Reserva de praza/Matrícula

Procedemento de reserva de praza

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO

 RESERVA DE PRAZA

 Como norma xeral a solicitude de reserva formalizarase nas seguintes datas:

  • Reserva para cursar 1º , 2º, 3º e 4º de ESO e Bacharelato de alumnado procedente do centro ou de centros adcritos: Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro de cada ano, presentando o impreso de reserva . A nivel de funcionamento interno do centro, tamén se poderá pedir ao alumnado un impreso onde se indique a preferencia das materias que desexa cursar para o curso de reserva. Para iso presentará ou ben o impreso de ESO ou o impreso de 1º de Bacharelato ou o impreso de 2º de Bacharelato, segundo corresponda.
  • Reserva para cursar 1º, 2º, 3º e 4º de ESO e Bacharelato de alumnado doutros centros: Do 1 ao 20 de marzo de cada ano. Presentarase o impreso de admisión correspondente.

MATRÍCULA

A matrícula farase a partir da entrega de notas en xuño e, xeralmente ata o 10 de xullo para o alumnado que teña todo aprobado na convocatoria de xuño. Para o alumnado que teña exames de recuperación en setembro será do 1 ao 10 de setembro (despois da avaliación).

A documentación necesaria para a formalización da matrícula recollerase na conserxería do centro.

 

ENSINANZAS BÁSICAS DE EDUCACIÓN PARA PERSOAS ADULTAS

As ensinanzas de adultos están reguladas pola Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23/07/2008).

 

RESERVA DE PRAZA

Como norma xeral a solicitude de reserva formalizarase entre o 1 e o 15 de xuño presentando o anexo VIII da orde anterior.

MATRÍCULA

Ensinanzas básicas iniciais: O día 1 de setembro procederase a abrir o prazo de matrícula e permanecerá aberto todo o curso.

Ensinanzas básicas de educación secundaria. Existirán dous períodos:

  • Entre o 1 e o 12 de setembro para o primeiro cuadrimestre.
  • Ata o 15 de xaneiro para o segundo cuadrimestre.

A documentación necesaria para a formalización da matrícula recollerase na conserxería ou secretaría do centro.

 

PROGRAMA CUALE-ENSINANZA DE IDIOMAS

O Programa CUALE está regulado pola Orde de 12 de maio de 2011(DOG 20/05/2011) pola que se establece o programa de cursos para a formación complementaria da aprendizaxe de linguas estranxeiras nos institutos de ensino secundario.

Este tipo de ensinanza está dirixido a rapaces e rapazas que cursen 3º de ESO (curso de formación para acadar o nivel A1), 4º de ESO (curso de preparación para acadar o nivel A2), e Bacharelato e ciclos formativos de formación profesional específica de grado medio ou superior (curso de formación para acadar o nivel B1 ou B2 segundo proceda). No noso centro impártese o Inglés.

A preinscripción farase do 1 de xuño ao 15 de xuño, presentando o impreso de solicitude e o DNI do alumno/a. A matrícula formalizarase no mes de setembro por rigurosa orde de preinscripción. Para acceder ao nivel A2 terá prioridade o alumnado matriculado no A1 durante o curso anterior.