Novas

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2018

Pola Orde do 22 de xaneiro de 2018 (DOG 8 de febreiro de 2018) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Ligazón á aplicación informática para dar de alta unha solicitude: http://www.edu.xunta.es/fp/probas . Unha vez xerada a instancia, hai que imprimila e presentala nun centro que teña FP xunto coa documentación que se indique na instancia. En tanto non se efectúe este trámite, non estará feita a matrícula para as probas.

Tamén se pode cubrir o formulario normalizado en pantalla, imprimilo e presentalo nun centro de inscrición, acompañado da documentación necesaria. O formulario pode descargarse desde a páxina de FP ou desde a sede electrónica:

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

  •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 12 ó 23 de marzo.
  • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 8 ó 23 de febreiro.

 

Calendario das probas de acceso:

 

 

 Nota informativa para acceso a ciclos superiores: http://www.edu.xunta.es/fp/

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2018/2019

 CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Reserva de praza no centro de orixe (para 1º ESO)

Do 1 ao 15 de febreiro

Data do sorteo público da letra a efectos de desempate.

Última semana de febreiro

Publicación de postos escolares vacantes.

Antes do 1 de marzo

Presentación da solicitude de admisión dos alumnos que cambien de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores.

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo (se o nº de solicitudes é superior o nº de prazas ofertadas)

A partir do 22 de marzo (10 días hábiles)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos.

Antes do 25 de abril

Reclamacións.

 

Realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados.

5 días hábiles a contar a partir do día seguinte da publicación das listaxes provisionais.

Publicación de listaxes definitivas.

Antes do 15 de maio.

No caso de solicitar praza en datas posteriores ao prazo fixado, enviaranse ó Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.


RECLAMACIÓN: 

As reclamacións contra a resolución do Consello Escolar, a Comisión de Escolarización e, se é o caso, da Inspección Educativa,

poderanse presentar no prazo máximo de 5 días hábiles contados a partir da súa publicación, ante o órgano que as ditou.

Mais información na páxina de admisión alumnado: /www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

 

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO. 2018

Probas libres para a obtención do Título de Bacharel 2018

Toda a información na sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=534A&procedemento=ED534A

Convocadas as probas libres para a obtención do Título de Bacharel para maiores de vinte anos no ano 2018.

- O prazo de presentación de solicitudes para realizar estas probas será do 23 de febreiro ao 9 de marzo de 2018.

2. Lugares para realizar a inscrición, na provincia de Lugo:
Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n, 27003, Lugo. Tfno: 982 211751


- As probas terán lugar o día 20 de abril de 2018 para o alumnado de toda Galicia no IES San Clemente de Santiago de Compostela en sesións de mañá e tarde.


A proba constará de dous exercicios:

 -Primeiro exercicio, de materias comúns

               (Lingua galega e literatura/ Lingua castelá e literatura/ Lingua estranxeira/ Resto das materias comúns(Ciencias para o mundo contemporáneo,

               Filosofía e cidadanía, Historia da Filosofía e Historia de España)

 -O segundo exercicio diferente para cada modalidade, versará sobre as materias de modalidade

               Materias obrigatorias de modalidade: Matemáticas I e II na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía

                                                                     Historia do mundo contemporáneo e Xeografía na modalidade de Humanidades e ciencias sociais

               Outras catro materias de modalidade elixidas

 

Máis información e exames de anos anteriores no seguinte enlace: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA. 2018

Probas libres para a obtención do Título de Graduado en ESO 2018

Toda a información na sede electrónica da Xunta:https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=540A&procedemento=ED540A

Convocadas as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.

Os prazos de matrícula son:

-Convocatoria de maio: 12 ao 23 de marzo de 2018, ambos incluídos

-Convocatoria de setembro: 2 ao 9 de xullo de 2018, ambos incluídos

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Na provincia de Lugo presentarase en :
– Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa, s/n.  27003 Lugo      Tfno: 982 21 17 51

 

Realización das probas:

O 25 de maio e o  7 de setembro de 2018

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

-A sesión da mañá terá dúas partes: na primeira, das 9.30 ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de Matemáticas, Ciencias da Natureza, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo da Educación Física.
-Na segunda parte, das 12.15 ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social, que inclúe exercicios das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, Educación para a Cidadanía e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica e Visual, e Música.
-Na sesión da tarde, das 16.00 ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de: Lingua galega e literatura ,Lingua Castelá e Literatura, Lingua estranxeira (inglés ou francés)

 

Existen materiais dispoñibles (temario) na páxina web da Consellería http://www.edu.xunta.es/web/node/3393

Exames de convocatorias anteriores: http://www.edu.xunta.es/web/node/1238

HORARIO CUALE 2017-2018

HORARIO CLASES CUALE INGLÉS    CURSO 2017 – 18

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:15 – 17:05

 

B2 (POL 2)

 

 

B1 (POL 2)

17:05 – 17:55

 

B2 (POL 2)

 

 

B1 (POL 2)

 

17:55 – 18:45

B1 (POL 2)

A1 (POL 2)

 

A2 (POL 2)

 

18:45 – 19:35

A1 (POL 2)

A1 (POL 2)

 

A2 (POL 2)

 

RECREO

19:50 – 20:40

B2 (POL 2)

 

A2 (POL 2)

 

 

 

HORARIO CLASES CUALE FRANCÉS    CURSO 2017 – 18

 

SESIÓNS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

16:15 – 17:05

 

A1 (2º ESO B)

A2 (2º ESO B)

 

 

17:05 – 17:55

 

A1 (2º ESO B)

 

 

17:55 – 18:45

A2 (2º ESO B)

 

 

 

 

18:45 – 19:35

 

 

 

 

MATRICULA ABAU PARA OS APROBADOS EN SETEMBRO 2017

CURSO 2016/17

 

Alumnos bacharelato

Recoller os impresos para matricularse, en Secretaría

            Os alumnos de 2º de bacharelato que aproben todas as materias en maio, antes de matricularse para a ABAU teñen que facer o depósito para o TÍTULO DE BACHARELATO.

             Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

Ordinaria: 49,82 euros

Familia Numerosa: 24,94 euros (TRAER FOTOCOPIA CARTILLA Fª Nª. actualizada).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para matricularse os aprobados en setembro na ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade):

 

Matrícula: Mércores 6 de setembro de 2017 (horario 9:30 a 13:30)

Lugar: Secretaría do centro.

Documentación necesaria:

·    Fotocopia DNI

·    Resgardo acreditativo de ter efectuado o depósito do título de bacharelato.

·         Cubrir un formulario que facilita o centro.

·       Impreso de prematrícula que lle será entregado por parte de secretaría para que o alumnado comprobe os seus datos persoais e académicos. Logo da súa comprobación, o alumno/a debe entregalo asinado xunto co resto da documentación no momento de matrícula na ABAU (comprobar tlfno. móbil e e-mail e comunicar os erros en secretaria)

·      Recoller na secretaría do centro un impreso para pagar nunha entidade bancaria a seguinte cantidade:

-       Matrícula ordinaria:   63,67 euros

-       Familia Numerosa 1ª - 2ª Categoría Xeral:  31,84 euros (Traer fotocopia da cartilla de  Fª Nª. actualizada)

-       Familia Numerosa Honra-Especial: GRATUITA

-   Persoal das Universidades do SUG (*): GRATUITA

            (*) Serán beneficiarios de matrícula gratuíta o persoal docente e de administración e servicios, así como o seu cónxuxe e fillos, das Universidades do SUG . A gratuidade deberá acreditarse mediante certificación dos respectivos servicios de persoal  e por medio da Fotocopia do libro de familia.

- Persoas con discapacidade ≥ 33%, victimas actos terroristas ou victimas de violencia de xénero: GRATUITA

Acreditarase mediante resolución administrativa.

 

Información sobre a ABAU e acceso a universidade: http://ciug.cesga.es

 

 

Probas de acceso a Ciclos Formativos 2017

Pola Orde do 22 de decembro de 2016 (DOG 5 de xaneiro de 2017) convócanse probas de acceso a ciclos formativos para aquelas persoas que non posúan os requisitos académios  para acceder a un ciclo formativo.

Toda a información na web de FP: http://www.edu.xunta.es/fp/probas

Inscrición proba acceso a Ciclo Medio: Sede electrónica. Procedemento ED312C

Inscrición proba acceso a Ciclo Superior: Sede electrónica. Procedemento ED312D

Prazo de inscrición nas probas de acceso:

  •  Ciclos formativos de grado medio: O prazo de presentación de solicitudes será do 13 ó 23 de marzo.
  • Ciclos formativos de grado superior: O prazo de presentación de solicitudes será do 6 ó 15 de febreiro.

 

Calendario das probas de acceso:

 

Nota informativa proba acceso a ciclos medios 2017

Nota informativa proba acceso a ciclos superiores 2017

IES Monte Castelo

 

    

 
                                                 

 

       
               
TELÉFONO: 982-828241

 

 

COMEZO DE CURSO NAS ENSINANZAS DE ADULTOS E E.O.I.

 

INICIO ESA: LUNS 24 SETEMBRO. Presentación ás 18:00 cos titores e a continuación horario normal

INICIO BACHARELATO ADULTOS: VENRES 28 SETEMBRO. Presentación ás 18:00 co titor e a continuación horario normal

INICIO CUALE: LUNS 24 SETEMBRO. Comezo das clases ás 18:45

INICIO ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS: As clases comezan o 1 de Outubro

 

 

LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2018-19 (Actualizado 3 Outubro)

 

ADXUDICACIÓN DE LIBROS (FONDOLIBROS) PARA O CURSO 2018-2019 

Os/As titores/as darán indicacións para a recollida dos libros o primeiro día de clase

 

PROGRAMA INICIO DE CURSO 2018-2019

 

O IES Monte Castelo é un dos centros seleccionados para participar no proxecto E-Dixgal (libro dixital) para o curso 2018/19

Resolución provisional de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/2019

 

 

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS MATERIAL ESCOLAR NA ESO PARA O CURSO 2018/19

 

 

Non tes o título da ESO? Eres maior de idade?

O IES Monte Castelo oferta 30 prazas de ensino secundario para persoas adultas (ESA) en modalidade presencial para cursar os niveis que che faltan:

  • Os módulos de 1 e 3 (1º ESO e 3º ESO) cúrsanse no primeiro cuadrimestre.
  • Os módulos de 2 e 4 (2º ESO e 4º ESO) cúrsanse no segundo cuadrimestre.

 

ADMISIÓN ALUMNADO ESO - BACHARELATO PARA O CURSO 2018/2019

 

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 2018

 

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHARELATO. 2018

 

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN SECUNDARIA. 2018

 

Blog de Artes         

XOGOS POPULARES NO VISTA ALEGRE 1 DE DECEMBRO

DÍA INTERNACIONAL DA LOITA CONTRA A SIDA 1 DE DECEMBRO

XVI MAGOSTO O 17 DE NOVEMBRO

 

8 DE MARZO (VIDEO)

 

ACTIVIDADES FIN DE CURSO 2017-2018

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO O SÁBADO 25 DE NOVEMBRO

   O IES Monte Castelo participa no programa abalarMóbil no curso 2017/18
 
Información académico profesional para o alumnado(PAU, FP...)              Programa Orienta               PROXECTO ABALAR
 
PROXECTO DE MOBILIDADE DO IES MONTE CASTELO, ERASMUS + EN EDUCACIÓN SUPERIOR
 
HORARIOS CUALE 2017-2018

 

CATALOGO DA BIBLIOTECA
 
PROMOCIÓN 39 DO IES MONTE CASTELO

 

         
 
Distribuir contido