Consello escolar

Composición do Consello Escolar

Esta é a composición do Consello Escolar para este curso 2019/2020:  

CONSELLO ESCOLAR CURSO 2019/2020
EQUIPO DIRECTIVO

XOSÉ RODRÍGUEZ IGLESIAS

Mª DEL PILAR ALONSO FERNÁNDEZ

Mª DOLORES FORMOSO GONZÁLEZ

REPRESENTANTES DO PERSOAL DOCENTE

Mª MANUELA CALVIÑO PRADA 

Mª JOSÉ CASAS GONZÁLEZ 

LAURA LÓPEZ BLANCO

CONCEPCIÓN Mª REZA SOBRADO

EVA VIDAL FERRO 

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS

ANTONIO CONDE LOUREIRO 

NOELIA GARCÍA CALVIÑO

EVA MARÍA FERNÁNDEZ MASSA 

Mª ESTHER PÉREZ ENRÍQUEZ

REPRESENTANTE DA ANPA SANDRA LUCÍA IGLESIAS
REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE MILAGROS GÁNDARA OLEA
REPRESENTANTE DO CONCELLO F. STELLA ESTRADA MOSQUERA 

I.- ¿QUE É O CONSELLO ESCOLAR?

O Consello Escolar do centro é o órgano a través do cal participan os distintos membros da comunidade escolar na organización do Centro.

II.- ¿QUEN COMPÓN O CONSELLO ESCOLAR DO CEIP PROFESOR ALBINO NÚÑEZ?

- O director, que é o seu presidente.

- A xefa de estudos.

- Cinco profesores/-as elixidos/-as polo Claustro.

- Cinco representantes dos pais/nais ou titores legais dos/-as alumnos/-as (un/unha deles/-as proposto/-a pola ANPA).

- Unha representante do persoal de administración e servizos.

- Un/unha concelleiro/-a ou representante do Concello de Ourense.

 - A secretaria do centro, que actuará como secretaria do consello.

 III.- ¿CALES SON AS COMPETENCIAS DO CONSELLO ESCOLAR?

Art. 127 da Lei orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE): Lei 8/2013 de 9 de decembro (BOE do 10)

 a. Avaliar os proxectos e normas aos que se refire o Capítulo II do Título V da LOMCE

b. Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización docente.

c. Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.

d. Participar na selección do director/-a do centro nos termos que a LOMCE establece: Ser informado do nomeamento e cese dos demais membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do/-a director/-a. 

e. Informar sobre a admisión de alumnos/-as, segundo o establecido na LOMCE e as disposicións que a desenvolvan.

f. Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar porque se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director/-a correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, de ser o caso, as medidas oportunas.

g. Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas a que se refire o art. 84.3 da LOMCE, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia de xénero.

h. Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no art. 122.3

i. Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coa Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

l. Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe o centro.

m. Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

n. Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa.

Powered by Drupal - Design by artinet