PDI

Colleita final na nosa hortiña

O último día de clase desplazámonos ata á nosa hortiña para recoller os alimentos que xa servían para comer. Metemos na nosa cesta tomates, cenorias, cebolas, leitugas e algúns amorodos que pillamos na horta dos nosos  compañeiros do CIFP Portovello.

Unha vez rematada a recolleita regresamos para o cole e preparamos unha gran merendola moi saudable na nosa clase, na que participou todo o alumnado que coidou a hortiña ao longo destes últimos meses.

Estaba todo riquísimo!!

Produtos de tempada

Durante o mes de xuño de 2022 o alumnado de 5º de Educación Primaria afondou no estudo dun consumo responsable e con produtos de tempada para o cal seleccionaron as froitas de tempada : cirolas, frambuesas, sandía, melón, mazás,... e así como os produtos que recolleu o alumnado de 2º de Educación Primaria no horto escolar do CIFP Portovello.

 1. Traballo con conceptos relacionados coa eficiencia enerxética.
  • Produtos de tempada. 
 2. As actividades que se levaron a cabo foron as seguintes:
  • Coñecer os productos de tempada.
  • Axudar a recolectar o plantado polo alumnado de 2º de Educación Primaria.
 3. Realización de carteis informativos sobre o consumo de produtos de tempada.

Planeta verde, planeta azul

Neste curso escolar 2021/2022, a aula de 6º de Educación Primaria, decidiu centrar o seu Proxecto Documental Integrado (PDI) cuxo obxectivo principal é que o alumnado fose capaz de participar na defensa e na loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso medio ambiente. Este PDI atópase dentro do PDI xeral do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, co título: "O Sueiriño a diversidade respecta, traballemos xuntos a prol do planeta!
A temática centrouse na defensa e a loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso medio ambiente(“ Planeta verde, plane-ta azul “) . 0 grupo de 6º de Educación Primaria centrouse en di-versas accións que permitirán mellorar o noso medio ambiente re-lacionadas coa vexetación e a auga, para elo utilizamos diversos ma-teriais entre os que se encontraron os seguintes:
Libros da hora de ler durante o curso escolar 2021/2022: A folla azul de Andrea Maceiras.; Palabras de auga de Marcos Calveiro.; ; Cuando la Tierra se olvidó de girar. Fina Casalderrey. Ed. Sm; Cuentos para salvar el planeta . Anna Casals y Paolo Ferri,...
Atlas de la emergencia climática de Pere Estupinya. Tu plane-ta te necesita de Philip Bunting. Los ciclos de la vida de Sam Falconer.
Vídeos didácticos.
Coidemos ao noso planeta.
Amazonia.
A auga , un recurso limitado.
A vida salvaxe na Amazonia.
Orixe do planeta Terra.
Metodoloxía:
Traballamos a través dunha metodoloxía activa e do descu-brimento guiado, para que o alumno fose capaz de construir as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiámonos  na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás caracte-rísticas do alumnado.
0 desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvol-vemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á competencias sociais e cívicas.
Obxectivos xerais:
Ser capaz de coñecer e identificar as súas emocións e interpretar os seus sentimentos e así poder xestionalos como instrumento de mellora da convivencia cos demais sendo una das ferramentas fundamentais para mellorar o autoconcepto e a autoestima.
Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do planeta, do coidado e aportación persoal do mesmo e da súa diversidade.
Obxectivos específicos:
Recoñecer e identificar as propias emocións en distintas situacións.
Interpretar o que sentimos en diferentes momentos da nosa vida.
Coñecer e practicar a empatía como instrumento para mellorar a convi-vencia cos demais.
Recoñecer as emocións e sentimentos positivos propios, como ferramenta para mellorar a nosa autoestima e autoconcepto.
Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do pla-neta.
Comprender o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que po-damos compartir co resto da   con torna educativa e comunitaria.
Recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta
que habitamos e o valor dos bosques e a auga..
Criterios de avaliación.
Coñecer e enumerar distintas emocións.
Identificar diferentes feitos que poden producir una mesma emoción.
Enumerar distintos modos de actuación ante unha mesma emoción.
Analizar situacións reais, identificando a emoción producida e a resposta ante a mesma.
Definir estratexias e/ou ferramentas para anticiparse á resposta ante unha emoción.
Practicar a empatía nas relacións cos demais como instrumento para mellorar a convivencia cos outros.
Describir modelos de comportamento propios baseados en emocións e sentimentos positivos.
Indicadores de logro ou desempeño.
Identificar os elementos da natureza e do planeta.
Describir o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
Realizar unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
Identificar e recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que habitamos.
Describir as consecuencias que ten a sobreexplotación dos recursos naturais no medio ambiente.
Participar na defensa do medio ambiente.
Desenvolver unha posición crítica e participativa con respecto ao noso modelo de consumo, a relación coa natureza e a utilización sostible dos recursos naturais.
Coñecer o papel das mulleres, novas e comunidades ao redor do mundo na defensa do medio ambiente.
Promover accións de mobilización e incidencia polo coidado do medio ambiente nas nosas contornas educativas e comunitarias
Metodoloxía: 0 desenvolvemento desta unidade contribuiu ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial á competencias sociais e cívicas.
Traballouse a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiarémonos na maioría das actividades de soporte escrito, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.
Como conclusión, destacar que cando as persoas dialogan e saben escoitar e poñerse no lugar dos outros, é indiscutible os resultados melloran así como a convivencia e relación cos demais. Esta situación de respecto e empatía será fundamental para unha mellor defensa e coidado do medio ambiente e , polo tanto , do noso planeta .A valoración do traballo foi en aumento ata o punto de pasar, dunha estratexia de motivación e de resolución de problemas, a darlles capacidade para tomar decisións, planificar e conducir os mesmos procesos dos que son protagonistas.

Creamos co lixo

O PDI deste curso nas áreas de Educación física e musical estivo centrado nunha das 4 R da reciclaxe, en concreto na de Reutilizar. Seguindo a línea do PDI do centro titulado "O Sueiriño a diversidade respeta. Traballemos xuntos a prol do planeta", quixemos ensinarlle o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria o sinxelo que é reutilizar material de refugallo para crear novas cousas.

Neste caso creamos os nosos propios instrumentos musicais e os nosos xoguetes.

Con esta unidade didáctica non solo aprenderon a importancia das 4 R, senón que utilizaron a súa imaxinación e a súa faceta máis creativa para facer dun anaco de lixo todo un pasatempo artístisco ou deportivo.

Aloha Sueiro, coidamos o Kaiapuni!

Desde a área de lingua estranxeira, inglés, o noso proxecto inicial de aportación ao PDI de centro, era de inicio “ALOHA SUEIRO”. Como se pode comprobar lendo os apartados anteriores desta memoria, todos os proxectos de área así como a Hora de Ler, xiran arredor da diversidade medioambiental e os problemas e posibles solucións desde a humildade dun centro escolar.

Por mor da inclusión das actividades citadas, o proxecto sobre Hawaii non quedou rematado, pero a continuidade o vindeiro curso está asegurada, ampliando os obxectivos.

Desde a área de inglés,  as actividades que xiraron arredor do proxecto do centro foron as seguintes:

 • Last but not least 
 • Aloha Hawaii
 • Do it now!
 • A pinga Sueiriña
 • 10 marzo, Polo Sur
 • Wild, wild world
 • 1st Sueiro Climate Summit
 • Aloha Courtney!
 • De base a base e leo porque me toca
 • Surfing in Hawaii!. Como actividade final e ao mesmo tempo, que deixe  interesados aos nenos/as para continuar co proxecto o curso vindeiro, organizamos unha xornada de surf na praia da Lanzada da man dos expertos surfistas de Prado Surf na praia da Lanzada , que fixo as delicias de todos os que nos desprazamos ata alí.

Esto no es Hawai, qué guay!!

O deporte que mellor representa a este estado norteamericano é o surf,  pero desprazarrnos ata Hawaii non é sinxelo.

Ben sabemos que aos valentes alumnos/as de 3º E.P. non hai dificultade que os bote para atrás, e como na nosa terra temos boas praias nas que coller ondas, alá que marchamos.

Grazas aos expertos surfeiros de Prado Surf na praia da Lanzada, pasamos unha xornada de praia e surf que non esqueceremos.

Non estamos en Waimea Bay pero cos nosos neoprenos e táboas calquera podería confundirnos coas xentes de Hawaii.

COLLE ONDAS CON NÓS!

From the Tate to the Sueiro

Tal e como consta na programación inicial do noso plan anual de lectura, nos cursos de 1º e 2º E.P., integrados nos plans de plurilingüismo e seccións bilingües, respectivamente, desenvolvimos un proxecto baseado nas actividades da TATE GALLERY for kids.

Este proxecto de área participa tamén do xeral do centro, desde o punto de vista da reciclaxe, tendo en conta que moitos dos materias empregados son materiais de refugallo.

Os/as nenos/as de 1º e 2º E.P. deron unha volta pola TATE GALLERY de London e basearon os seus traballos plásticos nas propostas do centro cultural.

Debuxaron aos seus friends, seguindo as indicacións da artista Joey Yu

Chegou o nadal e nada mellor que crear un reindeer. A Tate proponnos un unicorn, pero utilizando materiais de refugallo axudamos a Father Christmas no seu medio de transporte.

E pasamos da tradición ao futuro da man de “BLIPPY, THE ROBOT”. Seguimos os pasos da Tate pero ao noso xeito construímos os nosos robots.

Como fin de traballo, Tobias, o auxiliar de conversa, contounos a historia de Blippy e nós enviámolo ao espazo.

Aproveitando o país de orixe de Tobias e os recursos da Tate, coñecemos un pouco máis a Vincent Van Gogh: Sunflowers, Starry night, ben chulas que saíron as nosas propostas.

Aniamigos, sempre ao noso carón

Neste curso, o P.D.I. do centro ten como lema O SUEIRIÑO A DIVERSIDADE RESPECTA, TRABALLEMOS XUNTOS A PROL DO PLANETA! e céntrase na temática medioambiental e dende a aula de primeiro desenvolvémolo centrándonos na necesidade de educar aos cidadáns desde pequenos para favorecer o desenvolvemento dunha conciencia ecolóxica que lles leve a comprender a estreita interrelación que existe entre os animais e as persoas, e a necesidade de coidalos e protexelos para contribuír a unha sociedade máis sostible e habitable para todos. Desta forma favorécese o desenvolvemento integral do alumnado e impúlsase a súa vinculación e compromiso co coidado e protección da contorna natural e os seres que o habitan, así pois xurdiu “ANIAMIGOS: sempre ao noso carón”

Obxectivos xerais

 • Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.
 • Deseñar e poñer en marcha iniciativas que favorezan a aprendizaxe de valores de respecto, empatía e responsabilidade no coidado dos animais.
 • Promover novos modelos de relación baseados no coidado e protección dos animais.

Obxectivos específicos

 • Coñecer as características e beneficios que os animais achegan á vida das persoas.
 • Describir as sensacións que experimenta o alumnado ao tomar contacto cos animais.
 • Identificar as accións positivas emprendidas polos seres humanos cos animais.
 • Valorar o trato negativo que algunhas persoas deparan aos animais.
 • Coñecer e implicarse no coidado dun animal de maneira responsable.
 • Relacionarse e interactuar con animais de maneira  empática e respectuosa.
 • Representar, a través de dramatizacións, características e vida de diferentes animais.

Contidos:

 • Relación dos animais co medio.
 • Accións para o coidado do medio.
 • Nocións de coidado de animais de compañía.
 • Observación e identificación de animais.
 • Identificar características dos animais
 • Animais en perigo de extinción.

Contribución ás competencias básicas e transversais e competencias claves da unión europea

O desenvolvemento desta unidade contribuirá ao desenvolvemento do conxunto das competencias básicas e competencias claves definidas no marco normativo, en especial as competencias sociais e cívicas (CSC) xa que implica coñecementos que permitan comprender e analizar condutas e procesos de cambio. Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos necesarios, neste caso sobre o medio e os animais.

Temporalización

 • Durante todo o curso en sesións de 50 minutos, unha por semana.

Metodoloxía

Traballaremos a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, para que o alumno sexa capaz de construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Apoiarémonos na maioría das actividades de soporte visual, priorizando en todo momento o traballo a través da comunicación oral, axustándonos ás características do alumnado.

Criterios de avaliación

 • Coñecer o medio.
 • Recoñecer animais e as súas características.
 • Entender a necesidade do coidado do medio como hábitat de todos.
 • Identificar os coidados de animais de compañía.
 • Recoñecer os animais en perigo de extinción.
 • Valorar a importancia do medio.
 • Indicadores de logro ou desempeño
 • Diferencia os bens achegados por distintos animais.
 • Identifica a cada animal polo son que emite.
 • Distingue a pegada de diferentes animais.
 • Identifica as características de distintos animais.
 • Describe as sensacións que experimenta ao tomar contacto cos animais.
 • Recoñece as accións positivas emprendidas polos seres humanos cos animais e o medio.
 • Valora  criticamente os malos tratos animais.
 • Recoñece os diferentes coidados que necesita cada animal.
 • Relaciónase e interactúa cos animais e o medio de maneira empática e respectuosa.
 • Representa, a través de dramatizacións, características e vida de diferentes animais.

As actividades realizadas ao longo do curso foron as seguintes:

1º trimestre

 • Presentación de “Aniamigos”. Nesta actividade o alumnado coloreou o debuxo representativo do traballo que vamos a levar a cabo este curso.
 • Choiva de ideas. Nesta actividade entre todos os alumnos fixeron unha choiva de ideas sobre os animais e o que saben, así como que máis cousas lles gustaría saber sobre eles para así traballar desde o seu centro de interese.
 • Animais domésticos. Nesta actividade falamos das diferencias entre animais domésticos e salvaxes e centrándonos nos de granxa vimos algunhas características sobre todo alimentación e reprodución.
 • Xogo das parellas. Nesta actividade xogamos a buscar as parellas agochadas nunhas cartas sobre os animais de granxa.
 • Coidados dos animais de compañía. Nesta actividade falamos e puxemos en común os coidados que necesitan as mascotas que podemos ter con nós na casa, para concienciarnos que dependen de que os coidemos e elaboramos unha serie de “coidados a seguir”.
 • Debuxamos a nosa propia granxa. Nesta actividade para rematar este apartado de animais de granxa, os nenos debuxaron a súa propia granxa cos seus animais.

2º trimestre

 • Animais mariños. Nesta actividade afondamos sobre os coñecementos que tiñan os alumnos sobre animais mariños e vimos que características presentan.
 • Bingo mariño. Nesta actividade o alumnado xogou a un bingo sobre animais mariños para traballar de forma lúdica o vocabulario.
 • Animais dos polos. Nesta actividade o alumnado descubriu algúns animais do polo e as características que teñen para vivir nestas zonas.
 • Creamos os nosos propios polos. Nesta actividade o alumnado fixo os polos con un par de experimentos e tamén fixo os animais que habitan neles con pasta de modelar.
 • Animais do deserto. Nesta actividade o alumnado reflexiona sobre os animais que viven no deserto así como nas diferencias que teñen con outros animais doutras zonas xa vistos.
 • O dromedario. Nesta actividade o alumnado centrouse en aprender vocabulario e características propias deste animal.

3º trimestre

Para este terceiro trimestre quixemos centrarnos nos animais en perigo de extinción e para iso levamos a aula varios libros sobre o tema para que os nenos os puideran consultalos. Os libros son os seguintes:

 • ¿Nos ayudas? ¡Salvemos a los animales en peligro de extinción! Autora: Grete Garrido.
 • Animales en peligro de extinción explicados a los niños. Autores: Sandrine Sihol y Gaelle Guerive.
 • Cuentos sortos de animales en peligro. Autor: Jordi Sierra i Fabra.
 • Amigos asombrosos en peligro: Abecedario de animales en peligro de extinción.

Actividades:

 • Lectura de “¿Nos ayudas? ¡Salvemos a los animales en peligro de extinción!” Autora: Grete Garrido. Nesta actividade o alumnado vai lendo cada semana sobre un animal en perigo de extinción do que despois fan un debuxo.
 • Mapamundi. Nesta actividade o alumnado vai colocando sobre o mapamundi os animais sobre os que vamos lendo.
 • Reflexión final sobre a importancia dos seres vivos. Nesta actividade pretendemos reflexionar sobre os animais e a súa importancia para nós e como debemos coidalos.

Avaliación:

Foi continua, baseada na observación diaria, mediante a recollida de datos segundo un rexistro de ítems.

Como conclusión, destacar a importancia que teñen os animais no medio así como para o coidado desde e a importancia de formar a os alumnos como futuros cidadáns responsables no coidado e respecto cara eles.

Outra victoria do Cid: 1º Premio no concurso do exército

A lenda do Cid Campeador medra con nós.

O traballo “DE BASE A BASE E LEO PORQUE ME TOCA”, acadou o pase á Fase Nacional, tras quedar gañadores, por segundo ano consecutivo, na Fase Rexional dos premios do “Concurso de enseñanza Escolar Ejército de Tierra 2022”.

Foi un duro traballo desenvolvido polo alumnado de 3º E.P., no que pasamos dos pingüinos da Antártida ao noso pasado mais remoto nas serras de Atapuerca, camiñando tras os pasos do Cid Campeador e poñendo un énfase especial no coidado do medio ambiente como envoltorio de todo elo.

Damos as grazas ás mulleres e homes da Base Cid Campeador, así como a todas as persoas que de xeito desinteresado nos apoiaron no proxecto.

NORABOA, MINI-CAMPEADORES!

Comunicado do premio

Diploma do 1º premio

 Recollida do diploma do 1º premio rexional

Distribuir contido