Secretaría

Cita Secretaría

Se tes que vir ao IES Monte Castelo, mellor pídenos cita (indica o teu nome, data e hora) mo seguinte enlace:
 
 

MATRÍCULA ABAU PARA OS ALUMNOS QUE APROBAN 2º Bac en MAIO 2021

 

CURSO 2020/21

 

 Alumnos bacharelato

 

 

            Os alumnos de 2º de bacharelato que aproben todas as materias en MAIO, antes de matricularse para a ABAU teñen que facer o depósito para o TÍTULO DE BACHARELATO.

 

             Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

Ordinaria:  52,94 euros

Familia Numerosa: Categoría xeral:  26,50 €  -  Categoría especial: 0 € (TRAER FOTOCOPIA CARTILLA Fª Nª. actualizada).

Tamén se pode realizar o pago telemático dende a web de  Axencia Tributaria de Galicia:

http://www.atriga.gal/web/atriga/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Os códigos para cumplimentar o impreso son os seguintes:
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ................. Código: 07
Delegación de Servizos Centrais .......................................................... Código: 13
Servizo de Ensino Medio ..................................................................... Código: 03
Taxa: denominación: Expedición de Títulos Académicos e Profesionais correspondentes as
ensinanzas establecidas pola LOE ....................................................... Código: 302003

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Para matricularse na ABAU os aprobados en maio 2021  (Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade):

 

 

Matrícula:  19, 20 e 21 de maio (horario 9:30 a 13:30)

 

Lugar: Secretaría do centro.

 

Documentación necesaria:

·    Resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito do título de bacharelato.

·    Cubrir impreso de matrícula da ABAU, que facilita o centro ou que se atopa  nun arquivo adxunto.

·       Impreso de prematrícula que lle será entregado por parte de secretaría para que o alumnado comprobe os seus datos persoais e académicos. Logo da súa comprobación, o alumno/a debe entregalo asinado xunto co resto da documentación no momento de matrícula na ABAU (comprobar tlfno. móbil e e-mail e comunicar os erros en secretaria)

·      Recoller na secretaría do centro ou cubrir o impreso de  taxas da ABAU  para pagar na entidade bancaria elexida a seguinte cantidade: 

-       Matrícula ordinaria:   63,67 euros

-       Familia Numerosa 1ª - 2ª Categoría Xeral:  31,84 euros (Traer fotocopia da cartilla de  Fª Nª. actualizada)

-       Familia Numerosa Honra-Especial: GRATUITA (Traer fotocopia da cartilla de Fª Nª actualizada)

-   Persoal das Universidades do SUG (*): GRATUITA

 

            (*) Serán beneficiarios de matrícula gratuíta o persoal docente e de administración e servicios, así como o seu cónxuxe e fillos, das Universidades do SUG . A gratuidade deberá acreditarse mediante certificación dos respectivos servicios de persoal  e por medio da Fotocopia do libro de familia.

 

- Persoas con discapacidade ≥ 33%, victimas actos terroristas ou victimas de violencia de xénero: GRATUITA.    Acreditarase mediante resolución administrativa.

 

Información sobre a ABAU e acceso a universidade: http://ciug.cesga.es

 

 

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS MATERIAL ESCOLAR NA ESO PARA O CURSO 2020/21

Fondo solidario libros de texto/axudas material escolar. 2020/21

(Orde do 12 de maio de 2020).  DOG do 19/05/2020.

Destinatarios:

1º.- Fondo solidario de libros de texto: alumnado que se matricule en 3º ou 4º  da ESO o vindeiro curso 2020/21. Renda per cápita igual ou inferior a 6000 €: 6 libros. Renda per cápita de  6000 € a 10000 €: 4 libros. Rendas superiores a 10000 € terán dereito só si hai dispoñibilidade de libros no centro. Os alumnos de 1º e 2º de ESO terán libro electrónico.

2º.-Axudas para a adquisición de material escolar: alumnado que se matricule en calquera curso de ESO con renda per cápita igual ou inferior a 6000 €

 A renda per cápita calcúlase sumando os recadros 435   460   da declaración da renda do ano 2018 e o resultado dividilo entre o número de membros da unidade familiar.

Requisitos:

Devolver os libros de texto prestados polo centro para o curso 2019/20. A devolución debe facela o pai/nai/titor do alumno/a que firmou o préstamo dos libros de texto a principio do curso 2019/20

 

Lugar e prazo de presentación da solicitude: A través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou na secretaría do centro ata o 19 de xuño de 2020, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

A solicitude será única para todos os fillos que estean matriculados na ESO no noso centro para o curso 2020/21. Poderá presentarse por dúas vías:

-          Por vía electrónica, a través da sede electrónica: Procedemento  ED330B  (premer aquí)

-          Presencialmente no centro: Para descargar o impreso (Anexos I e II) premer no seguinte enlace da aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/) .

 Tamén se poden  recoller os impresos na Conserxería do centro.

Documentos que  deben acompañar coa  solicitude:

CANDO AUTORICE TODAS AS CONSULTAS TELEMÁTICAS:

 •   Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros computables a data 31/12/2018. Si non coincidira deberán presentar:

                   - Sentenza xudicial de separación/divorcio ou convenio regulador.
                   - Certificado de convivencia (na que consten todos os membros da unidade familiar a 31-12-2018)
                   - Informe dos servizos sociais
                  - Certificado de falecemento

CANDO NON AUTORICE NINGUNHA CONSULTA TELEMÁTICA:

 •     Identidade: copia do DNI ou NIE de todos os membros computables da unidade familiar
 •     Grao de discapacidade emitido polo órgano competente da condición de perceptor de pensión da Seguridade Social
 •     Renda Familiar: copia da declaración ou certificado tributario  do ano 2018
 •     Violencia de Xénero: Calquera das formas prevista no artigo 5 da lei 11/2007 de 27 de xullo
 •     Incapacidade Xudicial (A correspondente resolución)
 •     Tutela outorgada da Xunta de Galicia (Resolución xustificativa ou carta do centro de menores).

CONVOCATORIA PROBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2021

Pola Orde do 21 de xaneiro de 2021 (DOG 9 de febreirode 2021) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Ligazón á aplicación informática para dar de alta unha solicitude: http://www.edu.xunta.es/fp/probas . Unha vez xerada a instancia, hai que imprimila e presentala nun centro que teña FP xunto coa documentación que se indique na instancia. En tanto non se efectúe este trámite, non estará feita a matrícula para as probas.

Tamén se pode presentar a solicitude a través  da sede electrónica:

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

 •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 15 - 26 de marzo
 • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 18 de febreiro- 3 de marzo.

 

 

Atención administrativa

As dependencias de atención administrativa estarán pechadas a partir do luns 16 de marzo, pero para poder atender as posibles urxencias, rógase soliciten por anticipado cita a traves do seguinte número de teléfono 667 471 547 ou ben a través do correo do centro ies.monte.castelo@edu.xunta.es.

Atenderánse unicamente os caso urxentes.

Horario de atención telefónica: 10:00 - 13:00

Moitas grazas e desculpen as molestias.

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2021-2022

 Admisión e matriculación de alumnado para o curso 2021-2022

 • O prazo de presentación será do 1 ó 22 de marzo do 2021.

Mais información na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Documentación a presentar xunto coa solicitude:

 • Copia DNI do alumno para o que se solicita praza
 • Certificado de matrícula do curso actual (2020-2021)
 • Certificado de notas de 3º de ESO (só para os alumnos que soliciten praza para 1º de Bacharelato)
 • En caso de separación dos pais deben asinar a solicitude os dous proxenitores e acompañar copia da sentenza de separación ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Todos os datos persoais da solicitude deben coincidir exactamente cos que aparecen nos documentos de identificación (DNI, NIE, Pasaporte)

No anexo II bis debe reflexarse e asinar todos os membros da unidade familiar. No caso dos menores de idade asinaran o pai, nai ou titor/a.

Consultar prazas vacantes no centro para o curso 2021 - 22 ESO e Bacharelato.

Calendario do proceso de admisión:

Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición Do 11 de xaneiro ó 8 de febreiro
Data do sorteo público da letra a efectos de desempate 26 de febreiro
Publicación de postos vacantes Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir

cursando a mesma ensinanza ou estudos superiores

Do 1 ó 22 de marzo

Presentación da documentación acreditativadas criterios do baremo (se o número de

solicitudes é superior o número de prazas ofertadas

A partir do 25 de marzo (10 días hábiles)
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Reclamacións: Realizaranse ante o Consello Escolar

5 días hábiles a partir do día seguinte da publicación

das listaxes provisionais

Publicación das listaxes definitivas Antes do 15 de maio

En caso de solicitar praza en datas posteriores ó prazo fixado, enviaranse ó Departamento

Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

 

 Letras para os efectos da resolución do desempate na puntuación final na orde de admisión:

Primeiro apelido: "W" e "S"

Segundo apelido: "B" e "F"

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA. 2020

Probas libres para a obtención do Título de Graduado en ESO 2020

Toda a información na sede electrónica da Xunta:https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=540A&procedemento=ED540A

e na páxina web da Consellería de Educación: www.edu.xunta.es

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

Os prazos de matrícula son:

-Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos incluídos

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Na provincia de Lugo presentarase en :
– Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n.  27003 Lugo      Tfno: 982 828106

 

Realización das probas:

7 de setembro de 2020

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

-A sesión da mañá terá dúas partes: na primeira, das 9.30 ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas,  Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo da Educación Física.


-Na segunda parte, das 12.15 ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación a Actividade Emprendedora Empresarial e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual, e Música.


-Na sesión da tarde, das 16.00 ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de: Lingua galega e literatura ,Lingua Castelá e Literatura, Lingua estranxeira (inglés ou francés)

 

Existen materiais dispoñibles (temario) na páxina web da Consellería http://www.edu.xunta.es/web/node/3393

Exames de convocatorias anteriores: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

ENCABEZADO MONTE CASTELO 2020

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO MAIORES DE 20 ANOS. 2020

Probas libres para a obtención do Título de Bacharel  para maiores de 20 anos. 2020

Convocadas as probas libres para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2020. DOG nº 24 do 20 de xaneiro de 2020.

Toda a información na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.es

   e na páxina web da Consellería de Educación: www.edu.xunta.es

- O prazo de presentación de solicitudes para realizar estas probas será do 27 de febreiro ao 12 de marzo de 2020.

 Lugar para realizar a inscrición, na provincia de Lugo:


Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo. Tfno: 982 828106


- As probas terán lugar o día  3 de setembro de 2020 para o alumnado de toda Galicia no IES San Clemente de Santiago de Compostela en sesións de mañá e tarde. Resolución do 3 de xuño de 2020


A proba constará de dous exercicios:

 -Primeiro exercicio, de materias comúns

               Lingua galega e literatura/ Lingua castelá e literatura/ Lingua estranxeira/ Historia de España/ Filosofía.

-O segundo exercicio diferente para cada modalidade, versará sobre as materias de modalidade

 • Materia troncal xeral propia da modalidade elexida:

           - Matemáticas I e II na modalidade de Ciencias

           - Latín I e II na modalidade de Humanidades

           - Matemáticas aplicadas as Ciencias Sociais I e II na modalidade de Ciencias Sociais

                                                                    

 •   Duas materias  das troncais de opción da modalidade elixida.

 

Máis información e exames de anos anteriores no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

Listaxe Fondo libros

Distribuir contido