You are hereLocalización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado, Oferta educativa, Documentos do Centro, Equipo Directivo, Persoal non docente, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico

Localización, Dependencias, Organigrama, Secretaría, Consello escolar, Profesorado, Oferta educativa, Documentos do Centro, Equipo Directivo, Persoal non docente, PEC, RRI, Plan de Convivencia, PAT, Plan de Autoprotección, Proxecto Lector, Proxecto Lingüístico


PROCEDEMENTO PARA A RECOLLIDA DE LIBROS DO FONDO SOLIDARIO DA XUNTA DE GALICIA

ALUMNADO QUE SE MATRICULA EN 2º E 4º DE ESO PARA O CURSO 2015/2016

PRAZO PARA SOLICITAR OS LIBROS QUE SE PRECISAN: ATA O 8 DE SETEMBRO

-Cumprimentar este impreso descargable ou recollelo na secretaría do centro e entregalo na mesma secretaría.

- O día 11 será publicada a listaxe de libros asignados (preme no enlace) a cada alumno/a na páxina web do IES de Melide e no taboleiro de anuncios do centro.

-Os libros dispoñibles serán entregados o día 16 no IES de Melide, na presentación de curso dos distintos grupos co seu titor/a.

Servizo de comedor escolar

 

O centro oferta o servizo de comedor escolar ao alumnado de ESO.

Este alumnado distribúese atendendo aos dous turnos nos que teñen actividade lectiva polas tardes, o 1º ciclo da ESO ós mércores e o 2º ciclo da ESO os luns.

Dado que o IES de Melide non conta con locais axeitados, o servizo préstase no CEIP nº 1 de Melide, realizando o traslado mediante transporte escolar.

A atención deste alumnado mentres non empezan as clases da tarde corre a cargo de persoal docente do IES de Melide.

A intervención do Centro irá dirixida cara a unha estructuración dos diferentes momentos, organizar o grupo de comensais (nas mesas e no tempo libre) e levar a cabo actividades que fagan deste tempo un espacio educativo.

Entre os obxectivos a conseguir destacamos:

- Adquirir hábitos que permitan unha alimentación equilibrada e saudable.

- Adquirir hábitos de comportamento social na mesa sobre hixiene e orde.

- Desenvolver unha actitude participativa cara as actividades que se organicen: estudo, lectura, internet, etc.

- Coñecer diferentes recursos que enriquezan o tempo libre do alumnado.

IES DE MELIDE

 

EQUIPO DIRECTIVO                           

 

REPRESENTANTES DO EQUIPO DIRECTIVO

Ana Esperanza Villar Romarís (Directora)

María de la Cruz Concheiro Cao (Vicedirectora)

Mª Jesús Fernández Santiso (Xefa de Estudos)

Javier Iglesias Varela (Xefe de Estudos - Adultos)

Eloy Trastoy Vázquez (Secretario)

  

REPRESENTANTES DO CONSELLO ESCOLAR 

 

REPRESENTANTES DO EQUIPO DIRECTIVO

Ana Esperanza Villar Romarís (Directora)

Mª Jesús Fernández Santiso (Xefa de Estudos)

Javier Iglesias Varela (Xefe de Estudos - Adultos)

Eloy Trastoy Vázquez (Secretario)

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

José Manuel Rodríguez Bouza

Marta González Costoya

Ádega Mariña Andrade Freire

Margarita Quintela Gómez

Juan Manuel Blanco Väzquez

 

 

REPRESENTANTES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS

Luís Soto

REPRESENTANTES DO ALUMNADO

Icía García Carregal

Jorge Parrado Pereiro

Adrián Pumar 

Lucas Veiga Mosteiro

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS DE ALUMNOS/AS

Mari Carmen Pardo Prieto

Juan Carlos Pérez Castro

Mª Socorro Cea Vázquez

REPRESENTANTE DO CONCELLO

Mª Jesús Iglesias

REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS/AS

 

   

PROFESORADO 

 

Domínguez Mariño, Ramón

BIXE

 

BIXE

 

BIXE

López Blanco, Jesús

DEB

 

DEB

López Vázquez, Carlos

ECO

Castañeda Cid, Arturo

EF

           EF

Vázquez Vilariño, Jesús

EF

Quintela Gómez, Margarita

FIL

Vázquez García, María Dolores

FIL

 

FIQU

Penas Tallón, Cristina 

FIQU

García Carballo, Xan

FIQU

 

FIQU

González Costoya, Marta

FR

Losada Soto, Susana

GRE

Manteiga Gómez, Mª Dolores

ING

Andrés Casal, Amelia

ING

 

ING

 

ING

 

ING

 

ING

Vilariño Mato, Eva María 

LAT

Llenderrozas Ron, Paula 

LCL

Concheiro Cao,María de la Cruz.

LCL

López Crespo, Santiago Antonio

LCL

 

LCL

 

LGL

Salgado López, Angeles

LGL

Souto Vázquez, Manuel

LGL

Veiga García, Francisco Manuel

LGL

 

MAD

Fernández Jiménez, José

MAD

Iglesias Varela, Javier

MAD

López Martínez, Fernando

MAD

 

MAD

 

MAD

.

MAT

 

MAT

 

MAT

 

MAT

Soto Navaza,María del Carmen.

MAT

Trastoy Vázquez, Eloy

MAT

Canoura López, David

MUS

Fernández Guzmán, Belén

MUS

Parada Gañete, Ana

ORI

Andrade Freire, Adega Mariña

POR

 

PT

Pazos Iglesias, Ana María

PT

Fernández Santiso, María Jesús

REL

Monterroso Mejuto, Manuel

REL

 

TEC

 

TEC

Villar Romarís, Ana Esperanza

TEC

 

XEHI

Rodriguez Bouza,José Manuel.

XEHI

Juan Manuel Blanco Vázquea

XEHI

Exposito Salgado, Noelia

XEHI

 

 

Ensinanzas

A rede de centros da Consellería de Cultura, Educación e O.U. defíneo como un centro de liña tres para a ESO (incluíndo os programas para a mellora do aprendizaxe) e con dúas modalidades de Bacharelato.  O resto da oferta educativacomplétase actualmente cun Ciclo de Formación Profesional de grao medio de  Carpintaría e Moble, oferta de Formación Profesional Básica no perfil de Carpintaría e Moble, un grupo de EBI (Ensinanzas Básicas Iniciais), un grupo de Educación Secundaria para as Persoas adultas (ESA), ademais dunha ampla oferta na aprendizaxe da lingua inglesa. Actualmente, esta oferta componse de catro grupos de potenciación de Linguas estranxeiras: dous grupos de CUALE-alumnos/as, un grupo de CUALE-profesores/as e dous grupos do programa THAT´S ENGLISH, no nivel B1 e B2 do MECR (Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas). 

     O horario xeraldo centro distribúese da seguinte maneira: 

    Os períodos lectivos teñen, de regra, unha duración de 50 minutos. Entre cada dous períodos lectivos só existe o tempo mínimo necesario para permitir o desprazamento do profesorado e/ou do alumnado á aula respectiva.

     As actividades estritamente académicas desenvólvense da seguinte maneira:

a) O alumnado de ESO e Bacharelato  asiste a clase desde as 08:40 h. ata as 14:15 h. todos os días da semana. O alumnado de 3º e 4º niveis de ESO e de Bacharelato acode tamén en horario de tarde, os luns, desde as 16:20 h. ata as 18:00 h., e os cursos do 1º e 2º de ESO os mércores desde as 16:20 h. ata as 18:00 h. 

b) O alumnado do Ciclo Formativo de Grao Medio de Carpintaría e Moble e FP Básica, acode ó Centro desde as 08:40 h. ata as 14:15 h. todos os días. Os luns e mércores o alumnado do Ciclo acode tamén en horario de tarde entre as 15:30 e 18:00 h. para completar un total de seis períodos lectivos, mentres que o alumnado de FP Básica ten clase so o mércores pola tarde en horario de 16:20 a 18:00.

Respecto ó alumnado de segundo curso do Ciclo Formativo de Grao Medio, sinalar que o seu calendario para o curso 2018- 2019 axustarase ó calendario escolar vixente e dedicará o terceiro trimestre á realización do módulo de Formación en Centros de Traballo.  

c) O alumnado que segue os estudos da ESA (Módulos 3 e 4) asiste a clase pola tarde  de luns a xoves en horario de 15.30 a 20:00 horas.

d) O alumnado de EBI Nivel I asiste ao centro en horario de 11:45 a 13.25h os luns e martes; e en horario de 10:20 a 12.35h os xoves e venres.

e) As actividades lectivas do programa CUALE-Inglés , desenvólvense os martes, mércores e xoves entre as 16.20 e 19.10.

f) O horario das actividades do programa That´s English sitúase os luns en horario de 18.00 a 20.45h.  

g) O alumnado  de ESO,  Bacharelato e Ciclo Formativo conta  cun período de lecer de 35 min. O alumnado de ESA, e CUALE dispoñen dun recreo de 20’ entre as 18.00 e 18.20 horas.

h) As actividades lectivas da sección da EOI de Melide para as ensinanzas de Básico A2, intermedio B1 e intermedio B2.1 desenvólvense os luns, martes, mércores e xoves en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Con atención a criterios educativos aprobados polo Claustro e tendo en conta a normativa vixente, o alumnado que cursa estudos post-obrigatorios podeabandonar o recinto escolar no recreo, sempre e cando sexa maior de idade ou ben aínda sendo menor de idade os seu proxenitores autoricen por escrito a súa saída.Este procedemento deberá estar aprobado en Consello Escolar e incluído NOF.

Os luns e mércores, días nos que o alumnado de 3º e 4º de ESO e Bacharelato e de 1º e 2º de ESO respectivamente teñen clase pola tarde, as portas do centro permanecerán pechadas desde as 15:30 h. ás 16:10 h.. O motivo de estes peches non é outro que “ forzar “, en certa medida, a puntualidade do transporte.           

CADRO DE HORARIOS

 

 

ESO - BAC – FP Básica CFMad - EBI

 

ESA 

CUALE -That's English

 

LUNS a VENRES

 

LUNS a  XOVES

 

1ª h.

08:40

09:30

 

7ª h.

15:30

16:20

 

2ª h.

09:30

10:20

 

8ª h.

16:20

17:10

 

3ª h.

10:20

11:10

 

9ª h.

17:10

18:00

 

RECREO

11:10-11:45

 

RECREO

18:00-18:20

 

4ª h.

11:45

12:35

 

10ª h.

18:20

19:10

 

5ª h.

12:35

13:25

 

11ª h.

19:10

20:00

 

6ª h.

13:25

14:15

 

12ª h.

20:00

20:50

TARDE

 

TARDE

 

1ºESO – 2ºESO

CFMad

 

3ºESO - 4ºESO           BAC - CFMad

 

 

 

 

MÉRCORES

 

LUNS

 

 

 

 

7ª h.1

15:30

16:20

 

7ª h.1

15:30

16:20

 

 

 

 

8ª h.

16:20

17:10

 

8ª h.

16:20

17:10

 

 

 

 

9ª h.

17:10

18:00

 

9ª h.

17:10

18:00

 

 

 

 

                           

                          Só o Ciclo Formativo.                          

AS NOSAS CREACIONS

Radio na Biblio

CALENDARIO

Distribuir

Distribuir contido