Skip to Content

Maio 2022

ABERTO O PRAZO DE AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL

Queremos informar de que está aberto o prazo para solicitar axudas para material (todos os niveis de primaria),  adquisición de libros (1º e 2ª) e para participar no fondo solidario de libros (3º, 4º, 5º e 6º).

Pódese presentar a solicitude de xeito telemático, na aplicación fondolibros da Xunta ou de xeito presencial. Pódense obter os impresos descargando e imprimindo o arquivo adxunto. En caso de ter dificultade para isto, enviarán unha nota na axenda, solicitándoos e serán enviados a través do alumnado. Deberán ser devoltos antes do 22 de xuño, en horario, de 9:15 a 10:30 no mes de maio e no mes de xuño de 10:15 a 11:30. De non poder entregalos neste horario debe poñerse en contacto co centro no seguinte teléfono: 881880647.

Segundo a Orde  do 29 de abril de 2022, as condicións son as seguintes:

Participación no fondo solidario de libros:

a) Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto.

b) Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) libros.

c) Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %: seis (6) libros con independencia da renda.

 A contía das axudas para adquirir libros de texto será:   

Alumnado de 1º e 2º de EP:

1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €.

2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €.

Axudas para material:

-      

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 50 €.

-      

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

Renda per cápita da unidade familiar:

1. Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2020 entre o número de membros computables, tendo en conta que, computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

2. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2020, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

3. Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar.

 

Membros computables da unidade familiar

1. Para os efectos desta orde, terán a consideración de membros computables da unidade familiar:

a) Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

b) Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

c) Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

d) Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

e) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

f) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/a alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

2. Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

3. Non terá a consideración de membro computable:

a) A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

b) O agresor nos casos de violencia de xénero.

4. En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2020, agás no relativo á violencia de xénero que se aplicará o disposto na lexislación específica.

Documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente.

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

c) Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, cando o agresor forme parte da unidade familiar.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f)Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g)Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

Obrigas das persoas beneficiarias:

  -  Devolver os libros de texto do fondo 2021-22 e telos conservado en bo estado. A falta de devolución destes será causa de exclusión da participación no fondo solidario.

 

En ficheiros adxuntos atópase o anexo I e II.

PRAZOS PARA FONDO DE LIBROS E AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL

PRAZOS PARA FONDO DE LIBROS E AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL.

 

ATA O 22 DE XUÑO: ENTREGAR OU ENVIAR SOLICITUDES.

 

28 XUÑO: PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DA LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS: FONDO DE LIBROS E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL.

 

DO 29 AO 4 DE XULLO: RECLAMACIÓNS Á LISTAXE PROVISIONAL.

 

6 DE XULLO: PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA.

 

ENTREGA DE VALES:  7 E 8 DE XULLO.

 

ENTREGA DO FONDO DE LIBROS: 9 DE SETEMBRO.

 

(O centro resérvase o dereito a cambiar as datas por posibles problemas derivados do uso da aplicación informática, do cal as familias serán oportunamente informadas).

NamorARTE

Colle un dispositivo electrónico, le os seguintes códigos QR e goza do traballo de 5º de Educación Primaria. Poderás escoitar a canción que eles crearon, a coreografía que inventaron e o seu resultado final. 

 

Un mar de igualdade

Colle un dispositivo electrónico, le os seguintes códigos QR e goza do traballo de 6º de Educación Primaria. Poderás escoitar a canción que eles crearon, a coreografía que inventaron e o seu resultado final. 

Becas e axudas para alumnos con Necesidade Específica de Apoio Educativo

Convocadas as axudas do MEC para alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

Están dirixidas a alumnado que requiran determinados apoios e atención educativas específicas derivadas de discapacidade, de trastornos graves de conduta ou de trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociados a necesidades educativas especiais.

Está incluído alumnado con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención por Hiperactividade), alumnado con TEA (Trastorno do Espectro Autista) e alumnado de Altas Capacidades.

Prazo de presentación ata o 30 de setembro.

Para acceder á convocatoria e a súa solicitude prema AQUÍ

Semana das Letras Galegas

Co gallo da celebración das Letras Galegas e en relación ao noso proxecto namor-ARTE, tivo lugar no noso centro un concerto dos mestres da escola de música que abrirá as súas portas no vindeiro curso no concello de Curtis. 

Semana das Letras Galegas

Dentro da programación da SEMANA DAS LETRAS GALEGAS visitounos a toupiña e o seu axudante Protonio que andan a buscar ás persoas científicas do futuro e para iso exploran facendo divertidos e dinámicos experimentos  empregando o método científico, promovendo a curiosidade e mostrando a gran importancia que teñen as preguntas para que o coñecemento avance.
Encantounos TOUPICIENCIA SHOW!!!

MENÚ MES DE MAIO

Semana das Letras Galegas

I CORRELINGUA do Ceip de Curtis, dentro da programación da semana das Letras Galegas.

 

CONCRECIÓN CURRICULAR

MENÚ MES DE XUÑO

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 (VERSIÓN 20/05/2022)

En ficheiros adxuntos atópase o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 (VERSIÓN 20/05/2022)

NOVO PROTOCOLO COVID

Podedes consultar no arquivo adxunto o novo protocolo COVID.by Dr. Radut