Recursos educativos do 16/5 ao 31/5

A continuación recóllese a planificación do profesorado do centro para o período comprendido entre o 16 e o 31 de maio de 2020. Lembrade que todo o profesorado ten como mínimo un correo electrónico para preguntar todas as dúbidas que teñades. Antes de empezar a facer nada, debedes sempre ver o que planifica o voso profesorado e organizalo, e despois xa descargaredes e faredes as distintas actividades. Se enviades as vosas tarefas ao profesorado, intentade que sexa nun único arquivo pdf, e non varias fotos da mesma tarefa. Na web tedes un titorial para ver como se coverten varias fotos en un arquivo pdf. As fotos teñen que ter una calidade mínima para podelas ver, e deberán ser tomadas a ser posible coa orientación vertical do teléfono. Evitade a resolución máxima nas fotos, pois senón pesará moito máis ese arquivo pdf, e pode suceder que non o poderedes enviar.

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTEO alumnado de 2º curso de Bacharelato poderá volver ás aulas a partir do vindeiro 25 de maio.  Este alumnado debe estar atento ao novo horario que se porá para garantir as medidas sanitarias adecuadas.

O resto do alumnado doutros cursos, e as súas familias, deberán prestar especial atención a partir do 25 de maio, pois pode suceder que a Consellería de Educación permita, en datas posteriores, o regreso deste alumnado ás aulas. Neste caso, daríase prioridade a aquel alumnado que necesiten algún tipo de reforzo ou recuperación.

Para esta situación de volta ás aulas estableceríase un protocolo en canto a medidas de hixiene, que deberán ser respectadas por todo o alumnado, para poder acceder ao centro.

 

Profesorado do IES Lama das Quendas:

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

        Xadrez: Exercicios-xaque-xadrezEnlace para practicar o xogo do xadrez: https://www.chess.com/es/drills

        Programación 2º ESOProposta de proxecto 3ª avaliación

        Tecnoloxía 3º ESO: Solución boletín tema 4Boletín exercicios repaso tema 4, Solución boletín vistas tema 2-3

        Tecnoloxías da Información e Comunicación IIBoletín exercicios repaso II

 

 

           

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

 

              Matemáticas 2º ESO:  Repaso 2ª avaliación tarefa 1, Repaso 2ª avaliación tarefa 2

              Matemáticas II 2º BAC A/B: ABAU modelo exame 2020  

                                                            

 

 

              Matemáticas 1º ESO: ÁlgebraFraccionesNúmeros decimalesPorcentajes

        Matemáticas académicas 3º ESO B: Ecuaciones y sistemasFactorizarPolinomios

        Matemáticas aplicadas 4º ESO A/B: PolinomiosPorcentajesProporcionalidad compuesta

        Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I 1º BAC: Continuidadfunciones cuadráticasLímitesRepresentar

 

              Matemáticas 1º ESO agrupamento: Tarefa 18-22 maio, Tarefa 25-29 Mayo

              Matemáticas académicas 3º ESO A: Tarefa 18-22 maio, Tarefa 25-29 Mayo

              Matemáticas académicas 4º ESO: Tarefa 20-25 maio, Tarefa 26-31 Mayo

 

          Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II 2º BAC: 

          Matemáticas aplicadas 3º ESO A: Tarefas

  

DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ

 

               Agrupamento 1º ESO:  Repaso 2ª evaluación 

              3º ESO:  Repaso 2ª evaluación

              1º BAC:  Repaso 2ª evaluación

 

3º PMAR: Repaso 2ª avaliación

2º ESO Agrupamento Lingua Castelá: Repaso 2ª avaliación

2º BAC:  Novela posterior Guerra Civil

 

 

                  

                   Investigación e tratamento da información 2º ESO A/B:  Instrucciones y materiales para recuperarFicha 4

                   Ámbito lingüístico ESA (módulo II):  Ortografia signos de puntuación IIVerbo y elementos de enlace

                   Ámbito lingüístico  ESA (módulo IV):  Ortografia signos de puntuación II 

                   

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

 

 

 

      DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

 

 

 

     DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

 

 

                     1º ESO:    Actividades ampliación para os que aprobaron a 2ª avaliación

                                     Actividades repaso para os que suspenderon 2ª avaliación

                     4ºESO:     Actividades ampliación para os que aprobaron a 2ª avaliación

                                     Actividades repaso para os que suspenderon 2ª avaliación

 

Ámbito Social ESA módulo II:   Ficha traballo

Ámbito Social ESA móduloIV:   Ficha traballo 

 

                   

     DEPARTAMENTO DE MÚSICA

 

                  Linguaxe e práctica musical 1º BAC:  Apuntamentos 

 

2º ESO:  Actividades

3º ESO:  Actividades

 

     DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN

 

 

      DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

 

                            Guías:  Consejos para estudiar desde casaGUÍA PARA FAMILIASGUÍA ACOMPAÑAMENTO NA CASAGESTIÓN EMOCIONAL

                Información:  AVANCE INFO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,  PRUEBAS ACCESO UNIVERSIDAD PARA EL GRADO DE ACTIVIDAD FISICA   

                                  ORIENTACIÓNS VOCACIONAIS ALUMNADO 2º BACHARELATO

                                  ORIENTACIÓNS VOCACIONAIS 4º ESO E MÓDULO IV ESA

                                  Convocatoria ordinaria ABAU 2020
                                  Resumo convocatoria ordinaria 2020
                                  Resumo DATAS Convocatoria ordinaria da ABAU 2020
                                  Guía estudios superiores La Voz de Galicia
                                  Cómo reclamar as notas da ABAU 2020

           

 

   DEPARTAMENTO DE INGLÉS

     Blog do departamento de Inglés

  

          2º Bach:  horseUBER 

          Inglés ESA (Módulos II e IV): Famous Places in LondonWales Quizz

          Inglés ESA ( pendentes Módulo III ):  DIRECTIONS +PREPOSITIONSDIRECTIONS 1

 

 

 

    DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA

 

                     3º ESO B:   Comprensión lectora "O signo dos catro",  Exercicios de repaso da segunda avaliación

                            

Portugués 1º, 2º, 3º ESO:  PDF

2º BAC: Poesía s. XX e XXI ,  Prosa s. XX e XXI

 

                 1º ESO:  traballo 1º ESO

                 2º ESO:  traballo 2º ESO

                4º ESO:  traballo 4º ESO

                1º BAC:  traballo 1º BAC

   

DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

                  Ciencias 1º ESO:  Repaso-Reforzo-Recuperación 2ª avaliaciónAs plantas de Galicia

                  Ciencias 3º ESO:  REPASO-RECUPERACIÓN 2ª AvaliacionTraballo-Drogas

     Cultura Científica 1º BAC:  Apuntamentos

                   Bioloxía 1º BACRepaso 2ª avaliaciónAmpliación temario

               

  

   

             Ámbito Científico Tecnolóxico-ESA (Módulo II e IV):   Repaso módulo IIRepaso módulo IV

            

 

 

     DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

 

 

3º PMAR:  Tarefa

4º ESO:  Tarefa

Química 2º BAC:  Tarefa

 

 

     DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

 

           2º ESOCondición físicacuestionario

           4º ESO: Condición físicacuestionario

           1º BAC: Deporte Adaptado

 

              1º ESO: Deporte Covid IDeporte Covid II

              3º ESO: Deporte Covid IDeporte Covid II

              

 DEPARTAMENTO DE DEBUXO

 

                Plástica 3º ESO:  Repaso e reforzo

                Plástica 4º ESO:  tarefas

                Debuxo 1º Bac:  tarefas

         Técnicas de Expresión Gráfico Plástica: Tarefas

 

 

 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

 

                        

  

DEPARTAMENTO DE LATÍN-GREGO

  

                   1º BAC LATÍN I: La voz pasivaSolucionario-Verbos en voz pasiva