ADMISIÓN ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO PARA O CURSO 2024-2025

 

RESERVA:

AVISO: Todo o alumnado de 6º de Educación Primaria do CEIP Plurilíngüe Vista Alegre que presentou solicitude  de reserva de praza para 1º de ESO no IES Monte Castelo, teñen adxudicada praza.

Poden ver as listaxes no tablón de anuncios deste centro  do CEIP Plurilíngüe Vista Alegre e tamén na aplicación www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

 

O prazo de matrícula  será no mes de xuño.

Está aberto o prazo de RESERVA DE PRAZA para o alumnado de 6º de Primaria do CEIP Plurilíngüe Vista Alegre de Burela que queira continuar os seus estudos de 1º de ESO no IES Monte Castelo.

A solicitude de reserva presentarase no CEIP Plurilíngüe Vista Alegre do 15 de xaneiro ó 5 de febreiro.

Tamén se pode presentar pola sede electrónica da Xunta ou a través da aplicación "admisionalumnado"  

ADMISIÓN

AVISO: Todo o alumnado que presentou solicitude  de praza para 1º de Bacharelato e ESO no IES Monte Castelo, teñen adxudicada praza.

Poden ver as listaxes no tablón de anuncios deste centro e tamén na aplicación www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

 

Resto de alumnado que queira realizar os seus estudos de ESO ou Bacharelato neste centro.

O prazo de presentación da solicitude será do 1 ó 20 de marzo do 2024.

Procedemento:

  • O alumnado que solicite praza no IES Monte Castelo para cursar ESO ou Bacharelato presentará o impreso de admisión a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) ou de forma presencial na Secretaría do centro  utilizando o formulario normalizado de solicitude (Formulario ED550B), que se publica como anexo II da presente Orde do 21 de outubro de 2022.

  • Tamén se poderá presentar a solicitude a través da Sede electrónica Procedemento ED550B

Mais información na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Documentación a presentar xunto coa solicitude:

  • Copia DNI do alumno para o que se solicita praza.

  • Copia do libro de familia ou documento equivalente donde figure o/a alumno/a e os demáis membros computables da unidade familiar

  • Certificado de matrícula do curso actual (2023-2024). Para 1º Bacharelato certificado de notas de 3º ESO.

  • En caso de separación dos pais deben  acompañar copia da sentenza de separación ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor.

Todos os datos persoais da solicitude deben coincidir exactamente cos que aparecen nos documentos de identificación (DNI, NIE, Pasaporte)

No anexo II bis debe reflexarse e asinar todos os membros da unidade familiar (no caso dos menores de idade asinaran o pai, nai ou titor/a). E  o proxenitor non solicitante SEMPRE debe asinar o anexo II bis (continuación).

IMPORTANTE: A solicitude de reserva ou admisión é única e ten carácter vinculante. Poderá anularse unha solicitude de admisión presentada nun centro mediante a presentación dunha nova solicitude noutro centro, indicando expresamente por escrito que queda sen efecto a presentada con anteiroridade.

Deben marcarse, no momento de presentación da solicitude de admisión, todos os criterios que se pensan alegar para a baremación. Artigo 13 da Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG 8 de novembro de 2022)

Si existisen mais solicitudes que prazas ofertadas, solicitaríase con posterioridade a documentación acreditativa para a baremación, pero os criterios alegados xa non se poderían modificar. O prazo para presentar no centro a documentación acreditativa,  será de 10 días hábiles dende o 21 de marzo.

O número para resolver o empate na puntuación final é 0,70. Resolución 27 de febreiro de 2024

MANUAL PARA AS FAMILIAS

 

POSTOS VACANTES QUE SE OFERTAN PARA O CURSO 2024-2025: pinchar aquí

CRITERIOS BAREMACIÓN: pinchar aquí

Calendario do proceso de admisión:

Reserva de praza no centro de orixe adscrito (Presentar solicitude no CEIP Plurilíngüe Vista Alegre) Do 15 de xaneiro ó 5 de febreiro
Publicación listaxe definitiva do alumnado con posto reservado 22 de febreiro
Renuncia á asignación de praza reservada (alumnos CEIP Plurilíngüe Vista Alegre) Antes do 28 de febreiro
Publicación de postos vacantes Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir

cursando a mesma ensinanza ou estudos superiores

Do 1 ó 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o número de

solicitudes é superior o número de prazas ofertadas

 A partir do 21 de marzo (10 días hábiles)
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos    25 de abril
Reclamacións: Realizaranse ante o Consello Escolar

 5 días hábiles a partir do día seguinte da publicación

das listaxes provisionais

Publicación das listaxes definitivas   15 de maio

En caso de solicitar praza en datas posteriores ó prazo fixado, enviaranse ó Departamento

Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

 
AdxuntoTamaño
Baremación.pdf49.37 KB
Vacantes 2024-25.pdf71.57 KB