Novas

Festival Audiovisual da Mariña Imaxiña 2020

 
O prazo de presentación de fotografías/vídeos estará aberto ata o 30 de decembro.
 

Programa inicio curso 2020-2021

Impresos de matrícula 4º ESO e 1º Bacharelato

Nas seguintes ligazóns poderá descargar o impreso de matrícula de 4º eso e 1º bacharelato e o documento coas autorizacións que deberá presentar xunto á matrícula.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRÍCULA 1º BACHARELATO

- Datas: 1,2,3 xullo

- Fotocopia DNI

-Fotocopia da tarxeta sanitaria

-2 fotos tamaño carné

- Para o alumnado non procedente do IES Monte Castelo: xustificante de cumprir os requisitos académicos (certificado de calificacións)

- Xustificante de pago do seguro escolar (1,12 euros) na conta de A Banca: ES08-2080-0183-26-3040001028

 

 

Técnico superior en Química e saúde ambiental.

Nova titulación de Técnico Superior en Química e Saúde Ambiental.

Este ciclo só se pode realizar no IES Monte Castelo dentro da provincia de Lugo.

Familia: Seguridade e medio ambiente
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000

 

Código: SSEA04

Documentación (enlace)

Información (enlace

 

Que se aprende a facer?
Vixiar e controlar os efectos sobre a saúde dos factores de risco ambiental e alimentario, participar na posta en marcha e no desenvolvemento de sistemas de xestión ambiental e intervir en programas de educación para a saúde pública e comunitaria, baixo a supervisión, de ser o caso, do/da superior responsable, de acordo cos protocolos establecidos, respectando a normativa de referencia, e en condicións de calidade e seguridade.

 

En que ámbitos se traballa?
No ámbito sanitario dentro da área da saúde pública ou privada, en sectores produtivos potencialmente contaminadores e na administración estatal, autonómica e local en servizos relacionados coa saúde e/ou o ambiente. Poden formar parte de equipos de inspección sanitaria, de laboratorios de análises, centros de investigación, centros universitarios, explotacións agrarias e empresas de servizos de control ambiental.

 

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en xestión ambiental, coordinador/a de sistemas de xestión ambiental, programador/a de actividades ambientais, documentalista ambiental, técnico/a de control sanitario (alimentos, augas, atmosfera, residuos...), técnico/a de control de contaminación atmosférica, técnico/a de control de contaminación acústica, técnico/a de control de organismos nocivos, técnico/a en control de pragas no medio urbano e na contorna natural asociada, e comercial de información de produtos biocidas e fitosanitarios.

 

A que outros estudos se pode acceder?
Este título permite o acceso directo a calquera ciclo formativo de grao medio ou superior. Tamén é posible obter o título de bacharelato matriculándose e superando unicamente as materias xerais do bloque de materias troncais da modalidade de bacharelato elixida, e a materia de Lingua Galega e Literatura. Así mesmo, é posible acceder a calquera ensinanza universitaria de grao, de modo directo, sen necesidade de proba. Se o título universitario tivese limitación de prazas o acceso farase tendo en conta a nota media do ciclo formativo.

MATRÍCULA ABAU PARA OS ALUMNOS QUE APROBAN 2º Bac en XUÑO 2021

 

CURSO 2020/21

 

 Alumnos bacharelato

 

 

            Os alumnos de 2º de bacharelato que aproben todas as materias en XUÑO, antes de matricularse para a ABAU teñen que facer o depósito para o TÍTULO DE BACHARELATO.

 

             Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

Ordinaria:  52,94 euros

Familia Numerosa: Categoría xeral:  26,50 €  -  Categoría especial: 0 € (TRAER FOTOCOPIA CARTILLA Fª Nª. actualizada).

Tamén se pode realizar o pago telemático dende a web de  Axencia Tributaria de Galicia:

http://www.atriga.gal/web/atriga/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Os códigos para cumplimentar o impreso son os seguintes:
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ................. Código: 07
Delegación de Servizos Centrais .......................................................... Código: 13
Servizo de Ensino Medio ..................................................................... Código: 03
Taxa: denominación: Expedición de Títulos Académicos e Profesionais correspondentes as
ensinanzas establecidas pola LOE ....................................................... Código: 302003

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Para matricularse na ABAU os aprobados en maio 2021  (Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade):

 

 

Matrícula:  28 e 29 de xuño(horario 9:30 a 13:30)

 

Lugar: Secretaría do centro.

 

Documentación necesaria:

·    Resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito do título de bacharelato.

·    Cubrir impreso de matrícula da ABAU, que facilita o centro ou que se atopa  nun arquivo adxunto.

·       Impreso de prematrícula que lle será entregado por parte de secretaría para que o alumnado comprobe os seus datos persoais e académicos. Logo da súa comprobación, o alumno/a debe entregalo asinado xunto co resto da documentación no momento de matrícula na ABAU (comprobar tlfno. móbil e e-mail e comunicar os erros en secretaria)

·      Recoller na secretaría do centro ou cubrir o impreso de  taxas da ABAU  para pagar na entidade bancaria elexida a seguinte cantidade: 

-       Matrícula ordinaria:   63,67 euros

-       Familia Numerosa 1ª - 2ª Categoría Xeral:  31,84 euros (Traer fotocopia da cartilla de  Fª Nª. actualizada)

-       Familia Numerosa Honra-Especial: GRATUITA (Traer fotocopia da cartilla de Fª Nª actualizada)

-   Persoal das Universidades do SUG (*): GRATUITA

 

            (*) Serán beneficiarios de matrícula gratuíta o persoal docente e de administración e servicios, así como o seu cónxuxe e fillos, das Universidades do SUG . A gratuidade deberá acreditarse mediante certificación dos respectivos servicios de persoal  e por medio da Fotocopia do libro de familia.

 

- Persoas con discapacidade ≥ 33%, victimas actos terroristas ou victimas de violencia de xénero: GRATUITA.    Acreditarase mediante resolución administrativa.

 

Información sobre a ABAU e acceso a universidade: http://ciug.cesga.es

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2021-2022

 Admisión e matriculación de alumnado para o curso 2021-2022

  • O prazo de presentación será do 1 ó 22 de marzo do 2021.

Mais información na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Documentación a presentar xunto coa solicitude:

  • Copia DNI do alumno para o que se solicita praza
  • Certificado de matrícula do curso actual (2020-2021)
  • Certificado de notas de 3º de ESO (só para os alumnos que soliciten praza para 1º de Bacharelato)
  • En caso de separación dos pais deben asinar a solicitude os dous proxenitores e acompañar copia da sentenza de separación ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

Todos os datos persoais da solicitude deben coincidir exactamente cos que aparecen nos documentos de identificación (DNI, NIE, Pasaporte)

No anexo II bis debe reflexarse e asinar todos os membros da unidade familiar. No caso dos menores de idade asinaran o pai, nai ou titor/a.

Consultar prazas vacantes no centro para o curso 2021 - 22 ESO e Bacharelato.

Calendario do proceso de admisión:

Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición Do 11 de xaneiro ó 8 de febreiro
Data do sorteo público da letra a efectos de desempate 26 de febreiro
Publicación de postos vacantes Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir

cursando a mesma ensinanza ou estudos superiores

Do 1 ó 22 de marzo

Presentación da documentación acreditativadas criterios do baremo (se o número de

solicitudes é superior o número de prazas ofertadas

A partir do 25 de marzo (10 días hábiles)
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos Antes do 25 de abril
Reclamacións: Realizaranse ante o Consello Escolar

5 días hábiles a partir do día seguinte da publicación

das listaxes provisionais

Publicación das listaxes definitivas Antes do 15 de maio

En caso de solicitar praza en datas posteriores ó prazo fixado, enviaranse ó Departamento

Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

 

 Letras para os efectos da resolución do desempate na puntuación final na orde de admisión:

Primeiro apelido: "W" e "S"

Segundo apelido: "B" e "F"

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA. 2020

Probas libres para a obtención do Título de Graduado en ESO 2020

Toda a información na sede electrónica da Xunta:https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=540A&procedemento=ED540A

e na páxina web da Consellería de Educación: www.edu.xunta.es

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

Os prazos de matrícula son:

-Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos incluídos

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Na provincia de Lugo presentarase en :
– Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n.  27003 Lugo      Tfno: 982 828106

 

Realización das probas:

7 de setembro de 2020

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

-A sesión da mañá terá dúas partes: na primeira, das 9.30 ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas,  Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo da Educación Física.


-Na segunda parte, das 12.15 ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación a Actividade Emprendedora Empresarial e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual, e Música.


-Na sesión da tarde, das 16.00 ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de: Lingua galega e literatura ,Lingua Castelá e Literatura, Lingua estranxeira (inglés ou francés)

 

Existen materiais dispoñibles (temario) na páxina web da Consellería http://www.edu.xunta.es/web/node/3393

Exames de convocatorias anteriores: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

Protexe o teu medio

O programa pretende, mediante o préstamo dun equipamento básico, formar unha comunidade global de profesorado, alumnado e científicos/as traballando na tarefa común de coñecer mellorar a calidade do aire e das augas.

Enlace ao programa

No noso centro realizarano o alumnado do ciclo de Saúde Ambiental e involucrarase a diversos cursos da ESO. no estudo da calidade do aire e das augas.

CLUB DE CIENCIA

O IES Monte Castelo volve a participar no programa de innovación educativa de Club de Ciencia.

Enlace á convocatoria.

Enlace á resolución.

Enlace ás actividades desenvolvidas no Club de Ciencia do curso 2018/19

Espazo Maker

O IES Monte Castelo é un dos centro seleccionados para participar no programa de innovación educativa ESPAZOS MAKER

Blog MOON, unha historia alunizante

Enlace á convocatoria

Enlace á resolución

Distribuir contido