Proxecto educativo

Documento que sirve de marco de actuación para toda a comunidade educativa.

Proxecto educativo do I.E.S. Lama das Quendas

O Proxecto educativo do I.E.S. Lama das Quendas de Chantada debe servir para reflectir a autonomía do centro e establecer un marco de actuación para os membros da comunidade educativa, e o seu desenvolvemento e cumprimento dependerá da responsabilidade de todos/as.

Está formado polo documento propiamente dito, e por uns anexos que o complementan.

Proxecto educativo de centro (Xuño 2019).

ANEXOS

Tamén forman parte do proxecto educativo do centro os proxectos E-Dixgal, Abalar e o plan Proa.

 

Proxecto E-Dixgal

Co obxectivo de pór en marcha o libro dixital nos centros educativos galegos, o proxecto E-Dixgal arrancou no curso 2014/2015 na comunidade autónoma de Galicia.

No IES Lama das Quendas comezou no curso 2018/2019, presentando o seguinte proxecto: Proxecto E-Dixgal (Xuño 2018).

Profesorado e alumnado dos centros implicados desenvolven a súa actividade educativa diaria nun entorno virtual de aprendizaxe que lles vai permitir acceder a contidos dixitais para 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO. Os docentes poden elaborar a súa propia “mochila dixital” seleccionando a través da plataforma dixital os contidos formativos e podendo incorporar os materiais complementarios que desexen, así como contidos de elaboración propia.

O alumnado pode acceder ao material seleccionado polo profesorado tanto a través dunha conexión a internet (modo online) como dende o seu netbook (modo offline). Deste xeito, garántese que os alumnos e as alumnas que non dispoñan de conexión a Internet desde as súas casas, poidan seguir o curso sen dificultade.

Mais información en: Proxecto E-Dixgal.

 

Proxecto Abalar

Abalar é un proxecto da Consellería de Educación de Galiacia, que se engloba dentro do proxecto Escuela 2.0 do goberno central, co obxectivo dda plena integración das TIC na práctica educativa.

Abalar é unha estratexia educativa global que impusa un cambio no modelo educativo que se apoia na formación do profesorado e na modernización do ensino. Recolle os recursos actuais e os incrementa para acadar unha resposta as necesidades educativas actuais e do futuro.

Podedes consultar mais información en: Proxecto Abalar

 

Contratos PROGRAMA- PROA

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria vén desenvolvendo desde o curso 2005-2006 o Plan PROA (Programa de Reforzo, Orientación e Apoio). O programa pretende potenciar a aprendizaxe e o rendemento escolar do alumnado. O noso centro foi seleccionado este curso para comezar co plan PROA, na modalidade de acompañamento que está dirixida ao alumnado que presenta dificultades académicas, como por exemplo ausencia de hábitos de traballo, aprendizaxe deficiente das áreas instrumentais, etc.

O alumnado que o necesite terá transporte escolar gratuíto.

O programa completo podedelo consultar en: Plan Proa