Queremos informar ao alumnado participante e ás súas familias que, debido á situación actual de pandemia, os socios participantes no proxecto UMBRELLA decidimos pospoñer a mobilidade en Meira, prevista para mediados de outubro de 2020, ata unha data aínda por determinar.

De cara ao curso que ven, a Comisión Europea confirmou que van continuar os proxectos Erasmus+, en principio con actividades no centro e tamén virtuais, pero coa posibilidade de realizar mobilidades sempre que a situación sanitaria o permita.

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE ESO e 1º DE BAC E PENDENTES:

Luns 22 de xuño a partir das 9:20 horas

ENTREGA DE NOTAS:

Luns 22 de xuño ás 15:00 horas a través de ABALAR.

RECLAMACIÓNS.

Previa petición de cita telefónica para acudir ao centro: días 23 e 25 de xuño (de 10 a 14:00 horas)

 

AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE 2º DE BAC E PENDENTES DE 1º DE BAC:

Luns 8 de xuño ás 10:00 horas

ENTREGA DE NOTAS:

Luns 8 de xuño ás 12:00 horas por ABALAR.

RECLAMACIÓNS.

Previa petición de cita telefónica para acudir ao centro: días 10 e 11 de xuño ata as 14:00 horas

 

Tras consultar coa administración e tamén co alumnado de segundo de BAC, o equipo directivo e o profesorado do IES Pedregal de Irimia decidimos poñer en marcha un sistema de clases presenciais baixo demanda para as vindeiras semanas. Esta decisión está baseada na necesidade de manter unha serie de medidas de seguridade con respecto ás condicións de asepsia do centro, nas restricións sanitarias que poden afectar a parte do alumnado e do profesorado do centro, e tamén nas circunstancias familiares e laborais do alumnado e das súas familias.

O sistema funcionaría así:

  • O alumnado chamará por teléfono ao centro (982 870520) en horario de 9:30 a 13:30 amosando o seu interese por asistir ás clases que considere necesario dentro do horario do curso. Estas chamadas se realizarán como moi tarde o día lectivo anterior, pero poderán facerse con máis antelación.
  • Cando unha hora lectiva dunha data concreta chegue ao número máximo de ocupantes permitidos na aula, informarase ao alumno/a que esa clase xa está completa ese día e que non pode asistir. Ese número máximo variará en función do tamaño da aula.
  • Non se pasará lista, por entender que as familias dos menores de idade estarán ao corrente das clases presenciais dos seus fillos/as.
  • Si, polas circuntstancias que sexan, un alumno/a menor de idade ten que marchar antes de que remate a xornada lectiva, unha persoa responsable (pai/nai/titor/a legal) debe ir recollelo/la e firmar en secretaría o documento pertinente. Se o alumno/a é maior de idade deberá facer este trámite personalmente.
  • Se un alumno/a non ten unha clase por ausencia do profesor/a, poderá permanecer no espazo habilitado no centro con esa finalidade.
  • A finalidade das clases presenciais dependerá do profesorado que as imparte, pero poderán servir para repasar e ampliar contidos, ou para preparar a proba de ABAU.  

 

Ábrese o prazo para que as familias soliciten axudas para libros e material escolar e acceso ao fondo solidario da Xunta para alumnado de ESO
Prazo: 20 maio ata o 19 de xuño


NORMATIVAORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21
 
As  solicitudes poderán presentarse por vía electrónica empregando a aplicación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, ( https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B ), ou ben presencialmente nos propios centros docentes entregando os ANEXOS I e II e documentación complementaria.
-       Acceso ao ANEXO I e ANEXO II
-       Documentación a presentar

Distribuir contido