Skip to Content

Impresos

Reclamacións ás cualificacións finais

A circular 1/2022 da Consellería de Cultura, Educación e Universidade precisa, para segundo de bacharelato, aspectos da Orde de 2 de marzo de 2021 pola que se regula o procedemento de reclamación ás cualificacións finais. A continuación figuran os enlaces a ambos documentos, así como os modelos de escrito de reclamación, tanto ante a dirección do centro como ante a Xefatura Territorial. 

No caso de 2º de Bacharelato, o prazo de reclamacións ás cualificación finais ante o centro abrangue os días 19 e 20 de maio no caso da convocatoria ordinaria, e 27 e 28 de xuño no caso da convocatoria extraordinaria. 

Con carácter xeral, para o resto de grupos, o prazo de reclamación ante o centro é de dous días lectivos ou hábiles despois da publicación das cualificacións da avaliación ordinaria ou extraordinaria.

Ligazóns:

Texto da circular 1/2022

Texto da Orde do 2 de marzo de 2021

Modelos de reclamación:

Impreso de reclamación ante o centro

Impreso de reclamación ante a Xefatura Territorial

Modelo de solicitude de copia de exames e probas

No arquivo que se xunta teñen o modelo para a solicitude de copia de exames e probas. Este modelo debe ser asinado por un adulto (pai/nai/titor legal) e presentado na oficina do centro.

Información importante respecto a esta solicitude:
    • Recomendamos pedir unha titoría co/a profesor/a ou co/a titor/a do/a alumno/a antes da solicitude para aclarar criterios de corrección, erros cometidos, etc.
    • Non se facilitarán orixinais dos exames, só copia dos mesmos.
    • A competencia de avaliar e cualificar é da persoa docente, á que administrativamente se lle recoñece presunción de obxectividade e certeza, baixo o principio de discrecionalidad técnica.
    • Esta solicitude de copia non inicia de ningún modo un proceso de reclamación dos citados exames.  A revisión dunha cualificación corresponde á Administración, nun proceso de reclamación, na avaliación final ordinaria ou extraordinaria.
    • Só a persoa solicitante ou persoa en quen delegue (con autorización por escrito e copia dos DNI da persoa solicitante e da autorizada) poderá recoller as copias dos exames. A recollida será presencial e non se admitirá ningún outro medio.
    • Cando as copias estean dispoñibles a persoa solicitante será informada para que pase á súa recollida.
    • A persoa solicitante deberá proceder ao pago das tasas correspondentes por copia de documentos (0,10 €/copia).

 

Modelos de autorizacións de dereitos de imaxe e baixada do transporte escolar

Achéganse os impresos de autorización de dereitos de imaxe do alumnado, así coma para a baixada na correspondente parada do transporte escolar de ser o caso e as persoas que poden recoller ao alumnado menor de idade en caso de que este teña que saír do centro dentro do horario lectivo.

Solicitude de xustificación de faltas

Achégase o impreso de solicitude de xusficación de faltas para pais/nais e titores/as legales do alumnado do centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut