Skip to Content

Lexislación

Obxectividade na avaliación e procedemento de reclamacións

Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021 e modelos oritentativos. Ligazón

Instrucións para o desenvolvemento do curso académico 2018/2019

Xúntase a Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Instruccións para o desenvolvemento do curso 2017-2018

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instruccións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, de educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Reclamacións 2º Bacharelato

Circular nº 2/2017 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se desenvolve a Orde do 22 de abril de 2010, pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso do bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación para o curso 2016-17

Avaliación Final Secundaria, curso 2016-17

Resolución do 8 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instruccións para o desenvolvemento da avaliación final da educación secundaria obrigatoria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolaar 2016-17.

Lexislación estatal para as probas finais de avaliación de ESO e Bacharelato

Nos ficheiros adxuntos:

  • Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
  • Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
  • Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.

Instrución para a xestión do transporte no curso escolar 2016-2017

 Instrución 3/2016 da secretaría xeral técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2016-2017

Curriculo ESO e Bacharelato (LOMCE)

DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

(DOG 29 de xuño) 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

(BOE 3 de enero) 

Regulación das ensinanzas de Formación Profesional Básica (BOE e DOG)

ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas. 

LOE e LOMCE

  • Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación. 
  • Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
Distribuir contido


by Dr. Radut