Documentos do Centro: Descargas

Documentos

 

DESCARGAS: DOCUMENTOS DE CENTRO

                                       

Modelo para xustificación de faltas do alumnado.

Modelo para recollida do alumnado dentro do horario escolar.

Modelo para recollida do alumnado por outra persoa autorizada.

Modelo para autorización de saída do alumnado sen custodia (só 5º e 6ºEP).

Modelo para autorización de saídas escolares.

Modelo para autorización anual de saídas complementarias.

Modelo para solicitude ou instancia.

Organigrama de Xestión Pedagóxica (OXP).
Proxecto Educativo de Centro (PEC).

Normas de Organización e Funcionamento (NOF).

Programación Xeral Anual (PXA).

Memoria Anual.

Proxecto Lingüístico de Centro.

Plan de Acción Titorial (PAT).

Plan de Introdución das Tecnoloxías da Información e Comunicación (PITIC).

Proxecto Lector de Centro.

Plan de Convivencia.
Programa de Habilidades Sociais.

Protocolo de Actuación do Acoso Escolar.

Protocolo de Actuación ante Condutas Contrarias á Convivencia.
Protocolo de Mediación Escolar.

Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD).

Protocolo para o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH).

Protocolo para o Trastorno do Espectro do Autismo (TEA).

Plan de Autoprotección.

Período de Adaptación de Educación Infantil.

Protocolo de Absentismo Escolar e Control de Asistencia do Alumnado.

Protocolo Xeral de Accidentes e Enfermidades do Alumno/a.

Protocolo de Protección de Datos.

Guía da LOMCE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido