Información Coronavirus

Normas Alumnado Conserxería

Información COVID Familias

Información COVID Alumnado

Programación Inicio curso 2020 - 2021

Aprazamento inicio curso

A Xunta e os centros de secundaria consensúan o adiamento do inicio do curso aos días 23, 24 e 25

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, anunciou hoxe o adiamento nunha semana do inicio de curso en Secundaria, en concreto aos días 23, 24 e 25 de setembro. A decisión foi consensuada coa Xunta Autonómica de Directores, nunha reunión celebrada esta mañá cos representantes dos centros de Secundaria xunto cos xefes da Inspección educativa nas catro provincias. A decisión do adiamento foi comunicada tamén aos representantes das familias e dos profesionais dos centros.

Enlace a noticia

Normas e recomendacións

NORMAS PARA A ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 2020/21

NORMAS PARA A ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 2020/21 PARA TODAS AS FAMILIAS E ALUMANDO DE 3º E 4º DA ESO

Debido ás excepcionais circunstancias que rodean o comezo do presente curso 2020/21, vémonos na obriga de ditar as seguintes indicacións para a entrega de libros de texto procedentes do fondo solidario.

Estas indicacións son de obrigado cumprimento para as familias e alumnado de 3º e 4º da ESO ás que se lles foron adxudicados libros de texto, segundo a listaxe definitiva publicada polo centro o día 9 de setembro de 2020.

   1. A listaxe completa está publicada no tablón de anuncios da secretaría do centro.

   2. Na páxina web do centro están publicadas unhas listaxes coas citas para 3º ESO e outra coas citas para 4º ESO, coa correspondente DATA e HORA, para a entrega dos libros de texto.

   3. Nas listaxes, cada solicitante está identificado, polo número de solicitude e polas INICIAIS do NOME seguido dos APELIDOS da/do alumna/o.

   4. Prégase que se respecten as datas e horas indicadas, co fin de evitar aglomeracións no centro e posibles situacións de risco derivadas disto.

   5. Fóra da data e hora establecida, NON se farán entregas de libros durante os días que dure o reparto.

   6. Para a entrega dos libros será necesario que acuda ao centro a nai, o pai, o/a titor/a, maior de idade, que asine o documento de entrega de libros.

   7. NON se entregarán os libros ao alumnado que veña sen unha persoa maior de idade que poida asinar a correspondente entrega.

   8. Aquelas persoas que non podan acudir nas datas e horas sinaladas para a recollida de libros, poderán facelo en datas posteriores, pero sempre solicitando cita previa a través da seguinte ligazón web de rexistro

Novos Horarios ESO - BAC

Declaración responsable das familias para protocolo Covid-19

Xúntase o Modelo de declaración responsable das familias para o protocolo Covid-19 nos centros educativos

 

Que é a auto avaliación do alumnos/as?

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro. Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.

 

Anexo I ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19

 

Que fai unha familia con seu fillo/a se ten síntomas?

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar.

 

Que acontece se os síntomas aparecen no centro educativo?

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica. Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación adecuada, solucións hidro alcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables.

 

Un familiar ten unha proba positiva ou ten sospeita, que facer?

Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro

Distribuir contido