Novas

Protexe o teu medio

O programa pretende, mediante o préstamo dun equipamento básico, formar unha comunidade global de profesorado, alumnado e científicos/as traballando na tarefa común de coñecer mellorar a calidade do aire e das augas.

Enlace ao programa

No noso centro realizarano o alumnado do ciclo de Saúde Ambiental e involucrarase a diversos cursos da ESO. no estudo da calidade do aire e das augas.

CLUB DE CIENCIA

O IES Monte Castelo volve a participar no programa de innovación educativa de Club de Ciencia.

Enlace á convocatoria.

Enlace á resolución.

Enlace ás actividades desenvolvidas no Club de Ciencia do curso 2018/19

Espazo Maker

O IES Monte Castelo acaba de ser un dos centro seleccionados para participar no programa de innovación educativa ESPAZOS MAKER

Enlace á convocatoria

Enlace á resolución

English Week

O IES Monte Castelo foi seleccionado para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa, English Week.

O alumnado que vai realizar esta inmersión lingüística será o de 3º ESO e poderán participar un total de 25.

Enlace á resolución definitiva.

Horarios CUALE 2019 - 2020

Os harorios para o presente curso están nos seguintes enlaces:

CUALE INGLÉS.

CUALE FRANCÉS.

Vales para adquisición de material escolar setembro 2019

Xa están dispoñibles os vales para a adquisición de material escolar para o alumnado matriculado en setembro 2019.

Lugar de recollida, secretaría do centro en horario de 9:30 a 13:30

MATRÍCULA ABAU PARA OS ALUMNOS QUE APROBAN 2º Bac en MAIO 2019

 

CURSO 2018/19

 

 Alumnos bacharelato

 Recoller os impresos para matricularse, en Secretaría

 

            Os alumnos de 2º de bacharelato que aproben todas as materias en maio, antes de matricularse para a ABAU teñen que facer o depósito para o TÍTULO DE BACHARELATO.

 

             Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

Ordinaria:  51,65 euros

Familia Numerosa: Categoría xeral:  25,85 €  -  Categoría especial: 0 € (TRAER FOTOCOPIA CARTILLA Fª Nª. actualizada).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Para matricularse na ABAU os aprobados en maio 2019  (Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade):

 

 

Matrícula:  22, 23 e 24 de maio (horario 9:30 a 13:45)

 

Lugar: Secretaría do centro.

 

Documentación necesaria:

·    Resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito do título de bacharelato.

·         Cubrir impreso de matrícala da ABAU, que facilita o centro.

·       Impreso de prematrícula que lle será entregado por parte de secretaría para que o alumnado comprobe os seus datos persoais e académicos. Logo da súa comprobación, o alumno/a debe entregalo asinado xunto co resto da documentación no momento de matrícula na ABAU (comprobar tlfno. móbil e e-mail e comunicar os erros en secretaria)

·      Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade: 

-       Matrícula ordinaria:   63,67 euros

-       Familia Numerosa 1ª - 2ª Categoría Xeral:  31,84 euros (Traer fotocopia da cartilla de  Fª Nª. actualizada)

-       Familia Numerosa Honra-Especial: GRATUITA (Traer fotocopia da cartilla de Fª Nª actualizada)

-   Persoal das Universidades do SUG (*): GRATUITA

 

            (*) Serán beneficiarios de matrícula gratuíta o persoal docente e de administración e servicios, así como o seu cónxuxe e fillos, das Universidades do SUG . A gratuidade deberá acreditarse mediante certificación dos respectivos servicios de persoal  e por medio da Fotocopia do libro de familia.

 

- Persoas con discapacidade ≥ 33%, victimas actos terroristas ou victimas de violencia de xénero: GRATUITA.    Acreditarase mediante resolución administrativa.

 

Información sobre a ABAU e acceso a universidade: http://ciug.cesga.es

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2019-2020

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza no centro de orixe (para 1º ESO)

Do 1 ao 15 de febreiro

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

Última semana de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores.

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o nº de solicitudes é superior o nº de prazas ofertadas)

A partir do 22 de marzo (10 días hábiles)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, enviaranse ó Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


RECLAMACIÓN: 

As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, a Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa,

poderanse presentar no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir da súa publicación, ante o órgano que as ditou.

Mais información na páxina de admisión alumnado: /www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.es

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO MAIORES DE 20 ANOS. 2019

Probas libres para a obtención do Título de Bacharel  para maiores de 20 anos. 2019

Convocadas as probas libres para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2019. DOG nº 21 do 30 de xaneiro de 2019.

Toda a información na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.es

   e na páxina web da Consellería de Educación: www.edu.xunta.es

- O prazo de presentación de solicitudes para realizar estas probas será do 25 de febreiro ao 11 de marzo de 2019.

 Lugar para realizar a inscrición, na provincia de Lugo:


Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo. Tfno: 982 828106


- As probas terán lugar o día 26 de abril de 2019 para o alumnado de toda Galicia no IES San Clemente de Santiago de Compostela en sesións de mañá e tarde.


A proba constará de dous exercicios:

 -Primeiro exercicio, de materias comúns

               Lingua galega e literatura/ Lingua castelá e literatura/ Lingua estranxeira/ Historia de España/ Filosofía.

-O segundo exercicio diferente para cada modalidade, versará sobre as materias de modalidade

  • Materia troncal xeral propia da modalidade elexida:

           - Matemáticas I e II na modalidade de Ciencias

           - Latín I e II na modalidade de Humanidades

           - Matemáticas aplicadas as Ciencias Sociais I e II na modalidade de Ciencias Sociais

                                                                    

  •   Duas materias  das troncais de opción da modalidade elixida.

 

Máis información e exames de anos anteriores no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

Distribuir contido