Skip to Content

3º Curso

Conto musicado "A nena e o avó"

O alumnado de educación primaria participa no conto musicado "A nena e o avó" no Conservatorio de Ourense.

O pasado 28 de maio, o alumnado de educación primaria do noso centro tivo a oportunidade de asistir a unha enriquecedora actividade cultural no salón de actos do Conservatorio de Ourense organizada en colaboración co CFR de Ourense. Nesta ocasión, os nenos e nenas participaron no conto musicado "A nena e o avó", de Carmen Calleja, unha obra contada pola propia autora e interpretada maxistralmente polo coro xuvenil Cantiga de Ourense.

A representación, que xa acadara un notable éxito nas xornadas de Ourencanto, volveu deleitar ao público coa súa emotiva combinación de música e narración. "A nena e o avó" é un conto que explora a relación especial entre unha nena e o seu avó, e como a través da música se forxan recordos e ensinanzas que perduran toda a vida.

O coro xuvenil, coñecido polo seu talento e dedicación, logrou unha vez máis entusiasmar á audiencia coa súa interpretación. A música, coidadosamente seleccionada e executada, serviu como un vehículo perfecto para transmitir os sentimentos e as ensinanzas do conto, deixando unha impresión duradeira nos novos espectadores.

Esta actividade non só brindou aos estudantes unha experiencia artística única, senón que tamén fomentou neles o amor pola música e a literatura. A integración destas disciplinas no ámbito educativo é fundamental para o desenvolvemento integral dos nenos e nenas, xa que lles permite explorar novas formas de expresión e comprensión do mundo que os rodea.

O éxito desta xornada reafirma a importancia de seguir promovendo actividades culturais no currículo escolar, e agradecemos ao Conservatorio de Ourense, ao coro xuvenil Cantiga de Ourense e ao CFR de Ourense por facer posible esta marabillosa experiencia.

Sen dúbida, eventos coma este contribúen a enriquecer a formación do noso alumnado, achegándoo ao mundo da arte e a música dun xeito lúdico e educativo.

Visita ao Museo Municipal de Ourense

Mozos Estudantes Convértense en Artistas por un Día

O 21 de maio de 2024 o alumnado de 3º e 4º de educación primaria viviu unha experiencia educativa e cultural inesquecible ao trasladarse ao Museo Municipal de Ourense para presenciar unha exposición de destacados pintores e escultores locais.

Durante a visita guiada, o alumnado tivo a oportunidade de descubrir e observar en detalle as obras de importantes artistas ourensáns. A actividade, organizada co obxectivo de fomentar o interese pola arte e a cultura local entre os máis pequenos, foi recibida con gran entusiasmo por parte dos nenos e nenas.

A xornada non se limitou só á observación pasiva das obras. Inspirados polos artistas que descubriron, cada estudante realizou un bosquexo da obra que máis lle impactou. Este exercicio práctico permitiulles expresar a súa creatividade e pór en práctica o aprendido durante a visita.

Como remate desta enriquecedora actividade, os bosquexos realizados polo alumando foi exposto no mesmo museo, permitindo aos pequenos e pequenas artistas ver os seus traballos nun contorno profesional e compartilos co público visitante.

Esta iniciativa, que combina educación e arte, subliña a importancia das actividades extracurriculares no desenvolvemento integral dos estudantes e reforza o vínculo entre a comunidade educativa e as institucións culturais de Ourense. Ademais, proporciona aos alumnos e alumnas unha experiencia práctica que potencia as súas habilidades artísticas e promove o seu crecemento persoal.

O evento tamén serviu para visibilizar o talento local e conectou os mozos co patrimonio cultural da súa cidade, cultivando un maior aprecio pola arte orixinaria de Ourense.

Con esta actividade, o Museo Municipal de Ourense demostrou unha vez máis o seu compromiso co apoio á educación e a promoción da cultura entre as novas xeracións.

LUISA VILLALTA.KAHOOT.

k_LuisaVillalta


Ao longo da semana o CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro traballou e homenaxeou a Luisa Villalta. O xoves 16 de maio deseñamos un xogo a través de Kahoot para seguir recordando a Luisa Villalta. Neste caso a actividade consistiu en organizar grupos heteroxéneos de diversas aulas do colexio onde a inclusión, a atención á diversidade, colaboración e compañeirismo presidiron dita actividade.

O día remato bailando e cantando todos xuntos a súa biografía musical elaborada polo CEIP Chans de Bembrive

https://youtu.be/RXB-BKbkqDE

Galeria

PDI. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA.

PDI 3º EDUCACIÓN PRIMARIA. ACCIÓN POLO CLIMA.

“Loitando contra os efectos do cambio climático nas especies animais”

O curso escolar 2023/2024, a aula de 3º de Educación Primaria, decidiu centrar o seu Proxecto Documental Integrado (PDI) cuxo obxectivo principal é que o alumnado sexa capaz de participar na defensa e na loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso medio ambiente. Este PDI atópase dentro do PDI xeral do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, co título: “No Sueiro o Planeta ten mellor pinta porque traballamos en conxunto a Axenda 2030”. O PDI do alumnado de 3º de Educación Primaria leva por título “Loitando contra os efectos do cambio climático nas especies animais”.
Neste curso escolar a temática céntrase na defensa e a loita que todos debemos levar a cabo para defender o noso planeta centrándonos nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) dentro da Axenda 2030. O grupo 3º de Educación Primaria traballou o ODS 13 Acción polo clima, centrados nun maior coñecemento e concienciación da situación de risco climático na que nos atopamos. Facendo ao alumnado máis consciente dos cambios no modelo actual de vida que temos que levar e cabo, e dos posibles efectos que pode ter no planeta toda a actividade provocada pola man da humanidade. Un maior coñecemento das situacións climáticas daralle ao alumnado unha visión máis ampla dos efectos do quecemento global, así como das consecuencias en outras especies, como por exemplo os animais e a biodiversidade que existe en diversos entornos.
O porqué deste traballo integrado resúmese nas seguintes liñas centradas nas súas vantaxes tales como:
•    Aumenta a motivación. O alumnado alcanza unhas necesidades de rango superior.
•    Os membros dun equipo de traballo teñen a oportunidade de aplicar os seus coñecementos e competencias, e ser recoñecidos por iso, mesturando fortalezas complementarias.
•    Maior compromiso mellorando o desempeño.
•    Máis ideas.
•    Máis creatividade e a aprendizaxe.
•    Mellora a comunicación e reduce a tensión.
•    Mellores resultados, aumentando a eficiencia e a produtividade.
Traballamos os seguintes OBXECTIVOS:
•    Construír confianza co alumando e coas actividades propostas por eles.
•    Establecer obxectivos comúns.
•    Crear sentido de pertenza.
•    Involucrar ao alumnado na toma de decisións.
•    Buscar o entendemento entre partes.
•    Impulsar a comunicación.
•    Aproveitar a diversidade.
•    Celebrar os éxitos do grupo.
•    Favorecer o compromiso mutuo e a responsabilidade compartida.
Ademais dos obxectivos, citados anteriormente, os cales se caracterizan polas características da metodoloxía centrada nos PDI (Proxectos Documentais Integrados) os obxectivos que se perseguiron con este proxecto documental integrado centrados na afirmación “No Sueiro o Planeta ten mellor pinta porque traballamos en conxunto a Axenda 2030”, sendo os seguintes:  
Obxectivo xeral:
Ser capaz de coñecer e identificar os principais climas arredor do mundo, analizando as súas características por medio de climogramas. Ademais traballaremos os efectos que se están producindo neles debido ao cambio climático, así como as consecuencias na fauna mundial para conciencialos de que todos e todas xogamos un papel importante no cambio de modelo.
Obxectivos específicos:
1.    Estudar e comprender os principais tipos de climas arredor do mundo mediante a análise de climogramas e outros datos climáticos.
2.    Identificar os efectos do cambio climático nos diferentes tipos de clima e as súas consecuencias na fauna global.
3.    Investigar como o cambio climático está a afectar especies e ecosistemas vulnerables en diferentes partes do mundo.
4.    Promover a sensibilización sobre o papel crítico que cada un de nós xoga no cambio de modelo cara a unha relación máis sostible co medio ambiente.
5.    Tomar conciencia do valor que teñen os elementos da natureza e do planeta.
6.    Comprender o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
7.    Recoñecer a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que habitamos.
8.    Promover a nosa capacidade como defensoras e defensores do medio ambiente.
9.    Integrar o coñecemento adquirido sobre climatoloxía e biodiversidade nun enfoque práctico, traballando cara solucións sustentables e respectuosas co medio ambiente.
Contidos:
1.    Principais tipos de climas arredor do mundo.
2.    Concepto de climograma e análise dos datos climáticos.
3.    Impacto do cambio climático nos diferentes tipos de clima.
4.    Efectos do cambio climático na fauna global.
5.    Consecuencias do cambio climático para os ecosistemas vulnerables.
6.    Especies específicas ameazadas polo cambio climático.
7.    Estratexias de conservación para a protección da biodiversidade.
8.    Rol individual na promoción dun modelo de relación sostible co medio ambiente.
9.    Educación sobre a interdependencia entre humanos e medio ambiente.
10.     Ética e responsabilidade ambiental.
11.    Participación comunitaria na protección ambiental.
12.    Solucións sustentables para a adaptación ao cambio climático.
13.    O medio ambiente: coidado, sobrexplotación, biodiversidade...
14.    Identifica os elementos da natureza e do planeta.
15.    Describe o papel que temos en coidar o medio ambiente que nos rodea e no resto do mundo.
16.    Realiza unha acción de coidado do medio ambiente que podamos compartir co resto da contorna educativa e comunitaria.
17.    Identifica e recoñece a importancia de protexer a biodiversidade no planeta que habitamos.
18.    Participa na defensa do medio ambiente.
Indicadores de logro ou desempeño.
Principais tipos de climas ao redor do mundo
•    Identifica e describe os principais tipos de climas en diferentes rexións do mundo nun mapa.
•    Compara e contrasta os factores determinantes dos principais tipos de clima.
Concepto de climograma e análise dos datos climáticos
•    Interpreta climogramas para identificar patróns climáticos en diferentes rexións.
•    Analiza datos climáticos históricos e identifica tendencias ao longo do tempo.
Impacto do cambio climático nos diferentes tipos de clima
•    Describe como o clima está a cambiar en diferentes rexións e as súas implicacións nos ecosistemas e na sociedade.
•    Relaciona eventos climáticos extremos coas mudanzas climáticas globais.
Efectos do cambio climático na fauna global
•    Identifica especies afectadas polo quecemento global e a perda de hábitat.
•    Describe os impactos das mudanzas climáticas na distribución xeográfica das especies.
Consecuencias do cambio climático para os ecosistemas vulnerables
•    Identifica ecosistemas vulnerables e describe como están a ser afectados polas mudanzas climáticas.
•    Propón estratexias para protexer ecosistemas ameazados.
Especies específicas ameazadas polo cambio climático
•    Lista e describe especies en risco de extinción debido ás mudanzas climáticas.
•    Propón medidas de conservación específicas para protexer estas especies.
Papel individual na promoción dun modelo de relación sostible co medio ambiente
•    Desenvolve un plan persoal para reducir o impacto ambiental no día a día.
•    Implementa accións sostibles e avalía o seu impacto.
Educación sobre a interdependencia entre humanos e medio ambiente
•    Explica como as actividades humanas impactan nos ecosistemas locais e globais.
•    Desenvolve materiais educativos para promover a concienciación ambiental.
Ética e responsabilidade ambiental
•    Debate cuestións éticas relacionadas co uso dos recursos naturais.
•    Propón medidas para promover unha cultura de responsabilidade ambiental.
Contribución ás competencias clave e transversais e competencias claves da unión europea:
O desenvolvemento deste Proxecto Documental Integrado contribuíu ao desenvolvemento do conxunto das competencias claves definidas no marco normativo, contribuíndo as seguintes:  competencia en comunicación lingüística (CCL); competencia plurilingüe (CP); competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñaría (STEM); competencia dixital (CD); competencia persoal, social e de aprender a aprender (CPSAA); competencia cidadá (CC); competencia emprendedora (CE) e competencia en conciencia e expresión culturais (CCEC). En especial destacar competencia persoal, social e de aprender a aprender xa que nos diferentes coñecementos que desenvolveremos e a aplicación dos mesmos por parte dos alumnos na súa vida diaria, dotándolles das estratexias necesarias para unha mellora da convivencia cos demais e con iso un mellor desenvolvemento social e persoal nos diferentes aspectos da súa vida.
Número de sesións: Dúas por semana.
Temporalización: Realizáronse 2 sesións de 50 minutos de cada unha das semanas do segundo e do terceiro trimestre.
Metodoloxía: Traballouse a través dunha metodoloxía activa e do descubrimento guiado, integrando de maneira significativa o que os alumnos foron traballando e así construír as súas propias aprendizaxes de maneira autónoma. Todos estes aprendizaxes terán como finalidade a creación dun lapbook onde se combinaran non só contidos senón tamén destrezas manuais, creatividade, soporte dixital axustándonos ás características e motivacións do alumnado e a súa contorna.
O PDI, “Loitando contra os efectos do cambio climático nas especies animais” tivo diferentes fases.
No primeiro trimestre,  sendo a miña compañeira “Iria Pérez Rodríguez” a que lles impartiu as materias da ciencias, ela encargouse de traballar a parte relacionada co tema dos animais e a súa clasificación. Contido necesario para a realización do noso traballo final.
No segundo trimestre, centrámonos no descubrimento progresivo da realidade climatolóxica desde unha perspectiva máis realista e achegada, movéndonos ata ter unha visión máis global do que está acontecer no mundo polo impacto humano na natureza.  
Os pasos que seguimos para levar este descubrimento foron os seguintes:
1º Coñecemento e identificación dos fenómenos atmosféricos presente no día a día. Como sinalei previamente, debido a dificultade do alumnado na etapa de primaria de entender conceptos abstractos e afastados, como pode ser todo o referente ao clima, o primeiro paso era acercarnos a súa realidade como entender o que están vendo dende as fiestras das nosas aulas. Para elo realizamos actividades de diversa índole como
-    Creación dunha maqueta onde o alumnado representou os diferentes tipos de nubes
-    Experimentos que axudaron para a comprensión de conceptos como a choiva
-    Ler libros onde nos axudaron a esclarecer as súas dúbidas relacionadas con esta temática como por exemplo:
Pregunta a Dra Peteiro
Libro sobre o tempo atmosférico.
2º Pasar do concreto ao abstracto, é dicir, do tempo ao clima. Para elo, traballamos as estacións meteorolóxicas e os seus instrumentos.
-    O alumnado recolleu información dos datos do tempo durante un trimestre usando un calendario en A3 onde se analiza o tempo na cidade de Ourense día a día.
-    E ademais o alumnado contou cuns mestres moi especiais, o alumnado de 6º de Primaria para coñecer a estación meteorolóxica en profundidade.
3º Grazas ao calendario, o alumnado entendeu dunha maneira práctica o proceso de tempo a clima. Isto permitiunos analizar sobre o clima de Ourense que estabamos tendo este ano e reflexionar se era o esperado ou non. O feito de reflexionar serviunos de introdución aos cambios que se producen debido ao cambio climático. Para elo, traballamos as características tradicionais das diferentes estacións dentro dun clima temperado como o noso, por medio de actividades diversas dende diferentes ámbitos como por exemplo:
-    A creación das estacións a través de manualidades
-    Traballar en música as 4 estacións de Vivaldi
4º Como o alumnado é diverso e procede de diferentes lugares como Cuba ou Ucraína, o obxectivo final do proxecto era analizar o cambio climático en diferentes países do mundo. Para elo, pasamos ao análise dos climas arredor do planeta e as características das súas paisaxes. Tema que nos serviu como punto de unión cos contidos dos animais dado no 1º trimestre. Fixéronse actividades como
-    Análise de mapas
-    Análise e creación dos seus propios climogramas
-    Recreación de diferentes ecosistemas ca súa fauna correspondente xunto cunha exposición oral en inglés
5º No terceiro trimestre centrámonos na concienciación do alumnado de como todo o que estiveran traballando ata agora sobre os climas e as paisaxes estaba a desaparecer pola acción humana. O alumnado estivo inmerso en actividades como:
-    A creación dunha maqueta onde se reflectiu o aumento de CO2 na atmosfera e a creación do chamado efecto invernadoiro
-    Experimento para a comprensión das consecuencias do efecto invernadoiro.
-    Durante a semana da prensa estivemos buscando noticias sobre o cambio climático
-    Visionado de noticias de telexornais doutros países de fala hispana e fala inglesa para axudarlles a comprender a magnitude do problema.
-    Lectura de libros como “Te necesitamos” onde os animais falan en primeira persoa e lles conta porque se están extinguindo e como os podemos axudar.
6º Creación do lapbook. Tras este longo proceso de investigación o alumnado tiña que por en práctica todo o aprendido ata hoxe para crear o proxecto. A palabra “crear” implicou ilusión por parte do alumnado. Máis aínda, para aquel alumnado estranxeiro que tivo a oportunidade de traer unhas pinceladas do seu país de orixe á aula. Para levar a cabo o lapbook foi necesario.
-    Busca de información usando os soportes dixitais.
-    Creación de carpetas, escolla de imaxes, traballar a mecanografía e outras habilidades asociadas ás novas tecnoloxías.
-     Creatividade á hora de deseñar os seus propios lapbooks.
-    Traballaron as artes plásticas: manualidades, seguindo os pasos para creas flipbooks ou os diferentes pregables, debuxo, recortar e demais habilidades tan importantes nestas idades para a súa psicomotricidade.
7º O libro “Te necesitamos” foi  o paso para pasar ao seguinte paso que é a busca de solucións onde o alumnado recompilou que graniños de area podían aportar no seu día a día para mellorar a problemática do cambio climático. Para elo, o alumnado creou un  mural onde se visionaba que accións favorecían o aumento do efecto invernadoiro e que alternativas tiñamos para frealo. O alumnado tamén contou coa visita de SOGAMA. Nesta visita explicáronlle os pormenores de todo o proceso relativo á reciclaxe. Puideron comprobar como se realiza este proceso e aclarar todas as dúbidas que tiñan ao respecto. E finalmente o alumnado creou e  firmou un documento onde se comprometían a cambiar os seus hábitos a favor do planeta.

HORA DE LER. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA.

O curso escolar 2023/2024, a hora de ler, realizouse todos os días en horario de 12:00 a 12:20 horas, tendo como obxectivo no que buscamos espertar e realzar o gusto e o pracer por ler.

A configuración da hora de ler estivo deseñada polas titoras Mª Dolores Nieto Merino e Iria Pérez Rodríguez, esta última só durante o primeiro trimestre, xunto a profesora de AL Natalia Castro Martínez, centrándonos nos seguintes obxectivos

Obxectivos:


 •  Crear hábitos de lectura saudable ao establecer rutinas regulares de lectura.
 • Traballar as competencias clave, principalmente: Comunicación Lingüística, Aprender a aprender, Conciencia e expresións culturais e Social e cívica.
 • Compartir as nosas lecturas con outras persoas.
 • Potenciar a creatividade estimulando a imaxinación ao estar en contacto con distintos xéneros literarios e estilos narrativos.
 • Promover a lectura como fonte de diversión e aprendizaxe.
 • Mellorar a través da lectura, o vocabulario, a comprensión lectora e a expresión oral e escrita.
 • Fomentar a empatía e a comprensión humana
 • Coñecemento de persoas escritoras e obras literarias galegas.
 • Fomentar o traballo en equipo a través da biblioteca escolar.

Actividades.


 • Participamos no club de lectura a través de libros como Xela, Lume, descubramos o océano, etc.
 • Fixemos uso dun caderno persoal de lecturas para rexistrar os libros lidos.
 • Dramatizamos algún episodio do conto.
 • Traballamos o vocabulario descoñecido creando un pequeno dicionario que quedou plasmado no caderno de lecturas.
 • Actividades e xogos para coñecer o entroido galego a través dos “Bolechas”
 • Colorear debuxos dos libros.
 • Escoitar contacontos, actividades organizadas polo centro.
 • Traballamos con revistas educativas analizando artigos para expoñelos aos seus compañeiros. Miraremos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.
 • Traballamos o teatro.

Temporalización.


Na hora de ler, que se realizou todos os días  utilizáronse os seguintes libros:

1º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • REVISTAS:  Caracola e Reportero Doc”
  As revistas foron traballadas no mes de setembro do curso escolar 2023/2024, onde analizaron artigos para expoñelos aos seus compañeiros. Miraremos, asemade, como a mesma noticia pode ser interpretada de diferentes xeitos dependendo da persoa que a lea.
 • LIBRO 1º: “Luuuume”
  O libro foi traballado nos meses de outubro onde nos centramos na xestión das emocións, prestando especial atención á ira.
 • LIBRO 2º: “Sabela e os zocos máxicos” .
  Seguindo no mesmo mes, neste libro rexistramos o vocabulario galego descoñecido a través da historia dunha nena no rural.
 •  LIBRO 3ª: “O cazo de Lorenzo”
  Durante o mes de Outubro e Novembro do curso escolar 2023/2024, este libro tiña o foco en tratar a diversidade.
 • LIBRO 4º: Libros de temática relacionados co nadal. Cada neno puido escoller un libro da exposición que se puxo na Biblioteca relacionada con esta festividade,

2º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • LIBRO 1º: “Mercedes quiere ser bombera”
  O libro foi traballado no mes de Xaneiro. A temática principal é a igualdade de xénero. Este libro deu moito para reflexión e debate sobre a situación de xénero na actualidade.
 • LIBRO 2º: “Pregunta a Dra Peteiro sobre o tempo”
  O libro foi lido nos meses de Xaneiro e Febreiro. Con este libro traballamos conceptos do tempo xa que este tema está ligado ao noso PDI “Acción polo Clima”
 • LIBRO 3ª: “Descubramos o océano”. Como este ano se conmemora o “ano do cómic”, durante os meses de febreiro e marzo traballamos o coidado dos océanos a través dun cómic.
 • LIBRO 4º: “Os bolechas no entroido”. A través do caderno que ten este libro, os nenos aprenderon sobre o entroido e as súas peculiaridades.
 • POEMA  DE ROSALÍA: “miña casiña, meu lar” pola conmemoración do día de Rosalía analizamos este poema como parte dunha actividade organizada a nivel de centro.

3º trimestre: libro común a todos os nenos e nenas.

 • LIBRO 1º: “XELA”. Este libro foi lido en Abril. Deseñamos un caderno de actividades onde os nenos facían comprensión lectora xunto con xogos onde o alumnado coñeceu o nome de animais da fauna típica galega. Ao rematar, tivemos o privilexio de ter como invitada a autora do libro representándonos o conto e firmando aos seus cadernos.
 • LIBRO 2º: “Te necesitamos” Un libro que trata o tema dos animais en perigo de extinción. Ao igual que o libro da Dra Peteiro, que mencionamos anteriormente, este libro está ligado a temática do noso PDI.
 • LIBRO 3º: “Quen me quere adoptar?” O mes de maio comezamos lendo este libro coa finalidade de enganchar aos nenos na lectura a través dun divertido relato corto.
 • LIBRO 4º: “Estrela...fugaz?” Seguindo no mes de maio e como aínda non traballáramos nada de teatro, escollemos esta obra para enganchalos a outro estilo de libro onde cada neno poderíamos practicar a dramatización.
 • REVISTAS:  Caracola e Reportero Doc”
  As revistas foron de novo traballadas no mes de maio e xuño, onde analizaron artigos para volver a traballar a selección, concreción e exposición oral.

 

MOCHILA VIAXEIRA.3º ED. PRIMARIA.

MOCHILAS VIAXEIRAS.

O curso escolar 2023/2024 o alumnado de  3º Educación Primaria curso utilizaron dúas mochilas viaxeiras que foron intercambiadas cada semana durante todo o curso. O traballo do alumnado queda reflectido nos debuxos que se acompañan nos libros configurados para elo.

As mochilas viaxeiras permiten ao alumnado un préstamo por un período de sete días, para compartir coas familias o contido da mesma. O  contido do material foi escollido pola titora de terceiro curso de Educación Primaria, supervisado pola profesora de Al, Natalia Castro Martínez, que pertence ao equipo de biblioteca e procurando que teña a maior variedade de textos e formatos para que o alumando poida elixir.

Acompañan a estes materiais “O diario da mochila” no que, tanto os nenos/as como as súas familias, aportan a súa opinión, novas creacións, debuxos, achegas, …, sobre o contido da mochila.

O material que acompaña a mochila do alumando de 3º curso de Educación Primaria foi o seguinte.
    
1º mochila:
•    Lingua Galega. Astropal. Un cometa con corazón. Hércules de Ediciones
•    Lingua castelá. El libro que se sentía solo. Editorial Juventud.
•    Papagaio. Nº 1. Arde o planeta
•    Reportero DOC. Nº 290 ¿La bici es ecológica?
•    Leo Leo. Nº 396 El centauro y el hada de las flores.

2º mochila:
•    Lingua Galega. Baleas e Golfiños. Baía Edicións
•    Lingua castelá. El espacio en 3D. Editorial San Pablo.
•    Papacontos. O corvo e o papagaio
•    Reportero DOC. Nº 291. El agua un recurso muy valioso.

Estas mochilas foron pasando por todo o alumnado, e polo tanto tívose que renovar con outros libros.

1º mochila
•    Lingua Galega. A estrambótica volta ao mundo en oitenta días. Ed Bubulú
•    Lingua castelá. Caleidoscopio animal. Libros del zorro rojo
•    Papagaio. Nº 29. Un museo con cadros estraños
•    Reportero DOC. Nº 273. Oso pardo y compañía
•    Leo Leo. Nº 390 Un extraño compañero

2º mochila:
•    Lingua Galega. Confundindo historias. Kalandraka
•    Lingua castelá. Inventos y descubrimientos. Ed Susaeta.
•    Papagaio. Nº 25. Agustina a pintora descoñecida.
•    Reportero DOC. Nº 299 La aventura de la antigua Grecia
•    Leo Leo.Nº 403. El más bello de los regalos

Como conclusión, destacar que ler en familia é unha actividade moi divertida que axuda a entrelazar lazos entre os pais e nais e os seus fillos e fillas enriquécenos a todos. Ademais, a lectura enriquece intelectualmente aos nenos e nenas, estimulando a súa imaxinación, a capacidade para resolver problemas, a memoria e a linguaxe, axúdalle a coñecer o mundo no que vive e impúlsalle a querer saber máis. Comentando as lecturas que facemos todos xuntos podemos reflexionar sobre o lido, os valores do libro infantil e xuvenil que escollésemos, explorando nosos propios sentimentos. É, en definitiva, unha axuda na educación dos nosos fillos, polo que é importante proporcionarlle ao alumnado lecturas estimulantes, acompañalos no descubrimento do pracer da lectura, sendo un hábito moi saudable e cheo de beneficios.

CLUB LECTURA. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA.

portada

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como primeiro libro “Luuuume” de Andrea Freire da Editorial Antela. O libro foi traballado no mes de outubro onde nos centramos na xestión das emocións, prestando especial atención á ira.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como segundo libro “Sabela e os zocos máxicos” de Lorena María Croques da Editorial Proxecto Terra. O libro foi traballado no mes de outubro. Neste libro rexistramos o vocabulario galego descoñecido a través da historia dunha nena no rural.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como cuarto libro “O cazo de Lorenzo”de Isabelle Carrier da Editorial Juventud. O libro foi traballado no mes de outubro e novembro do curso escolar 2023/2024, este libro tiña o foco en tratar a diversidade.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como quinto libro “Mercedes quiere ser bombera”de Beatriz Moncó e mabel Pierola da Editorial Bellaterra. O libro foi traballado no mes de xaneiro. A temática principal é a igualdade de xénero. Este libro deu moito para reflexión e debate sobre a situación de xénero na actualidade.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como sexto libro “Pregunta a Dra Peteiro sobre o tempo”de Claire Llewellyn da Editorial Baía. O libro foi traballado no mes de xaneiro e febreiro. Con este libro traballamos conceptos do tempo xa que este tema está ligado ao noso PDI “Acción polo Clima”.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como sétimo libro “Descubramos o océano”de Mia Cee Cee da Editorial Émbora. O libro foi traballado nos meses de febreiro e marzo traballamos o coidado dos océanos a través dun cómic.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como oitavo libro “Os bolechas no entroido”.de Pepe Carreiro da Editorial Promocións Cultuaris Galegas. A través do caderno que ten este libro, os nenos aprenderon sobre o entroido e as súas peculiaridades.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como noveno libro “Xela, a superheroína da aldea”.de Inma Soto Iglesias da Editorial Aira. Este libro foi lido en Abril. Deseñamos un caderno de actividades onde os nenos facían comprensión lectora xunto con xogos onde o alumnado coñeceu o nome de animais da fauna típica galega. Ao rematar, tivemos o privilexio de ter como invitada a autora do libro representándonos o conto e firmando aos seus cadernos.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como noveno libro “Te necesitamos”de José Luis Gallego da Editorial WWF. Libro que trata o tema dos animais en perigo de extinción. Ao igual que o libro da Dra Peteiro, que mencionamos anteriormente, este libro está ligado a temática do noso PDI.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como décimo libro “Quen me quere adoptar? de Fina Caslderrey da Editorial Xerais. O mes de maio comezamos lendo este libro coa finalidade de enganchar aos nenos na lectura a través dun divertido relato corto.

O Club de lectura de 3º de curso de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro, elixiu como undécimo libro “Estrela...fugaz?” de Carlos Labraña da Editorial Galaxia. Seguindo no mes de maio e como aínda non traballáramos nada de teatro, escollemos esta obra para enganchalos a outro estilo de libro onde cada neno poderíamos practicar a dramatización.

    estrela   oceano

lorenzo

sabela

Galeria

Visita á Policía Nacional

O alumnado de 3º e 4º de Primaria visita a Comisaría da Policía Nacional de Ourense!

O pasado 14 de maio, os alumnos de 3º e 4º de Educación Primaria do noso cole tiveron a oportunidade de vivir unha experiencia única ao visitar a Comisaría da Policía Nacional de Ourense.

Durante a visita guiada, os nenos e nenas puideron coñecer de preto as diferentes dependencias da comisaría, como o museo, o heliporto, a zona de calabozos e o control de acceso. Ademais, os axentes de policía explicáronlles o sistema xerárquico da policía coas diferentes insignias, os distintos corpos de policía e o proceso que se segue coas persoas detidas.

Unha das partes que máis gustou aos alumnos foi a visita ao museo, onde puideron ver diferentes obxectos e uniformes utilizados pola policía ao longo da historia. Tamén gozaron moito co selo da Policía que lles puxeron nos seus pulsos ao final da visita.

Esta visita foi unha gran oportunidade para que o noso alumnado aprendera máis sobre o traballo da Policía Nacional e para que se conciencien da importancia da seguridade cidadá.

Carreira solidaria do CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

Carreira Solidaria no Sueiro: Un Éxito de Participación e Solidariedade!

O pasado 9 de maio, as instalacións de atletismo da Universidade de Ourense foron testemuñas dun evento especial e cheo de entusiasmo: a segunda edición da Carreira Solidaria do Sueiro. Esta actividade, que o ano pasado recibiu unha cálida acollida, volveu este ano con aínda máis forza e propósito.

Nesta ocasión, a carreira non só foi un momento para promover a actividade física e o traballo en equipo, senón tamén para apoiar causas solidarias de importancia global. Xunto con Save the Children, este ano unímonos a UNICEF e o seu programa "Cada Pinga Conta", que busca concienciar sobre os dereitos fundamentais da infancia.

O evento contou cunha participación extraordinaria: todo o alumnado do centro sumouse con entusiasmo, xunto con moitos familiares que se uniron para mostrar o seu apoio. Foi un momento emocionante ver a nenos, nenas, pais e nais correndo xuntos por unha causa significativa.

Durante a carreira, respirábase un ambiente de alegría e solidariedade. Os participantes non só gozaron do deporte, senón que tamén compartiron valores de empatía e compromiso social. Cada paso dado representou un acto de xenerosidade e conciencia cara aos dereitos da infancia en todo o mundo.

Desde o Colexio, queremos agradecer a todas as persoas participantes, colaboradores/as e patrocinadores/as que fixeron posible este evento. Grazas ao seu apoio e compromiso, estamos contribuíndo activamente a crear un mundo máis xusto e equitativo para todos os nenos e nenas.

Esperamos con entusiasmo volver a organizar máis actividades solidarias que fortalezan os nosos lazos como comunidade e nos inspiren a seguir traballando por un mundo mellor!


VÍDEOS DAS DIFERENTES CARREIRAS


Navegando polos océanos na Hora de ler

 

Navegando polos océanos na Hora de Ler!

O alumnado de 3º de primaria emprenderon unha emocionante viaxe polos océanos do mundo durante o terceiro trimestre na Hora de Ler. A través da lectura de contos, libros informativos e enciclopedias, afondaron nos conceptos máis importantes relacionados con estes fascinantes ecosistemas.

Nesta aventura, descubriron a gran diversidade da vida mariña, desde diminutos peixes ata maxestosas baleas. Tamén aprenderon sobre a importancia dos océanos para o planeta e as ameazas ás que se enfrontan, como a contaminación, a sobrepesca e o cambio climático.

Para facer aínda máis enriquecedora esta experiencia, os nenos e nenas utilizaron a banda deseñada como ferramenta para o aprendizaxe curricular tal e como se promove desde Bibliotecas escolares de Galicia neste curso. Esta ferramenta permitiulles organizar a información, crear mapas conceptuais e desenvolver o seu pensamento crítico.

A Hora de Ler foi unha oportunidade para que os nenos e nenas esperten a súa curiosidade polo mundo mariño e se conciencien sobre a necesidade de protexer os océanos.

Distribuir contido


by Dr. Radut