Recuperación Historia

Normas para a recuperación da materia de Historia de 2º de Bacharelato.

1. Recuperación da primeira avaliación: entrega de 4 preguntas tema dos bloques 1, 2 e 3: https://grupotraballohistoriaespana.blogspot.com/p/contidos.html

2. Recuperación da segunda avaliación: entrega de 4 composicións de texto do século XIX.

3. As composicións de texto do século XX axudarán a subir a nota media final, que será a media das dúas primeiras avaliacións, ata un máximo dun punto.

Non haberá exame final. Enviaránse antes do 5 de xuño a xaquinpastoriza@gmail.com