Oferta educativa

Ensinanzas no I.E.S. Lama das Quendas

No cadro seguinte móstranse as distintas ensinanzas que se poden cursar no centro:  

ENSINANZA

CURSOS

Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.)

Primeiro

Segundo

Terceiro

Cuarto

Bacharelato

Ciencias

Humanidades e Ciencias Sociais

Educación de Adultos

Formación inicial básica

Nivel I

Nivel II

Educación Secundaria

Programa Cuale

Cuale-ESO

Nivel A1 (3º E.S.O.)

Nivel A2 (4º E.S.O.) 

Nivel B1 (Bacharelato) 

Nivel B2 (Bacharelato)

 

A organización e estrutura da E.S.O. e Bacharelato ven lexislada polo Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (D.O.G. Nº 120, 29-xuño-2015).        

 

A oferta das distintas materias na E.S.O. ven dada pola seguinte táboa:

 Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O.)  

 

En canto ao Bacharelato, o centro ten a seguinte oferta:

Primeiro curso de Bacharelato
 

 

Segundo curso de Bacharelato 

Referente ás ensinanzas de adultos estas están reguladas pola Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23/07/2008). No noso ofértase a formación inicial básica e a educación secundaria para adultos. A formación básica inicial estrutúrase en dous niveis, o primeiro deles correspondente ás habilidades instrumentais da lecto-escritura e do cálculo matemático, e o segundo nivel, dirixido á consolidación desas habilidades e á preparación para o acceso á educación secundaria para persoas adultas. A educación secundaria para as persoas adultas estrutúrase tamén en dous niveis, con recoñecemento académico en todo o estado.

            Por último, o centro tamén oferta ensinanza de idiomas (Inglés) para alumnos/as de 3º de E.S.O. (nivel A1) e 4º de E.S.O. (nivel A2) dentro do programa Cuale. Este tipo de ensinanza está regulada pola pola Orde de 1 de xuño de 2007 (DOG 12/06/2007) pola que se establece o programa de cursos para a formación complementaria da aprendizaxe de linguas estranxeiras nos institutos de ensino secundario.