Skip to Content

Libros de texto, Fondolibros, Libros de aula

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (CURSO 2020-21)

Publícase a listaxe definitiva de admitidos e excluídos do Fondolibros para o curso 2020-21.

Por orde de Inspección Educativa, a listaxe só poderá consultarse persoalmente no taboleiro de anuncios da secretaría do centro ou na aplicación Fondolibros mediante certificado electrónico ou Chave 365.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 2020-21

LISTAXES DO

FONDOLIBROS 2020-21

Xa están publicadas as listaxes de asignacións provisionais do Fondo solidario de libros de texto para o curso 2020-21. Lembren que:

a. as listaxes só poden consultarse no taboleiro de anuncios da secretaría do IES Elviña ou a través da aplicación informática do fondolibros se dispoñen de certificación electrónica.

b. nas listaxes provisionais NON SE FAI ASIGNACIÓN DE LIBROS, só se informa da cantidade mínima de libros que lle corresponden a cada solicitante por renda. A asignación de libros faise nas listaxes definitivas de setembro, unha vez rematado o período de matrícula extraordinario.

c. as persoas solicitantes que aparecen excluídas do Fondolibros deixaron sen entregar a documentación que se lles requeriu. Poderán subsanar estas carencias de documentación ao longo desta semana, pero non se actualizarán os seus datos ata a publicación das listaxes definitivas en setembro.

d. os solicitantes que aínda non formalizaron a súa matrícula (por ter materias suspensas para setermbro) ou que aínda non devolveron TODOS os libros do curso que remata, aparecerán como "condicionados". Deberán formalizar a súa matrícula no período extraordinario e devolver TODOS os libros para que a súa solicitude se normalice nas listaxes definitivas*. De non cumplir estes dous requisitos antes do 10 de setembro, estes solicitantes quedarán fóra do fondolibros.

*NOTA: as persoas que formalizaron a súa matrícula hoxe día 10 de xullo aparecen condicionados porque a aplicación tarda un día en volcar os datos de matrícula. Sairán aceptados nas listaxes definitivas de setembro.

e. os vales de material que aparezan xa asignados nas listaxes provisionais poderán recollerse na secretaría do centro a partir do día 17 de xullo no seu horario de atención (10:00 a 13:00 horas de luns a venres laborables).

ENTREGA DE BOLETÍNS DE NOTAS E DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO DO CURSO 2019-20

Boletíns de notas finais. Devolución de libros do Fondo.
Devolución de fianzas das taquillas

Os días 25 e 26 de xuño farase a entrega dos boletíns de cualificacións finais de xuño ao alumnado polo profesorado titor. Eses mesmos días, aproveitarase para proceder á devolución dos libros de texto concedidos no Fondo solidario 2019-20, así como, no caso do alumnado de 1º ESO, das fianzas polo uso das taquillas de aula.

Prevencións sanitarias
do procecedemento

Co fin de tomar prevencións de distanciamento e seguridade, todo o procedemento farase escalonando aos diferentes grupos e atendéndoos por seccións. Por isto, é sumamente importante o cumprimento dos horarios establecidos: non se atenderá a ningún alumno/a fóra das horas que lle correspondan ao seu grupo. 

Envío das cualificacións
a través de ABALAR móbil

As familias que dispoñan de ABALAR recibirán tamén as cualificacións a través da aplicación a partir das 15:00 horas do día que lles corresponda, co que, se non teñen que devolver libros do Fondo, non terán necesidade de vir ao centro a recoller os boletíns impresos se así o desexan.

 HORARIOS DA ENTREGA DE NOTAS E
DA DEVOLUCIÓN DE LIBROS DO FONDO 2019-20

XOVES DÍA 25 DE XUÑO
CURSOPROCEDEMENTOHORARIO
1º BACH.Entrega de boletíns de cualificación09:00 horas
4º ESO AEntrega de boletíns de cualificación10:00 horas
Devolución dos libros do fondo10:15 horas
4º ESO B Entrega de boletíns de cualificación10:45 horas
Devolución dos libros do fondo11:00 horas
1º ESO A Entrega de boletíns de cualificación11:30 horas
Devolución dos libros do fondo11:45 horas
1º ESO B Entrega de boletíns de cualificación12:15 horas
Devolución dos libros do fondo12:30 horas
1º ESO C Entrega de boletíns de cualificación13:00 horas
Devolución dos libros do fondo13:15 horas

 

VENRES DÍA 26 DE XUÑO
CURSOPROCEDEMENTOHORARIO
3º ESO AEntrega de boletíns de cualificación10:00 horas
Devolución dos libros do fondo10:15 horas
3º ESO B Entrega de boletíns de cualificación10:45 horas
Devolución dos libros do fondo11:00 horas
2º ESO A Entrega de boletíns de cualificación11:30 horas
Devolución dos libros do fondo11:45 horas
2º ESO B Entrega de boletíns de cualificación12:15 horas
Devolución dos libros do fondo12:30 horas
2º ESO C Entrega de boletíns de cualificación13:00 horas
Devolución dos libros do fondo13:15 horas

NOTA: as persoas que non devolvan os libros do Fondo no horario sinalado, poderán facelo entre o 1 e o 7 de xullo solicitando unha cita previa a través do teléfono do centro.

FONDOLIBROS 2020-21

FONDO SOLIDARIO
DE LIBROS DE TEXTO (ESO)

(Resumo)

Aberto prazo para a presentación de solicitudes de participación no
Fondo solidario de libros de texto para cursos de ESO (2020-2021)

Descargar información

*          *          *

PRAZO
do 20 de maio ao 19 de xuño

LUGAR
na Secretaría do centro ou a través da sede electrónica da Consellería de Educación (con certificación dixital)

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 • Fotocopia do DNI ou NIE de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
   
 • Documentación complementaria (a que lle corresponda a cada un):


a) Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables. No caso de que non haxa Libro de familia, que o pai e ani ou titor ou titores carezan de DNI e NIE, certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia.

b) En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor. 

c) Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DESTE CURSO

A devolución dos libros deberá efectuarse antes do 7 de xullo (agás alumnado con materias pendentes para setembro). A Consellería de Educación está a preparar unha guía para a súa devolución respectando os límites impostos polas fases de desescalada. Unha vez recibidas as instrucións, trasladarase ás familias o procedemento de acceso ao centro e recollida dos libros

CONVOCATORIA DO FONDO LIBROS PARA O CURSO 2020-21

FONDO LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR
(CURSO 2020/21)

Normativa legal

Prazos de solicitude e presentación

Documentación necesaria

Listaxes provisionais e definitivas

*     *     *

     Publícase a orde da Consellería na que se establecen as bases e prazos para a solicitude do Fondo solidario de libros de texto e para a solicitude de axudas para adquisición de libros e material escolar para alumnado de ESO no vindeiro curso.

Normativa legal

A normativa legal pola que se rexirá todo o procedemento é a indicada na Orde do 12 de maio de 2020 [DOG do 19 de maio] que se pode consultar completa no enlace de abaixo. Inclúese ademais un extracto da mesma orde coa información máis relevante para as familias e as instrucións para os centros de ensino sobre a organización e tramitación do procedemento do Fondolibros.

Volver a inicio


Prazos de solicitude

 • Alumnado con reserva de praza no centro: o prazo de solicitude iníciase o día 20 de maio e remata o día 19 de xuño.
 • Alumnado de incorporación tardía: o alumnado que deba incorporarse ao centro fóra do prazo ordinario disporá dun mes de prazo para solicitar o Fondolibros contado a partir da formalización da súa matrícula. En ningún caso se tramitarán solicitudes con posterioridade ao 31 de marzo de 2019.
 • Alumnado que repita 4º de ESO e aquel que non obteña praza en FPBásica: se non tivese presentado solicitude de participación no fondo solidario no prazo ordinario, tamén poderá presentala no prazo de un mes desde a formalización da matrícula.


Lugares de presentación

 • Vía electrónica. As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros da Consellería de Educación a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • No propio centro de ensino. Tamén poderán presentarse cubertos no centro de ensino no que estea admitido ou teña reserva de praza en horario de atención de secretaría (mañás de 09:30 a 13:30 horas).
 • Rexistros oficiais. Poderán presentarse as solicitudes en calquera rexistro oficial dos establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Volver a inicio


Documentación

 • Formularios dos Anexos I e II da Orde cubertos.
 • Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar para resolver posibles dúbidas nos datos dos formularios.
 • Documentación complementaria que corresponda da que se indica no Artigo 12 da Orde. A saber:

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando outros medios (sentenza xudicial de separación ou divorcio, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor/ certificado ou volante de convivencia/ informe de servizos sociais).
- Certificación do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
- Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
- Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
- Resoución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en sitación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
- Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou de órgano equivalente do concello onde resida a familia, no cado de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Volver a inicio

Listaxes do Fondolibros

Listaxes provisionais. De acordo coas bases da convocatoria, publicaranse as listaxes da resolución provisional con data límite de 10 xullo do 2020. Téñase en conta que o alumnado pendente de examinarse en setembro que ten aínda os libros para preparar as probas de recuperación quedará excluído nas listaxes provisionais ata a súa devolución e posterior matrícula en setembro.
      Os participantes no proceso disporán de dous días para facer alegacións contra as listaxes provisionais.

 

Listaxes definitivas. Publicaranse con data límite de 14 de setembro do 2020.


INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS LISTAXES:
De acordo coas bases da convocatoria e coas instrucións da Consellería de Educación, as listaxes poderán consultarse unicamente a través da aplicación informática ou en persoa na Secretaría do centro. 

Volver a inicio

adorno

DEVOLUCIÓN DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE

Os libros de texto obtidos do fondo solidario ou a través das axudas para material escolar no curso 2019-20 deberán devolverse no centro en bo estado antes do 7 de xullo. Para o alumnado que deba examinarse en setembro, a secretaría habilitará os medios para que poida dispor dos libros necesarios durante o verán ata o día 9 de setembro, data máxima para a súa devolución. A non devolución de TODOS OS LIBROS PRESTADOS implicará a perda automática do dereito ao fondo no curso seguinte.

Volver a inicio

Distribuir contido


by Dr. Radut