Recursos departamentos

Material para os departamentos

Neste apartado os profesores e as profesoras poden descargar todo tipo de material (impresos, plantillas, etc...) para realizar as súas funcións.

ACTIVIDADE DOCENTE EN XERAL

 

 

PROXECTO LECTOR

 

 

PLAN T.I.C.

 

PLAN DE CONVIVENCIA

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Todos os documentos de carácter administrativo (Solicitude envío nómina por correo electrónico, solicitude permiso/licenza Delegado/a Educación, solicitude permiso/licenza Director/a, solicitude permiso asistencia actividades de formación, etc...) encóntranse no bloque Secretaría>Impresos.