Lexislación

LEIS RELACIONADAS COA EDUCACIÓN

NORMAS BÁSICAS:

 Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) 

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

 Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia  

 Orde do 09 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

 Decreto 374/1996, do 17 de outubro,  polo que se aproba o Regulamento Orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria 

 Orde do 22 de xullo de 1997 polo que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, da educación 

 Lei 4/2011, do 13 de xuño,  de convivencia e participación da comunidade educativa  

 Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar

 (Facendo clic nos textos podedes acceder a cada norma)

Powered by Drupal - Design by artinet