Xeral

Orde Calendario escolar 2019-20

Instruccións desenvolvimento ciclos curso 2018/19

Calendario escolar curso 2018/19

Lexislación xeral

CONSULTA DO DOG

CONSULTA DO BOE

PORTAL DE NORMATIVA - CONSELLERÍA

PORTAL DE NORMATIVA - FP


Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, (DOG 1-8-2016) da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

ORDE do 13 de xullo de 2016 (DOG 4-8-16) pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.

Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, (BOE 18-7-2015) por el que se desarrollan determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria.

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015 (DOG 29-7-2015), da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, (DOG 29-xuño-2015) polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (BOE 29/1/2015) por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato

DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. LOMCE

Orde do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, (BOE nº 96 de 21 de abril de 2012) de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. DOG 08/08/2011

LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. DOG 15/07/2011

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, con carácter experimental, os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Decreto 79/2010, do 20 de maio, (DOG 25-5-2010) para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, (BOE 12-marzo-2010) polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria.

REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre (BOE 28-11-2008), por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria.

Decreto 124/2007, do 28 de xuño, (DOG 29-07-2007) polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.

Orde do 18 de abril de 2007 (DOG 7 de maio de 2007) pola que se crea e regula a convocatoria do Plan de seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario

Decreto 30/2007, do 15 de marzo, (DOG 16 de marzo de 2007) polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Decreto 29/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación. (BOE 106/2006 de 4 de maio de 2006).

Modifica artigos 4, 5.5, 6, 7, 8, 25, 31, 56.1, 57 e 62 da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo. Modifica artigo 29.2 da Lei 30/1984, de 2 de agosto. Deroga a Lei 14/1970, de 4 de agosto. Deroga a Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro. Deroga a Lei Orgánica 9/1995, de 20 de novembro. Deroga a Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro. Deroga a Lei 24/1994, de 12 de xullo.

Modifica a:

* Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do dereito á educación. (B.O.E. 159/85 de 4 de xullo de 1985).
* Lei 30/84, de 2 de agosto de medidas para a reforma da función pública. (B.O.E. 185/84, de 3 de agosto de 1984).

Deroga a :

* Lei 14/1970, de 4 de agosto, xeral de educación e financiamiento da reforma educativa. (B.O.E. 187/70 de 6 de agosto de 1970).
* Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo. (B.O.E. 238/90 de 4 de outubro de 1990).
* Lei Orgánica 9/1995, de 20 de novembro, da participación, a avaliación e o goberno dos centros docentes. (BOE 278/95 de 21 de novembro de 1995).
* Lei Orgánica 10/2002, de 23 de decembro, de calidade da educación. (BOE 307/2002 de 24 de decembro de 2002).
* Lei 24/1994, de 12 de xullo, pola que se establecen normas sobre concursos de provisión de postos de traballo para funcionarios docentes. (BOE 166/94 de 13 de xullo de 1994).

Ley 27/2005, de 30 de noviembre (BOE de 1 de diciembre),  de fomento de la educación y la cultura de la paz

DECRETO 201/2003, do 20 de marzo, (DOG nº67, de4 de abril de 2003) polo que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios.

Lei orgánica 10/2002 de calidade da educación, de 23 de decembro (BOE do 24 de decembro)

Lei orgánica 1/1990, de ordenación xeral do sistema educativo, de 3 de outubro de 1990 (BOE de 4 de outubro)

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o  Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG. 02-09-97)

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o  Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria (DOG 09-08-96)

Real decreto 732/1995, de 5 de maio, polo que se establecen os  dereitos e deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos centros. (BOE 2 de xuño de 1995)

Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las  instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 5 de julio de 1994)

Distribuir contido