Secretaría

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2018

Pola Orde do 22 de xaneiro de 2018 (DOG 8 de febreiro de 2018) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Ligazón á aplicación informática para dar de alta unha solicitude: http://www.edu.xunta.es/fp/probas . Unha vez xerada a instancia, hai que imprimila e presentala nun centro que teña FP xunto coa documentación que se indique na instancia. En tanto non se efectúe este trámite, non estará feita a matrícula para as probas.

Tamén se pode cubrir o formulario normalizado en pantalla, imprimilo e presentalo nun centro de inscrición, acompañado da documentación necesaria. O formulario pode descargarse desde a páxina de FP ou desde a sede electrónica:

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

 •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 12 ó 23 de marzo.
 • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 8 ó 23 de febreiro.

 

Calendario das probas de acceso:

 

 

 Nota informativa para acceso a ciclos superiores: http://www.edu.xunta.es/fp/

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2018/2019

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza no centro de orixe (para 1º ESO)

Do 1 ao 15 de febreiro

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

Última semana de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores.

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o nº de solicitudes é superior o nº de prazas ofertadas)

A partir do 22 de marzo (10 días hábiles)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, enviaranse ó Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


RECLAMACIÓN

As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, a Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa, poderanse presentar no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir da súa publicación, ante o órgano que as ditou.

Mais información na páxina de admisión alumnado: /www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO. 2018

Probas libres para a obtención do Título de Bacharel 2018

Toda a información na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=534A&procedemento=ED534A

Convocadas as probas libres para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2018.

- O prazo de presentación de solicitudes para realizar estas probas será do 23 de febreiro ao 9 de marzo de 2018.

2. Lugares para realizar a inscrición, na provincia de Lugo:
Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo. Tfno: 982 211751


- As probas terán lugar o día 20 de abril de 2018 para o alumnado de toda Galicia no IES San Clemente de Santiago de Compostela en sesións de mañá e tarde.


A proba constará de dous exercicios:

 -Primeiro exercicio, de materias comúns

               (Lingua galega e literatura/ Lingua castelá e literatura/ Lingua estranxeira/ Resto das materias comúns(Ciencias para o mundo contemporáneo,

               Filosofía e cidadanía, Historia da Filosofía e Historia de España)

 -O segundo exercicio diferente para cada modalidade, versará sobre as materias de modalidade

               Materias obrigatorias de modalidade: Matemáticas I e II na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía

                                                                     Historia do mundo contemporáneo e Xeografía na modalidade de Humanidades e ciencias sociais

               Outras catro materias de modalidade elixidas

 

Máis información e exames de anos anteriores no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA. 2018

Probas libres para a obtención do Título de Graduado en ESO 2018

Toda a información na sede electrónica da Xunta:https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=540A&procedemento=ED540A

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

Os prazos de matrícula son:

-Convocatoria de maio: 12 ao 23 de marzo de 2018, ambos incluídos

-Convocatoria de setembro: 2 ao 9 de xullo de 2018, ambos incluídos

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Na provincia de Lugo presentarase en :
– Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n.  27003 Lugo      Tfno: 982 21 17 51

 

Realización das probas:

O 25 de maio e o  7 de setembro de 2018

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

-A sesión da mañá terá dúas partes: na primeira, das 9.30 ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas, Ciencias da Natureza, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo da Educación Física.
-Na segunda parte, das 12.15 ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación para a Cidadanía e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual, e Música.
-Na sesión da tarde, das 16.00 ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de: Lingua galega e literatura ,Lingua Castelá e Literatura, Lingua estranxeira (inglés ou francés)

 

Existen materiais dispoñibles (temario) na páxina web da Consellería http://www.edu.xunta.es/web/node/3393

Exames de convocatorias anteriores: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

CALENDARIO PARA A MATRÍCULA DE SETEMBRO 2017

Na secretaría do centro procederase á matricula para o curso 2017-2018 na seguinte orde:

Mércores 6 de setembro :

 • 9:30 h a 13:30 h   ------    3º ESO, 4º ESO e ABAU (aprobados en setembro)
 • 16:00 h a 19:00 h ------    1º ESO e 2º ESO

 

Xoves 7 e Venres 8 de setembro:

 • 9:30 h a 13:30 h ------   1ºBAC e 2ºBAC

 

Dende o luns 11 ó venres 15 de setembro:

 • 9:30 h a 13:30 h ------   Ensinanza de adultos

 

 

Lembrade deixar os libros de prestamo en dirección.

FONDO SOLIDARIO (PRÉSTAMO) LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR. ALUMNOS ESO. CURSO 2017/18

Fondo solidario (préstamo) libros de texto/axudas material escolar. 2017/18

(Orde do 16 de maio de 2017).  DOG do 22/05/2017.

Destinatarios:

1º.- Fondo de libros: alumnado que se matricule en calquera curso de ESO o vindeiro curso 2017/18.

2º.-Axudas para a adquisición de material escolar: alumnado que se matricule en calquera curso de ESO con renda per cápita igual ou inferior a 5.400€

Requisitos:

Ter devolto os libros de texto adquiridos coas axudas do curso 2016/17 ou prestados polo centro. O prazo máximo para esta devolución será o 23 de xuño de 2017

Lugar e prazo de presentación:na secretaría do centro ata o 23 de xuño de 2017, en horario de 9:15 a 13:30 horas.

Documentos que  deben acompañar coa  solicitude:

Presentarase en formato papel utilizando o formulario normalizado (Anexo I) unha sola solicitude para todos os fillos admitidos no centro especificando o nivel de estudios que esperan realizar cada un deles no curso 2017/18.

   ü  Formulario de solicitude (Anexo I). O modelo normalizado, así como toda a información está dispoñible na Sede Electrónica (Procedemento ED330B), na páxina web do centro e  na Conserxaría do centro.

    ü  Identidade: Cando non autoricen a consulta telemática, copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar

    ü  Membros computables da unidade familiar (acredítase mediante a copia do libro de familia onde figuren todos os membros  a data 31/12/2015). Si non coincidira:

·         Sentenza de separación

·         Certificado de convivencia (na que consten todos os membros da unidade familiar)

·         Informe dos servizos sociais

·         Certificado de falecemento

    ü  Grao de discapacidade emitido polo órgano competente da condición de perceptor de pensión da Seguridade Social si está recoñecido por un órgano que non pertenza a Xunta de Galicia

    ü  Renda Familiar: copia da declaración ou certificado tributario  do ano 2015 (si autorizan a consulta telemática non é necesario presentar a declaración do IRPF)

   ü  Violencia de Xénero: Calquera das formas prevista no artigo 5 da lei 11/3007 de 27 de xullo

    ü  Incapacidade Xudicial (Coa correspondente resolución)

   ü  Tutela ougarda da Xunta de Galicia (Resolución xustificativa ou carta do centro de menores).

Renda per cápita:

Cálculo da renda per cápita: é a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade familiar computables (o pai, a nai o alumno e irmáns solteiros menores de 25 anos que convivan no  domicilio familiar a 31 de decembro do ano 2015 ou maiores de 25 que teñan algún tipo de discapacidade). Os membros cunha discapacidade igual ou superior ao 33% computarán por dous membros da unidade familiar

Renda familiar: Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda de 2015, sumarán os recadros 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible do aforro) da declaración.

  Para máis información portal da Consellería de Cultura, Educación e O.U

 • Listaxes provisionais do fondo solidario de libros de texto para o curso 2017/2018:
 • Listaxe definitivo do fondo solidario de libros de texto para o curso 2017/2018:

MATRICULA ABAU PARA OS APROBADOS EN SETEMBRO 2017

CURSO 2016/17

 

Alumnos bacharelato

Recoller os impresos para matricularse, en Secretaría

            Os alumnos de 2º de bacharelato que aproben todas as materias en maio, antes de matricularse para a ABAU teñen que facer o depósito para o TÍTULO DE BACHARELATO.

             Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

Ordinaria: 49,82 euros

Familia Numerosa: 24,94 euros (TRAER FOTOCOPIA CARTILLA Fª Nª. actualizada).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para matricularse os aprobados en setembro na ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade):

 

Matrícula: Mércores 6 de setembro de 2017 (horario 9:30 a 13:30)

Lugar: Secretaría do centro.

Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito do título de bacharelato.

·         Cubrir un formulario que facilita o centro.

·       Impreso de prematrícula que lle será entregado por parte de secretaría para que o alumnado comprobe os seus datos persoais e académicos. Logo da súa comprobación, o alumno/a debe entregalo asinado xunto co resto da documentación no momento de matrícula na ABAU (comprobar tlfno. móbil e e-mail e comunicar os erros en secretaria)

·      Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

-       Matrícula ordinaria:   63,67 euros

-       Familia Numerosa 1ª - 2ª Categoría Xeral:  31,84 euros (Traer fotocopia da cartilla de  Fª Nª. actualizada)

-       Familia Numerosa Honra-Especial: GRATUITA

-   Persoal das Universidades do SUG (*): GRATUITA

            (*) Serán beneficiarios de matrícula gratuíta o persoal docente e de administración e servicios, así como o seu cónxuxe e fillos, das Universidades do SUG . A gratuidade deberá acreditarse mediante certificación dos respectivos servicios de persoal  e por medio da Fotocopia do libro de familia.

- Persoas con discapacidade ≥ 33%, victimas actos terroristas ou victimas de violencia de xénero: GRATUITA

Acreditarase mediante resolución administrativa.

 

Información sobre a ABAU e acceso a universidade: http://ciug.cesga.es

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2017/2018

Admisión e matriculación de alumnado en centros públicos en Galicia para o curso 2017 - 2018

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición.

Do 1 ao 15 de febreiro

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

Última semana de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores.

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o nº de solicitudes é superior o nº de prazas ofertadas)

A partir do 22 de marzo (10 días hábiles)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, enviaranse ó Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


RECLAMACIÓN

As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, a Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa, poderanse presentar no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir da súa publicación, ante o órgano que as ditou.

 

NOVIDADES E CRITERIOS A SEGUIR PARA A SOLICITUDE:

 • A principal novidade é que se poderá solicitar praza a través de internet na aplicación informática «admisionalumnado (/www.edu.xunta.es/admisionalumnado/). Ver todas as novidades na Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1-2-2017) 
 • O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para reservar praza, deberá presentar no centro de orixe ou a través de internet o formulario de solicitude (Anexo I).
 • O alumnado que solicite praza nun centro non adscrito solicitará a admisión a través de internet  ou de forma presencial no centro docente indicado como primeira opción ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos utilizando o formulario de solicitude (Anexo II). Na solicitude pódese relacionar ata 6 centros por orde de preferencia.
 • Os formularios serán facilitados gratuitamente nos centros e tamén estarán dispoñibles na páxina web da consellería.
 • Poderase consultar o estado de tramitación da solicitude a través da aplicación informática utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.
 • Todas as solicitudes que non pudiesen obter praza nos centros solicitados serán remitidas á comisión de escolarización que lles asignará praza nos centros onde teñan vacantes tendo en conta, cando sexa posible, as preferencias dos pais indicadas na solicitude e a puntuación obtida por aplicación do baremo.

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN:

 • Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato: Do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Prazo extraordinario para ESO e Bacharelato: Do 1 ao 10 de setembro. 

NORMATIVA:

SORTEO PÚBLICO DAS LETRAS DE PRIORIDADE:

 • Resolución do 23 de febreiro de 2017 pola que se fai público o resultado do sorteo das letras de prioridade para o desempate no procedemento de admisión.
 • Resultado do sorteo 2017:

Letras primeiro apelido: ¨ I ¨ e ¨ I ¨
Letras segundo apelido: ¨ Ñ ¨ e ¨ X .

Probas de acceso a Ciclos Formativos 2017

Pola Orde do 22 de decembro de 2016 (DOG 5 de xaneiro de 2017) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

 •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ó 23 de marzo.
 • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 6 ó 15 de febreiro.

 

Calendario das probas de acceso:

 

Nota informativa proba acceso a ciclos medios 2017

Nota informativa proba acceso a ciclos superiores 2017

Distribuir contido