Skip to Content

NOVAS

BECAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO (NEAE)

Prazo de solicitude: ata o 27 de setembro (inclusive)

Destinatarios:

FONDO LIBROS

O VINDEIRO LUNS COLGAREMOS AS LISTAS DE ADMISIÓN DEFINITIVAS PARA AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL, ASÍ COMO OS BENEFICIARIOS DO FONDO DE LIBROS. ADEMAIS, HABERÁ UNHA LISTAXE DAQUELES NENOS QUE TEÑEN QUE MERCAR LIBROS , POR ESTAR EXCLUÍDOS DO PRÉSTAMO 

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR

O PRAZO PARA FACER A SOLICITUDE DE COMEDOR ESCOLAR É DO 1 AO 9 DE XULLO, AMBOS INCLUSIVE. PÓDESE DESCARGAR O MODELO DE AUTODECLARACIÓN NO ARQUIVO ADXUNTO OU SOLICITALO NO COLEXIO.

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR.

 

Teñan en conta que para cubrir o modelo de autodeclaración a renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración da renda do exercicio 2020.

Polo tanto faranse as seguintes operación coa declaración do IRPF.

 

Casiña 435 + casiña 460 – casiña 595

 

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar.

 

O concepto  de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

 

CONCEPTO DE UNIDADE FAMILIAR

 

1.- No caso de matrimonio:

 

A unidade familiar está integrada polos cónxuxes non separados legalmente e se os houber:

 

 a).- Os fillos mennores, con excepción dos que, co consentimiento dos país vivan independientemente destes.

  b).- Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

  c).- Hai que ter en conta que a mayoría de idade acádase ao cumplir 18 anos.

 

 

 

 

En ausencia de matrimonio:

 

A unidade familiar está integrada polo pai ou pola nai e a totalidade dos fillos que convivan co pai ou coa nai e reúnan os requisitos da modalidade anterior.

 

Polo tanto, calquera outra agrupación familiar, distinta das anterirores, non constitúe unidade familiar a efectos do IRPF.

O número de membros da unidade familiar realizarase atendendo á  situación existente o dia 31 de decembro de cada ano.

 

Nas parellas de feito só un dos membros (pai ou nai) poden formar unidade familiar cos fillos que reúnan os requisitos anteriormente comentados.

O mesmo criterio é aplicable nos casos de separación ou divorcio con garda e custodia compartida.

 

LIBROS 2021- 2022

NO ARQUIVO ADXUNTO PODEDES CONSULTAR OS LIBROS DO VINDEIRO CURSO ACADÉMICO 2021- 2022.

PRAZOS PARA FONDO DE LIBROS E AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL.

 

PRAZOS PARA FONDO DE LIBROS E AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL.

ATA O 22 DE XUÑO: ENTREGAR OU ENVIAR SOLICITUDES

28 XUÑO: PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DA LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS: FONDO DE LIBROS E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL.

DO 29 AO 2 DE XULLO: RECLAMACIÓNS Á LISTAXE PROVISIONAL.

6 DE XULLO: PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA.

 ENTREGA DE VALES:  8 E 9 DE XULLO.

ENTREGA DO FONDO DE LIBROS: 9 DE SETEMBRO.

(O centro resérvase o dereito a cambiar as datas por posibles problemas derivados do uso da aplicación informática, do cal as familias serán oportunamente informadas).

 

MATRÍCULA 21- 22

O PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2021- 2022 É DO 20 AO 30 DE XUÑO, ÁMBOLOS DOUS INCLUSIVE. Agradecemos que se pode ser, se acuda ao centro a partir do 23 deste mes, en horario de 10 a 13 h, xa que as clases terán rematado.

PODEDES IMPRIMIR OS FICHEIROS ADXUNTOS, CUBRILOS E ENTREGALOS NO CENTRO OU RECOLLELOS DIRECTAMENTE NO COLEXIO.

UN DELES ESPECIFICA A DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR E UN RECADRO  A CUMPLIMENTAR DE TELÉFONOS DE CONTACTO.

AS TRES RESTANTES TEÑEN QUE SER CUBERTOS POR TÓDALAS FAMILIAS: autorización ou non da imaxe, ensino ou non de relixión e impreso de matrícula.

RECORDADE QUE A SOLICITUDE TEN QUE ESTAR ASINADA POR AMBOS PROXENITORES.

 

ABERTO O PRAZO DE AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL

Queremos informar de que está aberto o prazo para solicitar axudas para material (todos os niveis de primaria),  adquisición de libros (1º e 2ª) e para participar no fondo solidario de libros (3º, 4º, 5º e 6º).

Pódese presentar a solicitude de xeito telemático, na aplicación fondolibros da Xunta ou de xeito presencial. Obteranse os impresos descargando e imprimindo o arquivo adxunto . En caso de ter dificultade para isto, solicitarase a través dunha nota na axenda e serán enviados a través do alumnado. Deberán ser devoltos antes do 22 de xuño, en horario, preferiblemente de primeira ou última clase (agás o xoves a última). Recordade que hai que chamar para que saiamos abrir a cancela, que está sempre pechada.

Segundo a Orde 6 de maio, de 2021, as condicións son as seguintes:

Participación no fondo solidario de libros:

a) Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto.

b) Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) libros.

c) Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %: seis (6) libros con independencia da renda.

 A contía das axudas para adquirir libros de texto será:   Alumnado de 1º e 2º de EP:

1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €.

2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €.

Axudas para material:

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 50 €.

Renda per cápita da unidade familiar:

1. Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2019 entre o número de membros computables, tendo en conta que, computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

2. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2019, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

3. Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar.

Membros computables da unidade familiar

1. Para os efectos desta orde, terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

a) Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

b) Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

c) Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

d) Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

e) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

f) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/a alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

2. Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

3. Non terá a consideración de membro computable:

a) A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

b) O agresor nos casos de violencia de xénero.

4. En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2019, agás no relativo á violencia de xénero que se aplicará o disposto na lexislación específica.

Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente.

c). Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

Obrigas das persoas beneficiarias:

Devolver os libros de texto do fondo 2020-21 e telos conservado en bo estado. A falta de devolución destes será causa de exclusión da participación no fondo solidario.

 

Listaxe definitiva admision alumnado 21- 22

 

Están publicadas no portal do colexio as listas de admisión definitivas do alumnado do curso 2021- 2022.  Todos as solicitudes foron admitidas.

" A lectura marca un rumbo ; segue lendo para non perdelo"

    " A lectura marca un rumbo ;

    segue lendo para  non perdelo "

   Con motivo   da celebración  do Día  do Libro  , o 23 de abril ,  dende o Equipo da Biblioteca do CEIP  de Curtis , proponse  unha actividade para levar nos  patios  de recreo  destinados  a cada curso .

A  actividade   ten como preámbulo uns  versiños  nos  que se di o obxectivo da mesma que é : buscar un libro  nun determinado lugar do patio do colexio  seguindo unhas pistas .

Os  versiños  din así :

Un libro aquí , un libro alá , 

ai , búscao , ai , búscao !

ao teu redor  el andará ,

ai , búscao , ai búscao !

Preto de ti sempre estará, 

ai , búscao , ai búscao !

E moi lonxe con el irás .

Aí está ; xa o verás !!

 

Os libros  seleccionados para que os alumnos  busquen son:

Para  Infantil :  Los Tres Cerditos 

Para 1º  e 2º  de Primaria : Alicia en el País  de las Maravillas 

Para 3º e 4º  : O Principiño 

Para  5º e 6º : Don Quijote de la Mancha 

 

Agardamos  que os libros  sexan sempre unha boa compaña   e aprendamos con eles !!

O MAIOR TESOURO ESTÁ PRETO DE TI : BÚSCAO

Dende o CEIP de Curtis  considérase  que os alumnos  deben saír andar , pasear , coñecer o que teñen  no seu entorno .

Con motivo  da chegada da primavera e estando a piques de comezar as vacacións de Pascua , organizouse unha saída polo pobo durante os día 24 e 25 de marzo . Unha saída  por grupos e con sorpresa .

Os alumnos  sairán por cursos  e en horarios distintos  en busca  dos  "tesouros de Pascua " que estarán distribuidos polo pobo de Curtis : na Carballeira , na  feira  e na estación .

Chamamos " tesouros de Pascua  " os ovos  de Pascua  que , dende a Asociación de Comerciantes de Curtis fixeron chegar ao colexio  para participar  coa comunidade educativa  nesta actividade .

As mestras  encargaranse de agochar os " tesouros" nos lugares anteriormente citados .

Os alumnos  de Infantil , 1º  e 2º de Primaria  sairán con rumbo á Carballeira coa súas titoras respectivas , en horarios  diferentes , o mércores 24 de marzo ; os alumnos de 3º e 4º   irán con dirección á feira o xoves  25  e  os de 5º e 6º  tomarán o camiño cara a estación tamén o xoves  25 de marzo .

O obxectivo desta actividade é que o alumnado saiba valorar o que ten ó seu redor , o sitio no que vive e que disfrute co seu , porque o que  ten preto  é o maior tesouro .

Distribuir contido


by Dr. Radut