DesenlixARTE

Ao longo do curso escolar 2021/2022, tendo como tema central o coidado do medio ambiente, a aula de 4º de Educación Primaria desenvolveu o proxecto “DesenlixARTE”. O proxecto realizouse ao longo de todo o curso, habitualmente na sesión de plástica (1 sesión semanal), malia que en certas ocasións, o tempo estendeuse a algunha outra sesión.

Con este xogo de palabras pretendeuse que o alumnado fose quen de amosar actitudes de respecto a prol do medio ambiente sendo conscientes do lixo que xeramos e vendo, que na maior parte das ocasións, o que consideramos “lixo” pode ter moitas utilidades e pode ter unha segunda oportunidade para converterse en arte.

Polo tanto, o obxectivo xeral deste proxecto foi elaborar traballos de investigación nos que o alumnado, ademais de indagar cuestións relacionadas co medio ambiente e co seu coidado, se familiarizara cos mecanismos de busca de información e traballo intelectual empregando diferentes recursos documentais, tanto da biblioteca escolar como da biblioteca de aula.

Entre os obxectivos propostos ao inicio de curso, traballáronse os seguintes:

 • Coñecer o concepto de desenvolvemento sostible e  a súa importancia a través da educación ambiental.
 • Traballar de forma ampla a reciclaxe e a clasificación dos diferentes tipos de residuos: coñecer os conceptos de redución, reutilización, reciclaxe e recuperación.
 • Empregar os colectores de clasificación do lixo.
 • Empregar diferentes técnicas e materiais en desuso para darlles unha segunda vida e convertelos en obras de arte.
 • Desenvolver actitudes de respecto, protección e conservación do medio ambiente.

Polo que respecta aos contidos, desenvolvéronse:

 • O uso de diferentes textos para a procura de información e utilización da mesma como fonte de aprendizaxe e de lecer.
 • A identificación de cambios observables que se producen nos seres e na contorna máis próxima.
 • A valoración da biodiversidade e o interese pola súa conservación.
 • A intervención humana no medio.
 • A contaminación e o cambio climático.
 • A curiosidade por coñecer as posibilidades plásticas dos diferentes materiais.
 • A interpretación da información.
 • O uso responsable de ferramentas, materiais e espazos.

En canto á metodoloxía empregada, pretendeuse que o alumnado fose protagonista das súas aprendizaxes, favorecendo os intercambios comunicativos, a escoita activa de distintos puntos de vista, potenciando a autonomía e poñendo en valor as virtudes individuais.

Ademais, favoreceuse a posta en marcha de diferentes tipos de agrupacións para traballar: traballo individual, traballo en parella, traballo en pequeno grupo e traballo con todo o grupo clase; sempre fomentando os intercambios orais.

Para iso, utilizouse unha gran variedade de materiais e en distintos soportes (escrito, dixital, audiovisual) e dando prioridade sempre á expresión oral co fin de desenvolver no alumnado actitudes adecuadas para enfrontarse ao acto comunicativo.

Por último, cómpre destacar que sempre se pretendeu facer un traballo contextualizado – non só respecto á temática do P.D.I.- tendo en conta os intereses do alumnado e os contidos que foron traballando na aula ao longo de todo o curso.

A través do proxecto contribuíuse á adquisición das competencias clave e, especialmente, ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, posto que os coñecementos desenvoltos e a aplicación dos mesmos por parte do alumnado na súa vida diaria, proporcionóullelas estratexias necesarias para favorecer e potenciar actitudes relacionadas co consumo responsable e co coidado do medio ambiente; estratexias imprescindibles para o seu desenvolvemento e a súa participación social. Contribuíu ademais ao desenvolvemento e adquisición do resto das competencias:

 • Comunicación lingüística (CCL): comprender  e expresar mensaxes de información xeral e de contido específico empregando a lingua con propiedade. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua e apreciala como instrumento de acceso á información e como ferramenta de aprendizaxe en contextos diversos.
 • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT): adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento para analizar, de forma individual ou grupal, cuestións científicas e tecnolóxicas. Coñecer e valorar as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e o medio ambiente con atención particular aos problemas aos se enfronta hoxe a humanidade, destacando a necesidade de busca e aplicación de solución que permitan avanzar cara lograr un futuro sostible.
 • Competencia dixital (CD): obter información sobre temas científicos empregando as tecnoloxías da información e  a comunicación e  empregar os recursos didácticos dixitais que estean ao alcance para obter información.
 • Aprender a aprender (CAA): adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento para analizar, individualmente o en grupo, cuestións científicas e tecnolóxicas, favorecendo a posta en práctica de técnicas para aprender, organizar, memorizar e recuperar a información.
 • Competencias sociais e cívicas (CSC): valorar os hábitos sociais relacionados co consumo e co coidado do medio ambiente, contribuíndo á súa conservación.
 • Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): ensinar a tomar decisións, a planificar e xestionar proxectos de traballo transformando ideas en acción, afrontando problemas e aprendendo dos erros.
 • Conciencia e expresións culturais (CCEC):  coñecer outras culturais e sociedades ou formas organizativas diferentes para desenvolver actitudes de respecto pola cultura propia e pola dos demais.

Polo que respecta ás actividades realizadas, cómpre sinalar que todas as actividades estaban encamiñadas e relacionadas co fomento da expresión plástica. Ademais, todas as obras de arte realizadas, estaban relacionadas cos contidos de ciencias da natureza, o que nos permitiu facer versións de cadros famosos. Polo tanto, ademais dos contidos traballados na aula, o alumnado foi descubrindo e recoñecendo artistas de renome, valorando as súas creacións e axudándose de elementos reciclados ou de “lixo” para facer as súas versións. As actividades ou obras creadas foron as seguintes:

1º trimestre

 • Los girasoles de Van Gogh (as plantas)
 • La vis de Henri Matisse (as plantas)
 • El hijo del hombre de Magritte (as plantas)
 • Cabaza de Yayoi Kusama (Samaín)
 • Adornos de Nadal
 • Árbore de Nadal

2º trimestre

 • Máscara de peliqueiro (Entroido)
 • Disfraz (Entroido)
 • Mural de Keith Haring (os sentidos)
 • Maqueta do relevo de España (o relevo)

3º trimestre

 • Retrato cubista de Picasso (órganos dos sentidos)
 • Retrato cubista de Picasso (cara)
 • Mural de Keith Haring (aparato locomotor)
 • Mural de Keith Haring (órganos dos sentidos)
 • El verano 1563 de Giuseppe Arcimboldo