Circulares

AVALDÍA 2018-19

Nas seguintes circulares informamos:  primeiro sobre a AVALIACIÓN INDIVIDUALIZA DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA que se realizará en todos os centros educativos de Galicia:

 

E segundo sobre a AVALIACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA que só se celebra en determinados centros, sendo este curso o noso colexio un dos seleccionados:

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS CURSO 2019/20

Tal e como establece a normativa vixente, ao longo do mes de abril deberedes presentar no centro a solicitude de uso do servizo de transporte e/ou comedor escolar para o vindeiro curso 2019/20. O prazo de presentación da mesma remata o 30 de abril. 

Aínda que a solicitude xa foi entregada a todo o alumnado, podedes descargala premendo na seguinte imaxe:

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2018

RECORDAMOS A TODOS OS PAIS, NAIS E/OU TITORES/AS QUE O VINDEIRO MARTES, 27 DE NOVEMBRO, TERÁN LUGAR AS VOTACIÓNS PARA A ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS NO CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO. ANIMAMOS A TODOS A PARTICIPAR!!.

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018/19

 

Proclamados pola Xunta Electoral os candidatos aos distintos sectores, informamos na nota adxunta da relación dos candidatos presentados para a renovación dos pais/nais no Consello Escolar. Así mismo informamos do día e horas en que terá lugar a votación e das normas a seguir:

 

  

Premendo no seguinte enlace podedes descargar a papeleta de votación:

PAPELETA VOTACIÓN ELECCIÓN PAIS/NAIS PARA CONSELLO ESCOLAR DO CENTRO 

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018/19

Este curso, e tal e como marca a normativa vixente, procederase á renovación parcial dos membros do Consello Escolar do centro.

Unha vez realizado o sorteo e xa designadas as persoas que forman parte da xunta electoral, estas xa fixeron  público o calendario polo que se rexirá este proceso. Calendario que podedes consultar picando no seguinte enlace:

CALENDARIO ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 

 

Segundo este calendario,  xa está aberto o prazo para presentar as candidaturas de cada sector (do 08 ao 14 de novembro). Animámos a todos os pais e nais a que presenten a súa candidatura. É importante que os pais e nais estedes representados no Consello Escolar para estar informados de todo o que sucede no centro e contribuír a un mellor funcionamento do mesmo coas vosas propostas.

 

INFORMACIÓN CURSO 2018-19

No díptico informativo de principio de curso, que reproducimos a continuación, podedes consultar diversas informacións: horarios, obxectivos do presente curso, normas xerais, composición do claustro de profesores, recomendacións...

Nel tamén vos informamos que o vindeiro martes, 25 de setembro, ás 18:00 horas,esperamos a todos os pais/nais e/ou titores legais dos nosos alumnos/as, no salón de actos do centro, onde terá lugar a primeira reunión informativa do curso que acabamos de comezar. 

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2018/2019

Comunicamos a todas as familias que xa está aberto o prazo para presentar a solicitude para poder facer uso do servizo de comedor escolar o vindeiro curso 2018/2019, para iso deberán presentar a autodeclaración dos prezos públicos e as súas especificacións na secretaría do centro. 

Premendo na seguinte imaxe poden acceder a máis información sobre prazos, requisitos... e tamén poden descargar o modelo de autodeclaración:

 

Así mesmo tamén se comunica ás nais, pais ou titores legais dos/as alumnos/as que desexen colaborar de xeito altruísta nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, que dende o día 22 de xuño e ata o 11 de setembro, está aberto o prazo de inscrición nas listas habilitadas para este fin na secretaría do centro. Recorden que para poder colaborar é requisito obrigatorio presentar unha certificación negativa do Rexistro Central de delincuentes sexuais (Lei 26/2015, de 28 de xullo, de Modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia).

AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º DE PRIMARIA

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece no seu artigo 20.3 que os centros docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos os alumnos e alumnas ao finalizar o terceiro curso de educación primaria. Esta avaliación ten como finalidade comprobar o grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación coa adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.

As avaliacións individualizadas de terceiro curso de educación primaria  teñen carácter informativo e orientador para os alumnos e alumnas e familias, equipos docentes, centros e Administración educativa. Complementan a información que reciben e orientan a toma de decisións na elaboración de plans de mellora.

O pasado xoves, 26 de abril, saiu publicado no Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria.

Achégase enlace:

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2017/8. 

Segundo as citadas instrucións as probas realizaranse os vindeiros 23 e 24 de maio.

 

 

INFORMACIÓN CURSO 2017-18

No díptico informativo de principio de curso, que reproducimos a continuación, podedes consultar diversas informacións: horarios, obxectivos do presente curso, normas xerais, composición do claustro de profesores, recomendacións...

Nel tamén vos informamos que o vindeiro martes, 26 de setembro, ás 18:00 horas,esperamos a todos os pais/nais e/ou titores legais dos nosos alumnos/as, no salón de actos do centro, onde terá lugar a primeira reunión informativa do curso que acabamos de comezar. 

Powered by Drupal - Design by artinet