You are hereLatín

Latín


MARIÑA FERREIRO 1º PREMIO TRADUCIÓN TEXTOS LATINOS

Mariña Ferreiro, alumna de 2ºBACH, foi a gañadora da Olimpíada de Traducción de Galicia organizada pla SEEC (Sociedade Española de Estudos Clásicos). Onte día 25 de abril, e coincidindo coa celebración dos III LUDI COMPOSTELANI,  foille entregado o primeiro premio. Noraboa Mariña!!

mariña ferreiro

Departamento de Latín

Profesorado

Mª Teresa Alonso San Gregorio

Xefatura de departamento

Mª Teresa Alonso San Gregorio

Programación

Extráctanse  os Criterios de Avaliación e os Contidos Mínimos

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 4º ESO 

 

 • Identificar en textos traducidos de autores clásicos e modernos , aspectos históricos ou culturais
 • Distinguir nas diversas manifestacións literarias e artísticas a mitoloxía clásica e recoñecer no patrimonio arqueolóxico as pegadas da romanización
 • Aplicar as regras básicas de evolución fonética a étimos latinos que dean orixe a termos romances e establecer a relación semántica entre palabras patrimoniais e cultismos
 • Identificar compoñentes de orixe grecolatina en palabras da linguaxe cotiá  e no vocabulario técnico e científico
 • Recoñecer latinismos e locucións latinas incorporadas á linguaxe habitual
 • Recoñecer os elementos morfolóxicos e as estructuras sintácticas elementais da lingua latina e comparalos cos da propia lingua
 • Tradución de textos breves e sinxelos  e exercicios de retroversión
 • Saber elaborar un traballo temático sinxelo sobre calquera aspecto da cultura romana  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 1º BAC


 • Identificar, en textos latinos sinxelos, orixinais ou elaborados, os elementos básicos da morfoloxía regular e da sintaxe da frase.
 • Traducir textos breves latinos, preferentemente narrativos.
 • Recoñecer no léxico do galego e castelán as palabras de orixe latina e analizar  a sua evolución fonética, morfolóxica e semántica.
 • Realizar a operación inversa á anterior: dada unha palabra latina, indicar a derivada galega e castelá, explicando as principais regras de evolución fonética.
 • Identificar os aspectos mais importantes da historia do pobo romano e  recoñecer as pegadas  da cultura romana en diversos aspectos da civilización actual.   

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2º BAC

 

 •  Identificar e analizar en textos latinos os elementos da  morfoloxía regular e irregular e da sintaxe da oración simple e composta. 
 • Traducir, coa  axuda  do  dicionario,  textos  latinos  de  certa complexidade, en verso ou prosa dos autores do programa; Eutropio e Fedro. 
 •  Relacionar elementos constitutivos  do latín  (especialmente morfolóxicos e léxicos) cos da lingua galega e castelá. 
 • Coñecer e saber usar as principais expresións latinas ou latinismos e recoñecer topónimos de orixe latina. 
 • Saber explicar os rasgos diferenciadores dos xéneros literarios latinos propostos e coñecer aos autores sinalados e as  obras de lectura. 

 

Contidos mínimos

 

CONTIDOS MÍNIMOS LATÍN 4º ESO

 

 • O latín, lingua flexiva: o caso, clases de palabras 
 • Tradución de textos curtos e sinxelos en lingua latina
 • Principais regras de evolución fonética do latín ao castelán e ao galego. Palabras patrimoniais e cultismos
 • Principais formantes de orixe latina; significado etimolóxico das palabras
 • Principais latinismos utilizados na linguaxe habitual
 • O marco xeográfico e histórico da sociedade romana.  Gallaecia e o resto de Hispania
 • As pegadas materiais da romanización.
 • As institucións e a vida cotiá romana
 • Os temas mitolóxicos na literatura e nas artes plásticas

CONTIDOS MÍNIMOS DE LATÍN 1º BAC

 

 • O indoeuropeo e o latín
 • Breve historia da lingua latina: latín arcaico, clásico e vulgar
 • Abecedario, pronunciación e acentuación
 • Flexión nominal, adxectival, pronominal e verbal. Formas non flexivas
 • Sintaxe dos casos. Uso das preposicións mais frecuentes
 • A   estrutura  da  oración.  A  concordancia  de palabras. Oracións  simples  e compostas
 • Comparación de estruturas entre o latín o galego e o castelán
 • Coordinación, subordinación, xustaposición. Conxuncións subordinantes máis frecuentes.
 • Análise morfosintáctico e tradución de textos
 • Aprendizaxe de léxico latino e principais prefixos e sufixos de orixe latina
 • Nocións  de evolución fonética, morfolóxica e semántica do latín ó castelán e ó galego
 • Principais expresións latinas incorporadas á linguaxe habitual
 • Breve historia de Roma. Organización política e social. As maxistraturas
 • As clases sociais. A relixión e o exército
 • A educación, a familia e os espectáculos
 • O Dereito romano e a súa pervivencia 

CONTIDOS MINIMOS DE LATÍN 2º BAC

 

 • Revisión   da  flexión  nominal,  adxectival  e  pronominal.  Formas  menos usuais e  irregulares
 • Revisión da flexión verbal regular.Verbos irregulares e defectivos
 • Morfosintaxe das formas nominais do verbo
 • Afondamento no estudo da sintaxe dos casos
 • A  oración composta: coordinación  e subordinación: nexos. Afondamento   no análise e na traducción dos textos en  especial,   dos autores propostos: Eutropio e Fedro
 • Formación de palabras con prefixos, sufixos e lexemas de orixe latina
 • Expresións latinas incorporadas á linguaxe habitual
 • Principais topónimos galegos ou casteláns de orixe latina
 • Transmisión da literatura clásica.
 • Os xéneros literarios  latinos e a súa influencia nas manifestacións posteriores artísticas e literarias
 • Literatura: a poesía épica (Virxilio e Ovidio), a poesía lírica (Horacio e Catulo), a historiografía (Livio) a oratoria (Cicerón e Tácito) e o teatro (Plauto)
 • Características diferenciadoras entre o latín o castelán e o galego

Libros de texto

Latín 1º de Bac de J.L. Navarro González e J.M. Rodríguez Méndez.

 Edit. Anaya. ISBN  978-84- 667- 7334 – 8 

Escola Oficial de Idiomas

AS NOSAS CREACIONS

CALENDARIO

Radio na Biblio

Distribuir

Distribuir contido