FP Básica

CURSO 2019-2020: CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DO TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

 

 No curso 2014/2015 o IES Politécnico de Vigo comezou a impartir o seguinte Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica:

 


 

Ciclo Formativo de  formación profesional básica en Electricidade e Electrónica

Currículo DOG

Estas persoas exercen a súa actividade por conta allea en empresas de montaxe e mantemento de instalacións electrotécnicas de edificios, vivendas, oficinas, locais comerciais e industriais, con supervisión de nivel superior e baixo a regulación do Regulamento Electrotécnico de baixa Tensión e da Normativa das Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións.
As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:
 • Operario/a de instalacións eléctricas de baixa tensión.
 • Axudante/a de montador/ora de antenas receptoras de televisión e satélites.
 • Axudante/a de instalador/ora e reparador/ora de equipamentos telefónicos e telegráficos.
 • Axudante/a de instalador/ora de equipamentos e sistemas de comunicación.
 • Axudante/a de instalador/ora reparador/ora de instalacións telefónicas.
 • Peón da industria de produción e distribución de enerxía eléctrica.
 • Axudante/a de montador/ora de sistemas microinformáticos.
 • Operador/ora de ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos.
 • Auxiliar de mantemento de equipamentos eléctricos e electrónicos.
 • Probador/ora axustador/ora de placas e equipamentos eléctricos e electrónicos.
 • Montador/ora de compoñentes en placas de circuíto impreso.

MÓDULOS PROFESIONAIS

1º Curso:

 • MP3009. Ciencias aplicadas I. (175h)
 • MP3011. Comunicación e sociedade I (206h)
 • MP3013. Instalacións eléctricas e domóticas. (296h)
 • MP3015. Equipamentos eléctricos e electrónicos. (233h)

2º Curso

 • MMP3012. Comunicación e sociedade II. (135h)
 • MP3014. Instalacións de telecomunicacións. (205h)
 • MP3016. Instalación e mantemento de redes para transmisión de datos. (206h)
 • MP3019. Ciencias aplicadas II. (162h)
 • MP3018. Formación en centros de traballo. (320h)

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido