Libros de texto

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020/21

Libros de texto 2020/2021

ORDEN DO 3 DE MAIO sobre "Axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2019/20".

Para  ter dereito á axuda, é condición imprescindible devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2018/19.

 

PRAZOS:

PRESENTACIÓN: DO 21 DE MAIO Ó 21 DE XUÑO(ÁMBOLOS DOUS INCLUISIVE)

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS: 11 DE XULLO

RECLAMACIÓN: 12 e 13 DE XULLO

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS: 13 DE SETEMBRO.

FORMAS DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:


As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude(anexo I) a seguinte documentación:

  1. Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
  2. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicte a situación a 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:
    1. Setenza xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.
    2. Certificado ou volante de convivencia.
    3. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
Distribuir contido