NORMAS SOBRE O USO DO MÓBIL NO CENTRO

Está totalmente prohibido o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos durante a xornada escolar, períodos lectivos e non lectivos.

Considéranse períodos non lectivos os seguintes: as entradas e saídas, o tempo de recreo, os períodos dedicados ao desenvolvemento de actividades complementarias e extraescolares.

De maneira excepcional poderán empregarse como ferramenta pedagóxica sempre previa autorización e supervisión do profesorado.

Exceptuarase desta restrición o emprego proporcionado e razoable dos dispositivos por cuestión de oportunidade ou necesidade, médicas ou de outra índole, sempre e cando o motivo sexa xustificado e deberá ser autorizado pola dirección do centro, ou de non ser isto posible, polo profesorado.

Estes dispositivos, de traelos ao centro, deberán estar apagados, non quedando visibles dentro do recinto escolar.

O Profesorado poderá utilizar o móbil na sala de profesorado e nos departamentos didácticos.

O incumprimento das normas anteriores terá a consideración de conduta contraria á convivencia segundo o regulado no apartado 3.6 do Plan de convivencia do centro, e polo tanto estará suxeito as medidas correctoras contempladas no devandito apartado.