Secretaría

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS MATERIAL ESCOLAR NA ESO PARA O CURSO 2018/19

Fondo solidario libros de texto/axudas material escolar. 2018/19

(Orde do 9 de maio de 2018).  DOG do 21/05/2018.

Destinatarios:

1º.- Fondo solidario de libros de texto: alumnado que se matricule en calquera curso da ESO o vindeiro curso 2018/19. Renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €: 6 libros. Renda per cápita de  5.400 € a 9000 €: 4 libros. Rendas superiores a 9000 € terán dereito só si hai dispoñibilidade de libros no centro.

2º.-Axudas para a adquisición de material escolar: alumnado que se matricule en calquera curso de ESO con renda per cápita igual ou inferior a 5.400€

 A renda per cápita calcúlase sumando os recadros 392 e 405 da declaración da renda do ano 2016 e o resultado dividilo entre o número de membros da unidade familiar.

Requisitos:

Devolver os libros de texto prestados polo centro para o curso 2017/18. A devolución debe facela o pai/nai/titor do alumno/a que firmou o préstamo dos libros de texto a principio do curso 2017/18

A data da devolución será: Para  1º e 2º ESO o 20 de xuño e para  3º e    ESO o 21 de xuño

Horario de entrega:  de 11:00 a 13:00 h. e de 17:00 a 19:00 h.

Lugar e prazo de presentación da solicitude: na secretaría do centro ata o 22 de xuño de 2018, en horario de 9:15 a 13:30 horas.

A solicitude será única para todos os fillos que estean matriculados na ESO no noso centro para o curso 2018/19. Poderá presentarse por dúas vías:

-          Por vía electrónica, a través da sede electrónica: Procedemento  ED330B  (premer aquí)

-          Presencialmente no centro: Para descargar o impreso premer no seguinte enlace: Anexo I e II  ou na aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/) .

 Tamén se poden  recoller os impresos na Conserxería do centro.

Documentos que  deben acompañar coa  solicitude:

CANDO AUTORICE TODAS AS CONSULTAS TELEMÁTICAS:

 •   Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros computables a data 31/12/2016. Si non coincidira deberán presentar:

                   - Sentenza xudicial de separación/divorcio ou convenio regulador.
                   - Certificado de convivencia (na que consten todos os membros da unidade familiar a 31-12-2016)
                   - Informe dos servizos sociais
                  - Certificado de falecemento

CANDO NON AUTORICE NINGUNHA CONSULTA TELEMÁTICA:

 •     Identidade: copia do DNI ou NIE de todos os membros computables da unidade familiar
 •     Grao de discapacidade emitido polo órgano competente da condición de perceptor de pensión da Seguridade Social
 •     Renda Familiar: copia da declaración ou certificado tributario  do ano 2016
 •     Violencia de Xénero: Calquera das formas prevista no artigo 5 da lei 11/2007 de 27 de xullo
 •     Incapacidade Xudicial (A correspondente resolución)
 •     Tutela outorgada da Xunta de Galicia (Resolución xustificativa ou carta do centro de menores).

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2018

Pola Orde do 22 de xaneiro de 2018 (DOG 8 de febreiro de 2018) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Ligazón á aplicación informática para dar de alta unha solicitude: http://www.edu.xunta.es/fp/probas . Unha vez xerada a instancia, hai que imprimila e presentala nun centro que teña FP xunto coa documentación que se indique na instancia. En tanto non se efectúe este trámite, non estará feita a matrícula para as probas.

Tamén se pode cubrir o formulario normalizado en pantalla, imprimilo e presentalo nun centro de inscrición, acompañado da documentación necesaria. O formulario pode descargarse desde a páxina de FP ou desde a sede electrónica:

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

 •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 12 ó 23 de marzo.
 • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 8 ó 23 de febreiro.

 

Calendario das probas de acceso:

 

 

 Nota informativa para acceso a ciclos superiores: http://www.edu.xunta.es/fp/

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2018/2019

 CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza no centro de orixe (para 1º ESO)

Do 1 ao 15 de febreiro

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

Última semana de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores.

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o nº de solicitudes é superior o nº de prazas ofertadas)

A partir do 22 de marzo (10 días hábiles)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, enviaranse ó Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


RECLAMACIÓN: 

As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, a Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa,

poderanse presentar no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir da súa publicación, ante o órgano que as ditou.

Mais información na páxina de admisión alumnado: /www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO. 2018

Probas libres para a obtención do Título de Bacharel 2018

Toda a información na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=534A&procedemento=ED534A

Convocadas as probas libres para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2018.

- O prazo de presentación de solicitudes para realizar estas probas será do 23 de febreiro ao 9 de marzo de 2018.

2. Lugares para realizar a inscrición, na provincia de Lugo:
Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo. Tfno: 982 211751


- As probas terán lugar o día 20 de abril de 2018 para o alumnado de toda Galicia no IES San Clemente de Santiago de Compostela en sesións de mañá e tarde.


A proba constará de dous exercicios:

 -Primeiro exercicio, de materias comúns

               (Lingua galega e literatura/ Lingua castelá e literatura/ Lingua estranxeira/ Resto das materias comúns(Ciencias para o mundo contemporáneo,

               Filosofía e cidadanía, Historia da Filosofía e Historia de España)

 -O segundo exercicio diferente para cada modalidade, versará sobre as materias de modalidade

               Materias obrigatorias de modalidade: Matemáticas I e II na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía

                                                                     Historia do mundo contemporáneo e Xeografía na modalidade de Humanidades e ciencias sociais

               Outras catro materias de modalidade elixidas

 

Máis información e exames de anos anteriores no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA. 2018

Probas libres para a obtención do Título de Graduado en ESO 2018

Toda a información na sede electrónica da Xunta:https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=540A&procedemento=ED540A

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

Os prazos de matrícula son:

-Convocatoria de maio: 12 ao 23 de marzo de 2018, ambos incluídos

-Convocatoria de setembro: 2 ao 9 de xullo de 2018, ambos incluídos

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Na provincia de Lugo presentarase en :
– Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n.  27003 Lugo      Tfno: 982 21 17 51

 

Realización das probas:

O 25 de maio e o  7 de setembro de 2018

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

-A sesión da mañá terá dúas partes: na primeira, das 9.30 ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas, Ciencias da Natureza, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo da Educación Física.
-Na segunda parte, das 12.15 ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación para a Cidadanía e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual, e Música.
-Na sesión da tarde, das 16.00 ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de: Lingua galega e literatura ,Lingua Castelá e Literatura, Lingua estranxeira (inglés ou francés)

 

Existen materiais dispoñibles (temario) na páxina web da Consellería http://www.edu.xunta.es/web/node/3393

Exames de convocatorias anteriores: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

CALENDARIO PARA A MATRÍCULA DE SETEMBRO 2017

Na secretaría do centro procederase á matricula para o curso 2017-2018 na seguinte orde:

Mércores 6 de setembro :

 • 9:30 h a 13:30 h   ------    3º ESO, 4º ESO e ABAU (aprobados en setembro)
 • 16:00 h a 19:00 h ------    1º ESO e 2º ESO

 

Xoves 7 e Venres 8 de setembro:

 • 9:30 h a 13:30 h ------   1ºBAC e 2ºBAC

 

Dende o luns 11 ó venres 15 de setembro:

 • 9:30 h a 13:30 h ------   Ensinanza de adultos

 

 

Lembrade deixar os libros de prestamo en dirección.

MATRICULA ABAU PARA OS APROBADOS EN SETEMBRO 2017

CURSO 2016/17

 

Alumnos bacharelato

Recoller os impresos para matricularse, en Secretaría

            Os alumnos de 2º de bacharelato que aproben todas as materias en maio, antes de matricularse para a ABAU teñen que facer o depósito para o TÍTULO DE BACHARELATO.

             Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

Ordinaria: 49,82 euros

Familia Numerosa: 24,94 euros (TRAER FOTOCOPIA CARTILLA Fª Nª. actualizada).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para matricularse os aprobados en setembro na ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade):

 

Matrícula: Mércores 6 de setembro de 2017 (horario 9:30 a 13:30)

Lugar: Secretaría do centro.

Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito do título de bacharelato.

·         Cubrir un formulario que facilita o centro.

·       Impreso de prematrícula que lle será entregado por parte de secretaría para que o alumnado comprobe os seus datos persoais e académicos. Logo da súa comprobación, o alumno/a debe entregalo asinado xunto co resto da documentación no momento de matrícula na ABAU (comprobar tlfno. móbil e e-mail e comunicar os erros en secretaria)

·      Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

-       Matrícula ordinaria:   63,67 euros

-       Familia Numerosa 1ª - 2ª Categoría Xeral:  31,84 euros (Traer fotocopia da cartilla de  Fª Nª. actualizada)

-       Familia Numerosa Honra-Especial: GRATUITA

-   Persoal das Universidades do SUG (*): GRATUITA

            (*) Serán beneficiarios de matrícula gratuíta o persoal docente e de administración e servicios, así como o seu cónxuxe e fillos, das Universidades do SUG . A gratuidade deberá acreditarse mediante certificación dos respectivos servicios de persoal  e por medio da Fotocopia do libro de familia.

- Persoas con discapacidade ≥ 33%, victimas actos terroristas ou victimas de violencia de xénero: GRATUITA

Acreditarase mediante resolución administrativa.

 

Información sobre a ABAU e acceso a universidade: http://ciug.cesga.es

 

 

Distribuir contido