Calendario Exames Probas Libres CM CAE

Calendario exames PROBAS LIBRES do Ciclo Medio en Coidados Auxiliares de Enfermería (CAE) nesta ligazón.

EXAMES ORDINARIOS ESA 2º CUADRIMESTRE E EXTRAORDINARIOS (1º CUATRIMESTRE)

20/05/2024 13:51
Atlantic/Bermuda

Consulta aquí o calendario de exames e datas de entrega de boletíns.

MATRÍCULA ABAU PARA OS ALUMNOS QUE APROBAN 2º BACHARELATO en MAIO de 2024

CURSO 2023/24

 

 Alumnos bacharelato

 

 

 Os alumnos de 2º de bacharelato que aproben todas as materias en MAIO de 2024, antes de matricularse para a ABAU teñen que facer o depósito para o TÍTULO DE BACHARELATO.

 Importante: O pago do título ten que facerse a partir da data de avaliación (15 de maio de 2024)

             Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

Ordinaria:  54

Familia Numerosa: Categoría xeral:  27,03 €  -  Categoría especial: 0 € (TRAER FOTOCOPIA CARTILLA Fª Nª. actualizada).

Tamén se pode realizar o pago telemático dende a web de  Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA):

https://ovt.atriga.gal/#!/detalle_servizo/?Pago+de+taxas+e+prezos/11609748/4126995/11610401/2.1/item-pink

Os códigos para cumplimentar o impreso son os seguintes:
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ...................................... Código: 07
Delegación de Servizos Centrais .................................................................................. Código: 13
Servizo de Ensino Medio ............................................................................................. Código: 03
Taxa: denominación: Expedición de Títulos Académicos e Profesionais correspondentes as
ensinanzas establecidas pola LOE ................................................................................. Código: 302003

 Obxecto da taxa: Título de Bacharelato

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Para matricularse na ABAU os aprobados en MAIO 2023  (Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade):

 

 

Matrícula:  16 e 20  de MAIO de 2024  (horario 9:15 a 13:45)

 

Lugar: Secretaría do centro.

 

Documentación necesaria:

·    Resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito do título de bacharelato.

·    Cubrir impreso de matrícula da ABAU, que facilita o centro ou que se atopa  nun arquivo adxunto.

·       Impreso de prematrícula que lle será entregado por parte de secretaría para que o alumnado comprobe os seus datos persoais e académicos. Logo da súa comprobación, o alumno/a debe entregalo asinado xunto co resto da documentación no momento de matrícula na ABAU (comprobar tlfno. móbil e e-mail e comunicar os erros en secretaria)

·      Recoller na secretaría do centro ou descargar e cubrir  o impreso de  taxas da ABAU  para pagar na entidade bancaria elexida a seguinte cantidade: 

-       Matrícula ordinaria:   63,67

-       Familia Numerosa 1ª - 2ª Categoría Xeral:  31,84 €  (Traer fotocopia da cartilla de  Fª Nª. actualizada)

-       Familia Numerosa Honra-Especial: GRATUITA (Traer fotocopia da cartilla de Fª Nª actualizada)

-   Persoal das Universidades do SUG (*): GRATUITA

 

            (*) Serán beneficiarios de matrícula gratuíta o persoal docente e de administración e servicios, así como o seu cónxuxe e fillos, das Universidades do SUG . A gratuidade deberá acreditarse mediante certificación dos respectivos servicios de persoal  e por medio da Fotocopia do libro de familia.

 

- Persoas con discapacidade ≥ 33%, victimas actos terroristas ou victimas de violencia de xénero: GRATUITA.    Acreditarase mediante resolución administrativa.

 

Información sobre a ABAU e acceso a universidade: http://ciug.cesga.es

 

CLUB LECTURA DINÁMICO: “COMIENZA A SUMAR”. Benxa Soto

29/04/2024 12:14
Atlantic/Bermuda

 

 póster taller 3_0.jpg

 Tamén podes consultar o programa da actividade no documento adxunto.

CELEBRAMOS O DÍA DO LIBRO NO IES MONTE CASTELO

23/04/2024 14:14
Atlantic/Bermuda

Día do libro

Cartel diseñado por Shiva Alinda Nurhakim

ADMISIÓN ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO PARA O CURSO 2024-2025

 

RESERVA:

AVISO: Todo o alumnado de 6º de Educación Primaria do CEIP Plurilíngüe Vista Alegre que presentou solicitude  de reserva de praza para 1º de ESO no IES Monte Castelo, teñen adxudicada praza.

Poden ver as listaxes no tablón de anuncios deste centro  do CEIP Plurilíngüe Vista Alegre e tamén na aplicación www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

 

O prazo de matrícula  será no mes de xuño.

Está aberto o prazo de RESERVA DE PRAZA para o alumnado de 6º de Primaria do CEIP Plurilíngüe Vista Alegre de Burela que queira continuar os seus estudos de 1º de ESO no IES Monte Castelo.

A solicitude de reserva presentarase no CEIP Plurilíngüe Vista Alegre do 15 de xaneiro ó 5 de febreiro.

Tamén se pode presentar pola sede electrónica da Xunta ou a través da aplicación "admisionalumnado"  

ADMISIÓN

AVISO: Todo o alumnado que presentou solicitude  de praza para 1º de Bacharelato e ESO no IES Monte Castelo, teñen adxudicada praza.

Poden ver as listaxes no tablón de anuncios deste centro e tamén na aplicación www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

 

Resto de alumnado que queira realizar os seus estudos de ESO ou Bacharelato neste centro.

O prazo de presentación da solicitude será do 1 ó 20 de marzo do 2024.

Procedemento:

  • O alumnado que solicite praza no IES Monte Castelo para cursar ESO ou Bacharelato presentará o impreso de admisión a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) ou de forma presencial na Secretaría do centro  utilizando o formulario normalizado de solicitude (Formulario ED550B), que se publica como anexo II da presente Orde do 21 de outubro de 2022.

  • Tamén se poderá presentar a solicitude a través da Sede electrónica Procedemento ED550B

Mais información na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Documentación a presentar xunto coa solicitude:

  • Copia DNI do alumno para o que se solicita praza.

  • Copia do libro de familia ou documento equivalente donde figure o/a alumno/a e os demáis membros computables da unidade familiar

  • Certificado de matrícula do curso actual (2023-2024). Para 1º Bacharelato certificado de notas de 3º ESO.

  • En caso de separación dos pais deben  acompañar copia da sentenza de separación ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor.

Todos os datos persoais da solicitude deben coincidir exactamente cos que aparecen nos documentos de identificación (DNI, NIE, Pasaporte)

No anexo II bis debe reflexarse e asinar todos os membros da unidade familiar (no caso dos menores de idade asinaran o pai, nai ou titor/a). E  o proxenitor non solicitante SEMPRE debe asinar o anexo II bis (continuación).

IMPORTANTE: A solicitude de reserva ou admisión é única e ten carácter vinculante. Poderá anularse unha solicitude de admisión presentada nun centro mediante a presentación dunha nova solicitude noutro centro, indicando expresamente por escrito que queda sen efecto a presentada con anteiroridade.

Deben marcarse, no momento de presentación da solicitude de admisión, todos os criterios que se pensan alegar para a baremación. Artigo 13 da Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG 8 de novembro de 2022)

Si existisen mais solicitudes que prazas ofertadas, solicitaríase con posterioridade a documentación acreditativa para a baremación, pero os criterios alegados xa non se poderían modificar. O prazo para presentar no centro a documentación acreditativa,  será de 10 días hábiles dende o 21 de marzo.

O número para resolver o empate na puntuación final é 0,70. Resolución 27 de febreiro de 2024

MANUAL PARA AS FAMILIAS

 

POSTOS VACANTES QUE SE OFERTAN PARA O CURSO 2024-2025: pinchar aquí

CRITERIOS BAREMACIÓN: pinchar aquí

Calendario do proceso de admisión:

Reserva de praza no centro de orixe adscrito (Presentar solicitude no CEIP Plurilíngüe Vista Alegre) Do 15 de xaneiro ó 5 de febreiro
Publicación listaxe definitiva do alumnado con posto reservado 22 de febreiro
Renuncia á asignación de praza reservada (alumnos CEIP Plurilíngüe Vista Alegre) Antes do 28 de febreiro
Publicación de postos vacantes Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir

cursando a mesma ensinanza ou estudos superiores

Do 1 ó 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o número de

solicitudes é superior o número de prazas ofertadas

 A partir do 21 de marzo (10 días hábiles)
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos    25 de abril
Reclamacións: Realizaranse ante o Consello Escolar

 5 días hábiles a partir do día seguinte da publicación

das listaxes provisionais

Publicación das listaxes definitivas   15 de maio

En caso de solicitar praza en datas posteriores ó prazo fixado, enviaranse ó Departamento

Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade

 

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL PARA MAIORES DE 20 ANOS. 2024

Probas libres para a obtención do Título de Bacharel  para maiores de 20 anos. 2024

Convocadas as probas libres para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2024. DOG nº 16 do 23 de xaneiro de 2024.

Toda a información na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal

   e na páxina web da Consellería de Educación: www.edu.xunta.gal

- O prazo de presentación de solicitudes para realizar estas probas será do  15 ó 28 de febreiro de 2024.

 Lugar para realizar a inscrición, na provincia de Lugo:


Centro EPAPU Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo. Tfno: 982 828106


- As probas terán lugar o día  26 de abril de 2024 para o alumnado de toda Galicia no IES San Clemente de Santiago de Compostela en sesións de mañá e tarde.


A proba constará de dous exercicios:

 -Primeiro exercicio, de materias comúns

               Lingua galega e literatura/ Lingua castelá e literatura/ Lingua estranxeira/ Historia de España/ Filosofía.

-O segundo exercicio diferente para cada modalidade, versará sobre as materias de modalidade

  • Materia troncal xeral propia da modalidade elexida:

           - Matemáticas I e II na modalidade de Ciencias

           - Latín I e II na modalidade de Humanidades

           - Matemáticas aplicadas as Ciencias Sociais I e II na modalidade de Ciencias Sociais

                                                                    

  •   Duas materias  das troncais de opción da modalidade elixida.

 

 

Probas libres para a obtención do Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria para maiores de 18 anos. 2024

Convocadas as probas libres para a obtención do Título de Graduado en Educación Secundaria para maiores de dezaoito anos no ano 2024. DOG nº 8 do 11 de xaneiro de 2024.

 Toda a información na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal

 e na páxina web da Consellería de Educación: www.edu.xunta.gal

 

 Prazo de presentación de solicitudes para realizar estas probas será:

 Primeira Convocatoria: do 5 ó 21 de febreiro de 2024.

 Segunda Convocatoria: do 8 ó 19 de abril de 2023.

 

Lugar para realizar a inscrición, na provincia de Lugo:

 Centro EPAPU Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo. Tfno: 982 828106

 
Data das probas, en sesións de maña e tarde, no centro de inscrición:

Primeira Convocatoria: 12 de abril de 2024

Segunda Convocatoria: 7 de xuño de 2024

  Horario:

 A sesión de mañá terá dúas partes:

 Na primeira parte, das 9:30 ás 12:00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que incúe exercicios das materias de Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química,  Tecnoloxía e Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo de Educación física.

 Na segunda parte, das 12:15 ás 13:15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación  a Actividade Emprendedora e Empresarial e aspectos preceptivos correspondentes ás materias de Educación plástica e visual e Música.

 

Na sesión de tarde, das 16:00 ás 19:00 horas, realizarase a proba do ámbito de comunicación, no cal se integran os aspectos básicos do currículo referidos das materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Primeira Lingua Estranxeira

 

 

 

 

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS. CONVOCATORIA 2024

Toda a información na páxina de FP: http://www.edu.xunta.gal/fp

Ligazón á aplicación informática para solicitar a inscrición: https://www.edu.xunta.gal/ciclosprobas

Guía do asistente informático para cubrir a solicitude de inscrición. Pinchar aquí

 

CLUB DE LECTURA DINÁMICO

19/12/2023 20:06
Atlantic/Bermuda

O noso compañeiro Bexamín Soto lanza o Club de Lectura Dinámico.

En que consiste isto do club de lectura dinámico? Pois en que os participantes terán a posibilidade de asistir a 3 talleres nos que o propio escritor, coa axuda dalgún alumno voluntario, abordarán temas importantes tratados no seu libro "Comeza a Sumar" , pero cun enfoque mais práctico. Deste xeito, os interesados poderán completar contidos do libro, pero tamén poñelos en práctica de forma amena e guiada.

No documento adxunto tes toda a información.

Distribuir contido