Ciclos Grao Medio

CURSO 2019-2020: CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO EN RÉXIME ORDINARIO

 

 

 Electricidade

e electrónica

Fabricación

mecánica

Instalación

e mantemento

C.M. Instalacións eléctricas e automáticas

C.M. Mecanizado

C.M. Mantemento electromecánico

Currículo DOG

Currículo DOG

Currículo DOG

O Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas exerce a súa actividade en pequenas e medianas empresas, maioritariamente privadas, dedicadas á montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas domóticos, ben por conta propia ou allea.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Instalador-mantedor electricista.
 • Electricista de construción.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de mantemento.
 • Instalador-mantedor de sistemas domóticos.
 • Instalador-mantedor de antenas.
 • Instalador de telecomunicacións en edificios de vivendas.
 • Instalador-mantedor de equipos e instalacións telefónicas.
 • Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.
O Técnico en Mecanizado exerce a súa actividade nas industrias transformadoras de metais relacionadas cos subsectores de construción de maquinaria e equipo mecánico, de material e equipo eléctrico, electrónico e óptico, e de material de transporte encadrado no sector industrial.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Axustador operario de máquinas ferramentas.
 • Pulidor de metais e afiador de ferramentas.
 • Operador de máquinas para traballar metais.
 • Operador de máquinas ferramentas.
 • Operador de robots industriais.
 • Traballadores da fabricación de ferramentas, mecánicos e axustadores, modelistas matriceiros e asimilados.
 • Torneiro, fresador e mandrinador.
O Técnico en Mantemento Electromecánico exerce a súa actividade profesional en empresas, maioritariamente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento ou instalacións de maquinaria, equipo industrial e liñas automatizadas ben por conta propia ou allea.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Mecánico de mantemento.
 • Montador industrial.
 • Montador de equipos eléctricos.
 • Montador de equipos electrónicos.
 • Mantedor de liña automatizada.
 • Montador de bens de equipo.
 • Montador de automatismos pneumáticos e hidráulicos.
 • Instalador electricista industrial.
 • Electricista de mantemento e reparación de equipos de control, medida e precisión.

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP0232. Automatismos industriais (213h)
 • MP0233. Electrónica (107h)
 • MP0234. Electrotecnia (213h)
 • MP0235. Instalacións eléctricas interiores (320h)
 • MP0241. Formación e orientación laboral (107h)

2º Curso:

 • MP0236. Instalacións de distribución (155h)
 • MP0237. Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios (123h)
 • MP0238. Instalacións domóticas (123h)
 • MP0239. Instalacións solares fotovoltaicas (53h)
 • MP0240. Máquinas eléctricas (123h)
 • MP0242. Empresa e iniciativa emprendedora (53h)
 • MP0243. Formación en centros de traballo (410h)

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP0001. Procesos de mecanizado (160h)
 • MP0004. Fabricación por arranque de labra (400h)
 • MP0005. Sistemas automatizados (160h)
 • MP0007. Interpretación gráfica (133h)
 • MP0008. Formación e orientación laboral (107h)

2º Curso:

 • MP0002. Mecanizado por control numérico (314h)
 • MP0003. Fabricación por abrasión, electroerosión,corte e conformado, e por procesos especiais (140h)
 • MP0006. Metroloxía e ensaios (123h)
 • MP0009. Empresa e iniciativa emprendedora (53h)
 • MP0010. Formación en centros de traballo (410h)

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP0949. Técnicas de fabricación (240h)
 • MP0950. Técnicas de unión e montaxe (133h)
 • MP0951. Electricidade e automatismos eléctricos (240h)
 • MP0952. Automatismos pneumáticos e hidráulicos (240h)
 • MP0956. Formación e orientación laboral (107h)

2º Curso:

 • MP0953. Montaxe e mantemento mecánico (210h)
 • MP0954. Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico (192h)
 • MP0955. Montaxe e mantemento de liñas automatizadas (175h)
 • MP0957. Empresa e iniciativa emprendedora (53h)
 • MP0958. Formación en centros de traballo (410h)

 

 

 

 

 

 

CURSO 2019-2020: CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO EN RÉXIME ADULTOS

No curso 2019/2020 o IES Politécnico de Vigo imparte os seguintes Ciclos Formativos de Grao Medio no réxime Adultos:

 

C.M. Instalacións eléctricas e automáticas

C.M. Mecanizado

Currículo DOG

Currículo DOG

O Técnico en Instalacións Eléctricas e Automáticas exerce a súa actividade en pequenas e medianas empresas, maioritariamente privadas, dedicadas á montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas domóticos, ben por conta propia ou allea.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Instalador-mantedor electricista.
 • Electricista de construción.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de mantemento.
 • Instalador-mantedor de sistemas domóticos.
 • Instalador-mantedor de antenas.
 • Instalador de telecomunicacións en edificios de vivendas.
 • Instalador-mantedor de equipos e instalacións telefónicas.
 • Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.
O Técnico en Mecanizado exerce a súa actividade nas industrias transformadoras de metais relacionadas cos subsectores de construción de maquinaria e equipo mecánico, de material e equipo eléctrico, electrónico e óptico, e de
material de transporte encadrado no sector industrial.
As ocupacións e postos de traballo máis relevantes son os seguintes:
 • Axustador operario de máquinas ferramentas.
 • Pulidor de metais e afiador de ferramentas.
 • Operador de máquinas para traballar metais.
 • Operador de máquinas ferramentas.
 • Operador de robots industriais.
 • Traballadores da fabricación de ferramentas, mecánicos e axustadores, modelistas matriceiros e asimilados.
 • Torneiro, fresador e mandrinador.

MÓDULOS PROFESIONAIS

 • MP0232. Automatismos industriais (213h)
 • MP0233. Electrónica (107h)
 • MP0234. Electrotecnia (213h)
 • MP0235. Instalacións eléctricas interiores (320h)
 • MP0241. Formación e orientación laboral (107h)
 • MP0236. Instalacións de distribución (155h)
 • MP0237. Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios (123h)
 • MP0238. Instalacións domóticas (123h)
 • MP0239. Instalacións solares fotovoltaicas (53h)
 • MP0240. Máquinas eléctricas (123h)
 • MP0242. Empresa e iniciativa emprendedora (53h)
 • MP0243. Formación en centros de traballo (410h)

MÓDULOS PROFESIONAIS

 • MP0001. Procesos de mecanizado (160h)
 • MP0004. Fabricación por arranque de labra (400h)
 • MP0005. Sistemas automatizados (160h)
 • MP0007. Interpretación gráfica (133h)
 • MP0008. Formación e orientación laboral (107h)
 • MP0002. Mecanizado por control numérico (314h)
 • MP0003. Fabricación por abrasión, electroerosión,corte e conformado, e por procesos especiais (140h)
 • MP0006. Metroloxía e ensaios (123h)
 • MP0009. Empresa e iniciativa emprendedora (53h)
 • MP0010. Formación en centros de traballo (410h)

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido