversas accións que permitirán mellorar o noso medio ambiente, para elo utilizamos diversos materiais entre os que se encontraron os seguintes:

Libros da hora de ler durante o curso escolar 2022/2023:

 • Cuentos para salvar el planeta. Anna Casals y Paolo Ferri,…
 • Por qúe debo ahorrar auga de Jen Green.
 • La niña que caminaba sobre el agua pero no sabía nadar de Francois Sarano.
 • Sin agua nada es posible de Christina Steinlein .
 • Había una vez una gotita de lluvia de Judith Anderson .
 • El niño que domó el viento de William Kamkwamba y Brian Mealer.

Número de sesións: Unha por quincena.

Temporalización:

 • Durante todo o curso en sesións de 50 minutos.

Metodoloxía:

Traballamos a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno fose capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiámonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.

Contribución ás competencias básicas e transversais e competencias claves da unión europea:

O desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á Competencias sociais e cívicas xa que llos diferentes coñecementos que desenvolvemos e a aplicación dos mesmos por parte dos alumnos na súa vida diaria, dotoulles das estratexias necesarias para unha mellora da convivencia cos demais e con iso un mellor desenvolvemento social e persoal nos diferentes aspectos da súa vida.

Obxectivos xerais:

 • Valorar a auga como un recurso necesario  e imprescindible para o noso planeta
 • Tomar conciencia da necesidade da auga como recurso limpo e accesible a todas as persoas.
 • Obter acceso igual de   todas as persoas á auga potable.
 • Mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación nas augas e aumentando a reciclaxe  da mesma.

Obxectivos específicos:

 • Coñecer o ciclo da auga.
 • Tomar conciencia da necesidade e coidado da auga
 • Reflexionar sobre como podemos contaminar a auga.
 • Tomar conciencia da escaseza da auga.
 • Identificar forma de aforrar auga.
 • Comprender como podemos protexer a uga como recurso.
 • Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
 • Recoñecer a importancia de protexer os recursos no planeta que habitamos.
 • Comprender as consecuencias que ten a explotación excesiva dos recursos naturais no medio ambiente.
 • Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio ambiente.
 • Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
 • Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias

Contidos:

 • Diferentes apartados:
 • ACCESO Á AGUA POTABLE.
 • ACCESOS A SERVIZOS DE SANEAMENTO E HIXIENE.
 • CALIDADE DA AGUA. CONTAMINACIÓN E AUGAS RESIDUAIS.
 • USO EFICIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS
 • Os elementos da natureza.
 • O medio ambiente: coidado, explotación, biodiversidade,..
 • O modelo de consumo responsable.

 

A vida dos ecosistemas terrestres

Neste curso 2022/2023, o P.D.I. continuámolo  co coidado do medio ambiente e , polo tanto, traballamos diversas áreas para favorecer un mellor estado do noso planeta. A temática neste curso para os alumnos de 4º curso  centrouse no ODS 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. Unha tarea amplia e imprescindible para o equilibrio do planeta. Algúns dos retos que nos marca este obxectivo son a xestión sostible dos bosques, a loita  contra a desertificación, invertir a degradación das terras e deter a pérdida de biodiversidade. Só a protección á natureza pode garantir a protección da humanidade. Debemos contribuir a ter un planeta máis san e máis  verde.

O grupo de 4º de Educación Primaria centrouse polo tanto en coñecer diferentes accións que nos permitan mellorar o noso medio ambiente e realizamos varias actividades entre as que se encontran:

Continuamos co proxecto das 3 RRR, pero este ano engadimos minimizar o uso do papel nas nosas vidas. Reutilizamos todo o papel que podemos dentro da aula e estudiamos e buscamos todas as siglas de recursos sostibles (FSC, PET,HDPE, anillo de Möbius...)

Temas traballados na asignatura de CCSS:

 • T2: A auga e as rochas (a hidrosfera e a xeosfera). O Relevo.
 • T3: Relevo, ríos e paisaxes de España. Tipos de solo, conservación do medio ambiente, recursos naturais e problemas.

Temas traballados na asignatura de CCNN:

 • T1: As plantas: uns seres vivos esenciais.
 • T2: Os reinos dos ecosistemas.

Libro da hora de ler durante o curso escolar 2022/2023:

 • PELIGRO VEGETAL. Ramón Caride.

Vídeos didácticos:

 • CUIDAMOS LA TIERRA, EL SUELO, LOS ECOSISTEMAS....de Happy Learning
 • MUNDO SOSTENIBLE de Elesapiens
 • HORTO ESCOLAR: Aplicación práctica: o traballo dos hortos escolares é un elemento clave para explicar a sostenibilidade e coidado do medio ambiente.

Visitas didácticas:

 • Visitamos a sobreira centenaria que está detrás do colexio.

Obradoiros e experimentos na clase.
Textos e poesías sobre a natureza.
Temporalización:
Durante todo o curso en diferentes asignaturas.

Metodoloxía:

Traballamos a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiámonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral e axustándonos ás características do alumnado.

Contribución ás competencias básicas e transversais e competencias claves da unión europea:

O desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á Competencias sociais e cívicas, xa que os diferentes coñecementos que desenvolveremos e a aplicación dos mesmos por parte dos alumnos na súa vida diaria, dótaos das estratexias necesarias para unha mellora da convivencia cos demais e con iso un mellor desenvolvemento social e persoal nos diferentes aspectos da súa vida.

Obxectivos xerais:

 • Percibir o medio natural como un todo onde cada elemento é importante e relaciónase co resto de compoñentes.
 • Fomentar hábitos respectuosos co medio ambiente.
 • Conservar o medio ambiente e a biodiversidade.
 • Obxectivos específicos:
 • Coñecer o ecosistema que nos rodea.
 • Tomar conciencia da necesidade e coidado do noso entorno.
 • Reflexionar sobre como podemos reducir o impacto negativo do noso consumo.
 • Tomar conciencia da escaseza de recursos naturais.
 • Identificar forma de aforro de recursos
 • Comprender como podemos protexer a natureza.
 • Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
 • Recoñecer a importancia de protexer os recursos no planeta que habitamos.
 • Comprender as consecuencias que ten a explotación excesiva dos recursos naturais no medio ambiente.
 • Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio ambiente.
 • Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
 • Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias.

Contidos:

 • Diferentes tipos de ecosistemas
 • Os elementos da natureza.
 • O medio ambiente: coidado, explotación, biodiversidade,..
 • O modelo de consumo responsable.

Fame cero

MERGÚLLATE NO OCÉANO MÁIS AZUL CO SUIERIÑO

Desde a área de lingua estranxeira en 4º E.P. e E.I., contribuímos ao PDI de centro adicado á Axenda 2030 por un desenvolvemento sostible traballando o obxectivo 14 “Vida submariña”, cun proxecto desenvolvido ao longo de todo o curso escolar, titulado “MERGÚLLATE NO OCÉANO MÁIS AZUL CO SUIERIÑO”, no que participaron nalgunha das actividades propostas os demais cursos da escola.

 • Coidando o noso mar
 • A yellow submarine
 • Unha maleta mariñeira

Igualdade entre xéneros e empoderamiento de todas as mulleres e nenas

O Curso 2022/2023 o P.D.I. do CEIP Manuel Sueiro centraráse nos obxectivos do desenvolvemento sostible 2030. O grupo de 2º de Educación Primaria , decidiu centrar o seu Proxecto Documental Integrado (PDI) no 5º obxectivo na procura dun mundo máis xusto e igual para tod@s.: “ Igualdade entre xéneros e empoderamiento de todas as mulleres e nenas”

O porqué deste traballo integrado :

 • Aumenta a motivación.
 • Máis creatividade e a aprendizaxe.
 • Mellora a comunicación e reduce a tensión.
 • Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.

Traballamos os seguintes OBXECTIVOS:

 • Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
 • Crear sentido de pertenza.
 • Involucrar ao alumnado na toma de decisións.
 • Buscar o entendemento entre partes.
 • Impulsar a comunicación.
 • Aproveitar a diversidade.
 • Celebrar os éxitos do grupo.
 • Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida.

Ademais dos obxectivos, os obxectivos que se perseguiron con este proxecto documental integradoson os seguintes: 

Obxectivo xeral:

 • Ser capaz de desenvolver actitudes de respecto e comprensión ante as diferenzas entre as persoas e as diferentes culturas.
 • Promover no noso alumnado valores encamiñados a  igualdade de oportunidades entre nenos e nenas.

Obxectivos específicos:

 • Interpretar o que sentimos en diferentes momentos da nosa vida.
 • Coñecer e practivar a empatía como instrumento para mellorara a convivencia os demais
 • Recoñecer as emocións e sentimentos positivos propios como ferramentas para mellorar a nosa autoestima e autoconcepto.
 • Fomentar no centro os valores, as actitudes e as prácticas que permitan o grado de aceptación e cumplimento das normas e avanzar no respeto a diversidade e no  fomento da  igualdade .
 • Traballar a través das distintas actividades do currículo a importancia da igualdad de sexos.
 • Potenciar no alumnado o concepto de coeducación e igualdade mediante a transmisión de valores sociales como a tolerancia, o respecto, a igualdade, a xusticia, e a cooperación.
 • Mellorar as relacións personais entre o alumnado diminuindo os conflictos e o sexismo nas situacions de xogo.
 • Utilizar os patios de forma compartida e no excluiente.

Contidos:

 • Diferentes emocións: tenrura , amor, odio, tensión felicidade, tristeza, medo asombro…..
 • As características que definen a persoa: .
 • O respecto aos outros. O rexeitamento dos casos de abuso, ciberacoso, marxinación e exclusió 

 • O respecto dos dereitos humanos e os dereitos da infancia:.

 • O respecto da diversidade cultural e das tradicións.

 • O respecto da orientación sexual e da identidade de xénero.  
 • A cultura da paz e da non violencia.

 • O diálogo e a argumentación na toma de decisións en común e a resolución pacífica de conflitos. 

 • O recoñecemento da diversidade de valores, fins e modelos de vida e o respecto aos proxectos persoais dos outros.

Metodoloxía: A metodoloxía será dinámica, participativa e lúdica, sen esquecer os nosos propósitos.
Traballarermos alternando a organización do traballo individual, por  parellas, en pequeno grupo ou en grupo clase. Contaremos cun recuncho para os materias dentro da aula e cun espazo no corredor para a exposición dos traballos realizados.

A metodoloxía dará resposta aos principios de actividad e motivación, conxugándose co o interés e a intuición.

As actividades realizadas ao longo do curso centráronse na lectura e realización de diversos murais e traballos en grupo dos seguintes contos:

1º Trimestre:

 • El lápiz mágico de Malala de Malala Yousaf
 • Las princesas también se tiran pedos de IIan Brenman

2º Trimestre:

 • Pepuka, de Estela Moreno Bermúdez
 • Arturo e Clementina de Adela Turín

3º Trimestre:

 • O libro dos porcos
 • Rosa Caramelo

Traballouse en todo momento  o empoderamento da muller, utilizando:

 • O xogo como medio para facerlles confiar nas suas capacidades, ser curiosos e experimentar.
 • Promovendo a formación das nenas recollendo información da prensa,  das redes sociais ...xa que hai un número de alumnado de etnia xitana.
 • Iniciouse ao alumnado no mundo tecnolóxico .
 • Traballamos a aceptación do propio corpo.
 • Por último realizamos un taller de Midfulness, para nenos.

Como conclusión, conseguimos ter un grupo unido, onde non existen diferencias e onde todos somos iguais  sin ter en conta a nosa procedencia , nin o sexo.

Degustación de produtos da nosa horta escolar

O 23 de maio realizamos unha merenda saudable a base de produtos recollidos na nosa horta escolar, e na que participou todo o alumnado e profesorado do centro.

Como a colleita está sendo moi boa, debido aos coidados cos que mantemos a nosa horta, en breves, seguro que realizamos outra merenda con máis variedade de produtos.

Estaba todo boísimo!!

Unha maleta mariñeira


Ás veces, chegan mensaxes misteriosas nunha botella, outras, como neste caso, chegan maletas cheas de libros sobre os nosos mares e océanos.

Foi polo mes de febreiro cando recibimos no centro a exposición itinerante “Coidando o noso mar” prestada polo CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia) na Coruña, así como as redes e as nasas que os/as nosos mariñeiros/as usan a cotío no seu labor nas Rías Baixas. http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/node/2078

RÍAS ALTAS e RÍAS BAIXAS XUNTAS NO CEIP MANUEL SUEIRO!

As/os peques de Infantil achegáronse á beira do noso mar para descubrir eses libros con historias que nos achegan á inmensidade e tamén á fraxilidade dos nosos mares.

As/os alumnas/os de 4o E.P., como parte do proxecto documental sobre os mares, mergulláronse nese océano de libros achegándose aos seres vivos que os habitan.

DESFRUTEMOS E COIDEMOS OS NOSOS MARES!

A Lazy Ladybird!


As nenas e nenos de E. Infantil seguiron as andanzas de Lucy, a very lazy ladybird sen gañas de voar. Pero todas elas e eles, despois de escoitar o conto, decidiron que xa era tempo de que a ladybird botara a voar.

Nesas estabamos cando decidimos percorrer o xardín da escola e amosarlle o noso horto.

Non foi un voo moi longo, pero a ladybird descubriu o pracer de voar en liberdade.

FLY LADYBIRD FLY!

ODS 15: Conservación de ecosistemas

ODS 15 : CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS

Os alumnos de 5º  de E. Primaria fixeron unha aproximación ao que era a axenda  20-30  a través da visualización do vídeo: “A AXENDA 20-30 e os obxectivos de desenvolvemento sostible

MELLORANDO O NOSO “ECOSISTEMA” ESCOLAR

Comezaron a preguntarse polo seu entorno e decidiron que había determinados aspectos do seu centro que podían mellorar. Para iso fixeron carteis que animaban a toda a comunidade educativa a reciclar, manter limpo o patio, respectar as especies vexetais...

INVESTIGANDO OS PROBLEMAS PROPIOS DOS ECOSISTEMAS

Os incendios, o envellecemento da poboación, o abandono rural,  a crecente poboación de xabaríns... foron algúns dos problemas que atoparon os alumnos de 5º de primaria ao analizar o entorno das súas casas e aldeas.

A partires dunha nova sobre os paseos nocturnos dos xabaríns por Ourense fíxose unha chuvia de ideas sobre as posibles causas deste feito tan sorprendente como frecuente. O alumnado encontrou rapidamente a relación entre a despoboación e o desequilibrio nos  ecosistemas do ámbito rural e interurbano.

Tamén se  aproveitou a nosa participación no plan proxecta “Aliméntate ben”: “Ti sí que es un bo peixe!” para investigar sobre os problemas aos que se enfrontan os ecosistemas mariños: sobrepesca, contaminación, cambio climático...

Cada alumno investigou un aspecto concreto e buscou novas en diferentes medios sobre este tema, escribiron as súas conclusións que formarán parte do noso mural en proceso de creación.

UNHA POSIBLE SOLUCIÓN: A AGRICULTURA SOSTIBLE!

Unha forma de manter o equilibrio nos ecosistemas é apostar pola agricultura sostible e a produción propia de alimentos, reducindo así o consumo e o transporte coa implicación que significa en canto a redución de emisións de CO2. Para iso puxemos en marcha a nosa horta escolar: preparamos a terra, conseguimos diferentes hortalizas, plantamos, regamos, quitamos herbas, colocamos carteis co nomes dos noso cultivos... e agora toca esperar a probar os alimentos.

Para o vindeiro curso procuraremos facer compost cos restos orgánicos das nosas merendas e así devolverlle a terra parte do que ela nos dá.


 MURAL DE CONCIENCIACIÓN


Ximnasia acrobática

O 19 de maio, o alumnado de 5º e 6º de educación primaria tivo o privilexio de asistir a unha clase de ximnasia acrobática e deportiva cunha profesional deste ámbito como é Isaura Hermida.

Isaura leva trinta anos ligada no deportivo á  ximnasia,  nos que leva formado a centenares de nenos e nenas  nunha escola e un club que se caracterizan por unha filosofía na que prima o humano sobre o deportivo. E iso que nestes trinta anos de traballo, pode presumir dun bo número de campeóns de España, medallistas e internacionalidades dos seus ximnastas.

Foi un placer contar coa súa profesionalidade e o alumnado pasouno realmente ben, aprendendo cousas básicas e importantes sobre esta modalidade deportiva.

Deixamos unha mostra gráfica desto e tamén a información necesaria se alguén quere apuntarse as súas clases.
Escola de Ximnasia e acrobacias do Burgas. Paco Paz.

Distribuir contido